Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2008 m. liepos 16 d. Nr. 714

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2005, Nr. 146-5327; 2008, Nr. 13-433), ir išdėstyti 138 punkto pirmąją pastraipą taip:

138. Kreipimaisi, kurie įstatymo nustatyta tvarka gali būti pripažinti peticijomis (toliau vadinama – kreipimaisi), teikiami raštu (paduodami tiesiogiai ar siunčiami paštu) arba elektroniniu būdu (privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu) Vyriausybei pagal jos kompetenciją, priimami Priimamajame ir įregistruojami atitinkamame žurnale. Priimamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša pareiškėjui (ar jo atstovui) apie kreipimosi įregistravimą, nurodydamas įregistravimo numerį ir datą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Regimantas Čiupaila