LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BAUDOS, SKIRIAMOS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1591

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2004, Nr. 63-2244) 42 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisykles (pridedama).

 

 

L.E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                    ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

L.E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                                                       PETRAS ČĖSNA

_____________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu

Nr. 1591

 

BAUDOS, SKIRIAMOS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMOPAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja baudų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 41 straipsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 81 ir 82 straipsniuose nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau vadinama – Konkurencijos taryba), dydžio nustatymo tvarką.

 

II. BAUDOS DYDŽIO NUSTATYMAS

2. Baudos dydis nustatomas taip: apskaičiuojami baudos už pažeidimo pavojingumą dydis, baudos už pažeidimo trukmę dydis ir šių dydžių suma.

3. Nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės teritorijos (geografinės rinkos) plotą.

4. Jeigu pažeidimas truko ilgiau kaip metus, baudos už pažeidimo trukmę dydis sudaro iki 10 procentų baudos už pažeidimo pavojingumą dydžio už kiekvienus pažeidimo metus.

5. Bauda, nustatyta pagal šių Taisyklių 2 punktą, atitinkamai mažinama arba didinama iki 50 procentų, atsižvelgiant į:

5.1. ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, ar kitas ten nenurodytas Konkurencijos tarybos pripažintas lengvinančias aplinkybes;

5.2. ūkio subjekto atsakomybę sunkinančias aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje;

5.3. kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai (t.y. į tai, ar ūkio subjektas buvo pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko aktyvų ar pasyvų vaidmenį, taip pat į ūkio subjekto užimamą rinkos dalį).

 

III. BAUDOS SUMAŽINIMAS DRAUDŽIAMO KONKURENTŲ SUSITARIMO DALYVIUI

6. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvis, pagal šių Taisyklių II skyriaus nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama, jeigu jis pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą ir bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso tyrimo metu.

7. Bauda sumažinama nuo 50 iki 75 procentų, kai Konkurencijos taryba yra priėmusi nutarimą dėl draudžiamo konkurentų susitarimo tyrimo pradėjimo, o ūkio subjektas atitinka visas šias sąlygas:

7.1. Ūkio subjektas yra pirmasis iš draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvių, pateikęs visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą.

7.2. Ūkio subjektas pateikia draudžiamo konkurentų susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą.

7.3. Ūkio subjektas nebuvo draudžiamo konkurentų susitarimo iniciatorius ir neskatino kitų ūkio subjektų dalyvauti tokiame susitarime.

8. Bauda sumažinama nuo 20 iki 50 procentų, jeigu draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvis pateikia draudžiamo susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą.

______________