LIETUVOS RESPUBLIKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO 5, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 11 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

2010 m. gegužės 25 d. Nr. XI-850

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies 5 punkto pripažinimas netekusiu galios

5 straipsnio 3 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 9 straipsnį nauju 11 punktu:

11) Vyriausybei įgaliojus įgyvendina sporto ir medicinos centrų ir kitų iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų išlaikomų biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas ar viešųjų įstaigų dalininko (savininko) turtines ir neturtines teises;“.

2. Buvusį 9 straipsnio 11 punktą laikyti 12 punktu.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

11 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ