LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2008 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO Nr. D1-370/1K-230 „DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 10 d. Nr. D1-307/1K-132

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3140; 2009, Nr. 83-3474), ir išdėstome juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymu

Nr. D1-370/1K-230

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2012 m. balandžio 10 d.

įsakymo Nr. D1-307/1K-132

redakcija)

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016).

 

II. MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

3. Vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis apskaičiuojamas:

 

Q = QPAG + QĮVE                                                                                                                                   (1),

čia:

Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t;

QPAG – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t;

QĮVE– mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą įvežtų ir vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t.

4. Atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymas procentais (toliau – %) apskaičiuojamas:

 

F = (QSUT / Q) x 100                                                                                            (2),

čia:

F – faktinis užduoties vykdymas, %;

QSUT – panaudotų ar perdirbtų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis, t.

5. Atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymo lygis apskaičiuojamas:

 

l = F / U                                                                                                                (3),

čia:

l – panaudotų ar perdirbtų apmokestinamųjų gaminių atliekų užduoties įvykdymo lygis;

U – apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis atitinkamai apmokestinamųjų gaminių rūšiai, %, nustatyta Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarime Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4897; 2011, Nr. 165-7864).

6. Mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas pagal atitinkamos užduoties įvykdymo lygį apskaičiuojamas:

 

d = 0, kai l >= 1;                                                                                                   (4),

d = 1 – l, kai 1 > l >= 0.

čia:

d – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (apmokestinamųjų gaminių dalis).

7. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies apmokestinamuosius gaminius apskaičiuojamas:

 

M = Q x d x T x k                                                                                                (5),

čia:

M – mokėtinas mokestis už apmokestinamuosius gaminius, Lt;

T – mokesčio tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje, padaugintas iš 1000, Lt/t;

k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, gaunamas Statistikos departamento vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159; 2002, Nr. 92-3934), padalijus iš 100.

8. Mokesčio didesniu tarifu už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimas

 

MNUS = QNUS x T x k x 2                                                                                      (6),

čia:

MNUS – mokamas mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekomis, Lt,

QNUS – apmokestinamųjų gaminių kiekis (t), kurį mokesčio mokėtojas tiekė vidaus rinkai per mokestinį laikotarpį ir nedeklaravo ar deklaravo mažesnį apmokestinamųjų gaminių kiekį.

 

III. MOKESČIO LENGVATAS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 

9. Apmokestinamųjų gaminių išvežimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos:

9.1. mokesčio mokėtojas, kuris išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamuosius gaminius ir nori būti atleistas nuo mokesčio už išvežtus iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį apmokestinamuosius gaminius, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius išvežtų apmokestinamųjų gaminių kiekį, ir pateikti šiuos dokumentus, kai to pareikalauja patikrinimą atliekantis inspektorius. Tokie dokumentai gali būti: pirkimo–pardavimo sutartys; PVM sąskaitos faktūros; sąskaitos faktūros; gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą); draudimo dokumentai; pirkėjo apmokėjimo dokumentai; pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos; užsakymai; kita korespondencija ir pan.;

9.2. mokesčio mokėtojas, kuris išveža iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos apmokestinamuosius gaminius, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad apmokestinamieji gaminiai yra išvežti iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos;

9.3. mokesčio mokėtojas, kuris išveža apmokestinamuosius gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, norintis pasinaudoti šia mokesčio lengvata, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl mokesčio mokėtojui priklausančių apmokestinamųjų gaminių išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių apmokestinamųjų gaminių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens;

9.4. mokesčio mokėtojas nuo mokesčio už išvežtus apmokestinamuosius gaminius per trečiuosius asmenis yra atleidžiamas tik tuo atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį mokesčio mokėtojas perleido savo apmokestinamuosius gaminius, išvežė šiuos apmokestinamuosius gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali perleisti kitam asmeniui šių apmokestinamųjų gaminių išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, išvežti kito asmens apmokestinamieji gaminiai neturi įtakos jo apmokestinamųjų gaminių kiekiui.

10. Apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių vykdymas:

10.1. apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių įvykdymą patvirtina atliekas išvežančios įmonės ar atliekas naudojančios įmonės, kurios pagal Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 113-4832), įrašytos į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas (toliau – Tvarkytojas), sąrašą, kuris skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje, išduodamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos formos pažymos (toliau – Pažyma) mokesčio mokėtojams ir (ar) organizacijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 343 straipsnyje (toliau – Organizacija);

10.2. Tvarkytojas išduodamas Pažymas pildo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis jų pildymo taisyklėmis. Mokesčio mokėtojas savo vardu gali išrašyti Pažymą tuo atveju, jeigu yra Tvarkytojas, įrašytas į Tvarkytojų sąrašą;

10.3. Pažymas už per mokestinį laikotarpį perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti ar iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritoriją išvežtą perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį Tvarkytojas išduoda mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, tiesiogiai mokesčio mokėtojui, jei jis nedalyvauja Organizacijos veikloje, arba Organizacijai, atstovaujančiai jos veikloje dalyvaujančius mokesčio mokėtojus;

10.4. Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos apmokestinamųjų gaminių atliekas, Pažymas gali išduoti tik už Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti apmokestinamųjų gaminių atliekas;

10.5. iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritoriją išvežtos perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti Lietuvoje surinktos apmokestinamųjų gaminių atliekos laikomos perdirbtomis ar panaudotomis energijai gauti atliekomis tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai, patvirtinantys iš Lietuvos išvežto atitinkamo atliekų kiekio perdirbimo ar panaudojimo energijai gauti faktą Europos Sąjungos valstybių nariu ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje. Pažymas mokesčio mokėtojams šiuo atveju išduoda atliekas išvežusi įmonė, įrašyta į Tvarkytojų sąrašą;

10.6. sutartyje tarp Tvarkytojo ir mokesčio mokėtojo ar Organizacijos gali būti numatytos nuostolių (žalos), padarytų mokesčio mokėtojui ar Organizacijai, atlyginimo sąlygos tuo atveju, jeigu Tvarkytojas neįvykdo įsipareigojimo panaudoti ar išvežti atitinkamą atliekų kiekį ir išduoti atitinkamas Pažymas arba išduotos Pažymos yra anuliuojamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka;

10.7. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – AM RAAD) pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (visam Pažymoje nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai), jei po Tvarkytojo patikrinimo paaiškėja, kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui nei buvo panaudojęs, išdavė Pažymą po termino, nustatyto Pažymų išdavimui, ir (ar) išdavė Pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, ir (ar) išdavė Pažymas už apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, ir (ar) išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo įrašytas į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti Pažymas, sąrašą ir pan.).

11. Tvarkytojas sudaro savo metinę ataskaitą apie per mokestinį laikotarpį išduotas Pažymas, kurios teikimo tvarka tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

12. Organizacija sudaro metinę ataskaitą apie per mokestinį laikotarpį gautas Pažymas ir jų paskirstymą Organizacijos nariams, kurios teikimo tvarka tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

 

IV. MOKESČIO SUMOKĖJIMAS

 

13. Mokesčio mokėtojas sumoka mokestį ir pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaraciją, kurios formą, pildymo ir pateikimo taisykles nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta tvarka.

14. Patikrinimo metu papildomai apskaičiuotas mokestis ir su juo susijusios sumos sumokamos arba išieškomos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. liepos 9 d. įsakymu

Nr. D1-370/1K-230

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2011 m. balandžio 10 d.

įsakymo Nr. D1-307/1K-132

redakcija)

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ PAKUOTĖS ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016).

II. MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

3. Vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos atitinkamos rūšies pakuotės kiekis tonomis apskaičiuojamas:

 

Q = QPAG + QĮVE                                                                                                                                   (1),

čia:

Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos pakuotės kiekis, t;

QPAG – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pagamintų gaminių ir vidaus rinkai su šiais gaminiais tiektos pakuotės kiekis, t;

QĮVE – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą įvežtų gaminių ir vidaus rinkai su šiais gaminiais tiektos pakuotės kiekis, t.

4. Atitinkamos rūšies pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymas procentais (toliau – %) apskaičiuojamas:

 

F = (QSUT / Q) x 100                                                                                            (2),

čia:

F – faktinis užduoties vykdymas, %;

QSUT – sutvarkytų (panaudotų ar perdirbtų) pakuotės atliekų kiekis, t.

5. Atitinkamos rūšies pakuotės atliekų panaudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymo lygis apskaičiuojamas:

 

l = F / U                                                                                                                (3),

čia:

l – pakuotės atliekų panaudojimo ar perdirbimo užduoties įvykdymo lygis;

U– pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis atitinkamai pakuotės rūšiai %, nustatyta Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarime Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4897; 2011, Nr. 165-7864).

6. Mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas pagal atitinkamos užduoties įvykdymo lygį nustatomas:

 

d = 0, kai l >= 1;                                                                                                   (4),

d = 1 – l, kai 1 > l >= 0.

čia:

d – mokėtino mokesčio sumažinimo koeficientas (apmokestinamos pakuotės dalis).

7. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies pakuotę apskaičiuojamas:

 

M = Q x d x T x k                                                                                                (5),

čia:

M – mokėtinas mokestis už pakuotę, Lt;

T – mokesčio tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje, padaugintas iš 1000, Lt/t;

k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, gaunamas Statistikos departamento vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159; 2002, Nr. 92-3934), padalijus iš 100.

8. Vidaus rinkai tiektos gaminių pripildytos atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis (t) apskaičiuojamas:

 

QP = QPAP + QĮVP                                                                                                                                  (6),

čia:

QP – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų gaminių pripildytos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t;

QPAP – mokesčio mokėtojo Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai tiektų gaminių pripildytos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t;

QĮVP – mokesčio mokėtojo į Lietuvą įvežtų gaminių ir vidaus rinkai su šiais gaminiais tiektos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t.

9. Atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduoties įvykdymas apskaičiuojamas:

 

FP = (Qsus / QP) x 100                                                                                         (7),

čia:

FP– faktinis užduoties vykdymas, %;

QSUS– mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos atitinkamos rūšies tuščios pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t.

10. Vidaus rinkoje likusios (vidaus rinkai tiektos) atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis apskaičiuojamas:

 

QLIK = QP – QSUS                                                                                                                                  (8),

čia:

QLIK – mokesčio mokėtojo pakartotinio naudojimo apmokestinamosios pakuotės, likusios vidaus rinkoje (vidaus rinkai tiektos), kiekis, t.

11. Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotę apskaičiuojamas:

 

MPAK = 0, kai FP >= UP;                                                                                        (9),

MPAK = QLIK x T x k, kai FP < UP.                                                                      (10),

čia:

MPAK – mokėtinas mokestis už vidaus rinkoje likusią (vidaus rinkai tiektą) pakartotinio naudojimo pakuotę, Lt;

UP – pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis, %, nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakyme Nr. D1-618 „Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo 2007–2012 metų užduočių nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 2-108).

12. Mokesčio didesniu tarifu už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies gaminių pripildytos pakuotės atliekomis apskaičiavimas:

 

MNUS = QNUS x T x k x 2                                                                                    (11),

 

čia:

MNUS – mokamas mokestis už nuslėptą pakuotės kiekį, Lt;

QNUS – pakuotės kiekis (t), kurį mokesčio mokėtojas tiekė vidaus rinkai per mokestinį laikotarpį ir nedeklaravo ar deklaravo mažesnį pakuotės kiekį.

 

III. MOKESČIO LENGVATAS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 

13. Gaminių pripildytos pakuotės išvežimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos:

13.1. mokesčio mokėtojai, kurie išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminių pripildytą pakuotę ir nori būti atleisti nuo mokesčio už išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį gaminių pripildytą pakuotę, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius išvežtos pakuotės kiekį, ir pateikti šiuos dokumentus, kai to pareikalauja įmonę tikrinantis pareigūnas. Tokie dokumentai gali būti pirkimo–pardavimo sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija ir pan.;

13.2. mokesčio mokėtojas, kuris išveža iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos gaminius, supakuotus į pakuotę, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad gaminiai, supakuoti į pakuotę, yra išvežti iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos;

13.3. mokesčio mokėtojas, kuris išveža pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, norintis pasinaudoti šia mokesčio lengvata, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl mokesčių mokėtojui priklausančios pakuotės išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių pakuotės išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens;

13.4. mokesčio mokėtojas nuo mokesčio už išvežtą pakuotę per trečiuosius asmenis yra atleidžiamas tik tuo atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį mokesčio mokėtojas perleido savo pakuotę, išvežė šią pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali perleisti kitam asmeniui šios pakuotės išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, išvežta kito asmens pakuotė neturi įtakos jo pakuotės kiekiui.

14. Pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių vykdymas:

14.1. pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių įvykdymą patvirtina atliekas išvežančios įmonės ar atliekas naudojančios įmonės pagal Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 113-4832), įtrauktos į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas (toliau – Tvarkytojas), sąrašą, kuris skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje, išduodamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos formos pažymos (toliau – Pažyma) mokesčio mokėtojams ir (ar) organizacijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 343 straipsnyje (toliau – Organizacija);

14.2. Tvarkytojas išduodamas Pažymas pildo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis jų pildymo taisyklėmis. Mokesčio mokėtojas savo vardu gali išrašyti Pažymą tuo atveju, kai jis pats perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti ar išveža perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti pakuotės atliekas ir yra įrašytas į Tvarkytojų sąrašą;

14.3. Pažymas už per mokestinį laikotarpį perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti ar iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritoriją išvežtą perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti pakuotės atliekų kiekį Tvarkytojas išduoda mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos tiesiogiai mokesčio mokėtojui, jei jis nedalyvauja Organizacijos veikloje, arba Organizacijai, atstovaujančiai jos veikloje dalyvaujančius mokesčio mokėtojus;

14.4. Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos pakuotės atliekas, Pažymas gali išduoti tik už Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti pakuotės atliekas;

14.5. iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritoriją išvežtos perdirbti ir (ar) panaudotos energijai gauti Lietuvoje surinktos pakuotės atliekos laikomos perdirbtomis ar panaudotomis energijai gauti atliekomis tuo atveju, kai teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai, patvirtinantys iš Lietuvos išvežto atitinkamo atliekų kiekio perdirbimo ar panaudojimo energijai gauti faktą Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje. Pažymas mokesčio mokėtojams šiuo atveju išduoda atliekas išvežusi įmonė, įrašyta į Tvarkytojų sąrašą;

14.6. sutartyje tarp Tvarkytojo ir mokesčio mokėtojo ar Organizacijos gali būti numatytos nuostolių (žalos), padarytų mokesčio mokėtojui ar Organizacijai, atlyginimo sąlygos tuo atveju, jeigu Tvarkytojas neįvykdo įsipareigojimo panaudoti atitinkamą atliekų kiekį ir išduoti atitinkamas Pažymas arba išduotos Pažymos yra anuliuojamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka;

14.7. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – AM RAAD) pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (visam Pažymoje nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai), jei po Tvarkytojo patikrinimo paaiškėja, kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui nei buvo panaudojęs, išdavė Pažymą po termino, nustatyto Pažymų išdavimui, ir (ar) išdavė Pažymas už tas pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, ir (ar) išdavė Pažymas už pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, ir (ar) išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo įtrauktas į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti Pažymas, sąrašą ir pan.).

15. Tvarkytojas sudaro savo metinę ataskaitą apie per mokestinį laikotarpį išduotas Pažymas, kurios teikimo tvarka tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

16. Organizacija sudaro metinę ataskaitą apie per mokestinį laikotarpį gautas Pažymas ir jų paskirstymą Organizacijos nariams, kurios teikimo tvarka tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

 

IV. MOKESČIO SUMOKĖJIMAS

 

17. Mokesčio mokėtojas sumoka mokestį ir pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, kurios formą, pildymo ir pateikimo taisykles nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta tvarka.

18. Patikrinimo metu papildomai apskaičiuotas mokestis ir su juo susijusios sumos sumokamos arba išieškomos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka.

 

_________________