LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO

Nr. ISAK-2493 „DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARYBOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2317

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Mykolo Romerio universiteto 2010 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. 3A(11.21-40101)-467,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. ISAK-2493 „Dėl Mykolo Romerio universiteto tarybos“ (Žin., 2009, Nr. 145-6472) ir 2.3 punktą išdėstau taip:

2.3. skirta Mykolo Romerio universiteto administracijos ir kitų darbuotojų – Leta Dromantienė, Socialinės politikos fakulteto dekanė.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius