LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL KONVENCIJOS DĖL PAGALBOS ĮVYKUS BRANDUOLINEI AVARIJAI ARBA KILUS RADIOLOGINIAM PAVOJUI RATIFIKAVIMO

 

2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1882

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2000 m. birželio 9 d. dekretą „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Konvenciją dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui“, ratifikuoja 1986 m. rugsėjo 26 d. Vienoje sudarytą Konvenciją dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui.

 

2 straipsnis. Konvencijos įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria kompetentingą civilinės saugos srityje instituciją šios konvencijos nuostatoms įgyvendinti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________