LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO,

VI IR VII SKYRIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1685

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2009, Nr. 153-6888)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti komisinio atlyginimo už informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencines priemones pagal šio įstatymo IV, V, VI ir VII skyrius, išskyrus atvejus, numatytus šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje, 34 straipsnio 4 dalyje ir 40 straipsnio 2 dalyje. Tokiais atvejais mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas turi susitarti dėl komisinio atlyginimo, kuris turi būti pagrįstas ir atitikti mokėjimo paslaugų teikėjo išlaidas.“

 

2 straipsnis. VI skyriaus pakeitimas

Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

45 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

1. Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

2. Už šio įstatymo nuostatų pažeidimus mokėjimo paslaugų teikėjams Lietuvos bankas gali skirti nuo vieno tūkstančio iki 30 tūkstančių litų baudą. Tais atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti šio straipsnio 5 dalyje nurodytomis atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis, mokėjimo paslaugų teikėjams gali būti skiriama didesnė – nuo 30 iki 120 tūkstančių litų – bauda. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, juo nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems mokėjimo paslaugų vartotojų interesams, Lietuvos bankas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, mokėjimo paslaugų teikėjams gali taikyti nuobaudą – įspėjimą, neskirdamas baudos.

3. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudų, nustatytų šio straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje, vidurkį. Skiriant konkrečią baudą, atsižvelgiama į šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuojamas Lietuvos banko sprendime.

4. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padarę pažeidimą mokėjimo paslaugų teikėjai savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, bendradarbiavo su Lietuvos banku tyrimo metu, atlygino nuostolius ir (ar) pašalino padarytą žalą.

5. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padarę pažeidimą mokėjimo paslaugų teikėjai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą, nepaisydami Lietuvos banko sprendimu paskirtos baudos, įspėjimo, arba pakartotinai padarė pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta šio įstatymo nustatyta bauda.

6. Mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris nepateikia informacijos ar dokumentų, reikalingų šio įstatymo pažeidimui tirti (neteisingos informacijos pateikimas taip pat laikomas informacijos nepateikimu), Lietuvos bankas gali skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

 

46 straipsnis. Lietuvos banko sprendimo vykdymas

1. Lietuvos banko sprendimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią šio įstatymo reikalavimus pažeidusiam asmeniui jis buvo įteiktas. Apskundus Lietuvos banko sprendimą dėl baudos skyrimo, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos.

2. Lietuvos banko sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Lietuvos banko sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo priėmimo dienos.

 

47 straipsnis. Lietuvos banko sprendimo apskundimas

1. Mokėjimo paslaugų teikėjai, nesutinkantys su Lietuvos banko sprendimu, turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kreipimasis į teismą sustabdo Lietuvos banko sprendimo dėl baudos skyrimo vykdymą.

 

48 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo šeštajame skirsnyje nustatyta pažeidimų nagrinėjimo tvarka mutatis mutandis taikoma šio įstatymo pažeidimams nagrinėti.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju VII skyriumi

Papildyti Įstatymą nauju VII skyriumi:

 

VII SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

49 straipsnis. Kreipimasis į ginčus nagrinėjančias institucijas

Mokėjimo paslaugų vartotojas, manydamas, kad mokėjimo paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką – Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Buvusio VII skyriaus pakeitimas

Buvusį VII skyrių laikyti VIII skyriumi, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjų teisė nustatyti palankesnes sąlygas mokėjimo paslaugų vartotojams ir komisinių bei kitų atlyginimų nustatymas

1. Mokėjimo paslaugų teikėjai turi teisę nustatyti palankesnes sąlygas mokėjimo paslaugų vartotojams, negu nustatytos šiame įstatyme.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai nustato komisinius ir kitus atlyginimus nepiktnaudžiaudami ir taip, kad jie atitiktų teikiamos mokėjimo paslaugos pobūdį, būtų ekonomiškai pagrįsti ir teisingi.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ