LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2010 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO Nr. 3-146 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO Nr. 3-245 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 31 d. Nr. 3-199

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1468) ir įrašau 3 punkte vietoj žodžių „2010 m. balandžio 1 d.“ žodžius „2010 m. liepos 1 d.“

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis susisiekimo ministrą                  Gediminas Kazlauskas

_________________