PATENTŲ TEISĖS SUTARTIS*

 

(priimta 2000 m. birželio 1 d. Ženevoje)

 

TURINYS

 

Trumpos sąvokų apibrėžtys

1 straipsnis

Bendrieji principai

2 straipsnis

Paraiškos ir patentai, kuriems taikoma Sutartis

3 straipsnis

Saugumo sumetimais taikoma išimtis

4 straipsnis

Paraiškos padavimo data

5 straipsnis

Paraiška

6 straipsnis

Atstovavimas

7 straipsnis

Raštai ir adresai

8 straipsnis

Pranešimai

9 straipsnis

Patento galiojimas ir atšaukimas

10 straipsnis

Terminams taikoma lengvata

11 straipsnis

Teisių atkūrimas tarnybai nustačius reikiamas pastangas ar netyčia padarytus pažeidimus

12 straipsnis

Prašymo suteikti prioritetą taisymas ar papildymas ir prioriteto teisės atkūrimas

13 straipsnis

Taisyklės

14 straipsnis

Ryšys su Paryžiaus konvencija

15 straipsnis

Patentinės kooperacijos sutarties persvarstymų, pataisų ir pakeitimų poveikis

16 straipsnis

Asamblėja

17 straipsnis

Tarptautinis biuras

18 straipsnis

Sutarties persvarstymai

19 straipsnis

Tapimas Susitariančiąja Šalimi

20 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas, ratifikavimų ir prisijungimų įsigaliojimo datos

21 straipsnis

Sutarties taikymas esamoms paraiškoms ir patentams

22 straipsnis

Išlygos

23 straipsnis

Sutarties denonsavimas

24 straipsnis

Sutarties kalbos

25 straipsnis

Sutarties pasirašymas

26 straipsnis

Depozitaras ir Sutarties registravimas

27 straipsnis

 

______________

* Oficialus pavadinimas anglų kalba.

Įsigaliojimas. Žr. 21 straipsnio 1 dalį.

Šaltinis. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) tarptautinis biuras.

 

1 straipsnis

Trumpos sąvokų apibrėžtys

 

Šioje Sutartyje, jei nėra aiškiai nurodyta kitaip:

i) Tarnyba – Susitariančiosios Šalies valdžios institucija, kuriai patikėta išduoti patentus arba tvarkyti kitus su šia Sutartimi susijusius reikalus.

ii) Paraiška – paraiška patentui gauti, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

iii) Patentas – patentas, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

iv) Nuorodos į „asmenį“ suprantamos kaip nuorodos visų pirma į fizinį asmenį ir į juridinį asmenį.

v) Raštas – tarnybai pateikta paraiška arba prašymas, pareiškimas, dokumentas, korespondencija ar kita su paraiška ar patentu susijusi informacija, atitinkanti arba neatitinkanti šioje Sutartyje nustatytos tvarkos.

vi) Tarnybos įrašai – tarnybos turimos informacijos rinkinys, susijęs su paduotomis paraiškomis ir išduotais patentais, bei paraiškos ir patentai, kuriuos atitinkamai Susitariančiajai Šaliai tarnyba ar kita institucija išdavė, nepaisant tos informacijos laikymo būdo.

vii) Įregistravimas – bet koks informacijos įrašymas į tarnybos įrašų sąrašą.

viii) Pareiškėjas – asmuo, kuris, kaip liudija tarnybos įrašai, vadovaujantis taikytina teise yra patentą išduoti prašantis asmuo, arba kitas asmuo, kuris pateikia paraišką arba kelia ieškinį dėl paraiškos.

ix) Savininkas – asmuo, kuris tarnybos įrašuose įrašytas kaip patento savininkas.

x) Atstovas – atstovas pagal taikytiną teisę.

xi) Parašas – bet koks tapatybės patvirtinimo būdas.

xii) Tarnybai priimtina kalba – tarnybai priimtina kalba, kuria ji atlieka atitinkamą procedūrą.

xiii) Vertimas – vertimas į tarnybai priimtiną kalbą arba prireikus perteikimas į tarnybai priimtiną abėcėlę ar ženklus.

xiv) Tarnybos atliekama procedūra – tarnybos darbo procedūra, susijusi su paraiška ar patentu.

xv) Išskyrus atvejus, kai kontekstas reikalauja kitaip, žodžiai vienaskaitos forma apima daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės asmeniniai įvardžiai apima ir moteriškąją giminę.

xvi) Paryžiaus konvencija – persvarstyta ir iš dalies pakeista 1883 m. kovo 20 d. pasirašyta Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo.

xvii) Patentinės kooperacijos sutartis – persvarstyta, iš dalies pataisyta ir pakeista 1970 m. birželio 19 d. pasirašyta Patentinės kooperacijos sutartis kartu su remiantis ja nustatytomis Taisyklėmis ir Administraciniais nurodymais.

xviii) Susitariančioji Šalis – valstybė arba tarpvyriausybinė organizacija, šios Sutarties Susitariančioji Šalis.

xix) Taikytina teisė – valstybės, kuri yra Susitariančioji Šalis, teisė; tarpvyriausybinės organizacijos, kuri yra Susitariančioji Šalis, teisės normos, kuriomis remdamasi vykdo veiklą ta tarpvyriausybinė organizacija.

xx) „Ratifikavimo dokumentas“ suprantamas kaip dokumentas, apimantis priėmimo arba patvirtinimo dokumentus.

xxi) Organizacija – Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija.

xxii) Tarptautinis biuras – Organizacijos tarptautinis biuras.

xxiii) Generalinis direktorius – Organizacijos generalinis direktorius.

 

2 straipsnis

Bendrieji principai

 

1) [Palankesni reikalavimai] Susitariančioji Šalis gali nustatyti reikalavimus, kurie pareiškėjams ir savininkams yra palankesni nei šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyti reikalavimai, išskyrus 5 straipsnį.

2) [Nesikišimas į materialinę patentų teisę] Šioje Sutartyje ar Taisyklėse nėra nieko, kas varžytų kurios nors Susitariančiosios Šalies laisvę nustatyti tokius taikytinos materialinės patentų teisės reikalavimus, kokius ji nori nustatyti.

 


3 straipsnis

Paraiškos ir patentai, kuriems taikoma Sutartis

 

1) [Paraiškos]

a) Šios Sutarties nuostatos ir Taisyklės taikomos nacionalinėms ir regioninėms išradimo patentų išdavimo, išradimo ir papildomųjų patentų paraiškoms, kurios yra įregistruotos ar pateiktos Susitariančiosios Šalies tarnybai ir kurios yra:

i) tokios rūšies paraiškos, kokias pagal Patentinės kooperacijos sutartį galima pateikti kaip tarptautines paraiškas;

ii) i papunktyje nurodytų paraiškų rūšių atskirtos išradimo patentų išdavimo arba papildomųjų patentų paraiškos, kaip nurodyta Paryžiaus konvencijos 4G straipsnio 1 arba 2 dalyje.

b) Vadovaujantis Patentinės kooperacijos sutarties nuostatomis, tarptautinėms išradimo patentų ir papildomųjų patentų paraiškoms pagal Patentinės kooperacijos sutartį yra taikomos šios Sutarties nuostatos ir Taisyklės, kurios reglamentuoja:

i) pagal Patentinės kooperacijos sutarties 22 straipsnį ir 39 straipsnio 1 dalį Susitariančiosios Šalies tarnybos taikomus terminus;

ii) procedūrą, pradėtą nuo tos dienos, kai pagal Patentinės kooperacijos sutarties 23 ar 40 straipsnį gali būti pradėtas tarptautinės paraiškos nagrinėjimas ar ekspertizė, arba vėliau.

2) [Patentai] Šios Sutarties nuostatos ir Taisyklės taikomos nacionaliniams ir regioniniams išradimo patentams ir nacionaliniams ir regioniniams papildomiesiems patentams, kurie buvo išduoti Susitariančiajai Šaliai ir yra galiojantys.

 

4 straipsnis

Saugumo sumetimais taikoma išimtis

 

Šioje Sutartyje ir Taisyklėse nėra nieko, kas apribotų Susitariančiosios Šalies laisvę imtis veiksmų, kurie, jos nuomone, būtini dėl esminių saugumo interesų.

 

5 straipsnis

Paraiškos padavimo data

 

1) [Paraiškos dalys]

a) Jei Taisyklėse nenustatyta kitaip ir vadovaujantis 2–8 dalimis, Susitariančioji Šalis nustato, kad paraiškos padavimo data laikoma diena, kurią jos tarnyba gavo visas toliau išvardytas paraiškos sudedamąsias dalis, pareiškėjo savo nuožiūra pateikiamas popieriuje arba kitais tarnybai priimtinais būdais:

i) aiškų ar numanomą nurodymą, kad pateiktus dokumentus reikia laikyti paraiška;

ii) informaciją, kuri leidžia nustatyti pareiškėjo tapatybę arba leidžia tarnybai su juo susisiekti;

iii) dalį, kuri pateikta jos viršelyje ir yra aprašymas.

b) Nustatydama paraiškos padavimo datą Susitariančioji Šalis gali pripažinti brėžinį a punkto iii papunktyje nurodyta paraiškos dalimi.

c) Nustatant paraiškos padavimo datą Susitariančioji Šalis kaip a punkto ii papunktyje nurodytos paraiškos dalies gali reikalauti ir informacijos, padedančios nustatyti pareiškėjo tapatybę, ir informacijos, padėsiančios tarnybai susisiekti su pareiškėju, arba gali priimti įrodymus, padedančius nustatyti pareiškėjo tapatybę arba padėsiančius tarnybai susisiekti su pareiškėju.

2) [Kalba]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose nurodyta informacija būtų pateikta tarnybai priimtina kalba.

b) Nustatant paraiškos padavimo datą 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodyta paraiškos dalis gali būti pateikta bet kuria kalba.

3) [Pranešimas] Jei paraiška neatitinka vieno ar kelių Susitariančiosios Šalies pagal 1 ir 2 dalis taikomų reikalavimų, tarnyba apie tai nedelsdama praneša pareiškėjui, suteikdama jam galimybę per Taisyklėse nustatytą laiką įvykdyti visus reikalavimus ir pateikti savo pastabas.

4) [Reikalavimų įgyvendinimas vėliau]

a) Jei iš pradžių paduota paraiška neatitinka vieno ar kelių reikalavimų, kuriuos vadovaudamasi 1 ir 2 dalimis taiko Susitariančioji Šalis, remiantis b punktu ir 6 dalimi paraiškos padavimo data laikoma diena, kurią visi Susitariančiosios Šalies pagal 1 ir 2 dalis taikomi reikalavimai yra įvykdomi vėliau.

b) Susitariančioji Šalis gali nustatyti, kad laiku, kaip nustatyta Taisyklėse, neįvykdžius vieno ar kelių a punkte nurodytų reikalavimų, paraiška laikoma nepaduota. Jei paraiška laikoma nepaduota, tarnyba nurodydama priežastis apie tai praneša pareiškėjui.

5) [Pranešimas apie trūkstamą aprašymo ar brėžinio dalį] Kai nustatydama paraiškos padavimo datą tarnyba nustato, kad paraiškoje trūksta aprašymo dalies arba kad paraiškoje daroma nuoroda į brėžinį, kurio paraiškoje nėra, ji nedelsdama apie tai atitinkamai praneša pareiškėjui.

6) [Paraiškos padavimo datos, kai pateikiama trūkstama aprašymo dalis ar brėžinys, nustatymas]

a) Jei trūkstama aprašymo dalis arba brėžinys tarnybai yra pateikiamas per Taisyklėse nustatytą laiką, ta aprašymo dalis ar brėžinys įtraukiamas į paraišką ir, vadovaujantis b ir c punktais, paraiškos padavimo data laikoma diena, kai tarnyba gavo tą aprašymo dalį arba tą brėžinį, arba diena, kai įvykdyti visi Susitariančiosios Šalies remiantis 1 ir 2 dalimis taikomi reikalavimai atsižvelgiant į paskutiniojo reikalavimo įvykdymo datą.

b) Jei trūkstama aprašymo dalis arba brėžinys yra pateikiamas norint,  remiantis a punktu ištaisyti trūkumą paraiškos, kuria tą dieną, kai tarnyba pirmą kartą gavo vieną ar kelias 1 dalies a punkte nurodytas paraiškos dalis, prašoma suteikti prioritetą anksčiau paduotai paraiškai, paraiškos padavimo data pareiškėjo prašymu, pateiktu Taisyklėse nustatytu laiku, ir vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais laikoma diena, kai visi Susitariančiosios Šalies remiantis 1 ir 2 dalimis taikomi reikalavimai yra įvykdyti.

c) Kai trūkstama aprašymo dalis arba trūkstamas brėžinys, pateiktas pagal a punktą, atsiimamas per Susitariančiosios Šalies nustatytą laiką, paraiškos padavimo data laikoma diena, kai Susitariančiosios Šalies remiantis 1 ir 2 dalimis taikomi reikalavimai yra įvykdyti.

7) [Aprašymo ir brėžinių pakeitimas pateikiant nuorodą į ankstesnę paraišką]

a) Vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais, paduodant paraišką tarnybai priimtina kalba daroma nuoroda į ankstesnę paraišką pakeičia aprašymą ir brėžinius.

b) Jei nesilaikoma a punkte nurodytų reikalavimų, paraiška gali būti laikoma nepaduota. Jei laikoma, kad paraiška nepaduota, tarnyba atitinkamai praneša apie tai pareiškėjui ir nurodo priežastis.

8) [Išimtys] Šiame straipsnyje nėra nieko, kas apribotų:

i) pareiškėjo teises pagal Paryžiaus konvencijos 4G straipsnio 1 arba 2 dalį reikalauti, kad tame straipsnyje nurodytos atskirtos paraiškos padavimo data būtų laikoma tame straipsnyje nurodytos pradinės paraiškos padavimo data ir reikalauti prioriteto teisės, jei tokią turi, jam suteiktų privilegijų;

ii) Susitariančiosios Šalies laisvę taikyti reikalavimus, būtinus suteikiant anksčiau paduotos paraiškos padavimo datos suteiktą pranašumą bet kurios kitos Taisyklėse nustatytos rūšies paraiškoms.

 


6 straipsnis

Paraiška

 

1) [Paraiškos forma arba turinys] Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, nė viena Susitariančioji Šalis negali reikalauti laikytis kitokių ar papildomų paraiškos formos ar turinio reikalavimų nei šie:

i) tarptautinių paraiškų formos ar turinio reikalavimai, nustatyti Patentinės kooperacijos sutartyje;

ii) formos ar turinio reikalavimai, kurių laikytis vadovaudamasi Patentinės kooperacijos sutartimi gali reikalauti tos sutarties kurios nors šalies tarnyba ar jos vardu veikianti tarnyba, jei pradėtas tarptautinės paraiškos nagrinėjimas ar ekspertizė, kaip nurodyta minėtos sutarties 23 ar 40 straipsnyje;

iii) kiti Taisyklėse nustatyti reikalavimai.

2) [Prašymo forma]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad paraiškos turinys, kuris atitinka tarptautinės paraiškos prašymo turinį pagal Patentinės kooperacijos sutartį, būtų pateiktas užpildant tos Susitariančiosios Šalies nustatytą prašymo formą. Susitariančioji Šalis taip pat gali reikalauti, kad papildomas turinys, kurį pateikti leidžia 1 dalies ii papunktis arba kuris nustatytas Taisyklėse pagal 1 dalies iii papunktį, būtų pateiktas toje prašymo formoje.

b) Nepaisant a punkto ir vadovaujantis 8 straipsnio 1 dalimi, Susitariančioji Šalis priima a punkte nurodytą turinį, pateiktą Taisyklėse nustatyta prašymo forma.

3) [Vertimas] Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti bet kurios paraiškos dalies, pateiktos kita nei tarnybai priimtina kalba, vertimą. Be to, Susitariančioji Šalis, kaip nustatyta Taisyklėse, gali reikalauti pateikti paraiškos dalių, kurios pateiktos tarnybai priimtina kalba, vertimą į bet kurias kitas tai tarnybai priimtinas kalbas.

4) [Mokesčiai] Susitariančioji Šalis gali reikalauti sumokėti paraiškos padavimo mokesčius. Susitariančioji Šalis gali taikyti Patentinės kooperacijos sutarties paraiškos padavimo mokesčius reglamentuojančias nuostatas.

5) [Prioriteto suteikimo dokumentas] Jei yra prašoma suteikti prioritetą anksčiau paduotai paraiškai, Susitariančioji Šalis gali reikalauti vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais tarnybai pateikti anksčiau paduotos paraiškos kopiją ir vertimą, jei anksčiau paduota paraiška yra pateikta kita nei tarnybai priimtina kalba.

6) [Įrodymai] Nagrinėjant paraišką Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad jos tarnybai būtų pateikti įrodymai dėl 1 ar 2 dalyse arba prioriteto deklaracijoje nurodytų dalykų arba 3 ar 5 dalyse nurodyto vertimo tik tuo atveju, jei ta tarnyba pagrįstai abejotų minėtų dalykų teisingumu arba vertimo tikslumu.

7) [Pranešimas] Jei nesilaikoma vieno ar kelių Susitariančiosios Šalies remiantis 1–6 dalimis taikomų reikalavimų, tarnyba praneša apie tai pareiškėjui ir suteikia jam galimybę įvykdyti tuos reikalavimus bei pateikti savo pastabas per Taisyklėse nustatytą laiką.

8) [Reikalavimų nevykdymas]

a) Jei per Taisyklėse nustatytą laiką Susitariančiosios Šalies remiantis 1–6 dalimis taikomi reikalavimai nėra įvykdomi, Susitariančioji Šalis vadovaudamasi b punktu bei 5 ir 10 straipsniais gali taikyti jos teisės aktuose nustatytas sankcijas.

b) Jei per Taisyklėse nustatytą laiką neįvykdomas kuris nors reikalavimas, kurį Susitariančioji Šalis taiko prašymui suteikti prioritetą pagal 1, 5 ar 6 dalis, toks prašymas remiantis 13 straipsniu gali būti laikomas negautu. Išskyrus tai, kas nustatyta 5 straipsnio 7 dalies b punkte, jokių kitų sankcijų taikyti negalima.

 


7 straipsnis

Atstovavimas

 

1) [Atstovai]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad paskirtas dalyvauti tarnybos atliekamoje procedūroje atstovas:

i) turėtų teisę pagal taikytiną teisę dalyvauti svarstant su paraiškomis ir patentais susijusius reikalus;

ii) kaip savo adresą pateikti Susitariančiosios Šalies nurodytos teritorijos adresą.

b) Vadovaujantis c punktu, su kokia nors tarnybos atliekama procedūra susijęs veiksmas, atliekamas atstovo, kuris laikosi Susitariančiosios Šalies vadovaujantis a punktu taikomų reikalavimų, arba susijęs su juo, turi tą pačią galią kaip ir veiksmas, atliekamas tą atstovą paskyrusio pareiškėjo, savininko ar kito suinteresuoto asmens arba susijęs su jais.

c) Susitariančioji Šalis gali nustatyti, kad, duodant priesaiką, darant kokį nors pareiškimą ar atšaukiant įgaliojimą, atstovo parašas neturi atstovą paskyrusio pareiškėjo, savininko ar kito suinteresuoto asmens parašo galios.

2) [Privalomas atstovavimas]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo paskirtų atstovą dalyvauti tarnybos atliekamoje procedūroje, išskyrus atvejus, kai paraiškos įgaliotinis, pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo gali pats dalyvauti šiose tarnybos atliekamose procedūrose, tai yra:

i) paraiškos padavimas nustatant paraiškos padavimo datą;

ii) vien tik mokesčio mokėjimas;

iii) bet kuri kita Taisyklėse nurodyta procedūra;

iv) tarnybos patvirtinimo apie gavimą išdavimas ar pranešimo dėl i–iii papunkčiuose nurodytų procedūrų.

b) Palaikymo mokestį gali sumokėti bet kuris asmuo.

3) [Atstovo paskyrimas] Susitariančioji Šalis sutinka, kad apie atstovo paskyrimą tarnybai būtų pranešama Taisyklėse nustatytu būdu.

4) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Nė viena Susitariančioji Šalis negali nustatyti kitų oficialių reikalavimų nei 1–3 dalyse nustatyti reikalavimai, taikomi šiose dalyse nurodytiems dalykams, išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje arba Taisyklėse nustatoma kitaip.

5) [Pranešimas] Jei nesilaikoma vieno ar kelių Susitariančiosios Šalies pagal 1–3 dalis taikomų reikalavimų, tarnyba praneša apie tai paraiškos įgaliotiniui, pareiškėjui, savininkui ar kitam suinteresuotam asmeniui duodama galimybę per Taisyklėse nustatytą laiką įvykdyti tuos reikalavimus ir pateikti pastabas.

6) [Reikalavimų nesilaikymas] Jei per Taisyklėse nustatytą laiką neįvykdomas vienas ar keli Susitariančiosios Šalies pagal 1–3 dalis taikomi reikalavimai, Susitariančioji Šalis gali taikyti jos teisės aktuose nustatytas sankcijas.

 

8 straipsnis

Raštai ir adresai

 

1) [Raštų pateikimo forma ir būdai]

a) Išskyrus atvejus, kai nustatoma paraiškos padavimo data pagal 5 straipsnio 1 dalį ir taikant 6 straipsnio 1 dalį, Taisyklėse vadovaujantis b–d punktais nustatomi raštų pateikimo formos ir būdo reikalavimai, kuriuos gali taikyti Susitariančioji Šalis.

b) Nė viena Susitariančioji Šalis neprivalo priimti kitokiais būdais nei tik popieriuje pateiktų raštų.

c) Nė viena Susitariančioji Šalis negali atsisakyti priimti popieriuje pateiktų raštų.

d) Siekdama laikytis nustatyto termino Susitariančioji Šalis turi priimti popieriuje pateiktus raštus.

2) [Raštų kalba] Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje arba Taisyklėse yra nustatyta kitaip, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad raštas būtų pateikiamas tarnybai priimtina kalba.

3) [Tarptautinės pavyzdinės formos] Nepaisant 1 dalies a punkto ir vadovaujantis 1 dalies b punktu ir 6 straipsnio 2 dalies b punktu, Susitariančioji Šalis pripažįsta rašto turinį, pateiktą tokia forma, kuri atitinka Taisyklėse nustatytą tokio rašto tarptautinę pavyzdinę formą, jei tokia nustatyta.

4) [Raštų pasirašymas]

a) Jei Susitariančioji Šalis reikalauja raštą pasirašyti, ji pripažįsta visus parašus, kurie atitinka Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

b) Nė viena Susitariančioji Šalis negali reikalauti jos tarnybai pateikto parašo paliudijimo, notaro patvirtinimo, atitikties patvirtinimo, įteisinimo ar patvirtinimo kitokiu būdu, išskyrus administracinį procesą arba kaip nustatyta Taisyklėse.

c) Vadovaujantis b punktu, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad jos tarnybai būtų pateikti įrodymai tik tuo atveju, jei ji gali pagrįstai abejoti kurio nors parašo autentiškumu.

5) [Informacija raštuose] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad rašte būtų pateikta informacija apie vieną ar daugiau Taisyklėse nustatytų dalykų.

6) [Adresas korespondencijai, adresas teisiniams dokumentams įteikti ir kiti adresai] Susitariančioji Šalis laikydamasi Taisyklių nuostatų gali reikalauti, kad pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo kiekviename rašte nurodytų:

i) adresą korespondencijai;

ii) adresą teisiniams dokumentams įteikti;

iii) kitus Taisyklėse nurodytus adresus.

7) [Pranešimas] Kai raštai neatitinka vieno ar kelių Susitariančiosios Šalies pagal 1–6 dalis taikomų reikalavimų, tarnyba praneša apie tai pareiškėjui, savininkui ar kitam suinteresuotam asmeniui duodama galimybę per Taisyklėse nustatytą laiką įvykdyti visus tokius reikalavimus ir pateikti pastabas.

8) [Reikalavimų nesilaikymas] Jei per Taisyklėse nustatytą laiką neįvykdomas vienas ar keli Susitariančiosios Šalies pagal 1–6 dalis taikomi reikalavimai, Susitariančioji Šalis gali pagal 5 ir 10 straipsnius ir Taisyklėse nustatytas išimtis taikyti jos teisės aktuose nustatytas sankcijas.

 

9 straipsnis

Pranešimai

 

1) [Tinkamas pranešimas] Remiantis šia Sutartimi arba Taisyklėmis pranešimas, kurį tarnyba siunčia remiantis 8 straipsnio 6 dalimi nurodytu adresu korespondencijai arba adresu teisiniams dokumentams įteikti arba kitu šiam tikslui Taisyklėse nurodytu adresu ir kuris atitinka tokiam pranešimui taikomas nuostatas, šioje Sutartyje ir Taisyklėse laikomas tinkamu pranešimu.

2) [Jei informacija, leidžianti susisiekti su asmeniu, nepateikta] Niekas šioje Sutartyje ir Taisyklėse neįpareigoja Susitariančiosios Šalies siųsti pranešimą pareiškėjui, savininkui ar kitam suinteresuotam asmeniui, jei tarnybai nepateikta informacija, leidžianti susisiekti su pareiškėju, savininku ar kitu suinteresuotu asmeniu.

3) [Pranešimo neišsiuntimas] Vadovaujantis 10 straipsnio 1 dalimi, jei tarnyba nepraneša pareiškėjui, savininkui ar kitam suinteresuotam asmeniui apie tai, kad neįvykdytas kuris nors šioje Sutartyje ar Taisyklėse nustatytas reikalavimas, tokio pranešimo neišsiuntimas neatleidžia pareiškėjo, savininko ar kito suinteresuoto asmens nuo pareigos tą reikalavimą įvykdyti.

 


10 straipsnis

Patento galiojimas, atšaukimas

 

1) [Tam tikrų formalių reikalavimų neįvykdymas įtakos patento galiojimui neturi] Jei paraiška neatitinka vieno ar daugiau 6 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalyse, 8 straipsnio 1–4 dalyse nustatytų formalių reikalavimų, tai negali tapti patento atšaukimo ar pripažinimo visiškai ar iš dalies negaliojančiu priežastimi, išskyrus atvejus, kai formalių reikalavimų buvo nesilaikoma dėl nesąžiningų ketinimų.

2) [Galimybė pateikti pastabas, iš dalies pakeisti ar ištaisyti klaidas, kai ketinama patentą atšaukti ar pripažinti negaliojančiu] Patentas negali būti visiškai arba iš dalies atšauktas arba pripažintas negaliojančiu nesuteikus savininkui galimybės per protingą laiką pateikti pastabas dėl ketinimo patentą atšaukti ar pripažinti negaliojančiu bei atlikti pakeitimus ir ištaisyti klaidas, kai tai leidžia taikytina teisė.

3) [Įpareigojimas pradėti specialias procedūras nenustatytas] Pagal 1 ir 2 dalis neįpareigojama pradėti teismo procedūrų dėl patento teisių įgyvendinimo, kurios būtų kitokios nei bendrai taikoma procedūros įgyvendinimo teisė.

 

11 straipsnis

Terminams taikoma lengvata

 

1) [Terminų pratęsimas] Susitariančioji Šalis gali numatyti galimybę Taisyklėse nustatytam laikui pratęsti tarnybos nustatytą tam tikro tarnybos atliekamo su paraiška ar patentu susijusios procedūros veiksmo terminą, jei tarnybai laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų pateikiamas prašymas tai padaryti; Susitariančioji Šalis savo nuožiūra gali nustatyti, kad toks prašymas turi būti pateiktas:

i) iki pasibaigiant terminui arba

ii) pasibaigus terminui, bet per Taisyklėse nustatytą laiką.

2) [Nagrinėjimo tęsimas] Jei pareiškėjas ar savininkas nesilaiko Susitariančiosios Šalies tarnybos nustatyto tam tikro tarnybos atliekamo su paraiška ar patentu susijusios  procedūros veiksmo termino, o ta Susitariančioji Šalis nenumato galimybės pratęsti terminą remiantis 1 dalies ii papunkčiu, Susitariančioji Šalis sudaro galimybę toliau nagrinėti paraišką ar patentą ir prireikus atkurti su ta paraiška ar patentu susijusias pareiškėjo ar savininko teises, jei:

i) toks prašymas tarnybai pateikiamas laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

ii) pateikiamas prašymas ir per Taisyklėse nustatytą laiką įvykdomi visi atitinkamo veiksmo terminui taikomi reikalavimai.

3) [Išimtys] Nė viena Susitariančioji Šalis neprivalo nustatyti 1 arba 2 dalyje nurodytų Taisyklėse nustatytų išimčių lengvatos.

4) [Mokesčiai] Paduodant prašymą pagal 1 ar 2 dalį Susitariančioji Šalis gali reikalauti sumokėti mokestį.

5) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Jei šioje Sutartyje ar Taisyklėse nėra nustatyta kitaip, nė viena Susitariančioji Šalis negali reikalauti laikytis kitų nei 1–4 dalyse nurodytų 1 ar 2 dalyje nustatytoms lengvatoms taikomų reikalavimų.

6) [Galimybė pateikti pastabas, kai ketinama prašymą atmesti] Pagal 1 ar 2 dalį pateikto prašymo atmesti negalima nesuteikus pareiškėjui ar savininkui galimybės per pakankamą laiką pateikti pastabas dėl ketinimo jį atmesti.

 

12 straipsnis

Teisių atkūrimas tarnybai nustačius reikiamas pastangas ar netyčia padarytus pažeidimus

 

1) [Prašymas] Susitariančioji Šalis nustato, kad jei pareiškėjas ar savininkas nesilaikė nustatyto tarnybos atliekamo procedūros veiksmo termino ir todėl dėl tokio elgesio tiesioginės įtakos prarandamos su paraiška ar patentu susijusios teisės, tarnyba atkuria su paraiška ar patentu susijusias pareiškėjo ar savininko teises, jeigu:

i) tarnybai pateikiamas prašymas pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

ii) pateikiamas prašymas ir per Taisyklėse nustatytą laiką įvykdomi visi atitinkamo veiksmo terminui taikomi reikalavimai;

iii) prašyme nurodomos termino nesilaikymo priežastys ir

iv) tarnyba nustato, kad laikytis termino nepavyko nepaisant reikiamų pastangų pagal aplinkybes arba, jei pageidauja Susitariančioji Šalis, kad veiksmą atlikti buvo pavėluota netyčia.

2) [Išimtys] Nė viena Susitariančioji Šalis neprivalo rūpintis teisių atkūrimu pagal 1 dalį atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytas išimtis.

3) [Mokesčiai] Paduodant prašymą pagal 1 dalį Susitariančioji Šalis gali reikalauti sumokėti mokestį.

4) [Įrodymai] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad per tarnybos nustatytą laiką jai būtų pateiktas 1 dalies iii papunktyje minimas priežastis pagrindžiantis pareiškimas ar kiti įrodymai.

5) [Galimybė pateikti pastabas, kai ketinama prašymą atmesti] Negalima atmesti pagal 1 dalį pateikto prašymo jį pateikusiai šaliai nesuteikus galimybės per pakankamą laiką pateikti pastabas dėl ketinimo jį atmesti.

 

13 straipsnis

Prašymo suteikti prioritetą taisymas arba papildymas, prioriteto teisės atkūrimas

 

1) [Prašymo suteikti prioritetą taisymas arba papildymas] Jei Taisyklėse nenustatyta kitaip, Susitariančioji Šalis nustato galimybę taisyti arba papildyti prašymą suteikti paraiškai prioritetą (toliau – „vėlesnė paraiška“), jei:

i) toks prašymas tarnybai pateikiamas laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

ii) prašymas pateikiamas per Taisyklėse nustatytą laiką ir

iii) vėlesnė paraiška pateikiama ne vėliau nei baigiasi prioriteto galiojimo laikotarpis, skaičiuojamas nuo anksčiausios paraiškos, kuriai yra prašoma suteikti prioritetą, padavimo dienos.

2) [Pavėluotas vėlesnės paraiškos padavimas] Atsižvelgiant į 15 straipsnį Susitariančioji Šalis nustato, kad jei paraiškos („vėlesnės paraiškos“), kurioje prašoma arba galėjo būti prašoma suteikti prioritetą anksčiau paduotai paraiškai, padavimo data yra vėlesnė nei prioriteto suteikimo laikotarpio pabaigos data, bet dar patenka į Taisyklėse nustatytą terminą, tarnybą atkuria prioriteto teisę, jei:

i) toks prašymas tarnybai pateikiamas laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

ii) prašymas pateikiamas per Taisyklėse nustatytą laiką;

iii) prašyme nurodomos priežastys, dėl kurių buvo nesilaikoma prioriteto laikotarpio ir

iv) tarnyba nustato, kad vėlesnė paraiška nebuvo paduota per prioriteto suteikimo laikotarpį, nepaisant reikiamų pastangų, kurių reikalavo aplinkybės, arba, jei pageidauja Susitariančioji Šalis, kad veiksmą atlikti buvo pavėluota netyčia.

3) [Anksčiau paduotos paraiškos kopijos nepateikimas] Jei anksčiau paduotos paraiškos kopija, kurią reikia pateikti remiantis 6 straipsnio 5 dalimi, tarnybai nėra pateikiama per Taisyklėse nustatytą laiką pagal 6 straipsnį, tarnyba atkuria prioriteto teisę, jei:

i) toks prašymas tarnybai pateikiamas laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

ii) prašymas pateikiamas nepasibaigus Taisyklėse pagal 6 straipsnio 5 dalį nustatytam laikui pateikti anksčiau paduotos paraiškos kopiją;

iii) tarnyba nustato, kad prašymas pateikti kopiją buvo pateiktas tarnybai, kuriai buvo pateikta anksčiau paduota paraiška, per Taisyklėse nustatytą laiką ir

iv) anksčiau paduotos paraiškos kopija pateikta per Taisyklėse nustatytą laiką.

4) [Mokesčiai] Paduodant prašymą pagal 1–3 dalis Susitariančioji Šalis gali reikalauti sumokėti mokestį.

5) [Įrodymai] Susitariančioji Šalis gali reikalauti per tarnybos nustatytą laiką jai pateikti 2 dalies iii papunktyje minimas priežastis pagrindžiantį pareiškimą ar kitus įrodymus.

6) [Galimybė pateikti pastabas, kai ketinama prašymą atmesti] Pagal 1–3 dalis pateikto prašymo visiškai ar iš dalies atmesti negalima nesuteikus prašymą pateikusiai šaliai galimybės per pakankamą laiką pateikti pastabas dėl ketinimo jį atmesti.

 

14 straipsnis

Taisyklės

 

1) [Turinys]

a) Prie šios Sutarties pridėtose Taisyklėse yra pateiktos taisyklės, susijusios su:

i) klausimais, apie kuriuos Sutartyje yra aiškiai nurodyta, kad juos „nustato Taisyklės“;

ii) šios Sutarties nuostatoms įgyvendinti naudinga išsamia informacija;

iii) administraciniais reikalavimais, reikalais ar procedūromis.

b) Taisyklės taip pat nustato formalių reikalavimų taisykles, kurias Susitariančiajai Šaliai leidžiama taikyti prašymams:

i) įregistruoti vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimą;

ii) įregistruoti pareiškėjo ar savininko pakeitimą;

iii) įregistruoti licenciją arba užstatą;

iv) klaidos ištaisymą.

c) Taisyklėse taip pat nustatyta, kad Tarptautinio biuro padedama Asamblėja nustato tarptautines pavyzdines formas ir 6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą prašymo formą.

2) [Taisyklių pakeitimas iš dalies] Vadovaujantis 3 dalimi, Taisyklių pataisoms priimti reikia trijų ketvirtadalių balsų.

3) [Visų balsų reikalavimas]

a) Taisyklėse gali būti nurodytos tos Taisyklių nuostatos, kurias iš dalies pakeisti galima tik visais balsais.

b) Jei Taisyklės iš dalies keičiamos į Taisyklėse nurodytas nuostatas pagal a punktą įtraukiant naujas arba išbraukiant buvusias nuostatas, reikia visų balsų pritarimo.

c) Nustatant, ar pritarta visais balsais, skaičiuojami tik faktiškai atiduoti balsai. Susilaikiusių asmenų balsai neskaičiuojami.

4) [Sutarties ir Taisyklių neatitikimas] Jei šios Sutarties nuostatos ir Taisyklių nuostatos viena kitai prieštarauja, vadovaujamasi Sutarties nuostatomis.

 

15 straipsnis

Ryšys su Paryžiaus konvencija

 

1) [Įpareigojimas laikytis Paryžiaus konvencijos] Kiekviena Susitariančioji Šalis laikosi patentus reglamentuojančių Paryžiaus konvencijos nuostatų.

2) [Paryžiaus konvencijoje nustatyti įpareigojimai ir teisės]

a) Ši Sutartis nenukrypsta nuo įsipareigojimų, kurių Susitariančiosios Šalys privalo laikytis viena kitos atžvilgiu vadovaudamosi Paryžiaus konvencija.

b) Ši Sutartis nenukrypsta nuo teisių, kurias pareiškėjams ir savininkams suteikė Paryžiaus konvencija.

 

16 straipsnis

Patentinės kooperacijos sutarties persvarstymų, pataisų ir pakeitimų poveikis

 

1) [Patentinės kooperacijos sutarties persvarstymų, pataisų ir pakeitimų taikymas] Remiantis 2 dalimi po 2000 m. birželio 2 d. atliktas Patentinės kooperacijos sutarties persvarstymas, pataisa ar pakeitimas, neprieštaraujantis šios Sutarties straipsniams, taikomas šiai Sutarčiai ir Taisyklėms, jei Asamblėja konkrečiu atveju taip nusprendžia trimis ketvirtadaliais balsų.

2) [Patentinės kooperacijos sutarties pereinamojo laikotarpio nuostatų netaikymas] Šiai Sutarčiai ir Taisyklėms netaikoma tokia Patentinės kooperacijos sutarties nuostata, kuria remiantis persvarstyta, pataisyta ar pakeista tos sutarties nuostata nėra taikoma valstybei, tos sutarties šaliai, arba tos valstybės tarnybai ar jos vardu veikiančiai tarnybai, kadangi pastaroji nuostata prieštarauja tos valstybės ar tarnybos taikomoms teisės nuostatoms.

 

17 straipsnis

Asamblėja

 

1) [Sudėtis]

a) Susitariančiosios Šalys turi Asamblėją.

b) Kiekvienai Susitariančiajai Šaliai Asamblėjoje atstovauja vienas atstovas, kuriam gali padėti pakaitiniai atstovai, patarėjai ir ekspertai. Kiekvienas atstovas gali atstovauti tik vienai Susitariančiajai Šaliai.

2) [Užduotys]

Asamblėja:

i) nagrinėja su šios Sutarties priežiūra ir plėtote, taikymu ir veikimu susijusius klausimus;

ii) padedant Tarptautiniam biurui nustato 14 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas tarptautines pavyzdines formas ir prašymo formą;

iii) iš dalies keičia Taisykles;

iv) nustato kiekvienos ii papunktyje nurodytos tarptautinės pavyzdinės formos ir prašymo formos bei iii papunktyje nurodytos kiekvienos pataisos pateikimo datos sąlygas;

v) remdamasi 16 straipsnio 1 dalimi nusprendžia, ar Patentinės kooperacijos sutarties persvarstymas, pataisa ar pakeitimas taikomas šiai Sutarčiai ir Taisyklėms;

vi) atlieka kitas funkcijas pagal šią Sutartį.

3) [Kvorumas]

a) Kvorumą sudaro pusė Asamblėjos valstybių narių.

b) Nepaisant a punkto, jei kurioje nors sesijoje atstovaujamų Asamblėjos narių, tai yra valstybių, yra mažiau nei pusė, bet jos sudaro vieną trečdalį Asamblėjos narių, tai yra valstybių, ar daugiau, Asamblėja gali priimti sprendimus, bet visi tokie sprendimai, išskyrus sprendimus dėl jos pačios darbo tvarkos, įsigalioja tik tuo atveju, jei yra įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos. Tarptautinis biuras apie minėtus sprendimus praneša Asamblėjos nariams, tai yra valstybėms, kurios nebuvo atstovaujamos, ir paprašo jų per tris mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo dienos raštu nurodyti savo balsus ar pranešti apie susilaikymą. Jei pasibaigus šiam laikui tokiu būdu pateikusių savo balsus ar susilaikiusių narių skaičius prilygsta skaičiui, kurio trūko sesijos kvorumui, tokie sprendimai įsigalioja, jei jie vienu metu yra gavę reikalingą balsų daugumą.

4) [Sprendimų priėmimas Asamblėjoje]

a) Asamblėja stengiasi savo sprendimus priimti visais balsais.

b) Jei sprendimo priimti visais balsais nepavyksta, ginčijamas klausimas sprendžiamas balsuojant. Tokiu atveju:

i) kiekviena Susitariančioji Šalis, valstybė, turi vieną balsą ir balsuoja tik savo vardu ir

ii) bet kuri Susitariančioji Šalis, tarpvyriausybinė organizacija, gali dalyvauti balsavime vietoj jai priklausančių valstybių narių ir turėti tiek balsų, kiek turi jos valstybės narės, šios Sutarties šalys. Tarpvyriausybinė organizacija nebalsuoja, jei kuri nors viena jos valstybių narių pasinaudoja savo teise balsuoti ir atvirkščiai. Be to, tarpvyriausybinė organizacija nebalsuoja, jei kuri nors viena jos valstybių narių, šios Sutarties šalis, yra kitos tarpvyriausybinės organizacijos, kuri dalyvauja tame balsavime, valstybė narė.

5) [Balsų dauguma]

a) Vadovaujantis 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 16 straipsnio 1 dalimi ir 19 straipsnio 3 dalimi, Asamblėjos sprendimams priimti reikia dviejų trečdalių balsų.

b) Nustatant, ar yra reikiama dauguma, atsižvelgiama tik į faktiškai atiduotus balsus. Susilaikiusių asmenų balsai neskaičiuojami.

6) [Sesijos] Generalinio direktoriaus šaukiama Asamblėja į eilines sesijas renkasi kartą per dvejus metus.

7) [Darbo tvarkos taisyklės] Asamblėja nustato savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant ir ypatingųjų sesijų sušaukimą reglamentuojančias taisykles.

 

18 straipsnis

Tarptautinis biuras

 

1) [Administracinės užduotys]

a) Tarptautinis biuras atlieka su šia Sutartimi susijusias administracines užduotis.

b) Visų pirma Tarptautinis biuras rengia posėdžius ir sudaro Asamblėjos bei ekspertų komitetų ir darbo grupių, kurias gali sudaryti Asamblėja, sekretoriatą.

2) [Kiti nei sesijos Asamblėjos posėdžiai] Generalinis direktorius sušaukia Asamblėjos sudarytus komitetus ir darbo grupes.

3) [Tarptautinio biuro vaidmuo Asamblėjoje ir kituose posėdžiuose]

a) Generalinis direktorius ir jo paskirti asmenys dalyvauja be teisės balsuoti visuose Asamblėjos ir jos sudarytų komitetų bei darbo grupių posėdžiuose.

b) Generalinis direktorius arba jo paskirtas personalo narys atlieka Asamblėjos ir a punkte nurodytų komitetų bei darbo grupių ex officio sekretoriaus pareigas.

4) [Konferencijos]

a) Tarptautinis biuras, laikydamasis Asamblėjos nurodymų, rengiasi persvarstymo konferencijoms.

b) Tarptautinis biuras dėl minėto pasirengimo gali konsultuotis su Organizacijos valstybėmis narėmis, tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis bei nacionalinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis.

c) Generalinis direktorius ir jo paskirti asmenys dalyvauja be teisės balsuoti persvarstymo konferencijose vykstančiose diskusijose.

5) [Kitos užduotys] Tarptautinis biuras vykdo visas kitas jam paskirtas su šia Sutartimi susijusias užduotis.

 

19 straipsnis

Sutarties persvarstymai

 

1) [Sutarties persvarstymas] Vadovaujantis 2 dalimi, šią Sutartį gali persvarstyti Susitariančiųjų Šalių konferencija. Sprendimą sušaukti persvarstymo konferenciją priima Asamblėja.

2) [Tam tikrų Sutarties nuostatų persvarstymas arba pataisa] 17 straipsnio 2 ir 6 dalis gali pakeisti persvarstymo konferencija arba Asamblėja pagal 3 dalies nuostatas.

3) [Asamblėjos atliekama tam tikrų Sutarties nuostatų pataisa]

a) Kiekviena Susitariančioji Šalis arba Generalinis direktorius gali pasiūlyti Asamblėjai iš dalies pakeisti 17 straipsnio 2 ir 6 dalis. Apie tokius pasiūlymus Generalinis direktorius praneša Susitariančiosioms Šalims likus bent šešiems mėnesiams iki jų svarstymo Asamblėjoje.

b) A punkte nurodytų nuostatų pataisos priimamos trimis ketvirtadaliais balsų.

c) A punkte nurodytų nuostatų pataisa įsigalioja praėjus mėnesiui nuo to, kai Generalinis direktorius gauna trijų ketvirtadalių Susitariančiųjų Šalių, kurios pataisos priėmimo Asamblėjoje metu buvo Asamblėjos narės, rašytinius pritarimo pranešimus, pateiktus laikantis atitinkamų konstitucinių veiksmų. Minėtų nuostatų pataisa, kuriai tokiu būdu buvo pritarta, pataisos įsigaliojimo metu privaloma visoms Susitariančiosioms Šalims ir tarpvyriausybinėms organizacijoms, kurios vėliau tapo Susitariančiosiomis Šalimis.

 

20 straipsnis

Tapimas Susitariančiąja Šalimi

 

1) [Valstybės] Šios Sutarties Susitariančiąja Šalimi gali tapti bet kuri valstybė, Paryžiaus konvencijos šalis arba Organizacijos narė, kurioje pačios valstybės tarnyba arba kitos valstybės tarnyba ar tarpvyriausybinė organizacija gali išduoti patentus.

2) [Tarpvyriausybinės organizacijos] Kiekviena tarpvyriausybinė organizacija gali tapti šios Sutarties Susitariančiąja Šalimi, jei bent viena tos tarpvyriausybinės organizacijos valstybė narė yra Paryžiaus konvencijos šalis arba Organizacijos narė, ir jei tarpvyriausybinė organizacija pareiškia, kad ji remiantis jos vidaus procedūromis buvo tinkamai įgaliota tapti šios Sutarties šalimi ir pareiškia, kad ji:

i) turi įgaliojimą išduoti patentus, kurie galiotų jos valstybėse narėse, arba

ii) yra kompetentinga spręsti klausimus, kuriems taikoma ši Sutartis, ir turi šiuos klausimus reglamentuojančias savo teisės normas, kurios saisto visas jos valstybes nares, bei turi arba yra įpareigojusi regiono tarnybą išduoti jos teritorijoje galiojančius patentus remiantis tomis teisės normomis.

Remiantis 3 punktu kiekvienas toks pareiškimas daromas deponuojant ratifikavimo arba prisijungimo dokumentą.

3) [Regioninės patentų organizacijos] Europos patentų organizacija, Eurazijos patentų organizacija ir Afrikos regioninė pramoninės nuosavybės organizacija diplomatinėje konferencijoje, kuri priėmė šią Sutartį, pareiškusios, kaip nurodyta 2 dalies i arba ii papunktyje, gali tapti šios Sutarties Susitariančiąja Šalimi kaip tarpvyriausybinė organizacija, jei deponuodama ratifikavimo arba prisijungimo dokumentą pareiškia, kad remiantis jos vidaus procedūromis ji yra tinkamai įgaliota tapti šios Sutarties Susitariančiąja Šalimi.

4) [Ratifikavimas arba prisijungimas] Bet kuri valstybė ar tarpvyriausybinė organizacija, atitinkanti 1, 2 ar 3 dalyje nustatytus reikalavimus, gali deponuoti:

i) ratifikavimo dokumentą, jei yra pasirašiusi šią Sutartį, arba

ii) prisijungimo dokumentą, jei nepasirašiusi šios Sutarties.

 

21 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas, ratifikavimų ir prisijungimų įsigaliojimo datos

 

1) [Šios Sutarties įsigaliojimas] Ši Sutartis įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo to, kai dešimt valstybių Generaliniam direktoriui atidavė saugoti savo ratifikavimo arba prisijungimo dokumentus.

2) [Ratifikavimų ir prisijungimų įsigaliojimo datos] Ši Sutartis yra privaloma:

i) dešimčiai 1 dalyje nurodytų valstybių nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos;

ii) kiekvienai kitai valstybei praėjus trims mėnesiams nuo dienos, kai atitinkama valstybė Generaliniam direktoriui atidavė saugoti savo ratifikavimo arba prisijungimo dokumentą, arba nuo vėlesnės tame dokumente nurodytos datos, bet nepraėjus šešiems mėnesiams nuo deponavimo dienos;

iii) Europos patentų organizacijai, Eurazijos patentų organizacijai ir Afrikos regioninei pramoninės nuosavybės organizacijai praėjus trims mėnesiams nuo jų ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo dienos arba nuo vėlesnės tame dokumente nurodytos datos, bet nepraėjus šešiems mėnesiams nuo deponavimo dienos, jei toks dokumentas buvo deponuotas po šios Sutarties įsigaliojimo pagal 1 dalį, arba praėjus trims mėnesiams nuo šios Sutarties įsigaliojimo, jei toks dokumentas buvo deponuotas iki šios Sutarties įsigaliojimo;

iv) bet kuriai kitai tarpvyriausybinei organizacijai, kuri atitinka reikalavimus tapti šios Sutarties Susitariančiąja Šalimi, praėjus trims mėnesiams nuo jos ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo dienos arba nuo vėlesnės tame dokumente nurodytos datos, bet nepraėjus šešiems mėnesiams nuo deponavimo dienos.

 

22 straipsnis

Sutarties taikymas esamoms paraiškoms ir patentams

 

1) [Principas]

a) Remiantis 2 dalimi Susitariančioji Šalis taiko šios Sutarties nuostatas ir Taisykles, išskyrus 5 straipsnį ir 6 straipsnio 1 ir 2 dalis bei susijusias Taisykles, svarstomoms paraiškoms ir galiojantiems patentams nuo tos dienos, kai ši Sutartis pagal 21 straipsnį tampa tai Susitariančiajai Šaliai privaloma.

2) [Procedūros] Nė viena Susitariančioji Šalis neprivalo taikyti šios Sutarties nuostatų ir Taisyklių 1 dalyje nurodytų paraiškų ir patentų nagrinėjimo procedūrai, jei tokia procedūra buvo pradėta taikyti anksčiau nei ši Sutartis tapo privaloma tai Susitariančiajai Šaliai pagal 21 straipsnį.

 

23 straipsnis

Išlygos

 

1) [Išlyga] Kiekviena valstybė ar tarpvyriausybinė organizacija gali nustatyti išlygą dėl 6 straipsnio 1 dalies nuostatų netaikymo reikalavimui dėl išradimo vienovės, kuris taikomas tarptautinei paraiškai pagal Patentinės kooperacijos sutartį.

2) [Pateikimo būdai] Kiekviena 1 dalyje nurodyta išlyga pateikiama pareiškime, pridedamame prie išlygą nustatančios valstybės ar tarpvyriausybinės organizacijos šios Sutarties ratifikavimo ar prisijungimo dokumento.

3) [Panaikinimas] Kiekviena vadovaujantis 1 dalimi nustatyta išlyga gali būti bet kuriuo metu panaikinta.

4) [Draudimas nustatyti kitas išlygas] Draudžiama nustatyti kitas nei 1 dalyje nurodytos šios Sutarties išlygos.

 

24 straipsnis

Sutarties denonsavimas

 

1) [Pranešimas] Kiekviena Susitariančioji Šalis gali šią Sutartį denonsuoti apie tai pranešdama Generaliniam direktoriui.

2) [Įsigaliojimo data] Sutarties denonsavimas įsigalioja praėjus metams nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius gauna nurodytą pranešimą, arba vėlesnę pranešime nurodytą dieną. Denonsavimas neturi įtakos šios Sutarties taikymui tuo metu svarstomai paraiškai ar patentui, kuris galioja denonsuojančiai Susitariančiajai Šaliai denonsavimo įsigaliojimo metu.

 

25 straipsnis

Sutarties kalbos

 

1) [Autentiški tekstai] Ši Sutartis pasirašoma vienu originaliu egzemplioriumi anglų, arabų, ispanų, kinų, prancūzų ir rusų kalbomis; visi tekstai yra vienodai ir išimtinai autentiški.

2) [Oficialūs tekstai] Generalinis direktorius, pasitaręs su suinteresuotomis šalimis, nustato oficialų tekstą bet kuria kalba, išskyrus 1 dalyje išvardytas kalbas. Šioje dalyje „suinteresuota šalis“ – tai bet kuri valstybė, šios Sutarties šalis, arba reikalavimus tapti šios Sutarties šalimi pagal 20 straipsnio 1 dalį atitinkanti valstybė, kurios oficialia kalba ar oficialiomis kalbomis parašytas atitinkamas tekstas, ir Europos patentų organizacija, Eurazijos patentų organizacija ir Afrikos regioninė pramoninės nuosavybės organizacija ar bet kuri kita tarpvyriausybinė organizacija, kuri yra šios Sutarties šalis ar gali ja tapti, jei atitinkamas tekstas parašytas viena iš jos oficialių kalbų.

3) [Autentiški tekstai, kuriais vadovaujamasi] Kilus nesutarimų dėl autentiškų ir oficialių tekstų aiškinimo, vadovaujamasi autentiškais tekstais.

 

26 straipsnis

Sutarties pasirašymas

 

Sutartį Organizacijos būstinėje per metus nuo jos priėmimo gali pasirašyti bet kuri valstybė, kuri pagal 20 straipsnio 1 dalį atitinka reikalavimus tapti šios Sutarties šalimi, ir Europos patentų organizacija, Eurazijos patentų organizacija ir Afrikos regioninė pramoninės nuosavybės organizacija.

 

27 straipsnis

Depozitaras ir Sutarties registravimas

 

1) [Depozitaras] Šios Sutarties depozitaras yra Generalinis direktorius.

2) [Registravimas] Generalinis direktorius šią Sutartį registruoja Jungtinių Tautų sekretoriate.

 


Diplomatinėje konferencijoje priimti bendri pareiškimai dėl

Patentų teisės sutarties ir

Patentų teisės sutarties taisyklių**

 

_____________

** ** Oficialus pavadinimas anglų kalba.

Šaltinis. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) tarptautinis biuras.

Pastaba. Čia pateikti tik bendri pareiškimai dėl Patentų teisės sutarties. Bendrų pareiškimų dėl Patentų teisės sutarties Taisyklių žr. Pramoninės nuosavybės įstatymai ir sutartys, DAUGIAŠALĖS SUTARTYS.Tekstas–2-016.

 

1. Diplomatinei konferencijai priimant 1 straipsnio xiv dalį buvo turima omenyje, kad „tarnybos atliekama procedūra“ neapims taikytinoje teisėje nustatytos teisminės procedūros.

2. Diplomatinei konferencijai priimant 1 straipsnio xvii papunktį, 16 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalies v papunktį buvo turima omenyje, kad:

1) prireikus Patentų teisės sutarties asamblėja bus šaukiama kartu su Patentinės kooperacijos sutarties asamblėja;

2) prireikus Patentų teisės sutarties šalys kartu su Patentinės kooperacijos sutarties šalimis bus konsultuojamos dėl siūlomų Patentinės kooperacijos sutarties Administracinių nurodymų pakeitimų.

3) Generalinis direktorius priimdamas sprendimą dėl Patentinės kooperacijos sutarties asamblėjos nustatymo pasiūlo, kad Patentų teisės sutarties Susitariančiosios Šalys, kurios nėra Patentinės kooperacijos sutarties Susitariančiosios Šalys, būtų pakviestos kaip stebėtojos dalyvauti Patentinės kooperacijos sutarties asamblėjos posėdžiuose ir prireikus kitų Patentinės kooperacijos sutarties organų posėdžiuose.

4) Jei Patentų teisės sutarties asamblėja remdamasi 16 straipsniu nusprendžia, kad dėl Patentų teisės sutarties reikia persvarstyti, pataisyti ar pakeisti Patentinės kooperacijos sutartį, konkrečiu atveju Asamblėja gali nustatyti pereinamąsias nuostatas remiantis Patentų teisės sutartimi.

3. Diplomatinė konferencija, priimdama 6 straipsnio 5 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį bei 4 ir 14 taisykles, paragino Pasaulio intelektinės nuosavybės organizaciją pagreitinti skaitmeninės prioritetą suteikiančių dokumentų sistemos kūrimą. Tokia sistema būtų naudinga patentų savininkams ir kitiems, laukiantiems galimybės naudotis prioritetą suteikiančiais dokumentais.

4 ir 5 ...1

6. Sutarta, kad nesutarimai tarp dviejų ar daugiau Susitariančiųjų Šalių dėl šios Sutarties ir jos Taisyklių aiškinimo ar taikymo gali būti taikiai sprendžiami rengiant konsultacijas ar tarpininkaujant ir prižiūrint Generaliniam direktoriui.

 

_____________

1 Žr. Pramoninės nuosavybės įstatymai ir sutartys, DAUGIAŠALĖS SUTARTYS. Tekstas–2-016 (red. pastaba).

 


PATENTŲ TEISĖS SUTARTIES TAISYKLĖS

 

(galioja nuo 2006 m. sausio 1 d.)*

 

TURINYS

 

1 taisyklė

Trumpos sąvokų apibrėžtys

2 taisyklė

Išsami informacija apie paraiškos padavimo datą pagal 5 straipsnį

3 taisyklė

Išsami informacija apie paraišką pagal 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis

4 taisyklė

Anksčiau paduotos paraiškos pagal 6 straipsnio 5 dalį ir 2 taisyklės 4 dalį arba ankstesnės paraiškos pagal 2 taisyklės 5 dalies b punktą galiojimas

5 taisyklė

Įrodymai pagal 6 straipsnio 6 dalį ir 8 straipsnio 4 dalies c punktą ir 7 taisyklės 4 dalį, 15 taisyklės 4 dalį, 16 taisyklės 6 dalį, 17 taisyklės 6 dalį ir 18 taisyklės 4 dalį

6 taisyklė

Paraiškos terminai remiantis 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis

7 taisyklė

Išsami informacija apie atstovavimą pagal 7 straipsnį

8 taisyklė

Raštų pateikimas pagal 8 straipsnio 1 dalį

9 taisyklė

Išsami informacija apie parašą pagal 8 straipsnio 4 dalį

10 taisyklė

Išsami informacija, pateikiama pagal 8 straipsnio 5, 6 ir 8 dalis

11 taisyklė

Raštų pagal 8 straipsnio 7 ir 8 dalis terminai

12 taisyklė

Išsami informacija apie terminams taikomas lengvatas pagal 11 straipsnį

13 taisyklė

Išsami informacija apie teisių atkūrimą tarnybai nustačius reikiamas pastangas ar netyčia padarytus pažeidimus pagal 12 straipsnį

14 taisyklė

Išsami informacija apie prašymo suteikti prioritetą taisymą ar papildymą ir prioriteto teisės atkūrimą pagal 13 straipsnį

15 taisyklė

Prašymas įregistruoti pakeistą vardą, pavardę (pavadinimą) ar adresą

16 taisyklė

Prašymas įregistruoti pasikeitusį pareiškėją ar savininką

17 taisyklė

Prašymas įregistruoti licenciją ar užstato palūkanas

18 taisyklė

Prašymas ištaisyti klaidą

19 taisyklė

Numerio neturinčios paraiškos atpažinimas

20 taisyklė

Tarptautinių pavyzdinių formų nustatymas

21 taisyklė

Visų balsų reikalavimas pagal 14 straipsnio 3 dalį

 

_______________

* Priimta 2000 m. birželio 1 d., iš dalies pakeista Patentų teisės sutarties asamblėjos.

 

1 taisyklė

Trumpos sąvokų apibrėžtys

 

1) [„Sutartis“, „straipsnis“]

a) Šiose Taisyklėse „Sutartis“ reiškia Patentų teisės sutartį.

b) Šiose Taisyklėse „straipsnis“ reiškia nurodytą Sutarties straipsnį.

2) [Sutartyje trumpai apibrėžtos sąvokos] Sutarties 1 straipsnyje apibrėžtos trumpos sąvokų apibrėžtys Taisyklėse turi tą pačią reikšmę.

 

2 taisyklė

Išsami informacija apie paraiškos padavimo datą pagal 5 straipsnį

 

1) [Terminai pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 4 dalies b punktą] Remiantis 2 dalimi 5 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalies b punkte nurodyti terminai turi būti ne trumpesni kaip du mėnesiai nuo 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo dienos.

2) [Išimtis, taikoma terminui pagal 5 straipsnio 4 dalies b punktą] Jei pranešimas vadovaujantis 5 straipsnio 3 dalimi nebuvo pateiktas, nes nebuvo nurodyta informacija, kuri būtų leidusi tarnybai susisiekti su pareiškėju, 5 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytas terminas turi būti ne trumpesnis nei du mėnesiai nuo dienos, kai tarnyba pirmą kartą gavo vieną ar kelias 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškos dalis.

3) [Terminai pagal 5 straipsnio 6 dalies a ir b punktus] 5 straipsnio 6 dalies a ir b punktuose nustatyti terminai yra tokie:

i) ne mažiau nei du mėnesiai nuo pranešimo pateikimo dienos, jei jis buvo pateiktas vadovaujantis 5 straipsnio 5 dalimi;

ii) ne mažiau nei du mėnesiai nuo tos dienos, kai tarnyba pirmą kartą gavo vieną ar kelias 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškos dalis, jei pranešimas nebuvo pateiktas.

4) [Reikalavimai pagal 5 straipsnio 6 dalies b punktą] Pagal 4 taisyklės 3 dalį nustatant paraiškos padavimo datą remiantis 5 straipsnio 6 dalies b punktu kiekviena Susitariančioji Šalis gali reikalauti:

i) laikantis 3 dalyje nurodyto termino pateikti anksčiau paduotos paraiškos kopiją;

ii) tarnybos prašymu ne trumpiau nei per keturis mėnesius nuo tokio prašymo dienos arba per 4 taisyklės 1 dalyje nurodytą laiką (atsižvelgiant į tai, kuris anksčiau baigiasi) pateikti anksčiau paduotos paraiškos kopiją nurodant jos padavimo datą, kurios teisingumą patvirtina anksčiau paduotą paraišką gavusi tarnyba;

iii) per remiantis 3 dalimi taikomą terminą pateikti anksčiau paduotos paraiškos vertimą, jei ji yra parašyta tarnybai nepriimtina kalba;

iv) užtikrinti, kad anksčiau paduotoje paraiškoje būtų trūkstama aprašymo dalis ar brėžinys;

v) užtikrinti, kad tą dieną, kai tarnyba pirmą kartą gavo vieną ar kelias 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškos dalis, paraiškoje būtų nurodyta, kad anksčiau paduotos paraiškos turinys pateikiant nuorodą yra įtrauktas į paraišką;

vi) per remiantis 3 dalimi taikomą terminą būtų pateikta informacija apie tai, kur – anksčiau paduotoje paraiškoje ar iii papunktyje nurodytame vertime – yra trūkstama aprašymo dalis ar brėžinys.

5) [Reikalavimai pagal 5 straipsnio 7 dalies a punktą]

a) 5 straipsnio 7 dalies a punkte minima nuoroda į ankstesnę paraišką turi nurodyti, kad dėl paraiškos padavimo datos nustatymo aprašymą ir visus brėžinius keičia nuoroda į ankstesnę paraišką; nuorodoje taip pat turi būti pateiktas tos paraiškos numeris ir tarnyba, kuriai ji buvo paduota. Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad nuorodoje taip pat būtų nurodyta ankstesnės paraiškos padavimo data.

b) Remdamasi 4 taisyklės 3 dalimi, Susitariančioji Šalis gali reikalauti:

i) pateikti tarnybai per laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis nei du mėnesiai nuo dienos, kai tarnyba gavo paraišką kartu su 5 straipsnio 7 dalies a punkte nurodyta nuoroda, ankstesnės paraiškos kopiją ir tos ankstesnės paraiškos vertimą, jei ji nėra parašyta tarnybai priimtina kalba;

ii) pateikti tarnybai per laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis nei keturi mėnesiai nuo paraiškos kartu su 5 straipsnio 7 dalies a punkte nurodyta nuoroda gavimo dienos, ankstesnės paraiškos patvirtintą kopiją.

c) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 5 straipsnio 7 dalies a punkte minima nuoroda būtų daroma į ankstesnę paraišką, paduotą pareiškėjo arba jo pirmtako arba teisių perėmėjo.

6) [Išimtys pagal 5 straipsnio 8 dalies ii papunktį] 5 straipsnio 8 dalies ii papunktyje nurodytos paraiškų rūšys yra šios:

i) atskirtos paraiškos;

ii) pratęsimo ar dalinio pratęsimo paraiškos;

iii) naujų pareiškėjų, kurie turi teisę į anksčiau paduotoje paraiškoje nurodytą išradimą, paraiškos.

 


3 taisyklė

Išsami informacija apie paraišką pagal 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis

 

1) [Papildomi reikalavimai pagal 6 straipsnio 1 dalies iii papunktį]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pareiškėjas, pageidaujantis, kad paraiška būtų laikoma atskirta paraiška pagal 2 taisyklės 6 dalies i papunktį, nurodytų:

i) pageidavimą, kad jo paraiška būtų laikoma tokia paraiška;

ii) paraiškos, nuo kurios paraiška turi būti atskirta, numerį ir padavimo datą.

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pareiškėjas, norintis, kad paraiška būtų laikoma paraiška kaip nustatyta 2 taisyklės 6 dalies iii papunktyje, nurodytų:

i) pageidavimą, kad jo paraiška būtų laikoma tokia paraiška;

ii) anksčiau paduotos paraiškos numerį ir padavimo datą.

c) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pareiškėjas, norintis, kad paraiška būtų laikoma papildomojo patento paraiška, nurodytų:

i) pageidavimą, kad jo paraiška būtų laikoma tokia paraiška;

ii) pagrindinės paraiškos padavimo datą ir numerį.

d) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pareiškėjas, norintis, kad paraiška būtų laikoma anksčiau paduotos paraiškos pratęsimo ar dalinio pratęsimo paraiška, nurodytų:

i) pageidavimą, kad jo paraiška būtų laikoma tokia paraiška;

ii) anksčiau paduotos paraiškos numerį ir padavimo datą.

e) Jei Susitariančioji Šalis yra tarpvyriausybinė organizacija, ji gali reikalauti, kad pareiškėjas nurodytų:

i) peticiją, kad pareiškėjas pageidauja gauti regioninį patentą;

ii) tos tarpvyriausybinės organizacijos valstybes nares, kurios siekia saugoti išradimą.

2) [Prašymo forma pagal 6 straipsnio 2 dalies b punktą] Susitariančioji Šalis sutinka, kad 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta informacija būtų pateikta:

i) prašymo forma, jei ji atitinka Patentinės kooperacijos sutartyje nustatytą prašymo formą su pakeitimais remiantis 20 taisyklės 2 dalimi;

ii) Patentinės kooperacijos sutartyje nustatyta prašymo forma, jei ji pateikiama nurodant, jog pareiškėjas pageidauja, kad paraiška būtų laikoma nacionaline ar regionine paraiška ir tokiu atveju laikoma, kad prašymo forma yra su i papunktyje minimais pakeitimais;

iii) Patentinės kooperacijos sutartyje nustatyta prašymo forma, kurioje nurodoma, kad pareiškėjas pageidauja, jog paraiška būtų laikoma nacionaline ar regionine paraiška, jei tokia prašymo forma galioja remiantis Patentinės kooperacijos sutartimi.

3) [Reikalavimas pagal 6 straipsnio 3 dalį] Remdamasi 6 straipsnio 3 dalimi Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti paraiškos pavadinimo, prašymų ir santraukos, kurie pateikti tarnybai nepriimtina kalba, vertimą į bet kurias kitas tarnybai priimtinas kalbas.

 

4 taisyklė

Anksčiau paduotos paraiškos pagal 6 straipsnio 5 dalį ir 2 taisyklės 4 dalį arba ankstesnės paraiškos pagal 2 taisyklės 5 dalies b punktą galiojimas

 

1) [Anksčiau paduotos paraiškos pagal 6 straipsnio 5 dalį kopija] Vadovaudamasi 3 dalimi, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad per laikotarpį, ne trumpesnį nei šešiolika mėnesių nuo tos anksčiau paduotos paraiškos padavimo dienos arba, jei yra daugiau nei viena tokia paraiška, nuo anksčiausios tų anksčiau paduotų paraiškų padavimo dienos, tarnybai būtų pateikta 6 straipsnio 5 dalyje nurodyta anksčiau paduotos paraiškos kopija.

2) [Patvirtinimas] Vadovaudamasi 3 dalimis, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 1 dalyje nurodytos kopijos ir anksčiau paduotos paraiškos padavimo datos teisingumą patvirtintų anksčiau paduotą paraišką gavusi tarnyba.

3) [Anksčiau paduotos paraiškos arba ankstesnės paraiškos galiojimas] Nė viena Susitariančioji Šalis nereikalauja pateikti anksčiau paduotos paraiškos kopiją ar patvirtintą kopiją arba pateikti 1 ir 2 dalyse bei 2 taisyklės 4 dalyje nurodytą padavimo datos patvirtinimą arba 2 taisyklės 5 dalies b punkte nurodytos anksčiau paduotos paraiškos kopiją ar patvirtintą kopiją, jei anksčiau paduota paraiška ar ankstesnė paraiška buvo paduota jos tarnybai arba minėta tarnyba gali jas rasti skaitmeninėje bibliotekoje, kuria tarnyba sutinka naudotis.

4) [Vertimas] Jei anksčiau paduota paraiška yra tarnybai nepriimtina kalba, o nustatant atitinkamo išradimo patentabilumą svarbus prašymo suteikti prioritetą galiojimas, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad tarnybos arba kitos kompetentingos institucijos prašymu pareiškėjas pateiktų 1 dalyje nurodytos anksčiau paduotos paraiškos vertimą per ne trumpesnį kaip du mėnesiai laikotarpį nuo tokio prašymo dienos ir ne trumpesnį nei remiantis ta dalimi taikomas laikotarpis, jei toks nustatytas.

 

5 taisyklė

Įrodymai pagal 6 straipsnio 6 dalį ir 8 straipsnio 4 dalies c punktą ir 7 taisyklės 4 dalį, 15 taisyklės 4 dalį, 16 taisyklės 6 dalį, 17 taisyklės 6 dalį ir 18 taisyklės 4 dalį

Kai tarnyba praneša pareiškėjui, savininkui ar kitam asmeniui, kad pagal 6 straipsnio 6 dalį arba 8 straipsnio 4 dalies c punktą arba pagal 7 taisyklės 4 dalį, 15 taisyklės 4 dalį, 16 taisyklės 6 dalį, 17 taisyklės 6 dalį arba 18 taisyklės 4 dalį reikia pateikti įrodymus, pranešime turi būti nurodytos priežastys, verčiančios tarnybą konkrečiu atveju abejoti nurodytų dalykų, informacijos ar parašo teisingumu arba vertimo tikslumu.

 

6 taisyklė

Paraiškos terminai remiantis 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis

 

1) [Terminai, nustatyti remiantis 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis] Remiantis 2 ir 3 dalimis, 6 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti terminai negali būti trumpesni nei du mėnesiai nuo 6 straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo dienos.

2) [Termino, nustatyto remiantis 6 straipsnio 8 dalimi, išimtis] Remiantis 3 dalimi, jei 6 straipsnio 7 dalyje nurodytas pranešimas nebuvo pateiktas dėl to, kad pareiškėjas nepateikė tarnybai visos informacijos, leidžiančios jai susisiekti su pareiškėju, 6 straipsnio 8 dalyje nurodytas terminas turi būti ne trumpesnis nei trys mėnesiai nuo dienos, kai tarnyba pirmą kartą gavo vieną ar kelias 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškos dalis.

3) [Remiantis 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis nustatyti terminai paraiškos padavimo mokesčiui sumokėti vadovaujantis Patentinės kooperacijos sutartimi] Jei vadovaujantis 6 straipsnio 4 dalimi nustatyti paraiškos padavimo mokesčiai nėra sumokėti, Susitariančioji Šalis, remdamasi 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis, gali nustatyti tokio mokėjimo, įskaitant pavėluotą mokėjimą, terminus, kurie būtų tokie pat kaip ir Patentinėje kooperacijos sutartyje tarptautinės paraiškos padavimo mokesčiui taikomi terminai.

 

7 taisyklė

Išsami informacija apie atstovavimą pagal 7 straipsnį

 

1) [Kitos procedūros pagal 7 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktį] 7 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje nurodytos kitos procedūros, kurioms Susitariančioji Šalis gali nereikalauti paskirti atstovo, yra šios:

i) anksčiau paduotos paraiškos kopijos pateikimas pagal 2 taisyklės 4 dalį;

ii) ankstesnės paraiškos kopijos pateikimas pagal 2 taisyklės 5 dalies b punktą.

2) [Atstovo paskyrimas pagal 7 straipsnio 3 dalį]

a) Susitariančioji Šalis sutinka, kad apie atstovo paskyrimą tarnybai būtų pranešta:

i) atskiru raštu (toliau – įgaliojimas), kurį pasirašo pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo, nurodant atstovo vardą, pavardę ir adresą; arba pareiškėjo pageidavimu

ii) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta prašymo forma, kurią pasirašo pareiškėjas.

b) Vieno įgaliojimo pakanka net ir tuomet, kai jis yra susijęs su daugiau nei viena to paties asmens paraiška ar patentu, arba su viena ar daugiau to paties asmens paraiškų ar patentų, jei visos atitinkamos paraiškos ir patentai yra nurodyti viename įgaliojime. Vieno įgaliojimo taip pat pakanka net ir tuomet, kai jis susijęs su visomis esamomis ir būsimomis to asmens paraiškomis ar patentais, išskyrus atstovą skiriančio asmens nurodytas išimtis. Jei vienas įgaliojimas pateikiamas popieriuje ar kitokiu tarnybos nustatytu būdu, ji gali reikalauti pateikti atskirą tokio įgaliojimo kopiją kiekvienai paraiškai ir patentui, su kuriais įgaliojimas yra susijęs.

3) [Įgaliojimo vertimas] Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti įgaliojimo vertimą, jei jis yra parašytas tarnybai nepriimtina kalba.

4) [Įrodymai] Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti tarnybai įrodymus tik tuomet, jei tarnybai gali kilti pagrįstų abejonių dėl 2 dalies a punkte nurodytame rašte esančios informacijos teisingumo.

5) [Terminai pagal 7 straipsnio 5 ir 6 dalis] Remiantis 6 dalimi, 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyti terminai negali būti trumpesni nei du mėnesiai nuo 7 straipsnio 5 dalyje nurodyto pranešimo dienos.

6) [Pagal 7 straipsnio 6 dalį nustatyto termino išimtis] Jei 7 straipsnio 5 dalyje nurodytas pranešimas nebuvo pateiktas dėl to, kad tarnybai nebuvo pateikta visa informacija, leidžianti jai susisiekti su pareiškėju, savininku ar kitu suinteresuotu asmeniu, 7 straipsnio 6 dalyje nurodytas terminas turi būti ne trumpesnis nei trys mėnesiai nuo dienos, kai buvo pradėta 7 straipsnio 5 dalyje nurodyta procedūra.

 

8 straipsnis

Raštų pateikimas pagal 8 straipsnio 1 dalį

 

1) [Popieriuje pateikti raštai]

a) Nuo 2005 m. birželio 2 d. kiekviena Susitariančioji Šalis vadovaudamasi 5 straipsnio 1 dalimi ir 8 straipsnio 1 dalies d punktu gali nepriimti popieriuje pateiktų raštų arba gali ir toliau leisti pateikti raštus popieriuje. Iki tos dienos visos Susitariančiosios Šalys leidžia pateikti raštus popieriuje.

b) Remiantis 8 straipsnio 3 dalimi ir c punktu, Susitariančioji Šalis gali nustatyti popieriuje pateiktų raštų formos reikalavimus.

c) Jei Susitariančioji Šalis leidžia pateikti raštus popieriuje, tarnyba leidžia pateikti raštus popieriuje laikantis Patentinės kooperacijos sutartyje popieriuje pateikiamiems raštams nustatytų reikalavimų.

d) Nepaisant a punkto, jei popieriuje pateikto rašto gavimas ar tvarkymas dėl jo pobūdžio ar dydžio laikomas neįmanomu, Susitariančioji Šalis gali reikalauti tą raštą pateikti kita forma arba kitu perdavimo būdu.

2) [Elektronine forma arba elektroniniu būdu pateikiami raštai]

a) Jei Susitariančioji Šalis leidžia, kad jos tarnybai raštai tam tikra kalba būtų pateikti elektronine forma arba elektroniniu būdu, įskaitant telegrafą, telespausdintuvą, faksą ar kitą panašų perdavimo būdą, o pagal Patentinės kooperacijos sutartį tai Susitariančiajai Šaliai yra taikomi reikalavimai dėl raštų ta kalba pateikimo elektronine forma ar elektroniniu būdu, tarnyba leidžia raštus minėta kalba pateikti elektronine forma ar elektroniniu būdu laikantis tų reikalavimų.

b) Susitariančioji Šalis, kuri leidžia, kad jos tarnybai raštai būtų pateikti elektronine forma ar elektroniniu būdu, praneša Tarptautiniam biurui apie jos taikytinoje teisėje nustatytus raštų pateikimo tokiu būdu reikalavimus. Visus tokius pranešimus Tarptautinis biuras skelbia pateikto pranešimo kalba ir tomis kalbomis, kuriomis pagal 24 straipsnį Sutarties tekstai yra oficialūs ir autentiški.

c) Jei pagal a punktą Susitariančioji Šalis leidžia pateikti raštus telegrafu, telespausdintuvu, faksu ar kitais panašiais perdavimo būdais, ji gali reikalauti, kad kiekvieno tokiais būdais perduoto dokumento originalas kartu su ankstesnįjį jo perdavimą nurodančiu laišku būtų popieriuje pateiktas tarnybai per ne trumpesnį nei mėnesio laikotarpį nuo perdavimo dienos.

3) [Popieriuje pateiktų raštų kopijos, pateiktos elektronine forma ar elektroniniu būdu]

a) Jei Susitariančioji Šalis leidžia pateikti tarnybai priimtina kalba popieriuje pateikto rašto kopiją elektronine forma ar elektroniniu būdu, o pagal Patentinės kooperacijos sutartį tai Susitariančiajai Šaliai yra taikomi tam tikri tokių raštų kopijų pateikimo reikalavimai, tarnyba leidžia pateikti raštų kopijas elektronine forma ar elektroniniu būdu laikantis tų reikalavimų.

b) 2 dalies b punktas mutatis mutandis taikomas popieriuje pateiktų raštų kopijoms elektronine forma ar perduotoms elektroniniu būdu.

 

9 taisyklė

Išsami informacija apie parašą pagal 8 straipsnio 4 dalį

 

1) [Prie parašo pateikiama informacija] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad prie pasirašančio fizinio asmens parašo būtų nurodyta:

i) raidėmis to asmens pavardė ar pagrindinis vardas ir dabartinis vardas ar antrasis vardas ar vardai arba to asmens pageidavimu vardas ar vardai, kuriuos paprastai šis asmuo vartoja;

ii) pasirašančio asmens pareigos, jei jos rašte nėra aiškiai nurodytos.

2) [Pasirašymo data] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad prie parašo būtų nurodyta rašto pasirašymo data. Kai datos yra reikalaujama, bet jos nėra, laikoma, kad raštas yra pasirašytas tą dieną, kai pasirašytą raštą gavo tarnyba arba, suderinus su Susitariančiąja Šalimi, kuri nors ankstesnė už pastarąją data.

3) [Popieriuje pateikto rašto pasirašymas] Jei Susitariančiosios Šalies tarnybai raštas pateikiamas popieriuje ir reikia parašo, ta Susitariančioji Šalis:

i) vadovaudamasi iii papunkčiu, pripažįsta ranka parašytą parašą;

ii) vietoj ranka parašyto parašo gali leisti kitas parašo formas, pavyzdžiui, atspausdintą ar atspaustą parašą, antspaudą ar brūkšninio kodo etiketę;

iii) gali, jei raštą pasirašantis fizinis asmuo yra Susitariančiosios Šalies pilietis ir jo adresas yra jos teritorijoje, arba jei juridinis asmuo, kurio vardu pasirašomas raštas, yra įsteigtas pagal jos įstatymus ir turi pagrindinę buveinę arba realią ir veikiančią pramonės arba prekybos įmonę jos teritorijoje, reikalauti vietoj ranka parašyto parašo naudoti antspaudą.

4) [Elektronine forma ar elektroniniu būdu perduotų raštų grafinis parašas] Jei Susitariančioji Šalis leidžia pateikti raštus elektronine forma ar elektroniniu būdu, ji laiko, kad toks raštas yra pasirašytas, jei ant tos Susitariančiosios Šalies tarnybos gauto rašto yra matomas tos Susitariančiosios Šalies pagal 3 dalį pripažįstamo parašo grafinis vaizdas.

5) [Elektronine forma ar elektroniniu būdu perduotų raštų parašas, kurio grafinio vaizdo nematyti]

a) Jei Susitariančioji Šalis leidžia pateikti raštus elektronine forma, o tos Susitariančiosios Šalies pagal 3 dalį pripažįstamo parašo grafinio vaizdo tos Susitariančiosios Šalies tarnybos gautame rašte nėra, Susitariančioji Šalis gali reikalauti pasirašyti raštą elektroniniu parašu, kurį nustato ta Susitariančioji Šalis.

b) Nepaisant a punkto, jei Susitariančioji Šalis leidžia pateikti raštus tam tikra kalba elektronine forma, o remiantis Patentinės kooperacijos sutartimi tai Susitariančiajai Šaliai yra taikomi tam tikri reikalavimai dėl ta kalba parašytų ir elektronine forma perduotų raštų, kuriuose nėra parašo grafinio vaizdo, elektroninio parašo, tos Susitariančiosios Šalies tarnyba pripažįsta elektroninį parašą laikydamasi tų reikalavimų.

c) 8 taisyklės 2 dalies b punktas taikomas mutatis mutandis.

6) [Pagal 8 straipsnio 4 dalies b punktą taikoma parašo tvirtinimo išimtis] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad bet kuris 5 dalyje nurodytas parašas būtų patvirtintas laikantis tos Susitariančiosios Šalies nustatytos elektroninių parašų tvirtinimo tvarkos.

 

10 taisyklė

Išsami informacija, pateikiama pagal 8 straipsnio 5, 6 ir 8 dalis

 

1) [Informacija pagal 8 straipsnio 5 dalį]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad visuose raštuose būtų nurodyta:

i) pareiškėjo, savininko ar kito suinteresuoto asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

ii) paraiškos ar patento, su kuriuo jis susijęs, numeris;

iii) numeris ar kita panaši informacija, pagal kurią jis yra užregistruotas, jei pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo yra registruotas tarnyboje.

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad tarnybai atstovo siunčiamame rašte dėl joje atliekamos procedūros būtų nurodyta:

i) atstovo vardas, pavardė ir adresas;

ii) nuoroda į įgaliojimą ar kitokį raštą, kuriuo atstovas yra ar buvo paskirtas ir kuriuo remdamasis minėtas atstovas veikia;

iii) numeris ar kita panaši informacija, kuria remiantis jis yra įregistruotas, jei atstovas yra registruotas tarnyboje.

2) [Adresas korespondencijai ir adresas teisiniams dokumentams įteikti] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 8 straipsnio 6 dalies i papunktyje nurodytas adresas korespondencijai ir 8 straipsnio 6 dalies ii papunktyje nurodytas adresas teisiniams dokumentams įteikti būtų tos Susitariančiosios Šalies nurodytoje teritorijoje.

3) [Adresas, kai atstovas nėra paskirtas] Jei atstovas nėra paskirtas, o pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo kaip savo adresą nurodė Susitariančiosios Šalies vadovaujantis 2 dalimi nurodytoje teritorijoje esantį adresą, ta Susitariančioji Šalis laiko, kad tas adresas yra 8 straipsnio 6 dalies i papunktyje nurodytas adresas korespondencijai, arba 8 straipsnio 6 dalies ii papunktyje nurodytas adresas teisiniams dokumentams įteikti, kaip reikalauja Susitariančioji Šalis, nebent tas pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo aiškiai nurodo kitą tokį adresą pagal 8 straipsnio 6 dalį.

4) [Adresas, kai atstovas yra paskirtas] Jei atstovas yra paskirtas, Susitariančioji Šalis to atstovo adresą laiko 8 straipsnio 6 dalies i papunktyje nurodytu adresu korespondencijai arba 8 straipsnio 6 dalies ii papunktyje nurodytu adresu teisiniams dokumentams įteikti, kaip reikalauja Susitariančioji Šalis, nebent tas pareiškėjas, savininkas ar kitas suinteresuotas asmuo aiškiai nurodo kitą tokį adresą pagal 8 straipsnio 6 dalį.

5) [Sankcijos už 8 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikymą] Nė viena Susitariančioji Šalis negali nustatyti galimybės atmesti paraišką dėl reikalavimo pateikti registracijos numerį ar kitą informaciją pagal 1 dalies a punkto iii papunktį ir b punkto iii papunktį nesilaikymo.

 

11 taisyklė

Raštams pagal 8 straipsnio 7 ir 8 dalis nustatyti terminai

 

1) [Terminai pagal 8 straipsnio 7 ir 8 dalis] Remiantis 2 dalimi, 8 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti terminai negali būti trumpesni nei du mėnesiai nuo 8 straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo dienos.

2) [Terminui pagal 8 straipsnio 8 dalį taikoma išimtis] Jei 8 straipsnio 7 dalyje nurodytas pranešimas nebuvo pateiktas dėl to, kad tarnybai nebuvo pateikta visa informacija, leidžianti jai susisiekti su pareiškėju, savininku ar kitu suinteresuotu asmeniu, 8 straipsnio 8 dalyje nurodytas terminas turi būti ne trumpesnis nei trys mėnesiai nuo dienos, kai tarnyba gavo 8 straipsnio 7 dalyje nurodytą raštą.

 

12 taisyklė

Išsami informacija apie terminams taikomas lengvatas pagal 11 straipsnį

 

1) [Reikalavimai pagal 11 straipsnio 1 dalį]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 11 straipsnio 1 dalyje nurodytame prašyme būtų:

i) pareiškėjo arba savininko parašas;

ii) nurodymas, kad prašoma pratęsti terminą, ir atitinkamo termino nurodymas.

b) Jei prašymas pratęsti terminą pateikiamas terminui pasibaigus, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pateikiant prašymą būtų įvykdyti visi su atitinkamo veiksmo terminu susiję reikalavimai.

2) [Laikotarpis ir terminas pagal 11 straipsnio 1 dalį]

a) 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino pratęsimo laikas negali būti trumpesnis nei du mėnesiai nuo paskutinės nepratęsto termino dienos.

b) 11 straipsnio 1 dalies ii papunktyje nurodytas terminas baigiasi ne anksčiau nei po dviejų mėnesių nuo paskutinės nepratęsto termino dienos.

3) [Reikalavimai pagal 11 straipsnio 2 dalies i papunktį] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 11 straipsnio 2 dalyje nurodytame prašyme būtų:

i) pareiškėjo arba savininko parašas;

ii) nurodymas, kad prašoma taikyti lengvatą dėl termino nesilaikymo, ir atitinkamo termino nurodymas.

4) [Prašymo pateikimo pagal 11 straipsnio 2 dalies ii papunktį terminas] 11 straipsnio 2 dalies ii papunktyje nurodytas terminas baigiasi ne anksčiau nei po dviejų mėnesių nuo dienos, kai tarnyba pateikė pranešimą apie tai, kad pareiškėjas ar savininkas nesilaikė tarnybos nustatyto termino.

5) [Išimtys pagal 11 straipsnio 3 dalį]

a) Nė viena Susitariančioji Šalis neprivalo pagal 11 straipsnio 1 arba 2 dalį suteikti:

i) antrą ar paskesnes lengvatas terminui, kuriam lengvata jau buvo suteikta pagal 11 straipsnio 1 ar 2 dalį;

ii) lengvatą prašymui dėl lengvatos suteikimo pagal 11 straipsnio 1 ar 2 dalį arba prašymui atkurti teises pagal 12 straipsnio 1 dalį;

iii) lengvatą nustatytam palaikymo mokesčių sumokėjimo terminui;

iv) lengvatą 13 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nurodytam terminui;

v) lengvatą terminui, kuris nustatytas veiksmams apeliacinėje valdyboje ar kitoje tarnyboje įsteigtoje priežiūros įstaigoje;

vi) lengvatą terminui, kuris nustatytas inter partes procesų veiksmams.

b) Nė viena Susitariančioji Šalis, kuri nustato ilgiausią terminą visiems tarnybos atliekamos procedūros nustatytiems reikalavimams įgyvendinti, neprivalo pagal 11 straipsnio 1 ar 2 dalį suteikti lengvatą terminui, kuris nustatytas veiksmams atliekant tą procedūrą, ir jį pratęsti dar ilgesniam laikui, kad būtų įvykdyti tie reikalavimai.

 


13 taisyklė

Išsami informacija apie teisių atkūrimą tarnybai nustačius reikiamas pastangas ar netyčia padarytus pažeidimus pagal 12 straipsnį

 

1) [Reikalavimai pagal 12 straipsnio 1 dalies i papunktį] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 12 straipsnio 1 dalies i papunktyje nurodytą prašymą pasirašytų pareiškėjas arba savininkas.

2) [Terminas pagal 12 straipsnio 1 dalies ii papunktį] Terminas prašymui pateikti ir reikalavimams įgyvendinti pagal 12 straipsnio 1 dalies ii papunktį yra trumpesnis nei šie terminai:

i) ne trumpesnis nei dviejų mėnesių terminas nuo dienos, kai pašalinama priežastis, dėl kurios nesilaikoma atitinkamam veiksmui nustatyto termino;

ii) ne trumpesnis nei dvylikos mėnesių terminas nuo dienos, kai baigiasi atitinkamam veiksmui nustatytas terminas arba, jei prašymas yra susijęs su palaikymo mokesčio nemokėjimu, ne trumpesnis nei dvylika mėnesių nuo dienos, kai baigiasi Paryžiaus konvencijos 5bis straipsnyje nustatyto termino pratęsimas.

3) [Išimtys pagal 12 straipsnio 2 dalį] 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos išimtys – tai nesilaikymas termino, kuris nustatytas:

i) veiksmui apeliacinėje valdyboje ar kitoje tarnyboje įsteigtoje priežiūros įstaigoje;

ii) prašymui taikyti lengvatą pagal 11 straipsnio 1 ar 2 dalį pateikti arba prašymui atkurti teises pagal 12 straipsnio 1 dalį pateikti;

iii) 13 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje;

iv) veiksmui inter partes procesuose.

 

14 taisyklė

Išsami informacija apie prašymo suteikti prioritetą taisymą ar papildymą ir prioriteto teisės atkūrimą pagal 13 straipsnį

 

1) [Išimtis pagal 13 straipsnio 1 dalį] Nė viena Susitariančioji Šalis neprivalo numatyti prašymo suteikti prioritetą taisymo ar papildymo pagal 13 straipsnio 1 dalį, jei 13 straipsnio 1 dalies i papunktyje nurodytas prašymas yra gautas po to, kai pareiškėjas pateikė prašymą dėl išankstinio paskelbimo arba operatyvaus ar pagreitinto nagrinėjimo, nebent tas prašymas dėl išankstinio paskelbimo arba operatyvaus ar pagreitinto nagrinėjimo yra atsiimamas nepasibaigus techniniam pasirengimui paskelbti paraišką.

2) [Reikalavimai pagal 13 straipsnio 1 dalies i papunktį] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 13 straipsnio 1 dalies i papunktyje nurodytą prašymą pasirašytų pareiškėjas.

3) [Terminas pagal 13 straipsnio 1 dalies ii punktą] 13 straipsnio 1 dalies ii papunktyje nurodytas terminas negali būti trumpesnis už terminą, kuris pagal Patentinės kooperacijos sutartį taikomas tarptautinei paraiškai dėl prašymo suteikti prioritetą padavus tarptautinę paraišką.

4) [Terminai pagal 13 straipsnio 2 dalį]

a) 13 straipsnio 2 dalies įvadinėje dalyje nurodytas terminas negali būti trumpesnis nei du mėnesiai nuo paskutinės prioriteto laikotarpio dienos.

b) 13 straipsnio 2 dalies ii papunktyje nurodytas terminas – tai pagal a punktą taikomas terminas, arba laikas, per kurį techniškai visiškai pasirengiama paskelbti vėlesnę paraišką, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi anksčiau.

5) [Reikalavimai pagal 13 straipsnio 2 dalies i papunktį] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 13 straipsnio 2 dalies i papunktyje nurodytą prašymą:

i) pasirašytų pareiškėjas ir

ii) jei paraiškoje nebuvo prašoma suteikti prioritetą anksčiau paduotai paraiškai, kartu būtų pateiktas prašymas suteikti prioritetą.

6) [Reikalavimai pagal 13 straipsnio 3 dalį]

a) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad 13 straipsnio 3 dalies i papunktyje nurodytą prašymą:

i) pasirašytų pareiškėjas ir

ii) jame būtų nurodyta tarnyba, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti anksčiau paduotos paraiškos kopiją, ir to prašymo pateikimo data.

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad:

i) per tarnybos nustatytą laiką jai būtų pateiktas pareiškimas ar kitoks įrodymas, pagrindžiantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą prašymą;

ii) tarnybai būtų pateikta 13 straipsnio 3 dalies iv papunktyje nurodyta anksčiau paduotos paraiškos kopija, nustatant terminą, ne trumpesnį nei mėnuo nuo dienos, kai pareiškėjui tą kopiją išduoda tarnyba, kuri gavo anksčiau paduotą paraišką.

7) [Terminas pagal 13 straipsnio 3 dalies iii papunktį] 13 straipsnio 3 dalies iii papunktyje nurodytas terminas baigiasi likus dviem mėnesiams iki 4 taisyklės 1 dalyje nustatyto termino pabaigos.

 

15 taisyklė

Prašymas įregistruoti pasikeitusius vardą, pavardę (pavadinimą) ar adresą

 

1) [Prašymas] Jei pareiškėjas ar savininkas nesikeičia, o keičiasi tik jo vardas, pavardė (pavadinimas) ar adresas, Susitariančioji Šalis sutinka, kad pasikeitimo įregistravimo prašymas būtų pateiktas raštu, kurį pasirašo pareiškėjas arba savininkas ir kuriame yra nurodyta ši informacija:

i) nurodymas, jog prašoma įregistruoti pasikeitusį vardą, pavardę (pavadinimą) ar adresą;

ii) atitinkamos paraiškos ar patento numeris;

iii) pasikeitimas, kurį reikia įregistruoti;

iv) pareiškėjo ar savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas prieš jiems pasikeičiant.

2) [Mokesčiai] Susitariančioji Šalis pateikiant 1 dalyje nurodytą prašymą gali reikalauti sumokėti mokestį.

3) [Vienas prašymas]

a) Pakanka vieno prašymo net ir tuo atveju, kai pasikeičia pareiškėjo ar savininko ir vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

b) Vieno prašymo pakanka net ir tuo atveju, kai pasikeitimas yra susijęs su daugiau nei viena to paties asmens paraiška ar patentu arba viena ar daugiau to paties asmens paraiška ir vienu ar daugiau patentų, jei prašyme yra nurodyti visų atitinkamų paraiškų ir patentų numeriai. Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pateikiant tokį vieną prašymą popieriuje ar kitokiu tarnybai priimtinu būdu, su kiekviena paraiška ir patentu, su kuriuo prašymas yra susijęs, būtų pateikta atskira jo kopija.

4) [Įrodymai] Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti tarnybai įrodymus, jei tarnybai gali kilti pagrįstų abejonių dėl kokios nors prašyme esančios informacijos teisingumo.

5) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Jei šioje Sutartyje ar Taisyklėse nėra nustatyta kitaip, nė viena Susitariančioji Šalis negali reikalauti laikytis kitų nei 1–4 dalyse nurodytų 1 dalyje nustatytam prašymui taikomų formalių reikalavimų. Visų pirma, negali būti reikalaujama pateikti kokį nors pasikeitimo liudijimą.

6) [Pranešimas] Jei nesilaikoma vieno ar kelių Susitariančiosios Šalies remiantis 1–4 dalimis taikomų reikalavimų, tarnyba praneša apie tai pareiškėjui ar savininkui suteikdama jam galimybę įvykdyti tuos reikalavimus ir pateikti savo pastabas per ne trumpiau nei du mėnesius nuo pranešimo dienos.

7) [Reikalavimų nevykdymas]

a) Jei per b punkte nustatytą laiką Susitariančiosios Šalies remiantis 1–4 dalimis taikomi reikalavimai nėra įvykdomi, Susitariančioji Šalis gali nuspręsti prašymą atmesti, bet griežtesnių sankcijų taikyti negali.

b) a punkte nurodytas terminas yra:

i) ne trumpesnis nei du mėnesiai nuo pranešimo dienos atsižvelgiant į ii papunktį;

ii) ne trumpesnis nei trys mėnesiai nuo dienos, kai tarnyba gavo prašymą, jei tarnybai nebuvo nurodyta informacija, kuri leistų jai susisiekti su 1 dalyje nurodytą prašymą pateikusiu asmeniu.

8) [Atstovo vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso arba adreso korespondencijai ar adreso teisiniams dokumentams pateikti pasikeitimas] Jei keičiasi atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ar adresas arba adresas korespondencijai ar adresas teisiniams dokumentams pateikti, mutatis mutandis taikomos 1–7 dalys.

 

16 taisyklė

Prašymas įregistruoti pasikeitusį pareiškėją ar savininką

 

1) [Prašymas įregistruoti pasikeitusį pareiškėją ar savininką]

a) Jei pasikeičia pareiškėjas ar savininkas, Susitariančioji Šalis priima prašymą įregistruoti pasikeitimą, kuris pateikiamas raštu, pasirašytu pareiškėjo ar savininko, arba naujojo pareiškėjo ar naujojo savininko, ir kuriame nurodoma ši informacija:

i) nurodymas, kad prašoma įregistruoti pasikeitusį pareiškėją arba savininką;

ii) atitinkamos paraiškos ar patento numeris;

iii) pareiškėjo ar savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

iv) naujojo pareiškėjo ar savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

v) pareiškėjo ar savininko pasikeitimo data;

vi) valstybės, kurios pilietis yra naujasis pareiškėjas ar naujasis savininkas, jei jis turi kurios nors valstybės pilietybę, pavadinimas; valstybės, kurioje naujasis pareiškėjas ar naujasis savininkas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, jei yra, pavadinimas ir valstybės, kurioje naujasis pareiškėjas ar naujasis savininkas turi realią ir veikiančią pramonės arba prekybos įmonę, jei turi, pavadinimas;

vii) prašomo pakeitimo pagrindas.

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad prašyme būtų:

i) pareiškimas, kad prašyme nurodyta informacija yra tikra ir teisinga;

ii) informacija, susijusi su tos Susitariančiosios Šalies vyriausybės interesais.

2) [Pareiškėjo arba savininko pasikeitimą pagrindžiantys dokumentai]

a) Jei pareiškėjas arba savininkas keičiasi pasirašius sutartį, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad prašyme būtų pateikta informacija apie sutarties registravimą, jei pagal taikytiną teisę ją registruoti būtina, ir prašančios šalies pageidavimu vienas iš šių dokumentų:

i) sutarties kopija; prašanti šalis gali reikalauti, kad kopijos atitiktį originaliai sutarčiai patvirtintų notaras ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos procedūrose;

ii) sutarties ištrauka, patvirtinanti pasikeitimą; prašanti šalis gali reikalauti, kad ištraukos atitiktį originaliai sutarties ištraukai patvirtintų notaras ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos procedūrose;

iii) nepatvirtintas nuosavybės perdavimo sutartimi pažymėjimas, sudarytas laikantis pavyzdinei tarptautinei perdavimo pažymėjimo formai nustatytų turinio reikalavimų, pasirašytas pareiškėjo ir naujojo pareiškėjo arba savininko ir naujojo savininko.

b) Kai pareiškėjas arba savininkas keičiasi dėl juridinių asmenų susijungimo, struktūrinės pertvarkos ar padalijimo, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad kartu su prašymu būtų pateikta atitinkamos kompetentingos institucijos išduoto dokumento, kuris patvirtina juridinių asmenų susijungimą, struktūrinę pertvarką ar padalijimą ir atitinkamų teisių priskyrimą, kopija, pavyzdžiui, prekybos registro dokumento ištraukos kopija. Susitariančioji Šalis taip pat gali reikalauti, kad, jei pageidauja prašanti šalis, dokumentą išdavusi institucija ar notaras, ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos darbe, patvirtintų, kad kopija atitinka dokumento originalą.

c) Kai pareiškėjas ar savininkas keičiasi ne dėl sutarties, juridinių asmenų susijungimo, struktūrinės pertvarkos ar padalijimo, o dėl kitos priežasties, pavyzdžiui, įstatymo ar teismo sprendimo, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad kartu su prašymu būtų pateikta pasikeitimą patvirtinančio dokumento kopija. Susitariančioji Šalis taip pat gali reikalauti, kad, jei pageidauja prašanti šalis, dokumentą išdavusi institucija ar notaras, ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos darbe, patvirtintų, kad kopija atitinka dokumento originalą.

d) Jei keičiasi vienas ar keli, bet ne visi bendrapareiškėjai ar bendrasavininkiai, Susitariančioji Šalis gali reikalauti tarnybai pateikti įrodymus, kad nesikeičiantis bendrapareiškėjis ar bendrasavininkis sutinka su pasikeitimu.

3) [Vertimas] Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti bet kurio pagal 2 dalį pateikto dokumento vertimą, jei jis yra kita nei tarnybai priimtina kalba.

4) [Mokesčiai] Susitariančioji Šalis pateikiant 1 dalyje nurodytą prašymą gali reikalauti sumokėti mokestį.

5) [Vienas prašymas] Vieno prašymo pakanka net ir tuo atveju, kai pasikeitimas yra susijęs su daugiau nei viena to paties asmens paraiška ar patentu arba viena ar daugiau to paties asmens paraiška ir vienu ar daugiau patentų, jei keičiasi visų atitinkamų paraiškų ar patentų pareiškėjas ar savininkas, o prašyme yra nurodyti visų atitinkamų paraiškų ir patentų numeriai. Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad pateikiant tokį vieną prašymą popieriuje ar kitokiu tarnybai priimtinu būdu, su kiekviena paraiška ir patentu, su kuriuo prašymas yra susijęs, būtų pateikta atskira jo kopija.

6) [Įrodymai] Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad tarnybai būtų pateikti įrodymai ar papildomi įrodymai 2 dalies atveju, jei tarnyba turi pagrindo abejoti kokios nors prašyme ar kokiame nors su šia taisykle susijusiame dokumente esančios informacijos teisingumu arba 3 dalyje nurodyto vertimo tikslumu.

7) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Nė viena Susitariančioji Šalis negali nustatyti kitų oficialių reikalavimų nei 1–6 dalyse nustatyti reikalavimai, taikomi šioje taisyklėje nurodytam prašymui, išskyrus atvejus, kai ši Sutartis arba Taisyklės nustato kitaip.

8) [Pranešimas, reikalavimų nevykdymas] Jei nesilaikoma vieno ar daugiau pagal 1–5 dalis taikomų reikalavimų arba kai reikalingi įrodymai ar papildomi įrodymai pagal 6 dalį, mutatis mutandis taikomos 15 taisyklės 6 ir 7 dalys.

9) [Išimtis, susijusi su išradimo autoryste] Susitariančioji Šalis gali šios taisyklės netaikyti, kai pasikeičia išradimo autorystė. Kas yra išradimo autorystė nustatoma pagal taikytiną teisę.

 

17 taisyklė

Prašymas įregistruoti licenciją ar užstato palūkanas

 

1) [Prašymas įregistruoti licenciją]

a) Kai pagal taikytiną teisę su paraiška ar patentu susijusi licencija gali būti registruojama, Susitariančioji Šalis sutinka, kad prašymas įregistruoti tokią licenciją būtų pateiktas licencijos išdavėjo arba licencijos turėtojo pasirašytu raštu, kuriame būtų ši informacija:

i) nurodymas, kad prašoma įregistruoti licenciją;

ii) atitinkamos paraiškos ar patento numeris;

iii) licencijos išdavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

iv) licencijos turėtojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

v) nurodymas, ar licencija yra išskirtinė ar neišskirtinė;

vi) valstybės, kurios pilietis yra licencijos turėtojas, jei jis yra kurios nors valstybės pilietis, pavadinimas; valstybės, kurioje licencijos turėtojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, jei jis tokią turi, pavadinimas ir valstybės, kurioje licencijos turėtojas turi realią ir veikiančią pramonės arba prekybos įmonę, jei jis tokią turi, pavadinimas.

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad prašyme būtų:

i) teiginys, kad prašyme nurodyta informacija yra tikra ir teisinga;

ii) informacija apie tos Susitariančiosios Šalies vyriausybės interesus;

iii) informacija apie licencijos registravimą, jei pagal tos Susitariančiosios Šalies taikytiną teisę registravimas yra privalomas.

iv) licencijos data ir galiojimo trukmė.

2) [Licenciją pagrindžiantys dokumentai]

a) Jei licencija yra laisva valia sudarytas susitarimas, Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad prašančios šalies pageidavimu su prašymu būtų pateiktas vienas iš šių dokumentų:

i) licencijos susitarimo kopija; prašanti šalis gali reikalauti, kad kopijos atitiktį susitarimo originalui patvirtintų notaras ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos procedūrose;

ii) ištrauką tų licencijos susitarimo dalių, kurios rodo suteiktas teises ir jų mastą; prašanti šalis gali reikalauti, kad ištraukos atitiktį susitarimo originalo ištraukai patvirtintų notaras ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos procedūrose;

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad, jei licencija yra laisva valia sudarytas susitarimas, kiekvienas pareiškėjas, savininkas, išskirtinės licencijos turėtojas, bendrapareiškėjis, bendrasavininkis ar bendros išskirtinės licencijos turėtojas, kuris nėra to susitarimo šalis, tarnybai raštu pateiktų savo sutikimą dėl susitarimo įregistravimo.

c) Jei licencija nėra laisva valia sudarytas susitarimas, pavyzdžiui, jis sudaromas dėl įstatymo nustatytos tvarkos arba teismo sprendimo, Susitariančioji Šalis gali reikalauti su prašymu pateikti licenciją paliudijantį dokumentą. Susitariančioji Šalis taip pat gali reikalauti, kad kopijos atitiktį dokumento originalui patvirtintų dokumentą išdavusi valdžios institucija, notaras ar kuri nors kita kompetentinga valstybės institucija arba, jei taikytina teisė leidžia, atstovas, turintis teisę dalyvauti tarnybos procedūrose, atsižvelgiant į prašančios šalies pageidavimą.

3) [Vertimas] Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti bet kurio pagal 2 dalį pateikto dokumento vertimą, jei jis yra kita nei tarnybai priimtina kalba.

4) [Mokesčiai] Susitariančioji Šalis pateikiant 1 dalyje nurodytą prašymą gali reikalauti sumokėti mokestį.

5) [Vienas prašymas] Prašymams įregistruoti licenciją mutatis mutandis taikoma 16 taisyklės 5 dalis.

6) [Įrodymai] Prašymams įregistruoti licenciją mutatis mutandis taikoma 16 taisyklės 6 dalis.

7) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Nė viena Susitariančioji Šalis negali nustatyti kitų oficialių reikalavimų nei 1–6 dalyse nustatyti reikalavimai, taikomi 1 dalyje nurodytam prašymui, išskyrus atvejus, kai Sutartis arba šios Taisyklės nustato kitaip.

8) [Pranešimas, reikalavimų nevykdymas] Kai nesilaikoma vieno ar daugiau pagal 1–5 dalis taikomų reikalavimų, arba kai reikalingi įrodymai ar papildomi įrodymai pagal 6 dalį, mutatis mutandis taikomos 15 taisyklės 6 ir 7 dalys.

9) [Prašymas įregistruoti užstato palūkanas arba panaikinti licencijos ar užstato palūkanų įregistravimą] 1–8 dalys mutatis mutandis taikomos prašymams:

i) įregistruoti paraiškos ar patento užstato palūkanas;

ii) panaikinti licencijos arba paraiškos ar patento užstato palūkanų įregistravimą.

 


18 taisyklė

Prašymas ištaisyti klaidą

 

1) [Prašymas]

a) Kai paraiškoje, patente arba dėl paraiškos ar patento tarnybai pateiktame rašte yra klaida, kuri nėra susijusi su paieška ar svarbiu nagrinėjimu ir kurią pagal taikytiną teisę gali ištaisyti tarnyba, tarnyba sutinka priimti prašymą ištaisyti tokią klaidą tarnybos įrašuose ir leidiniuose, kuris pateikiamas tarnybai adresuotame ir pareiškėjo ar savininko pasirašytame rašte, kuriame yra ši informacija:

i) nurodymas ištaisyti klaidą;

ii) atitinkamos paraiškos ar patento numeris;

iii) klaida, kurią prašoma ištaisyti;

iv) klaidos ištaisymas;

v) prašančios šalies vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

b) Susitariančioji Šalis gali reikalauti, kad kartu su prašymu būtu pateikta dalis, kuria prašoma pakeisti klaidingą dalį, arba dalis, kurioje klaida ištaisyta, arba, jei taikoma 3 dalis, būtų pateikta dalis, kuria prašoma pakeisti klaidingą dalį, arba dalis, kurioje klaida ištaisyta, kiekvienai paraiškai ir patentui, su kuriais prašymas yra susijęs.

c) Susitariančioji Šalis gali reikalauti prašyme pateikti prašančios šalies pareiškimą, kad klaida buvo padaryta be jokių piktų kėslų.

d) Susitariančioji Šalis gali reikalauti prašyme nurodyti prašančios šalies pareiškimą, kad pastebėjus klaidą, prašymas buvo pateiktas nedelsiant, arba jei Susitariančioji Šalis pageidauja, kad jis buvo pateiktas neketinant sąmoningai delsti.

2) [Mokesčiai]

a) Remiantis b punktu, Susitariančioji Šalis pateikiant 1 dalyje nurodytą prašymą gali reikalauti sumokėti mokestį.

b) Tarnyba ištaiso savo klaidas ex officio ar gavusi prašymą be jokio mokesčio.

3) [Vienas prašymas] Prašymams ištaisyti klaidą, jei klaida yra ta pati ir ją prašoma vienodai ištaisyti visose atitinkamose paraiškose ir patentuose, mutatis mutandis taikoma 16 taisyklės 5 dalis.

4) [Įrodymai] Kai tarnyba turi pagrindo abejoti, ar tariamoji klaida faktiškai yra klaida, arba kai ji turi pagrindo abejoti kokios nors prašyme ištaisyti klaidą esančios informacijos ar pateikto dokumento teisingumu, tik tuomet Susitariančioji Šalis gali reikalauti pateikti tarnybai prašymą pagrindžiančius įrodymus.

5) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Nė viena Susitariančioji Šalis negali nustatyti kitų oficialių reikalavimų nei 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai, taikomi 1 dalyje nurodytam prašymui, išskyrus atvejus, kai Sutartis arba šios Taisyklės nustato kitaip.

6) [Pranešimas, reikalavimų nevykdymas] Jei nesilaikoma vieno ar daugiau pagal 1–3 dalis taikomų reikalavimų, arba kai reikalingi įrodymai pagal 4 dalį, mutatis mutandis taikomos 15 taisyklės 6 ir 7 dalys.

7) [Išimtys]

a) Susitariančioji Šalis gali šios taisyklės netaikyti, kai pasikeičia išradimo autorystė. Kas yra išradimo autorystė nustatoma pagal taikytiną teisę.

b) Susitariančioji Šalis gali netaikyti šios taisyklės klaidoms, kurios turi būti ištaisytos toje Susitariančiojoje Šalyje vadovaujantis patento pakartotinio išdavimo tvarka.

 

19 taisyklė

Numerio neturinčios paraiškos atpažinimas

 

1) [Identifikavimo būdas] Jei reikalaujama, kad paraiška būtų atpažinta pagal paraiškos numerį, bet toks numeris jai dar nebuvo suteiktas arba jo nežino atitinkamas asmuo ar jo atstovas, paraiška laikoma atpažinta, jei to asmens pasirinkimu pateikiamas vienas iš šių dalykų:

i) tarnybos suteiktas laikinas paraiškos numeris, jei toks yra;

ii) paraiškos prašomosios dalies kopija nurodant paraiškos išsiuntimo tarnybai datą;

iii) paraiškoje nurodytas numeris, kurį pareiškėjas arba jo atstovas suteikė paraiškai kartu joje su pareiškėjo vardu, pavarde (pavadinimu) ir adresu nurodydamas išradimo pavadinimą ir paraiškos išsiuntimo tarnybai datą.

2) [Draudimas taikyti kitus reikalavimus] Nė viena Susitariančioji Šalis negali reikalauti pateikti kitą nei 1 dalyje nurodytą informaciją paraiškai atpažinti, jei paraiškos numeris dar nėra suteiktas arba jo nežino atitinkamas asmuo ar jo atstovas.

 

20 taisyklė

Tarptautinių pavyzdinių formų nustatymas

 

1) [Tarptautinės pavyzdinės formos]

a) Vadovaudamasi 14 straipsnio 1 dalies c punktu, Asamblėja nustato tarptautines pavyzdines formas visomis 25 straipsnio 1 dalyje nurodytomis kalbomis:

i) įgaliojimo;

ii) prašymo įregistruoti pasikeitusį vardą, pavardę (pavadinimą) ar adresą;

iii) prašymo įregistruoti pasikeitusį pareiškėją ar savininką;

iv) perdavimo pažymėjimo;

iv) prašymo įregistruoti licenciją arba panaikinti jos įregistravimą;

vi) prašymo įregistruoti užstato palūkanas arba panaikinti jų įregistravimą;

vii) prašymo ištaisyti klaidą.

2) [3 taisyklės 2 dalies i papunktyje nurodyti pakeitimai] Asamblėja nustato 3 taisyklės 2 dalies i papunktyje nurodytos Patentinės kooperacijos sutarties prašymo formos pakeitimus.

3) [Tarptautinio biuro pasiūlymai] Tarptautinis biuras Asamblėjai pateikia pasiūlymus dėl:

i) 1 dalyje nurodytų tarptautinių pavyzdinių formų nustatymo;

ii) 2 dalyje minimų Patentų bendradarbiavimo sutarties prašymo anketos pakeitimų.

 

21 taisyklė

Visų balsų reikalavimas pagal 14 straipsnio 3 dalį

 

Šios taisyklės nustatomos ar pataisos priimamos visais balsais:

i) remiantis 5 straipsnio 1 dalies a punktu nustatytos taisyklės;

ii) remiantis 6 straipsnio 1 dalies iii papunkčiu nustatytos taisyklės;

iii) remiantis 6 straipsnio 3 dalimi nustatytos taisyklės;

iv) remiantis 7 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunkčiu nustatytos taisyklės;

v) 8 taisyklės 1 dalies a punktas;

vi) ši taisyklė.

 

_________________