LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 30 d. Nr. 5-V-308

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymo (Žin., 2007, Nr. 135-5452) 12 straipsniu ir siekdamas užtikrinti tinkamą ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje reglamentavimą,

pakeičiu Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimus bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383 (Žin., 2003, Nr. 65-2996, Nr. 77-3560), ir išdėstau 42 punktą taip:

„42. Juridinis ir fizinis asmuo jam priklausančius B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis turi teisę šaudymo varžybų, pratybų, mokymų metu laikinai perleisti naudotis fiziniams asmenims, prižiūrint treneriui ar kitam atsakingam už saugų šaudymą asmeniui (toliau – šaudymo vadovas).“

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                              VIZGIRDAS TELYČĖNAS

 

_________________