LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 05 27 ĮSAKYMO NR. 256 PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1999 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 360

Vilnius

 

 

Iš dalies pakeičiu ir papildau sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 256 (Žin., 1999, Nr. 48-1557) „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“:

1. Papildau 1 priedo „Psichoterapijos seansų bazinės kainos ir jų teikimo bei apmokėjimo tvarka“ 2.6 punktą sakiniu „Už tai apmokama kaip už konsultaciją“ ir šį punktą išdėstau taip:

„2.6. Psichologas-psichoterapeutas pacientus į psichoterapijos seansus priima tik po gydytojo psichiatro ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijos. Vieną kartą per mėnesį, norėdamas įvertinti ligonio sveikatos būklę, gydytojas psichoterapeutas arba gydytojas psichiatras konsultuoja psichologo-psichoterapeuto pacientus, kuriems per mėnesį buvo suteikta ne mažiau kaip 4 psichoterapijos seansai. Už tai apmokama kaip už konsultaciją.“

2. Keičiu:

2.1. 1 priedo „Psichoterapijos seansų bazinės kainos ir jų teikimo bei apmokėjimo tvarka“ 2.2 punkto žodžius „gydytojo psichologo-psichoterapeuto konsultacijos“ žodžiais „gydytojo psichoterapeuto konsultacijos“ ir šį punktą išdėstau taip:

„2.2. Gydytojo psichiatro ir gydytojo psichoterapeuto konsultacijos teikiamos, aprašomos dokumentuose ir už jas mokama tokia pat tvarka, kaip ir už gydytojo specialisto konsultacijas“;

2.2. 9 priede „Psichiatrijos ir psichoterapijos detalizuotų paslaugų suaugusiesiems aprašymas“ antrą kartą pateiktą psichoterapijos apibrėžimą laikau psichoterapijos krypties apibrėžimu ir jį išdėstau taip:

Psichoterapijos kryptis – psichoterapijos teorijos ir poveikio metodų visuma, apimanti asmenybės struktūros, normalaus asmenybės vystymosi supratimą, asmenybės patologinių pokyčių ir psichoterapinio poveikio aiškinimą ir specifinius šios krypties psichoterapinio poveikio metodus. Moksliškai pagrįstomis laikomos tos psichoterapijos kryptys, kurias pripažįsta Europos psichoterapijos asociacija“;

2.3. 9 priede „Psichiatrijos ir psichoterapijos detalizuotų paslaugų suaugusiesiems aprašymas“ psichoterapijos proceso apibrėžime vietoj žodžių „3 pakopų gydymas“ įrašau žodžius“3 lygių gydymas“ ir šią eilutę išdėstau taip:

Psichoterapijos procesas – 3 lygių gydymas“.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui K. Štarui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA