MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. 1B-361

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2004, Nr. 158-5774; 2008, Nr. 27-965; 2009, Nr. 59-2299), 18 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių 21 punkto nustatyta tvarka turi būti surašomas Importuojamos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, aktas, jei su muitinės sandėlyje saugomomis apgadintomis transporto priemonėmis numatoma atlikti įprastines tvarkymo operacijas.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 188-7044);

3.2. Muitinės departamento direktoriaus 2005 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 1B-312 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2063);

3.3. Muitinės departamento direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 1B-572 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 102-3804);

3.4. Muitinės departamento direktoriaus 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. 1B-733 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. Nr. 137-4954);

3.5. Muitinės departamento direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 1B-532 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 90-3559);

3.6. Muitinės departamento direktoriaus 2008 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 1B-221 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 38-1418);

3.7. Muitinės departamento direktoriaus 2008 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1B-449 „Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 77-3066).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d.

 

 

 

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS                         ALGIS CIBULSKAS


PATVIRTINTA

Muitinės departamento generalinio

direktoriaus 2009 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr. 1B-361

 

IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja importuojamų naudotų transporto priemonių muitinės vertės nustatymo tvarką ir šiai vertei nustatyti naudojamų muitinio įvertinimo metodų taikymo sąlygas ir ypatybes.

2. Taisyklės taikomos asmenų importuojamų naudotų transporto priemonių, priskiriamų Kombinuotosios nomenklatūros, patvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 179/2009 (OL L 63, 2009 3 7, p. 1), 8701, 8702, 8703, 8704 ir 8711 pozicijoms ir turinčių Taisyklių 3 punkte nurodytas eksploatavimo charakteristikas (toliau – naudotos transporto priemonės), kurioms įforminama išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra.

3. Taisyklėse naudotomis transporto priemonėmis laikomi automobiliai, nuo kurių eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai (arba jų rida iki pateikimo išleidimo į laisvą apyvartą arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti buvo didesnė kaip 6 000 km), apgadinti eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių automobiliai, taip pat kitos transporto priemonės (motociklai, keturračiai motociklai), nusidėvėjusios dėl įprastinio naudojimo, apgadintos eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių.

4. Taisyklės parengtos vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1) (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas), 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 312/2009 (OL 2009 L 98, p. 3) (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 158-5774; 2008, Nr. 27-965; 2009, Nr. 59-2299) nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į Pasaulio muitinių organizacijos (toliau – PMO) Muitinio įvertinimo techninio komiteto dokumentą „Naudotų transporto priemonių su varikliu vertinimas“ (PMO Muitinio įvertinimo kompendiumas, PMO 2005 m., www.wcoomd.org).

 

II. MUITINIO ĮVERTINIMO METODŲ TAIKYMAS

 

5. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikomi tie patys muitinio įvertinimo principai ir metodai, kaip ir kitų prekių muitiniam įvertinimui. Šių metodų taikymo tvarka nustatyta Bendrijos muitinės kodekso 28–36 straipsniuose ir Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 141–181a straipsniuose bei 23 ir 24 prieduose.

6. Jeigu importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikomas sandorio vertės metodas, jų muitinė vertė yra sandorio vertė, t. y. pinigų suma, sumokėta ar mokėtina už importuojamas naudotas transporto priemones, pridėjus pirkėjui tenkančias Bendrijos muitinės kodekso 32 straipsnyje nurodytas išlaidas, įskaitant importuojamų naudotų transporto priemonių gabenimo iki įvežimo Bendrijos muitų teritoriją vietos, draudimo ir kitas su jų gabenimu susijusias išlaidas.

Šiuo atveju importuojamų naudotų transporto priemonių sandorio vertė apskaičiuojama remiantis transporto priemonių pirkimo–pardavimo dokumentais, t. y. sąskaitomis faktūromis (invoice), sutartimis (kontraktais), transporto paslaugų sąskaitomis faktūromis. Jeigu importuojamos naudotos transporto priemonės gabenamos nemokamai arba pirkėjo transportu, transporto išlaidos, kurios įskaitomos į importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę, apskaičiuojamos remiantis transporto tarifais, paprastai taikomais gabenant prekes tos pačios rūšies transporto priemonėms, nurodytais Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 164 straipsnio c punkte.

7. Muitinė importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui sandorio vertės metodo netaiko Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio atvejais. Muitinė taip pat gali netaikyti sandorio vertės metodo, jeigu:

7.1. kyla abejonių, ar deklaruojama naudotų transporto priemonių sandorio vertė lygi visai sumokėtai arba mokėtinai pinigų sumai; arba

7.2. muitiniam tikrinimui pateikti dokumentai, kuriuose nurodyti neišsamūs duomenys arba jų teisingumas kelia abejonių (pvz., pateikti pirkimo–pardavimo sandorio, sudaryto tarp fizinių asmenų, dokumentai, kuriuose nurodyta, kad atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir pan.) ir deklaruota importuojamų naudotų transporto priemonių sandorio vertė gerokai skiriasi nuo tapačių ar panašių naudotų transporto priemonių importo kainų, nurodytų naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge), o importuotojas nepateikia informacijos (pvz., turto vertintojų ar ekspertų išvadų arba kitų dokumentų), pagrindžiančios deklaruotą sandorio vertę, arba pateiktos informacijos nepakanka deklaruotos sandorio vertės pagrindimui.

8. Jeigu muitinė nustato, kad yra Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalies b punkte ir (arba) Taisyklių 7 punkte nurodytos aplinkybės, ji, vadovaudamasi Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 181a straipsniu, apie tai raštu informuoja importuotoją ir siūlo jam pateikti paaiškinimus ir įrodymus, pagrindžiančius jo deklaruotą muitinę vertę.

Nesant galimybės importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikyti sandorio vertės metodo gali būti paeiliui taikomi tapačių, panašių prekių sandorio vertės ar dedukcinis metodai.

Sumavimo metodas, kurį taikant importuojamų prekių muitinė vertė apskaičiuojama pagal jų gamybos kaštus, importuojamų naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti netaikomas.

9. Jeigu pripažįstama, kad sandorio vertės metodas negali būti taikomas, importuojamų naudotų transporto priemonių muitinė vertė nustatoma vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies a ir b punktais, jeigu turima duomenų apie tapačių arba panašių naudotų transporto priemonių, parduotų eksportui iš trečiųjų šalių į Bendrijos muitų teritoriją ir eksportuotų tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu kaip ir transporto priemonės, kurių muitinė vertė turi būti nustatyta, sandorio vertes.

10. Jeigu dėl skirtingo importuojamų naudotų transporto priemonių nusidėvėjimo, jų techninės būklės, papildomai įrengtos įrangos sudėtinga nustatyti, ar importuojamos naudotos transporto priemonės atitinka tapačių ar panašių prekių apibrėžimą, pateiktą Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 142 straipsnyje, tapačių ir panašių prekių muitinio įvertinimo metodai importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui negali būti taikomi. Bendrijos muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatos (dedukcinis muitinio įvertinimo metodas) gali būti taikomos tik įmonių, kurių pagrindinė veikla yra naudotų transporto priemonių prekyba, kai importuotojas pateikia muitinei priimtiną informaciją (anksčiau įformintas muitinės deklaracijas, transporto priemonių pardavimo Bendrijos muitų teritorijoje sąskaitas faktūras, remonto išlaidų kalkuliacijas, jeigu transporto priemonės buvo remontuojamos, ir pan.) apie importuotų naudotų transporto priemonių pardavimo Bendrijos muitų teritorijoje kainas.

11. Jeigu importuojamų naudotų transporto priemonių muitinės vertės neįmanoma nustatyti pritaikius minėtus muitinio įvertinimo metodus, jų muitinis įvertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 31 straipsniu, taikant naudotų transporto priemonių importo kainas, kurios pateikiamos Muitinės departamento aprobuotame naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge).

12. Jeigu atitinkamų transporto priemonių importo kainos naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) nepateiktos, importuojamų naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti taikomos naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) pateiktos panašių (atitinkamo galingumo, panašių techninių charakteristikų ir senumo) transporto priemonių importo kainos.

13. Jeigu importuojama naudota transporto priemonė yra senesnė ar naujesnė už tos pačios markės ir modelio transporto priemonę, kurios importo kaina pateikta naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge), jos importo kaina gali būti nustatoma ekstrapoliacijos būdu: apskaičiuojant vieneriems metams tenkantį dviejų pagal savo amžių šiai transporto priemonei artimiausių tos pačios markės ir modelio transporto priemonių importo kainų skirtumą, išreikštą procentais, jį padauginant iš pagal amžių artimiausios transporto priemonės importo kainos, ir priklausomai nuo to, ar ši transporto priemonė senesnė, ar naujesnė, pridedant prie šios kainos arba iš jos atimant. Šiuo būdu gali būti apskaičiuojama ne daugiau kaip trejais metais senesnės arba naujesnės nei kad nurodyta naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) transporto priemonės importo kaina.

1 pavyzdys. Automobilio „Ford Mustang 5.4“, pagaminimo metai – 2005 m., importo kainos apskaičiavimas.

Naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) tos pačios markės ir modelio automobilių importo kainos yra: 2006 m. pagaminto automobilio – 58,4 tūkst. Lt, 2007 m. pagaminto automobilio – 67,7 tūkst. Lt.

((67,7 – 58,4) / 58,4) x 100 = 15,92 proc.

58,4 tūkst. Lt – 58,4 tūkst. Lt x 15,92 / 100 = 49 103 Lt.

Ekstrapoliacijos būdu apskaičiuota automobilio „Ford Mustang 5.4“, pagaminimo metai – 2005 m., importo kaina lygi 49 103 Lt.

2 pavyzdys. Automobilio „Subaru (USA) B9 Tribeca 3.0“, pagaminimo metai – 2008 m., importo kainos apskaičiavimas.

Naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) tos pačios markės ir modelio automobilių importo kainos yra: 2006 m. pagaminto automobilio – 41,5 tūkst. Lt, 2007 m. pagaminto automobilio – 46,8 tūkst. Lt.

((46,8 – 41,5) / 41,5) tūkst. Lt x 100 = 12,77 proc.

46,8 tūkst. Lt + 46,8 tūkst. Lt x 12,77 / 100 = 52 776 Lt.

Ekstrapoliacijos būdu apskaičiuota automobilio „Subaru (USA) B9 Tribeca 3.0“, pagaminimo metai – 2008 m., importo kaina yra 52 776 Lt.

14. Jeigu transporto priemonių, pagal savo technines charakteristikas, senumą ir galingumą panašių į importuojamas naudotas transporto priemones, kurių muitinę vertę reikia nustatyti, importo kainos naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) nepateiktos, importuojamų naudotų transporto priemonių muitinė vertė nustatoma remiantis muitinės turimais duomenimis (kitais transporto priemonių rinkos kainų katalogais ar kitais duomenimis) ir apskaičiuojama taikant Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 straipsnio nuostatas tokiu būdu: iš tos pačios markės ir modelio naujos transporto priemonės arba į ją panašios naujos transporto priemonės rinkos kainos, priklausomai nuo transporto priemonės senumo, pakoreguotos vertės koeficientu, išreikštu procentais, atėmus įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, vidutinį pelną, vidutines išlaidas, susijusias su transporto priemonių pardavimu Lietuvos rinkoje, ir už atitinkamą transporto priemonę Europos Bendrijoje nustatytus importo muitus bei Lietuvos Respublikoje taikomus importo mokesčius.

Nustatant importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę šio punkto nustatyta tvarka taikomi transporto priemonių vertės koeficientai, pateikti Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijoje, patvirtintoje bendru Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120 ir finansų ministro 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2000, Nr. 33-946).

15. Jeigu importuojamos naudotos transporto priemonės per laikotarpį nuo jų pardavimo iki importo deklaracijos išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti pateikimo buvo naudojamos daugiau kaip 6 mėnesius ne Bendrijos muitų teritorijoje ir nusidėvėjo, deklaranto prašymu vietoj sandorio vertės jų muitiniam įvertinimui gali būti taikomi kiti muitinio įvertinimo metodai.

 

III. KITI NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO ATVEJAI

 

16. Jeigu muitinė apgadintoms importuojamoms naudotoms transporto priemonėms įvertinti netaiko sandorio vertės metodo ir kitų Bendrijos muitinės kodekse nustatytų muitinio įvertinimo metodų, apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių muitinė vertė gali būti nustatoma remiantis turto vertintojų surašytomis turto vertinimo ataskaitomis, kuriose apskaičiuota apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertė. Turto vertinimo ataskaitos pateikiamos iki apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių išleidimo.

17. Turto vertinimo ataskaitos pagrindžia apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę, jeigu jų rinkos vertė nustatyta laikantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672) reikalavimų ir vadovaujantis šiomis Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos bei Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos ir Taisyklių nuostatomis:

17.1. Jeigu vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštai, apskaičiuoti Taisyklių 17.1.1 ir 17.1.2 punktų nustatyta tvarka, sudaro mažiau kaip 60 proc. iki apgadinimo turėtos jų rinkos vertės, apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertė nustatoma taip:

17.1.1. vadovaujantis Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija, pagal transporto priemonių apžiūros akte surašytus transporto priemonių kėbulo, vairo mechanizmo, ratų pakabos, pavarų dėžės ir kitus vizualiai matomus defektus apskaičiuojami vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštai. Apskaičiuojant šiuos kaštus nevertinamos išlaidos, reikalingos importuojamų naudotų transporto priemonių sudėtinių dalių (pvz., žibintų, dešinėje pusėje įrengto vairo ir kt.), kurios neatitinka transporto priemonių atitikties reikalavimų, nustatytų Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 49-1997), pakeitimui, jeigu šios sudėtinės dalys neturi vizualiai matomų defektų.

Apskaičiuojant vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštus, į juos neįskaitoma išmontuotų importuojamų naudotų transporto priemonių sudėtinių dalių (pvz., išmontuotos durys, žibintai ir kt.) vertė ir importuojamų naudotų transporto priemonių sudėtinių dalių defektams, kurie nėra apgadinimų pasekmė, pašalinti reikalingos išlaidos;

17.1.2. nustatant vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštus pagal Taisyklių 17.1.1 punktą, importuojamų naudotų transporto priemonių turimiems vizualiai nematomiems defektams, kurių neįmanoma nufotografuoti ir identifikuoti importuojamų naudotų transporto priemonių vizualios apžiūros (fizinio tikrinimo) metu, pašalinti reikalingos išlaidos skaičiuojamos (vertinamos) tik tada, jeigu prie turto vertintojų sudarytų importuojamų naudotų transporto priemonių vertinimo ataskaitų pridėti transporto priemonių gamintojų įgaliotų atstovų Lietuvoje arba transporto priemonių remonto įmonių, įtrauktų į Muitinės departamento sudarytą Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą, dokumentai, kuriuose surašyti duomenys apie nustatytus defektus.

Apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių tikrinimo dokumentuose, kuriuose nurodomi variklio defektai, turi būti nurodomas tikrinto variklio numeris;

17.1.3. pagal naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyno (katalogo) duomenis nustatoma vertinamų apgadintų transporto priemonių rinkos vertė iki apgadinimo. Jeigu duomenų apie vertinamų transporto priemonių (tos pačios markės ir modelio transporto priemonių) rinkos kainas naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge) nėra, transporto priemonių rinkos vertė iki apgadinimo nustatoma atsižvelgiant į panašių markių ir modelių naudotų transporto priemonių importo kainas, nurodytas naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge).

Jeigu nėra galimybės apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertės nustatyti šiame Taisyklių punkte nurodytais būdais, ji nustatoma lyginamosios vertės metodu;

17.1.4. iš vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertės, turėtos iki apgadinimo, atimami Taisyklių 17.1.1 ir 17.1.2 punktų nustatyta tvarka apskaičiuoti transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštai.

17.2. Jeigu vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštai, apskaičiuoti vadovaujantis Taisyklių 17.1.1 ir 17.1.2 punktų nuostatomis, sudaro ne mažiau kaip 60 proc. iki apgadinimo turėtos jų rinkos vertės, nustatytos vadovaujantis Taisyklių 17.1.3 punktu, apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos verte laikoma jos likutinė vertė. Apskaičiuojant vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių likutinę vertę taikomos tokios koeficientų reikšmės:

17.2.1. automobilio populiarumo apgadintų automobilių rinkoje koeficientas:

17.2.1.1. nuo 1 iki 0,9 – jeigu apgadinta importuojamos naudotos transporto priemonės priekinė dalis arba deformuota jo laikančioji konstrukcija (kėbulo karkasas);

17.2.1.2. 1 – jeigu apgadinta importuojamos naudotos transporto priemonės užpakalinė dalis;

17.2.2. rizikos dėl neįvertintų gedimų bei pakitimų (paklausos) rinkoje koeficientas:

17.2.2.1. nuo 1 iki 0,95 – jeigu yra akivaizdi transmisijos pažeidimų tikimybė;

17.2.2.2. 1 – kitais atvejais.

17.3. Jeigu vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertė nustatoma vadovaujantis Taisyklių 17.1 arba 17.2 punktų nuostatomis, turto vertinimo ataskaitose turi būti nurodyta:

17.3.1. vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštų kalkuliacija;

17.3.2. išvada apie apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių likutinę vertę ir jos pagrindimas;

17.3.3. išvada dėl apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių atstatomojo remonto tikslingumo;

17.3.4. išvada apie apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos vertę, turėtą iki apgadinimo, ir duomenys apie panašių markių ir modelių naudotų transporto priemonių importo kainas, nurodytas naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge), jeigu nustatant pastarąją vertę jais buvo remiamasi;

17.3.5. duomenys apie lyginamuosius objektus, jeigu nustatant rinkos vertę naudotas lyginamosios vertės metodas.

18. Jeigu muitinės pareigūnas, nustatydamas apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę, naudojasi turto vertinimo ataskaitos duomenimis, iš turto vertintojų apskaičiuotos importuojamos naudotos transporto priemonės rinkos vertės atimami Taisyklių 22 ir 23 punktuose nurodyti importuojamos naudotos transporto priemonės importo kainos elementai, kurie apskaičiuojami Taisyklių 24 punkto nustatyta tvarka.

Jeigu turto vertintojo sudarytoje transporto priemonės vertinimo ataskaitoje vertinamos importuojamos naudotos transporto priemonės rinkos vertė nustatyta pagal jos likutinę vertę, vidutinės išlaidos, susijusios su naudotų transporto priemonių pardavimu Lietuvos rinkoje, iš importuojamos naudotos transporto priemonės rinkos kainos neatimamos.

19. Įformindamas išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą apgadintoms importuojamoms naudotoms transporto priemonėms muitinės pareigūnas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus, priima vieną iš šių sprendimų:

19.1. apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių muitine verte laikyti deklaruotą transporto priemonių sandorio vertę, jeigu Taisyklių 21 punkto nustatyta tvarka apskaičiuota jų muitinė vertė pagrindžia deklaruotos sandorio vertės teisingumą (yra ne mažesnė arba jai artima); arba

19.2. apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių muitine verte laikyti Taisyklių 18 punkto nustatyta tvarka apskaičiuotą importuojamų transporto priemonių muitinę vertę, jeigu ji yra didesnė už deklaruotą apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių sandorio vertę ir nėra šiai vertei artima; arba

19.3. transporto priemonių muitinę vertę nustatyti remiantis naudotų transporto priemonių importo kainomis, pateiktomis naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) ir vadovaujantis Taisyklių 11–14 punktais, jeigu:

19.3.1. muitiniam tikrinimui kartu su bendrojo administracinio dokumento importo rinkiniu nepateikta turto vertintojo surašyta turto vertinimo ataskaita; arba

19.3.2. muitiniam tikrinimui pateikta turto vertintojo surašyta turto vertinimo ataskaita parengta ne pagal Taisyklių 17 punkto reikalavimus. Nustatęs neatitikimus, muitinės pareigūnas turto vertinimo ataskaitoje deda B grupės spaudą su įrašu „Nepriimta, nes...“, nurodo neatitikimus (pvz., „Nepriimta, nes ataskaitoje nepateikta išvada dėl transporto priemonės atstatomojo remonto tikslingumo“), patvirtindamas tai savo parašu, C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir numeruotu muitinės įstaigos antspaudu; arba

19.3.3. jeigu nėra pateikti dokumentai, kuriuose laikinojo įvežimo perdirbti muitinio įforminimo metu būtų užfiksuoti importuojamų naudotų transporto priemonių defektai.

20. Taisyklių 19 punkte nurodyti sprendimai laikomi priimtais išleidus apgadintas importuojamas naudotas transporto priemones į laisvą apyvartą, kai joms įforminto bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio 46 langelyje nurodyta muitinės poste nustatyta importuojamos naudotos transporto priemonės muitinė vertė.

21. Įforminant išleidimo į laisvą apyvartą procedūrą naudotoms transporto priemonėms po laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros, dokumentu, pagrindžiančiu importuojamų naudotų transporto priemonių turimus defektus, gali būti Importuojamos naudotos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, aktas (priedas), surašytas laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros įforminimo metu.

Importuojamos naudotos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, aktą deklarantas surašo dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka deklarantui, o kitas pridedamas prie įforminamo bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio. Deklarantas privalo prie Importuojamos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, akto pridėti apgadintos importuojamos naudotos transporto priemonės spalvotas fotografijas, kuriose matomi jos defektai. Kitoje fotografijų pusėje arba prie atspausdintų fotografijų turi būti nurodyta apgadintos importuojamos naudotos transporto priemonės markė, identifikavimo numeris ir deklaranto vardas ir pavardė. Fotografijų ir kitoje jų pusėje nurodytų duomenų tikrumas turi būti patvirtintas deklaranto parašu. Importuojamos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, aktą (abu egzempliorius) pasirašo deklarantas. Jeigu atliekamas apgadintos importuojamos naudotos transporto priemonės muitinis tikrinimas, jį atliekantis muitinės pareigūnas turi patikrinti, ar Importuojamos naudotos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, akte nurodyti defektai atitinka importuojamos transporto priemonės defektus. Jeigu nustatoma, kad nurodytieji defektai atitinka apgadintos importuojamos naudotos transporto priemonės defektus, muitinės pareigūnas Importuojamos naudotos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, akte deda B grupės spaudą su įrašu arba užrašo „Atitinka“, patvirtindamas tai savo parašu, C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir numeruotu muitinės įstaigos antspaudu. Nustačius defektų neatitikimą, imamasi teisės aktų numatytų priemonių.

 

IV. NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IMPORTO KAINŲ APSKAIČIAVIMAS

 

22. Naudotų transporto priemonių importo kainos apskaičiuojamos remiantis Muitinės departamento aprobuotame naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge) pateiktomis atitinkamų naudotų transporto priemonių rinkos kainomis, vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 straipsnio nuostatomis, t. y. taikant dedukcinį muitinio įvertinimo metodą. Apskaičiuojant naudotos transporto priemonės importo kainą, iš naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge) nurodytos atitinkamos naudotos transporto priemonės rinkos kainos atimama:

22.1. Lietuvoje registruotų įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, vidutinis pelnas;

22.2. vidutinės išlaidos, susijusios su naudotų transporto priemonių pardavimu Lietuvos rinkoje;

22.3. už į Bendrijos muitų teritoriją importuojamas naudotas transporto priemones, kilusias iš trečiųjų šalių, nustatyti importo muitai bei Lietuvos Respublikoje nustatyti importo mokesčiai.

23. Tam tikros markės ir modelio bei amžiaus naudotos transporto priemonės importo kaina apskaičiuojama pagal šią formulę:

IKij = RKij – P – Z – Mpvm – Mim;

čia IKij – tam tikros markės ir modelio bei amžiaus naudotos transporto priemonės importo kaina litais;

RKij – naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge) nurodyta tam tikros markės ir modelio naudotos transporto priemonės rinkos kaina litais;

P – apskaičiuotas vidutinis įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, pelnas litais;

Z – vidutinės išlaidos, susijusios su naudotų transporto priemonių pardavimu Lietuvos rinkoje, kurios nustatomos ekspertiniu būdu, remiantis įmonių, kurių pagrindinė veikla yra automobilių prekyba, Lietuvos turto vertintojų asociacijos ir Muitinės departamento duomenimis;

Mpvm – pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma litais;

Mim – importo muito suma litais.

24. Naudotos transporto priemonės importo kainos elementai apskaičiuojami tokia tvarka:

24.1. vidutinis įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, pelnas litais:

P = RKij x % Pk /100;

čia Pk – įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, vidutinio pelno norma nustatoma pagal Statistikos departamento apskaičiuoto įmonių, kurių veikla klasifikuojama Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 50.10 pozicijoje, bendrojo veiklos pelningumo ataskaitinio laikotarpio duomenis;

24.2. PVM suma litais apskaičiuojama atitinkamos naudotos transporto priemonės PVM apmokestinamąją vertę padauginus iš Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyto PVM tarifo:

Mpvm = (RKij – P – Z) x % PVM / (100 + % PVM);

čia PVM – nustatytas PVM tarifas už importuojamas transporto priemones;

24.3. importo muito suma litais apskaičiuojama atitinkamos transporto priemonės apmokestinamąją vertę padauginus iš Bendrijos muitų teisės aktų nustatytos importo muito normos, taikomos atitinkamai naudotai transporto priemonei:

Mim = (RKij – P – Z – Mpvm) x % IM / (100 + % IM);

čia IM – importo muito tarifas, nustatytas už į Bendrijos muitų teritoriją importuojamas naudotas transporto priemones, kilusias iš trečiųjų šalių. Importo muito tarifo normos nustatomos Europos Bendrijos muitų teisės aktuose ir skelbiamos Europos Sąjungos leidinyje bei Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) duomenų bazėje internete adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_lt.htm, ir Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) duomenų bazėje adresu http://litarweb.cust.lt.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikant atitinkamų markių ir modelių naudotų transporto priemonių importo kainas, nurodytas naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge), arba rinkos kainą, nurodytą naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge), taip pat nustatant transporto priemonių rinkos vertę iki apgadinimo lyginamosios vertės metodu, JAV ir Kanadoje pagamintų transporto priemonių pagaminimo data laikoma data, nurodyta tokias transporto priemones lydinčiuose registracijos dokumentuose, kitų transporto priemonių pagaminimo data – data, nustatyta vadovaujantis Lengvųjų automobilių (jų numeruojamų agregatų) pagaminimo datos nustatymo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento direktoriaus 1996 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 60 (Žin., 1996, Nr. 14-378), ir kitais prieinamais informacijos apie importuojamų transporto priemonių senumą šaltiniais.

26. Taisyklių 23 punkte nurodytas vidutines išlaidas, susijusias su naudotų transporto priemonių pardavimu Lietuvos rinkoje, ir 24.1 punkte nurodytą įmonių, kurių pagrindinė veikla yra transporto priemonių prekyba, vidutinio pelno normą Muitinės departamentas pateikia teritorinėms muitinėms ir skelbia internete adresu www.cust.lt rubrikoj e „Verslui/ Prekių muitinis įvertinimas“.

27. Transporto priemonių remonto įmonės, pageidaujančios atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimus ir surašyti Taisyklių 17.1.2 punkte nurodytus tikrinimo dokumentus, kreipiasi į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įmonė vykdo veiklą, su prašymu įtraukti į Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą ir sudaro sutartis su muitine dėl importuojamų transporto priemonių tikrinimo. Savo prašyme transporto priemonių remonto įmonė turi nurodyti:

27.1. įmonės pavadinimą ir kodą;

27.2. remonto dirbtuvių, kuriose bus atliekamas importuojamų transporto priemonių tikrinimas, adresus;

27.3. transporto priemonių markes, kurių tikrinimui įmonė turi reikiamą įrangą (turi būti nurodoma, kokia įranga bus naudojama vizualiai nematomų defektų tikrinimui);

27.4. įmonės vadovą ir (arba) įmonės darbuotojus, kurie įgalioti tvirtinti importuojamų transporto priemonių tikrinimo protokolus.

28. Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašą Muitinės departamentas skelbia Muitinės departamento tinklalapyje internete adresu www.cust.lt skiltyje verslui/prekių muitinis įvertinimas.

29. Jeigu atliekant muitinį tikrinimą nustatoma, kad transporto priemonių remonto įmonės surašytame importuojamos transporto priemonės tikrinimo protokole nurodyti transporto priemonės defektai neatitinka transporto priemonės turimų defektų, transporto priemonių remonto įmonė išbraukiama iš Transporto priemonių remonto įmonių, kurios gali atlikti importuojamų transporto priemonių tikrinimą, sąrašo ir imamasi teisės aktų numatytų priemonių.

 

_________________


Importuojamų naudotų transporto

priemonių muitinio įvertinimo taisyklių

priedas

 

IMPORTUOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS DEFEKTŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL APGADINIMO,

AKTAS

__________________

(data)

 

______________ teritorinės muitinės ______________________ poste deklarantas,

dalyvaujant turto vertintojui (jeigu jis nedalyvavo – išbraukti)

_____________________

(vardas, pavardė)

________________, nustatė __________ transporto priemonės

(defektų skaičius)

_____________________

(markė, modelis)

pagaminimo metai ________________, identifikavimo Nr. __________________________

 

defektus (duomenys apie transporto priemonės defektus pateikti lentelėje).

 

PRIDEDAMA. ___________ fotografijų.

 

Deklarantas

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Turto vertintojas

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 

Duomenys apie transporto priemonės defektus

 

Eil. Nr.

Sunaikintų, sugadintų dalių, detalių pavadinimai

Sugadinimo laipsnis, pobūdis ir plotas

(D

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Neužpildyta lentelės dalis perbraukiama įstrižai.

 

_________________