LIETUVOS RESPUBLIKOS

INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1998 m. gruodžio 29 d. Nr. VIII-1015

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 98-2706)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Invalidų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimas

1. Invalidų socialinės integracijos įstatymas, išskyrus 22 straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d.

2. Invalidų socialinės integracijos įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja nuo 1999 m. spalio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS