LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. 357 „DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO, KAINŲ NUSTATYMO IR JŲ INDEKSAVIMO TVARKOS BEI ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 27 d. Nr. V-493

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175; 2000, Nr. 76-2317; 2002, Nr. 115-5168):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame 1 priede „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir kainos“:

2.1. pripažįstu netekusia galios eilutę „Nėštumo nutraukimas, kai nėra medicininių parodymų:“;

2.2. išdėstau paslaugų kainas pagal 60001–60002 kodus taip:

„60001

nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą

135

60002

nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą

211“;

2.3. pripažįstu netekusia galios eilutę „60003      gimdos ertmės turinio išsiurbimas     69,13“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos pirmininkas