LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 19

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) (toliau – EMAS reglamentas), nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Paskirti:

1.1. Aplinkos apsaugos agentūrą – kompetentinga įstaiga, atsakinga už Bendrijoje ir ne Bendrijoje esančių organizacijų registravimą pagal EMAS reglamentą ir kitų pagal EMAS reglamentą kompetentingai įstaigai nustatytų funkcijų atlikimą;

1.2. Nacionalinį akreditacijos biurą prie Aplinkos ministerijos – kompetentinga institucija, atsakinga už EMAS reglamente akreditavimo įstaigai nustatytų funkcijų atlikimą;

1.3. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už EMAS reglamente vykdymo priežiūros institucijoms nustatytų funkcijų atlikimą.

2. Pavesti:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai – teikti Europos Komisijai EMAS reglamento 41 straipsnyje nurodytą informaciją ir ataskaitas;

2.2. Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Aplinkos ministerijos – teikti Aplinkos apsaugos agentūrai EMAS reglamento 41 straipsnyje nurodytą informaciją;

2.3. ūkio ministrui kartu su aplinkos ministru – atsižvelgiant į EMAS reglamento 34–38 straipsnių nuostatas, iki 2011 m. gruodžio 31 d. parengti ir patvirtinti Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo skatinimo 2012–2014 metų programą.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 28 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (EB) Nr. 761/2001 taikymo“ (Žin., 2002, Nr. 4-112).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                     ELIGIJUS MASIULIS