VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI PAJAMŲ MOKESTĮ PATEIKIMO TAISYKLIŲ

 

2003 m. sausio 24 d. Nr. V-21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 32 str. 3 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės);

1.2. Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį FR0464 formą (toliau – FR0464 forma);

1.3. Pridedamų dokumentų aprašo FR0465 formą (toliau – FR0465 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, priimantiems gyventojų prašymus perskaičiuoti pajamų mokestį, išduoti gyventojams FR0464 formą bei FR0465 formą ir kontroliuoti, kad jie vadovautųsi Taisyklėmis;

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Duomenų valdymo skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ nustatytą tvarką FR0464 formą ir FR0465 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą;

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0464 formoje ir FR0465 formoje pateiktiems duomenims apdoroti.

2.4. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti Taisyklių, FR0464 formos bei FR0465 formos pagaminimą spaustuviniu būdu.

2.5. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko

2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21

 

PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI PAJAMŲ MOKESTĮ PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo, nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba jų įgalioto asmens (toliau – gyventojas) prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gyventojo, gavusio pajamų iš Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už kilnojamojo daikto, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisiškai registruoti Lietuvoje, arba nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje (toliau – daiktas), pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio nustatyta tvarka buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojo prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį (FR0464 forma, toliau – Prašymas) ir pateikiamų dokumentų aprašo (FR0465 formą, toliau – Aprašas) pateikimo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui (toliau – AVMI), Prašymo ir Aprašo užpildymo, priėmimo ir nagrinėjimo AVMI tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 19 ir 32 straipsnių nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ, Mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 33-1254) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

4. Gyventojas užpildytą Prašymą ir Aprašą turi pateikti pasirinktinai vienai iš nurodytų AVMI:

4.1. kurios teritorijoje yra (privalo būti) įregistruotas pajamų mokestį išskaičiuojantis asmuo,

4.2. kurios teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą.

5. Gyventojas, gavęs pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn daiktą, turi teisę Prašymą AVMI teikti tą mokestinį laikotarpį, kai gavo daikto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, arba mokestiniam laikotarpiui pasibaigus Prašymą turi pateikti kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.

6. Prašymas ir Aprašas paliekami AVMI, kiti dokumentai grąžinami gyventojui, pasirašiusiam Apraše, kad dokumentus gavo.

 

III. PRAŠYMO IR APRAŠO PILDYMAS

 

7. Tais atvejais, kai parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas daiktas priklauso dviem gyventojams (pvz., bendrąja jungtinės nuosavybės teise arba bendrąja dalinės nuosavybės teise priklausantis automobilis, butas, namas ir pan.), tai du gyventojai gali pildyti vieną Prašymą. Jeigu parduodamas arba kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn daiktas priklauso daugiau kaip dviem gyventojams (trims, keturiems ir pan.), kiti bendrasavininkiai pildo atskiras Prašymo formas.

8. Jeigu gyventojas pardavė arba kitokiu būdu perleido nuosavybėn ne vieną daikto vienetą, o du ir daugiau, tai antrojo ir kitais daiktų pardavimo atvejais turi būti pildomas atskiras Prašymas ir Aprašas.

9. Prašymas ir Aprašas pildomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašomi į jiems skirtus laukelius.

10. Prašymas ir Aprašas pildomi po vieną egzempliorių, aiškiai ir be braukymų.

11. Mokesčių mokėtojas gali teikti užpildytus tiek Inspekcijos interneto tinklapyje (www. vmi. lt) paskelbtų Prašymo ir Aprašo formų variantus, tiek ir AVMI gautas formas.

12. Prašymo 1 laukelyje rašomas prašančio perskaičiuoti pajamų mokestį gyventojo asmens kodas, jeigu Prašymą teikia nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, rašomas šio gyventojo asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. Jeigu toks gyventojas neturi asmens kodo ar kito identifikacinio numerio, šiame laukelyje įrašoma jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris ir įrašomas požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo paliekama po vieną tuščią langelį, požymio ženklas „D“ įrašomas paskutiniame langelyje). Toliau tekste vartojama sąvoka – Asmens kodas.

13. Prašymo 2 laukelyje rašomas gyventojo vardas ir pavardė (jeigu netelpa – rašoma vardo raidė ir pavardė).

14. Prašymo 3 laukelyje – gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (valstybė, miestas (rajonas), gatvė, namo ir buto numeris).

15. Prašymo 4 laukelyje – telefono numeris.

16. Prašymo 5 laukelyje – banko pavadinimas.

17. Prašymo 6 laukelyje – banko kodas.

18. Prašymo 7 laukelyje – banke turimos sąskaitos numeris.

19. Tais atvejais, kai tą patį daiktą parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn du bendrasavininkiai, kurie atitinkamomis dalimis gauna daikto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (pvz., sutuoktiniai), tai Prašymo 8–14 laukelius kaip ir Prašymo 1–7 laukelius užpildo parduoto arba kitokiu būdu perleisto daikto bendrasavininkiai.

20. Prašymo 15 laukelyje rašoma teikiamo Prašymo užpildymo data arabiškų skaitmenų grupėmis (pvz., 2003 02 15).

21. Prašymo A dalies – Daikto pavadinimas ir duomenys apie daiktą (šią dalį pildo gyventojas):

21.1. Prašymo 16 laukelyje rašomas parduoto arba kitokiu būdu perleisto nuosavybėn daikto pavadinimas ir duomenys apie daiktą (statinio, žemės sklypo adresas, transporto priemonės rūšis, markė ir pan., pvz., butas, Ukmergės g. 113-13, Vilnius);

21.2. Prašymo 17 laukelyje nurodoma daikto įsigijimo data arabiškų skaitmenų grupėmis (pvz., 2001 12 15), data įrašoma remiantis daikto įsigijimo dokumentais; daikto įregistravimo dokumentais ir pan.;

21.3. Prašymo 18 laukelyje pažymimas atitinkamu skaičiumi daikto įsigijimo būdas: pirktas – 1, paveldėtas – 2, gautas dovanų – 3, pasistatytas (statomas) – 4, kitas įsigijimo būdas – 5;

21.4. Prašymo 19 laukelyje rašoma pagal GPMĮ 19 straipsnio nuostatas apskaičiuota daikto įsigijimo kaina litais ir centais.

Pavyzdžiui, daiktas įsigytas pirkimo būdu (įsigijimo būdas – 1), už jį sumokėta 100000 Lt, notarui už sutarties patvirtinimą sumokėta 1000 Lt, be to, buvo sumokėtas 80 Lt mokestis už daikto įregistravimą, vadinasi, 19 laukelyje nurodoma visa daikto įsigijimo kaina – 101080 Lt (100000+1000+80);

21.5. Prašymo 20 laukelyje rašoma suma, gauta už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn daiktą, t. y. ta suma, už kurią buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas nuosavybėn daiktas Lietuvos vienetui, užsienio valstybės nuolatinei buveinei arba nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per jo nuolatinę bazę;

21.6. Prašymo 21 laukelyje rašoma patirtų išlaidų suma tais atvejais, jeigu daikto savininkas parduodamas arba kitokiu būdų perleisdamas nuosavybėn daiktą, dėl kurio teikiamas Prašymas patyrė tam tikrų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų (sumokėtas komisinis atlyginimas, mokesčiai, rinkliavos);

21.7. Prašymo 22 laukelyje rašoma daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn data arabiškų skaitmenų grupėmis (pvz., 2003 02 15). Data nurodoma remiantis daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dokumentais (pirkimo-pardavimo sutartis, perleidimo sutartis, pažyma-sąskaita ir pan.).

21.8. Prašymo 23 laukelyje rašoma pajamų mokesčio suma, kurią pagal GPMĮ 23 straipsnio nuostatas mokestį išskaičiuojantis asmuo apskaičiavo ir sumokėjo į biudžetą nuo gyventojui už daiktą išmokėtos sumos. Pajamų mokesčio suma nurodoma iš Centrinio mokesčių administratoriaus patvirtintos Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymos (toliau – Pažyma, forma FR 0466). Tais atvejais, kai Pažymoje (forma FR 0466) pajamų mokestį išskaičiuojantis asmuo nenurodo, kad pajamų mokestis sumokėtas į biudžetą, gyventojas nurodo apskaičiuotą pajamų mokesčio sumą.

Pavyzdžiui, už butą Lietuvos vienetas (UAB „Gerovė“) gyventojui pagal susitarimą turėjo sumokėti 120000 Lt, buvo apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą 18000 Lt pajamų mokestis (120000x15/100).

21.9. Prašymo 24 ir 25 laukeliuose gyventojas nurodo gyventojui priklausančią parduoto ar kitokiu būdu perleisto nuosavybėn daikto dalį procentais (pvz., vienam gyventojui priklauso 20 proc., kitam gyventojui – 80 proc.; kiekvienam gyventojui pateikusiam Prašymą priklauso 50 proc. ir 50 proc., t. y. jų dalys yra lygios). Šie laukeliai pildomi tais atvejais, kai Prašymą teikia du gyventojai, kurie pageidauja, kad kiekvienam iš jų būtų grąžinta perskaičiuoto pajamų mokesčio suma. Pagal Civilinio kodekso nuostatas daiktas gali priklausyti bendrasavininkiams bendrosios jungtinės nuosavybės teise arba bendrosios dalinės nuosavybės teise pagal bendrasavininkių susitarimą. Jeigu tokio susitarimo nėra, preziumuojama, kad bendrasavininkių dalys yra lygios. Kai parduoto ar kitokiu būdu perleisto nuosavybėn daikto savininkas – vienas gyventojas, tai jis 24– 25 laukelių nepildo.

22. Prašymo B dalies – Duomenys apie išmokas išmokėjusį ir pajamų mokestį apskaičiavusį asmenį (toliau – Asmuo, šią dalį pildo Prašymą teikiantis gyventojas pagal Pažymoje forma FR 0466 nurodytus rekvizitus):

22.1. Prašymo 26 laukelyje rašomas Asmens (Lietuvos vieneto, užsienio vieneto nuolatinės buveinės arba nenuolatinių Lietuvos gyventojų nuolatinės bazės) identifikacinis numeris (kodas);

22.2. Prašymo 27 laukelyje – Asmens pavadinimas;

22.3. Prašymo 28 laukelyje – Asmens buveinės adresas.

23. Prašymo 29 laukelyje įrašomas pagal Aprašą pridedamų dokumentų lapų skaičius.

24. Prašymo 30, 31 laukeliuose rašomas Asmens Pažymos (forma FR 0466) numeris, lapų skaičius, 32 laukelyje rašoma Pažymos (forma FR 0466) išdavimo data arabiškų skaitmenų grupėmis (pvz., 2003 02 15).

25. Gyventojas Prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą ir pavardę.

26. Prašymo C dalies – Pajamų mokesčio nuo pajamų, gautų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn daiktą, perskaičiavimas (perskaičiavimą atlieka AVMI darbuotojas):

26.1. Prašymo 33 laukelyje rašoma apskaičiuota už daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn gauta apmokestinamųjų pajamų suma (iš 20 laukelyje nurodytų daikto pardavimo pajamų atimama 19 laukelyje įrašyta daikto įsigijimo kaina, taip pat atimama 21 laukelyje įrašyta su daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių sumokėtų mokesčių, rinkliavų, komisinio atlyginimo suma);

26.2. Prašymo 34 laukelyje įrašoma apskaičiuota pajamų mokesčio nuo perskaičiuotų daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma (nuo 33 laukelyje nurodytų apmokestinamųjų pajamų sumos apskaičiuojamas 15 proc. pajamų mokestis);

26.3. Prašymo 35 laukelyje įrašomas skirtumas tarp mokestį išskaičiuojančio asmens apskaičiuoto pajamų mokesčio ir apskaičiuoto pajamų mokesčio nuo perskaičiuotų daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (iš 23 laukelyje nurodytos pajamų mokesčio sumos atimama 34 laukelyje apskaičiuota pajamų mokesčio suma);

26.4. Prašymo 36–38 laukeliai pildomi, kai daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų ir pajamų mokesčio perskaičiavimas atliekamas kiekvienam daikto bendrasavininkiui atskirai.

27. Pajamų ir pajamų mokesčio perskaičiavimą atlikęs AVMI darbuotojas Prašymo C dalies pabaigoje (tam skirtoje vietoje) privalo pasirašyti, nurodyti savo vardą ir pavardę arba uždėti specialų spaudą.

28. Prašymo 35 ir 38 laukeliuose įrašomos perskaičiuoto pajamų mokesčio sumos pagal kiekvienam gyventojui priklausančią daikto dalį (Prašymo 24, 25 laukeliai). Šios sumos grąžinamos Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

29. Aprašo pildymas (pildo Prašymą teikiantis gyventojas):

29.1. Aprašo 1 ir 2 laukeliuose rašomas gyventojo Asmens kodas.

29.2. Nurodoma Aprašo, pateikto kartu su Prašymu, pildymo data arabiškų skaitmenų grupėmis (pvz., 2003 02 15);

29.3. Aprašo 3 laukelyje rašomas dokumento numeris (jei yra) ir pavadinimas (jeigu visas dokumento pavadinimas netelpa, jį galima trumpinti);

29.4. Aprašo 4 laukelyje rašoma dokumento sudarymo (išdavimo) data arabiškų skaitmenų grupėmis (pvz., 2003 02 15);

29.5. Aprašo 5 laukelyje rašomas dokumentą išdavusio asmens kodas;

29.6. Aprašo 6 laukelyje įrašomas dokumentą išdavusio asmens pavadinimas (jeigu laukelyje visas pavadinimas netelpa, jį galima trumpinti);

29.7. Aprašo 7 laukelyje įrašomas 3–6 laukeliuose nurodytų dokumentų lapų skaičius;

29.8. Aprašo 8 laukelyje įrašomas bendras šiame Apraše nurodytų dokumentų lapų skaičius. Prašymo 26 laukelyje nurodytų dokumentų lapų skaičius turi sutapti su Apraše nurodytų dokumentų lapų skaičiaus suma (be Aprašo lapų skaičiaus) ir AVMI pateikiamų dokumentų lapų skaičiumi.

30. Aprašą pasirašo tie patys asmenys, kurie pasirašo Prašymą.

31. Pagal Aprašą AVMI darbuotojas sutikrina pateikiamus dokumentus bei pateikiamų dokumentų rekvizitus (numerį, datą ir pan.), pasirašo ir uždeda savo spaudą.

32. Po pajamų ir pajamų mokesčio perskaičiavimo dokumentų originalai grąžinami gyventojui. Dokumentus grąžinantis AVMI darbuotojas pasirašo; gyventojas pasirašo, kad dokumentus pagal Aprašą atsiėmė.

 

IV. PRAŠYMO PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

33. Prašymas priimamas ir nagrinėjamas AVMI. Kartu su Prašymu pateikiami visi Prašymui išnagrinėti reikalingi daikto įsigijimo ir pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainą pagrindžiantys dokumentai, turintys visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3515) bei kituose teisės aktuose nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus ir atitinkantys visus tokių dokumentų blankams nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus, galiojančių sandorių ir (arba) užsienio vienetų bei gyventojų surašyti dokumentai, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. Taip pat turi būti pateikiami mokesčių, rinkliavų sumokėjimą patvirtinantys atitinkami dokumentai ir Pažyma (forma FR 0466).

34. Visus pateikiamus Prašymui nagrinėti reikalingus išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus gyventojas turi surašyti prie Prašymo pridedamame Apraše.

35. Jeigu nepateikiami GPMĮ 19 straipsnyje nurodyti dokumentai arba jeigu pateiktieji dokumentai neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, Prašymas nenagrinėjamas ir pajamų mokestis neperskaičiuojamas. Tokiu atveju gyventojas informuojamas raštu arba telefonu, kad jo Prašymas nenagrinėjamas ir mokestis neperskaičiuojamas iki to laiko, kol jis nepateiks visų reikalingų dokumentų. Apie tai, kad gyventojas informuotas, AVMI darbuotojas antrą gyventojui išsiųsto rašto egzempliorių įsega į šio gyventojo bylą, jeigu gyventojas informuotas telefonu, AVMI darbuotojas daro žymą Apraše po 10 laukeliu esančioje laisvoje vietoje.

36. Gyventojo Prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus nagrinėja ir pajamų mokestį perskaičiuoja AVMI darbuotojai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Gyventojo ir mokesčių administratoriaus ginčai dėl Prašymo bei Aprašo pildymo ir pajamų bei pajamų mokesčio perskaičiavimo yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

2003 m. sausio 23 d.

______________