LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 6, 7, 13, 16, 19, 20, 26, 30, 31, 32, 34, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-971

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 6, 8, 9, 11, 21 ir 27 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;“.

3. Pakeisti 6 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas;“.

4. Pakeisti 6 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) savivaldybėms įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas;“.

5. Pakeisti 6 straipsnio 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka;“.

6. Pakeisti 6 straipsnio 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27) adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimas ir keitimas;“.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 7 straipsnį nauju 7 punktu:

7) priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;“.

2. Buvusius 7 straipsnio 7, 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 8, 9 ir 10 punktais.

3. Buvusį 7 straipsnio 10 punktą laikyti 11 punktu, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

11) piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;“.

4. Buvusius 7 straipsnio 11–32 punktus laikyti atitinkamai 12–33 punktais.

5. Papildyti 7 straipsnį 34 punktu:

34) antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;“.

6. Papildyti 7 straipsnį 35 punktu:

35) radiacinė sauga;“.

7. Buvusį 7 straipsnio 33 punktą laikyti 36 punktu.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio 9 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai renkamas meras, skiriamas mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotojais, kolegija, kitų personalijų klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai renkamas meras, skiriamas mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotojais, kolegija, kitų personalijų klausimas, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas;“.

3. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34) sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;“.

4. Papildyti 16 straipsnio 3 dalį 11 punktu:

11) sprendimų išduoti leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose priėmimas, žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planų tvirtinimas teisės aktų nustatyta tvarka;“.

5. Papildyti 16 straipsnio 3 dalį 12 punktu:

12) sprendimų dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo priėmimas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.“

 

5 straipsnis. 19 straipsnio 12 dalies pakeitimas

19 straipsnio 12 dalies pirmame sakinyje po žodžių „savivaldybės tarybos“ įrašyti žodžius „ar jos įgalioto asmens“ ir šią dalį išdėstyti taip:

12. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens sprendimu reglamento nustatyta tvarka. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.“

 

6 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies 14 punkto pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito.“

 

7 straipsnis. 26 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente.“

 

8 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai). Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose.“

 

9 straipsnis. 31 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijų skaičių, kiekvienos seniūnijos pavadinimą, aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens (savivaldybės administracijos) funkcijas sprendimu nustato savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės taryba seniūnijų nesteigia, įstatymuose nustatytas seniūnijos ir seniūno funkcijas įgyvendina kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo ir Valstybės tarnybos įstatymais. Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių; ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai.“

 

10 straipsnis. 32 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;“.

 

11 straipsnis. 34 straipsnio 4 ir 6 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;“.

2. Pakeisti 34 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.“

 

12 straipsnis. 56 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybių atributiką ir jos naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybių herbai yra savivaldybių nuosavybė ir Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo nenustatytais atvejais gali būti naudojami tik savivaldybių tarybų leidimu.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis ir 5, 6, 7 straipsniai įsigalioja 2010 m. spalio 1 d.

2. Savivaldybių tarybos iki 2010 m. rugsėjo 30 d. parengia ir patvirtina šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 5, 6, 7 straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus savivaldybių tarybų veiklos reglamentų pakeitimus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________