Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 14 d. Nr. 922

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 81-4239):

1.1. Įrašyti preambulėje po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „2011, Nr. 62-2936“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinį „2013, Nr. 64-3175“.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos apraše:

1.2.1. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.2 punkte, taikomas šiems elektros energijos gamintojams:

8.1. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

8.2. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., kai elektrinių planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW, taikomi:

8.2.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki 2013 m. sausio 31 d.;

8.2.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas po 2013 m. sausio 31 d.;

8.3. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant vėjo elektrines išduotas konkurso būdu ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

8.4. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., kai elektrinių įrengtoji ar planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 250 kW, taikomi:

8.4.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.4.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėje išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.5. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. ir nebuvo taikoma Aprašo 8.3 punkte nurodyta konkurso tvarka, kai saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją, biomasę ir (ar) jos produktus naudojančių elektrinių planuojama įrengtoji galia – didesnė kaip 250 kW, taikomi:

8.5.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.5.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėje išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.6. elektros energijos gamintojams, kurie Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Komisijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. suderino su Komisija reguliuojamos veiklos investicijų programą, kurioje numatomos investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybą, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, ir kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant investicijų programoje nurodytą elektrinę išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

8.7. elektros energijos gamintojams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie numatomą elektrinių plėtojimą informavusiems elektros tinklų operatorių, kai elektrinių planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 10 kW, taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys perteklinės elektros energijos patiekimo į elektros tinklus dieną.“

1.2.2. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Iš Aprašo 8.7 punkte nurodytų elektros energijos gamintojų pagaminta perteklinė elektros energija privalomai superkama Aprašo V skyriuje nurodyta tvarka.“

1.2.3. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Aprašo 8 punkte nurodytiems elektros energijos gamintojams, kuriems iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo išduotas leidimas gaminti elektros energiją, Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas taikomas tik tuo atveju, kai statomos elektrinės įrengiamos ne vėliau kaip per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, taip pat jeigu pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-561) 2 straipsnio 4 dalį pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas.“

1.2.4. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Fiksuoti tarifai elektros energijos gamintojams taikomi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše nustatytu skatinimo laikotarpiu, atsižvelgiant į atitinkamų skatinimo priemonių sąlygas ir jų taikymo pradžią. Elektros energijos gamintojams galioja šie skatinimo laikotarpiai:

12.1. skatinimo laikotarpis, lygus 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, – Aprašo 7, 8.2 ir 8.7 punktuose nurodytiems elektros energijos gamintojams;

12.2. skatinimo laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba 12 metų skatinimo laikotarpis nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, jeigu pirmasis laikotarpis trumpesnis kaip 12 metų, – Aprašo 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 ir 8.6 punktuose nurodytiems elektros energijos gamintojams.“

1.2.5. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Visą skatinimo laikotarpį elektros energijos gamintojams taikomi nekintantys fiksuoti tarifai, išskyrus Aprašo 8.7 punkte nurodytus elektros energijos gamintojus, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše.“

1.2.6. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Perteklinę elektros energiją gali supirkti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdantis asmuo sutarties su vartotoju pagrindu. Vartotojui nesusitarus su nepriklausomu elektros energijos tiekėju dėl elektros energijos supirkimo arba vartotojo pageidavimu elektros energiją privalomai superka visuomeninis tiekėjas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, sutarties su vartotoju pagrindu.“

1.2.7. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Už superkamą perteklinę elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

1.2.8. Išdėstyti 46 punktą taip:

46. Šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektų įgyvendinimas gali būti finansuojamas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

1.2.9. Išdėstyti 48.1 punktą taip:

48.1. iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

1.2.10. Išdėstyti 49 punktą taip:

49. Elektros energijos tiekėjams, taikantiems šilumos siurblių darbui suvartojamos elektros energijos lengvatinius tarifus, kaip nurodyta Aprašo 48.2 punkte, patirtos sąnaudos kompensuojamos iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių per 30 dienų nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Elektros energijos tiekėjui kompensuojamos sąnaudos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp elektros energijos tiekėjo vartotojams parduotos elektros energijos kainos ir nustatyto lengvatinio tarifo, taikomo šilumos siurblių darbui užtikrinti, šį skirtumą padauginus iš tiekėjo parduotos elektros energijos kiekio. Elektros energijos tiekėjo patirtos sąnaudos kompensuojamos atsakingų institucijų nustatyta Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių naudojimo tvarka.“

1.2.11. Išdėstyti 50 punktą taip:

50. Asmuo, pasinaudojęs Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais šilumos siurbliams įrengti, netenka galimybės naudotis Aprašo 48.2 punkte nurodyta skatinimo priemone.“

1.2.12. Išdėstyti 57 punktą taip:

57. Projektai, kurie Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojami iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių, negali būti skatinami taikant Aprašo III, IV ir VIII skyriuose nurodytas skatinimo priemones. Projektai, kurie skatinami taikant fiksuotus tarifus ir (ar) pagamintos elektros energijos supirkimą, negali būti finansuojami iš šiame punkte nurodytų programų lėšų.“

1.2.13. Išdėstyti 58 punktą taip:

58. Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinius administruojanti institucija teikia Komisijai ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui informaciją apie asmenis, pasinaudojusius atitinkamais finansavimo šaltiniais. Tokia informacija teikiama ir atnaujinama prireikus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansavimo šaltinių panaudojimo energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių projektams finansuoti priėmimo. Informacija apie asmenis, kurie pasinaudojo Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais arba kuriems taikomos fiksuoto tarifo ir (ar) pagamintos elektros energijos supirkimo skatinimo priemonės, taip pat informacija apie Aprašo 50 punkte nurodytus asmenis skelbiama ir nuolat atnaujinama Komisijos interneto tinklalapyje.“

1.2.14. Išdėstyti 60 punktą taip:

60. Kai energijos gamybos įrenginių, kuriems Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomos skatinimo priemonės, įrengtoji galia plečiama nepasibaigus skatinimo laikotarpiui, naujos skatinimo priemonės gali būti taikomos ir naujas skatinimo laikotarpis nustatomas tik padidintos įrengtosios galios apimties, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis, tarp jų skatinimo kvotų paskirstymo aukciono būdu reikalavimais. Jeigu padidintos įrengtosios galios apimčiai taikomos naujos skatinimo priemonės ir nustatomas naujas skatinimo laikotarpis, elektros energijos gamintojo padidintos įrengtosios galios įrenginiuose pagamintai ir į elektros tinklus patiektai elektros energijai apskaičiuoti atskiri apskaitos prietaisai įrengiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Naujų skatinimo priemonių taikymas ir naujo skatinimo laikotarpio nustatymas šiame punkte nurodytais atvejais nėra pagrindas keisti skatinimo priemonių taikymą ir (ar) skatinimo laikotarpio galiojimą atsižvelgiant į pradinės energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios apimtį.“

2. Šio nutarimo 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 ir 1.2.13 punktai įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič