LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 1, 14, 19 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1906

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas 4 dalimi

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, šis įstatymas, Lietuvos Respublikos konsulinis statutas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, tarp jų 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, kiti teisės aktai. Darbo santykius ir socialines garantijas nustatantys įstatymai bei kiti teisės aktai diplomatams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nenustato šis įstatymas.“

2. Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

4. Specialieji patarėjai – valstybės tarnautojai, laikinai perkelti dirbti į Lietuvos Respublikos atstovybę prie tarptautinės organizacijos, padedantys įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką daugiašalių santykių srityje. Kiekvienos atskiros srities specialiųjų patarėjų skyrimo tvarką, jų darbo užsienyje ypatumus ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto papildymas

14 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžio „pavaduotojai“ įrašyti žodžius „karinis atstovas ir jo pavaduotojai, specialieji patarėjai ir jų pavaduotojai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) diplomatinis personalas – diplomatai, Lietuvos Respublikos specialieji atašė ir jų pavaduotojai, karinis atstovas ir jo pavaduotojai, specialieji patarėjai ir jų pavaduotojai, dirbantys Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje;“.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 4 dalies pakeitimas

19 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „darbo sutarties įstatymo 26 straipsnio 2 punktą“ įrašyti žodžius „darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį“.

4. Priimant asmenį į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą arba atsisakius jį priimti į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta terminuota 1 metų darbo sutartis dėl darbo Užsienio reikalų ministerijoje nutraukiama pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį.“

 

4 straipsnis. 47 straipsnio 1 dalies papildymas 13 ir 14 punktais

Papildyti 47 straipsnio 1 dalį 13 ir 14 punktais:

13) kariniam atstovui ir jo pavaduotojams;

14) specialiesiems patarėjams ir jų pavaduotojams.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________