LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS

 

SUSITARIMAS

DĖL EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS DELEGACIJOS ĮKŪRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR DĖL JAI SUTEIKIAMŲ PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija (toliau vadinama Komisija),

siekdamos toliau stiprinti ir vystyti draugiškus santykius ir bendradarbiavimą, susiklosčiusius tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų,

norėdamos nustatyti Komisijos delegacijos įkūrimo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jai suteikiamų privilegijų bei imuniteto sąlygas,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutinka įkurti savo šalies teritorijoje Komisijos delegaciją.

 

2 straipsnis

 

1. Europos Bendrijoms, t. y. tiek Europos Anglies ir Plieno Bendrijai, tiek Europos Bendrijai, tiek Europos Atominės Energijos Bendrijai, Lietuvos Respublikos teritorijoje suteikiamas juridinio asmens statusas.

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytais procedūriniais ir administraciniais reikalavimais, Komisijos atstovaujamos, Europos Bendrijos gali sudarinėti sutartis, įgyti ir perleisti efektyviam jos įsipareigojimų vykdymui reikalingą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei dalyvauti teismo procesuose.

 

3 straipsnis

 

1. Komisijos delegacija, jos vadovas ir nariai, taip pat jų šeimų nariai, jei jie atitinkamai turi bendrą namų ūkį su Delegacijos nariais, Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojasi tokiomis teisėmis, privilegijomis ir imunitetu ir prisiima tokius įsipareigojimus, kurie atitinka numatytus 1961 metų balandžio 18 dienos Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių bei tas teises, privilegijas, imunitetą ir įsipareigojimus, kuriais naudojasi ar kuriuos prisiima Lietuvos Respublikoje akredituotos diplomatinės atstovybės, jų vadovai ir darbuotojai, taip pat jų šeimos nariai, jei jie atitinkamai turi bendrą namų ūkį su atstovybių darbuotojais.

2. Kitos 1961 metų balandžio 18 dienos Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių nuostatos taikomos, vadovaujantis principu mutatis mutandis.

3. Tos teisės, privilegijos ir imunitetas suteikiami su sąlyga, jeigu pagal prie 1965 metų balandžio 8 dieną Briuselyje sudarytos Sutarties, kuria įsteigiama Europos Bendrijų Komisija ir Taryba, pridėto Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imuniteto 17 straipsnio nuostatas šalys, Europos Bendrijų narės, suteikia tokias pačias teises, privilegijas ir imunitetą Lietuvos Respublikos Misijai, jos vadovui ir darbuotojams, taip pat kartu su jais gyvenantiems jų šeimos nariams.

 

4 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažįsta Europos Bendrijų išleistus ir jos pareigūnams ir kitiems jos institucijų tarnautojams išduotus leidimus galiojančiais kelionių dokumentais.

 

5 straipsnis

 

Bet kokį su šio Susitarimo taikymu ar aiškinimu susijusį ginčą šios dvi Šalys sprendžia derybų keliu, turėdamos tikslą susitarti.

 

6 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji Šalis praneša kitai Šaliai apie atitinkamų šio Susitarimo patvirtinimo procedūrų užbaigimą. Šis Susitarimas įsigalioja antrojo pranešimo gavimo dieną.

Tai patvirtindami, žemiau pasirašiusieji, šiuo tikslu atitinkamai įgalioti, pasirašė šį Susitarimą.

 

Sudarytas Liuksemburge 1995 metų spalio 30 dieną dviem egzemplioriais, kiekvienas iš jų lietuvių ir anglų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą galią.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

EUROPOS BENDRIJŲ

KOMISIJOS VARDU

______________