LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 748 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gegužės 15 d. Nr. 604

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1881), ir išdėstyti 12.2 punktą taip:

12.2. nukentėjusysis darė nusikalstamą veiką (remiantis teisėsaugos institucijų išvadomis);“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________