LIETUVOS RESPUBLIKOS
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO 7 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-741

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238; 2010, Nr. 15-700)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „apskričių viršininkų administracijų bei“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Seimas skiria vieną Seimo kontrolierių valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti ir vieną Seimo kontrolierių savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti.“

 

2 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies 6 punkto pakeitimas

19 straipsnio 1 dalies 6 punkte išbraukti žodžius „apskričių bei“ ir „apskričių viršininkų administracijų ir“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) pasitelkti Vyriausybės įstaigų, taip pat ministerijų, savivaldybių pareigūnus, savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnus bei ekspertus;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ