VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LAIKINŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 4 d. d. Nr. 2B-5

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 364 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374) 7.4 ir 7.11 punktais:

1. T v i r t i n u Laikinąsias ūkio subjektų veiklos priežiūros taisykles (pridedama).

2. Į g a l i o j u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) regionų departamentų direktorius tvirtinti tikrinimo grafikus.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 367 straipsnio 2 dalies nuostatas, Kelių transporto veiklos reguliavimo, Kontrolės koordinavimo, Saugaus eismo, Technikos skyrius kiekvienais metais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 2B-83 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais parengti metinę vykdytos veiklos ataskaitą;

3.2. Inspekcijos regionų departamentų direktorius kiekvienais metais iki einamųjų metų gruodžio 30 d. parengti, suderinti su Kontrolės koordinavimo skyriumi, Inspekcijos viršininko pavaduotoju, kurio kompetencijai priskirtas kontrolės funkcijų koordinavimas, ir teikti Inspekcijos viršininkui tvirtinti ūkio subjektų, kuriuos kalendoriniais metais planuojama patikrinti, sąrašą;

3.3. Kontrolės koordinavimo skyrių kiekvienais metais iki einamųjų metų gruodžio 31 d. nustatyta tvarka teikti Inspekcijos interneto svetainėje skelbti ūkio subjektų, kuriuos kalendoriniais metais planuojama patikrinti, sąrašą.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 2B-573 „Dėl Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 3-118).

5. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5

 

LAIKINOSIOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikinosios ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ūkio subjektų, kurių veikla susieta su keleivių ir (ar) krovinių vežimu, ir (ar) pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu; vairuotojų pirminiu mokymu; motorinių kelių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimu; keleivių vežimu reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais įgyvendinant Lietuvos Respublikos lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiant ataskaitas dėl negautų pajamų kompensavimo; vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą, papildomu mokymu; motorinių kelių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos techninės ekspertizės atlikimu; skaitmeninių tachografų technine priežiūra, remontu ir eksploatacijos nutraukimu; vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), ir pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų mokymu; specialių transporto priemonių tikrinimais ir bandymais pagal Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) reikalavimus; techninių tarnybų atliekamais sertifikuotos (-ų) transporto priemonės (-ių) ir (ar) transporto priemonės sudėtinės (-ių) dalies (-ių) tipų bandymais, tyrimais ir matavimais; gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos atitiktimi; transporto priemonės konstrukcijos vertinimu ir pritaikymu pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus (toliau – ūkio subjektai), rizikos vertinimą, metodinės pagalbos teikimą, planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę, atrankos neplaniniam patikrinimui kriterijus, neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę, ūkio subjektų priežiūros organizavimą ir vykdymą. Šios Taisyklės yra privalomos visiems kontrolės teisę turintiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) pareigūnams.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374) (toliau – Nutarimas), Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 304 (Žin., 1996, Nr. 102-2333; 2003, Nr. 100-4511), ir Laikina ūkio subjektų priežiūros rizikos vertinimo metodika, patvirtinta 2011 m. gruodžio 1 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko nurodymu Nr. (04)11B-1598 (toliau – Laikina metodika).

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tikrinimo grafikas – mėnesiui sudaromas Inspekcijos regiono departamento patikrinimų planas, kuriame nurodoma: ūkio subjekto pavadinimas, tikrinimo data ir trukmė, patikrinimo sritis, pareigūnų, kurie kontroliuos, vardai ir pavardės, kita kontrolei vykdyti reikalinga informacija.

Pareigūnas – Inspekcijos valstybės tarnautojas, atliekantis įstatymu nustatytas kelių transporto kontrolės funkcijas ir turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims.

 

II. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TIKSLAI

 

4. Įgyvendinti Įstatymo ir Nutarimo nuostatas, jeigu ūkio subjektų priežiūros nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

5. Užtikrinti tinkamas kelių transporto verslo plėtros sąlygas, įgyvendinti saugos kelių transporte priemones, mažinti kelių transporto priemonių neigiamą poveikį aplinkai.

6. Teikti ūkio subjektams metodinę pagalbą, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

 

III. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

7. Ūkio subjekto veiklos patikrinimas gali būti planinis ar neplaninis. Planiniai patikrinimai vykdomi siekiant patikrinti, ar ūkio subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

8. Planiniai ūkio subjektų patikrinimai per kalendorinius metus negali sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų ūkio subjektų, kuriems suteikta teisė vykdyti tokią pačią veiklą, ir ne daugiau kaip 50 proc. ūkio subjektų, esančių atitinkamo Inspekcijos regiono departamento teritorijoje, jeigu Europos Sąjungos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip.

9. Ne daugiau kaip 30 proc. visų planinių patikrinimų per kalendorinius metus Inspekcijos regiono departamente gali būti skirta ūkio subjektų metodinei pagalbai teikti, apie tai pažymint planuojamų kalendoriniais metais tikrinti ūkio subjektų sąraše (priedas).

10. Planiniam patikrinimui atrinktų ūkio subjektų, kuriuos kitais kalendoriniais metais planuojama patikrinti, sąrašai suderinami su Kontrolės koordinavimo skyriumi, Inspekcijos viršininko pavaduotoju, kurio kompetencijai priskirtas kontrolės funkcijų koordinavimas, ir ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 30 d. teikiami tvirtinti Inspekcijos viršininkui bei nustatyta tvarka teikiami skelbti Inspekcijos interneto svetainėje.

11. Neplaniniam patikrinimui ūkio subjektai atrenkami vadovaujantis šių Taisyklių 19 punkte išdėstytais kriterijais Inspekcijos viršininko arba Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kurio kompetencijai priskirtas kontrolės funkcijų koordinavimas, rašytiniu sprendimu atlikti neplaninį patikrinimą.

12. Pakartotiniai tikrinimai atliekami siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų nuostatų laikymąsi įgyvendinant reikalavimus, nustatytus planinio, neplaninio patikrinimo metu ar teikiant metodinę pagalbą, atsižvelgus į šių Taisyklių 40 punkto nuostatas, ir yra atlikto patikrinimo tąsa.

13. Ūkio subjektus kiekvieno mėnesio planiniam patikrinimui iš patvirtinto ūkio subjektų sąrašo į tikrinimų grafiką įrašo Inspekcijos regionų departamentų direktorių pavaduotojai, kurie ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 dienos teikia tikrinimų grafikus tvirtinti savo regiono departamento direktoriui. Patvirtintų grafikų kopijas Inspekcijos regiono departamentai ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia Kontrolės koordinavimo skyriui.

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ ATRANKOS PLANINIAM PATIKRINIMUI KRITERIJAI

 

14. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje nustatomos prioritetinės ūkio subjektų veiklos sritys, keliančios pavojų saugai keliuose, žmonių sveikatai ar gyvybei, kurių priežiūra bus vykdoma kitais kalendoriais metais.

15. Ūkio subjektų rizikos vertinimas vykdomas vadovaujantis Laikina metodika. Ūkio subjektai planiniam kitų metų patikrinimui ar metodinės pagalbos teikimui atrenkami ir eiliškumas nustatomas atsižvelgus į Laikinos metodikos nuostatas, priskyrus juos rizikos grupėms.

16. Jeigu ūkio subjektas priskiriamas didelio rizikingumo grupei, toks ūkio subjektas planiniam tikrinimui turi būti atrenkamas kiekvienais kalendoriniais metais nepriklausomai nuo to, kad buvo tikrintas einamaisiais metais.

17. Jeigu ūkio subjektas iki einamųjų metų lapkričio mėnesio pabaigos pateikia Inspekcijos nustatyta tvarka parengtą išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų laikymosi deklaraciją, tačiau atlikus rizikos vertinimą ūkio subjektas priskiriamas didelio rizikingumo grupei, toks ūkio subjektas turi būti traukiamas į planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašus.

18. Sudarant ūkio subjektų planinio patikrinimo sąrašą, į jį gali būti įtraukti ūkio subjektai, kurie nepriskiriami didelio rizikingumo grupei, tačiau patys pageidauja, kad būtų teikiama metodinė pagalba ir apie tai informuoja raštu iki einamųjų metų lapkričio mėnesio pabaigos.

 

V. ŪKIO SUBJEKTŲ ATRANKOS NEPLANINIAM PATIKRINIMUI KRITERIJAI

 

19. Ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas vadovaujantis Įstatymo 364 straipsnio 12 dalies pagrindais ar nustačius, kad žiniasklaidos priemonėse yra pateikta informacija apie galimą (-us) ūkio subjekto teisės aktų reikalavimų nuostatų pažeidimą (-us).

20. Ūkio subjekto, vykdančio vairuotojų pirminį mokymą, neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas, kai B kategorijos mokinių praktinio vairavimo egzamino rezultatai procentais, VĮ „Regitra“ duomenimis, per tris mėnesius iš eilės yra mažiausi, bet ne didesni kaip 45 proc.

 

VI. METODINĖS PAGALBOS ŪKIO SUBJEKTAMS TEIKIMAS

 

21. Metodinė pagalba ūkio subjektams yra teikiama apie tai pažymėjus planuojamų kalendoriniais metais patikrinti ūkio subjektų sąraše.

22. Pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais ūkio subjektas netikrinamas. Tačiau ūkio subjekto veikla nustatyta tvarka turi būti vertinama ir ūkio subjektas priskirtas atitinkamai rizikingumo grupei.

23. Metodinės pagalbos teikimo metu yra aiškinamos teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjekto veiklos vykdymą, nuostatos. Taip pat gali būti teikiama pasiūlymų ar rekomendacijų, kaip turi būti vykdoma veikla, kad būtų užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis ir nedaroma teisės aktų pažeidimų. Metodinės pagalbos teikimas negali būti prilyginamas rašytinei konsultacijai.

24. Planinio ar neplaninio patikrinimo metu neaiškinami teisės aktai, kuriais reglamentuojama ūkio subjekto veikla.

25. Metodinės pagalbos teikimo metu surašomas ūkio subjekto patikrinimo aktas, kuris naudojamas planinio patikrinimo metu, ir nustatomi pažeidimų pašalinimo terminai, kaip nurodyta Taisyklių 40 punkte, tačiau administracinių teisės pažeidimų protokolas nesurašomas ir poveikio priemonės netaikomos, išskyrus atvejus, kai poveikio priemonių netaikymas keltų pavojų saugai keliuose, žmonių gyvybei ar prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse įteisintoms poveikio priemonių taikymo nuostatoms.

26. Teikiant metodinę pagalbą, apsiribojama informacijos iš ūkio subjekto gavimu, kad ūkio subjektas ėmėsi priemonių teisės aktų pažeidimams pašalinti ar pradėjo laikytis teisės aktų nuostatų. Ūkio subjektui neinformavus, kaip nurodyta šių Taisyklių 40 punkte, apie tai, kokių priemonių buvo imtasi, kad teisės aktų pažeidimai būtų pašalinti, atliekamas pakartotinis patikrinimas. Jeigu yra nustatoma, kad ūkio subjektas neįvykdė reikalavimo ir per nustatytą laikotarpį nepašalino teisės aktų pažeidimų ir (ar) nesiėmė priemonių, kad ateityje veikla būtų vykdoma nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, ūkio subjektui taikomos poveikio priemonės.

 


VII. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TRUKMĖS NUSTATYMAS

 

27. Planinio ar neplaninio patikrinimo, ar metodinės pagalbos teikimo trukmė, išskyrus ūkio subjektus, susijusius su keleivių ir (ar) krovinių vežimu, ir (ar) pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, negali būti ilgesnė kaip dvi darbo dienos.

28. Ūkio subjektų, susijusių su keleivių ir (ar) krovinių vežimu, ir (ar) pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, tikrinimo trukmė ir kontrolės apimtis nustatoma pagal ūkio subjekto turimų transporto priemonių, patenkančių į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1), reguliavimo sritį ir tikrintinų vairuotojų dirbtų dienų skaičių:

28.1. turint ne daugiau kaip dvi transporto priemones ir tikrinant 14 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip dvi darbo dienos;

28.2. turint ne daugiau kaip penkias transporto priemones ir tikrinant 12 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip trys darbo dienos;

28.3. turint ne daugiau kaip 10 transporto priemonių ir tikrinant 9 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip trys darbo dienos;

28.4. turint ne daugiau kaip 30 transporto priemonių ir tikrinant 7 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip keturios darbo dienos;

28.5. turint ne daugiau kaip 50 transporto priemonių ir tikrinant 4 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip penkios darbo dienos;

28.6. turint daugiau kaip 51, bet ne daugiau kaip 100 transporto priemonių, ir tikrinant 3 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip šešios darbo dienos;

28.7. turint daugiau kaip 101 transporto priemonę ir tikrinant 2 savaičių vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį – ne ilgiau kaip aštuonios darbo dienos.

29. Inspekcijos regionų departamentų direktoriai ar jų pavaduotojai, patikrinimo metu iš ūkio subjekto patikrinimą atliekančių pareigūnų gavę informaciją apie kitą ūkio subjekto turimų transporto priemonių skaičių nei tą, kuriuo Inspekcija disponavo prieš atlikdama patikrinimą, gali nustatyti dviem savaitėmis ilgesnį tikrintinų vairuotojų dirbtų dienų laikotarpį. Nustačius kitą nei šių Taisyklių 28.1–28.7 punktuose nurodytą tikrintiną laikotarpį, apie tai būtina pažymėti šių Taisyklių 33 punkte nurodytame pavedime atlikti patikrinimą.

30. Atsižvelgiant į patikrinimo apimtį, sudėtingumą ir kitas reikšmingas faktines aplinkybes, ūkio subjektų tikrinimo trukmė gali būti pratęsta arba sutrumpinta. Inspekcijos regionų departamentų direktoriai ar jų pavaduotojai, nustatę kitą nei šių Taisyklių 28.1–28.7 punktuose nurodytą tikrinimo trukmę, apie tai pažymi šių Taisyklių 33 punkte nurodytame pavedime atlikti patikrinimą ir atlieka atitinkamus tikrinimo grafiko pakeitimus bei juos pateikia Kontrolės koordinavimo skyriui.

 

VIII. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

 

31. Apie numatomą planinį patikrinimą ar metodinės pagalbos teikimą Inspekcijos regionų departamentai ūkio subjektą informuoja ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, o apie numatomą neplaninį patikrinimą – ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki numatomo patikrinimo, registruotu ar neregistruotu laišku arba faksu, arba elektroniniu paštu išsiųsdami pranešimą apie numatomą planinį ar neplaninį patikrinimą. Pranešime nurodomas tikrinimo pagrindas, terminas, tikrinimo sritis ir dokumentų, kuriuos ūkio subjektas per patikrinimą turi pateikti, sąrašas.

32. Ūkio subjekto planinį ar neplaninį patikrinimą, ar metodinės pagalbos teikimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai. Pareigūnai, ruošdamiesi teikti metodinę pagalbą ar patikrinti ūkio subjektą, susipažįsta su Inspekcijos kompiuterinėse programose tvarkomais duomenimis, t. y. leidimais ar įsakymais, kuriais suteikta teisė vykdyti atitinkamą veiklą, ankstesnių ūkio subjektų patikrinimų rezultatais, transporto priemonių, vairavimo instruktorių, kontrolierių, dirbtuvių mechanikų patikrinimų rezultatais, nustatytais pažeidimais, taikytomis poveikio priemonėmis, ūkio subjekto pateiktais paaiškinimais dėl anksčiau padarytų pažeidimų, pateiktais pažeidimų pašalinimo priemonių planais.

33. Pareigūnai, atliekantys ūkio subjekto planinį ar neplaninį patikrinimą, ar metodinės pagalbos teikimą (toliau – patikrinimas), privalo turėti atitinkamo Inspekcijos regiono departamento direktoriaus ar departamento direktoriaus pavaduotojo pasirašytą pavedimą teikti metodinę pagalbą ar atlikti patikrinimą.

34. Pavedime turi būti nurodytas ūkio subjekto pavadinimas, ūkio subjekto adresas, tikrinimo rūšis, tikrinimo data, trukmė ir Inspekcijos pareigūnai, tikrinsiantys ūkio subjektą.

35. Pareigūnai, tikrinantys ūkio subjektą, privalo:

35.1. prisistatyti ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui; turėti ir pateikti pavedimą tikrinti bei parodyti valstybės tarnautojo pažymėjimą; jeigu ūkio subjekto patikrinime dalyvauja kitų institucijų pareigūnai, juos pristatyti;

35.2. ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui paaiškinti tikrinimo tikslus, tikrinimo trukmę;

35.3. ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui paprašius ir pateikus atliekamų patikrinimų registracijos žurnalą, užpildyti atitinkamas žurnalo skiltis, į jas įrašant institucijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, pareigas, patikrinimo tikslus, datą, trumpą patikrinimo išvadą, ir pasirašyti.

36. Pareigūnai, atvykę tikrinti ūkio subjekto, susipažįsta su ūkio subjekto vykdoma veikla, tikrinti paruoštais dokumentais, patikrina ūkio subjekto atitiktį nustatytiems reikalavimams ir užpildę dokumentų paėmimo pažymą paima tikrinti būtinus dokumentus.

37. Ūkio subjekto paimtų dokumentų patikrinimas atliekamas tik Inspekcijos patalpose. Ūkio subjektų, pateikusių negautų pajamų kompensavimo ataskaitas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas, patikrinimas gali būti atliekamas ūkio subjekto patalpose.

38. Patikrinus patikrinimo aktas ir, esant šių Taisyklių 42 punkte nurodytoms sąlygoms, administracinės teisės pažeidimo dokumentai surašomi Inspekcijos patalpose. Surašius patikrinimo aktą ir administracinės teisės pažeidimo dokumentus, į Inspekciją atvykti pakviečiamas ūkio subjekto vadovas ar atsakingas asmuo, kuriam pavesta vadovauti ūkio subjekto veiklai, susipažinti su tikrinimo aktu, administracinės teisės pažeidimo dokumentais ir juos pasirašyti.

39. Teisės aktų pažeidimų pašalinimo terminą (-us) nustato tikrinantys pareigūnai, įvertinę, kad nustatyti terminai maksimaliai sumažintų galimybę vykdyti veiklą, pažeidžiant teisės aktų nuostatas, bet ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų. Taip pat nurodo, kad ūkio subjektas pašalinęs pažeidimus ir (ar) ėmęsis priemonių, kad ateityje veikla būtų vykdoma nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu informuotų apie tai Inspekciją.

40. Inspekcijos regionų departamentai privalo tikrinti, ar iš ūkio subjektų yra gaunama informacija apie tai, kad ūkio subjektas pašalino teisės aktų pažeidimus per patikrinimo akte nustatytus terminus. Jeigu ūkio subjektas per 30 kalendorinių dienų neinformuoja Inspekcijos apie patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą ir (ar) priemones, kurių ūkio subjektas ėmėsi, kad ateityje veikla būtų vykdoma nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, arba apie teisės aktų pažeidimų pašalinimą informuoja vėliau nei per 5 kalendorines dienas po nustatyto termino, po patikrinimo praėjus trijų mėnesių laikotarpiui atliekamas tokio ūkio subjekto pakartotinis patikrinimas. Apie planuojamą pakartotinį tikrinimą pareigūnai raštu informuoja ūkio subjektą iki patikrinimo likus ne vėliau kaip 2 darbo dienoms.

41. Pakartotinio tikrinimo metu tikrinama, ar pašalinti pažeidimai, kurie buvo nustatyti patikrinimo metu ir nurodyti patikrinimo akte. Jeigu yra nustatoma, kad ūkio subjektas neįvykdė reikalavimo ir per nustatytą laikotarpį nepašalino teisės aktų pažeidimų ir (ar) nesiėmė priemonių, kad ateityje veikla būtų vykdoma nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, ūkio subjektui taikomos poveikio priemonės.

42. Jeigu patikrinimo metu nustatoma teisės aktų pažeidimų, kurie gali kelti pavojų saugai keliuose, žmonių gyvybei arba prieštarauti Europos Sąjungos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse įteisintoms poveikio priemonių taikymo nuostatoms, surašomi administracinės teisės pažeidimo dokumentai.

43. Pareigūnai patikrinimo metu negali reikalauti dokumentų, jeigu ūkio subjektas raštu nurodo, kokiam verslo priežiūros subjektui per einamuosius finansinius metus juos yra pateikęs.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Inspekcijos regionų departamentų kontrolės skyrių viršininkai užtikrina ūkio subjektų veiklos kontrolę tik tikrinimo grafike nustatytu laiku ir terminais.

45. Pareigūnas, pažeidęs šių Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________