LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 25 d. Nr. V-754

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2012 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo Nr. 111-P-20 nutarimą „skubiai spręsti DRG metodo taikymo problemas, ypatingą dėmesį skiriant dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimui“, siekdamas užtikrinti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos būtų naudojamos efektyviai, o ambulatorinės chirurgijos ir dienos chirurgijos paslaugos būtų kuo prieinamesnės:

1. T v i r t i n u Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms ambulatorinės chirurgijos paslaugas, vadovautis Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimais ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašu;

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-672 „Dėl darbo grupės dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimams persvarstyti sudarymo“ sudarytai darbo grupei prireikus inicijuoti ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo keitimą;

2.3. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki 2013 m. spalio 1 d. apskaičiuoti ambulatorinės chirurgijos paslaugų bazines kainas;

2.4. viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-754

 

AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS IR AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ambulatorinės chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslauga (toliau – ambulatorinės chirurgijos paslauga) – planinė gydomoji sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikiant gali būti taikoma vietinė ar regioninė nejautra, kurią atlieka operuojantis ar procedūrą atliekantis gydytojas ir po kurios užtikrinama paciento pooperacinė (poprocedūrinė) priežiūra bei galimybė suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, neatitraukiant jo nuo įprastos socialinės aplinkos.

2. Ambulatorinės chirurgijos pacientas – asmuo, atvykęs į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – Įstaiga) dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugos, po kurios suteikimo gali reikėti trumpalaikio stebėjimo laikotarpio.

3. Ambulatorinės chirurgijos paslaugos gali būti teikiamos Įstaigose, atitinkančiose bendruosius sveikatos priežiūros įstaigoms taikomus sveikatos saugos ir infekcijų kontrolės reikalavimus bei turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas atitinkamas ambulatorines chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, vaikų chirurgijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, gastroenterologijos, dermatovenerologijos, reumatologijos, pulmonologijos, burnos chirurgijos, echoskopijos, endoskopijos, radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

II. AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Pacientų atrankos, paruošimo ir siuntimo ambulatorinės chirurgijos paslaugoms gauti reikalavimai:

4.1. pacientą ambulatorinės chirurgijos paslaugai gauti siunčia šeimos arba gydantis gydytojas, nustatęs sveikatos sutrikimą, nurodytą ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąraše (toliau – Sąrašas) (nurodytas priede), užpildydamas F027/a (medicinos dokumentų išrašas) formos siuntimą (toliau – Siuntimas) arba įrašydamas į ambulatorinę asmens sveikatos istoriją F025/a, jei paslauga teikiama toje pačioje Įstaigoje;

4.2. Siuntime dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų turi būti:

4.2.1. trumpa anamnezė;

4.2.2. objektyvūs duomenys;

4.2.3. diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas;

4.2.4. siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų išvados pagal medicinines indikacijas;

4.2.5. Sąraše nurodyti kiti reikalavimai ir/ar tyrimai;

4.2.6. tyrimų, atliktų pagal poreikį, rezultatai.

5. Reikalavimai specialistams:

5.1. ambulatorinės chirurgijos paslaugas teikia ir atlieka Sąraše nurodytas operacijas bei diagnostines ir gydomąsias procedūras:

5.1.1. atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojai, turintys atitinkamą galiojančią medicinos praktikos licenciją, kuri suteikia teisę jos turėtojui verstis medicinos praktika pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją;

5.1.2. gydytojai endoskopuotojai, gydytojai echoskopuotojai, turintys licenciją verstis medicinos praktika ir Vilniaus universiteto ar Kauno sveikatos mokslų universiteto išduotą nustatytos trukmės įvadinio kurso baigimo pažymėjimą ar jam prilyginamą iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą atitinkamą specializuotos medicinos praktikos licenciją arba sertifikatą verstis atitinkama medicinos praktika (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5426) 11 punktą);

5.2. bendrosios praktikos slaugytojai, turintys bendrosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika pagal slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

6. Įstaigose, teikiančiose ambulatorinės chirurgijos paslaugas, turi būti šios patalpos:

6.1. pacientų priėmimo patalpa;

6.2. procedūrų kabinetas ar operacinė patalpa;

6.3. laukiamasis;

6.4. personalo patalpos.

7. Įstaigose, teikiančiose ambulatorinės chirurgijos paslaugas, turi būti ši medicininė įranga, medikamentai ir medicinos pagalbos priemonės:

7.1. Įstaigos pirmosios pagalbos vaistinėlė;

7.2. anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys;

7.3. operacinė lempa, operacinis stalas ir/arba kita operacijai ar procedūrai atlikti reikalinga įranga;

7.4. operacijai ar procedūrai atlikti reikalingas instrumentų rinkinys;

7.5. kvėpavimo aparatas (ambu tipo).

8. Naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

9. Ambulatorinės chirurgijos paslaugų organizavimo tvarka:

9.1. sprendimą dėl paciento gydymo priima ambulatorinės chirurgijos paslaugas teikiantis gydytojas;

9.2. visą paciento gydymo, teikiant ambulatorinės chirurgijos paslaugą, laikotarpį jį stebi gydytojas ir (ar) bendrosios praktikos slaugytojas;

9.3. dėl pacientų, gydomų ambulatorinės chirurgijos sąlygomis, pildomas ambulatorinės kortelės (forma 025-1/a) įdėtinis lapas;

9.4. jeigu paciento sveikatos būklė yra stabili, o laikotarpis po taikyto gydymo sklandus, pacientas išleidžiamas į namus;

9.5. jeigu paciento dėl sveikatos būklės negalima išleisti į namus, pacientas perkeliamas į stacionarines paslaugas teikiančią Įstaigą;

9.6. pacientas (jį lydintis asmuo) ir jo šeimos gydytojas apie atliktą intervenciją su tolesnio gydymo rekomendacijomis informuojamas išrašu iš medicininių dokumentų.

 

III. AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

10. Už 4 punkte nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Informaciją apie pacientui suteiktą ambulatorinės chirurgijos paslaugą į asmens sveikatos istoriją (forma 025/a) ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma 025/a-LK) įrašo ir savo parašu bei spaudu patvirtina ją suteikęs gydytojas.

12. Už suteiktą ambulatorinės chirurgijos paslaugą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto mokama, kai ji atitinka visus šiuos reikalavimus:

12.1. pacientui buvo diagnozuota liga, atitinkanti Sąraše nurodytą TLK-10-AM ligos kodą, pavadinimą;

12.2. paslaugą suteikė atitinkamos 5.1 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas;

12.3. suteiktos paslaugos apimtis atitinka Sąraše nurodytą procedūrą ar operaciją ir papildomas sąlygas.

13. Teritorinė ligonių kasa už paslaugas moka bazines kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

14. Jei pacientas ambulatorinės chirurgijos paslaugos teikimo metu dėl tos pačios priežasties hospitalizuojamas į stacionarines paslaugas teikiančią Įstaigą, už suteiktą ambulatorinės chirurgijos paslaugą nemokama.

 

_________________


Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo

priedas

 

AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Operacijos ar diagnostinės procedūros pavadinimas

Papildomos sąlygos ambulatorinei chirugijai

Papildomi privalomi tyrimai

Kodas pagal TLK-10-AM

Diagnozė

Grupė

1

2

3

4

5

6

7

1

****************Šaltojo miežio pašalinimas

 

 

H00.1

Šaltasis miežis (chalazionas)

I

2

Voko ksanteliazmos pašalinimas

 

 

H02.6

Vokų ksantelazma

I

3

Užkrečiamojo moliusko pašalinimas

 

 

H03.1

Voko pažeidimas sergant kitomis infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

I

4

Ašarų taškelio ar kanalėlių praplatinimas

 

 

H04.2

Ašarojimas (epifora)

I

5

Junginės cistos pašalinimas

jei neatliekama audinių plastika

 

H11.4

Kitos junginės kraujagyslių ligos ir cistos

I

6

Konkrementų pašalinimo operacija

 

 

H04.3

Ūminis ir nepatikslintas ašarų kanalėlių uždegimas

I

7

Medialinė ir lateralinė kantotomija

 

 

H05.2

Egzoftalmo nulemti pakitimai

I

8

Ragenos epitelio nugramdymas, esant opai ar erozijai

 

 

H18.8

Kiti patikslinti ragenos pakitimai

I

9

Gilių svetimkūnių šalinimas (senų)

jei nėra kiaurinio sužalojimo rizikos (T15.0)

 

T15.0

Svetimkūnis ragenoje

I

 

 

 

 

T15.1

Junginės maišelio svetimkūnis

 

 

 

jei ne akiduobės audiniuose

 

T15.8

Kitų ir kelių išorinių akies dalių svetimkūnis

 

10

Sąaugų nosies ertmėje pašalinimas

 

 

J34.8

Kiti patikslinti nosies ir prienosinių ančių pažeidimai

I

11

Ventiliacinio vamzdelio įdėjimas arba pašalinimas

 

 

H65.2

Lėtinis serozinis virusinis otitas

I

12

Nago rezekcija

 

 

L60.0

Įaugęs nagas

I

13

Ganglijo pašalinimas

lokalizacija piršte ir/ar neatliekama audinių plastika

 

M67.4

Ganglijas (Ganglion)

I

14

Metalo konstrukcijų pašalinimas

 

 

Z47

Kita ortopedinė pagalba

I

15

****************Nago nuėmimas

 

 

B35.1

Nagų grybelis

I

 

 

 

 

B37.2

Odos ir nagų kandidozė

 

 

 

 

 

L60.8

Kitos nagų ligos

 

16

Pašalinimas, lazerdestrukcija

tik vaikams

 

I78.1

Apgamas, nepiktybinis

I

17

Pašalinimas, lazerdestrukcija

vaikams, suaugusiesiems veido ir kaklo sritis

 

Q82.5

Įgimtas nepiktybinis apgamas

I

18

Skleroterapija

 

 

N43

Sėklidės ir sėklinio virželio vandenė

I

19

Plėvės incizija

 

 

Q52.3

Užakusi mergystės plėvė

I

20

Skleroterapija

 

 

I84

Hemorojus

I

21

Frenulotomija

 

 

Q38.1

Ankiloglosija

I

22

Blefarochalazės pašalinimas

jei neatliekama gilesnių audinių ekscizija ir/arba audinių plastika

 

H02.3

Blefarochalazė

II

23

Lazerinė kapsulotomija

 

 

H26.4

Katarakta po kitų ligų

II

24

Diabetinės retinopatijos lazerkoaguliacija

 

 

E10.31

1 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija

II

 

 

 

 

E11.31

2 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija

 

 

 

 

 

E13.31

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su bazine retinopatija

 

 

 

 

 

E14.31

Nepatikslintas cukrinis diabetas su bazine retinopatija

 

25

Lazerinė iridektomija

 

 

H40.2

Pirminė uždaro kampo glaukoma

II

26

Selektyvi lazerinė trabekuloplastika

 

 

H40.1

Pirminė atviro kampo glaukoma (terminalinė glaukoma)

II

 

 

 

 

H40.5

Antrinė glaukoma dėl kitų akies ligų

 

27

Trichiazės korekcija lazeriu arba krioterapija

jei nėra entropiono ar ektropiono

 

H02.0

Voko entropionas (įvirtimas) ir trichiazė

II

28

Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario artrocentezė

 

 

K07.6

Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario pakitimai

II

29

Burnos ertmės cistos pašalinimas

 

 

K09.0

Embrioninės kilmės odontogeninės cistos

II

 

 

 

 

K09.9

Burnos ertmės cista, nepatikslinta

 

30

Lipomos pašalinimas

tik suaugusiesiems, jei neatliekama audinių plastika

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

D17.0

Galvos, veido ir kaklo odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas

II

 

 

 

 

D17.1

Liemens odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas

 

 

 

 

 

D17.2

Galūnių odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas

 

 

 

 

 

D17.3

Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas

 

31

Hemangiomos pašalinimas (išskyrus kraujagyslines malformacijas)

jei neįgimtos

 

D18.01

Hemangioma, oda ir poodinis audinys

II

32

Navikų pašalinimas

jei ne veido ir kaklo sritis ir/ar jei neatliekama audinių plastika

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

D21

Jungiamojo audinio ir kitų minkštųjų audinių gerybiniai navikai

II

33

Apgamų ir gerybinių navikų šalinimas

jei neatliekama audinių plastika

atliekama po dermatoskopinio ištyrimo (D22.5-7) ir po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

D22.5-7

Melanocitiniai apgamai

II

 

 

 

 

D23.1, D23.5-7

Kiti odos gerybiniai navikai

 

34

Cistų pašalinimas

jei neatliekama audinių plastika

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

L72

Odos ir poodinio audinio folikulinės cistos

II

35

Opų, granuliomos, randų ekscizija

jei neatliekama audinių plastika

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas (L91 ir L94)

L84

Suragėjimai ir sukietėjimai

II

 

 

 

 

L85.8

Kitos patikslintos epidermio sustorėjimo rūšys

 

 

 

 

 

L90.5

Randiniai odos pakitimai ir fibrozė

 

 

 

 

 

L91

Hipertrofiniai odos pakitimai (išskyrus keloidinius randus)

 

 

 

 

 

L92

Odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai

 

 

 

 

 

L94

Kiti lokalūs jungiamojo audinio pakitimai

 

 

 

 

 

L97

Kojos opa, neklasifikuojama kitur

 

 

 

 

 

L98.0

Piogeninė granulioma

 

36

Pilvo sienos arba bambos biopsija

 

privalomas histologinis ištyrimas

L92.3

Odos ir poodinių audinių svetimkūnio tipo granulioma

II

37

Sinovijos ekscizinė biopsija

 

privalomas histologinis ištyrimas

M13

Kitas artritas

II

38

Audinių ekscizinė biopsija

 

privalomas histologinis ištyrimas

M30-36

Sisteminės jungiamojo audinio ligos

II

39

Endoskopinis svetimkūnių šalinimas

 

 

T18

Svetimkūnis virškinimo trakte

II

 

 

 

 

T19

Svetimkūnis lyties ir šlapimo organuose

 

 

 

 

 

T17

Svetimkūnis kvėpavimo takuose

 

40

Tulžies latakų drenų, stentų pašalinimas

 

 

Z46.5

Ileostominių ir kitų žarnyno prietaisų parinkimas ir pritaikymas

II

41

Endoskopinis vidinio dreno arba stento pašalinimas

 

 

Z46.5

Ileostominių ir kitų žarnyno prietaisų parinkimas ir pritaikymas

II

 

 

 

 

Z45.8

Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra

 

 

 

 

 

Z46.8

Kitų patikslintų prietaisų parinkimas ir pritaikymas

 

 

 

 

 

Z46.6

Šlapimo takų prietaisų parinkimas ir pritaikymas

 

42

Cistoskopija

 

 

 

 

II

43

Šlapimtakio stento pašalinimas, atliekant cistoskopiją

 

 

Z46.6

Šlapimo takų prietaisų parinkimas ir pritaikymas

II

44

Frenulotomija, frenuloplastika

 

 

Q55

Kitos įgimtos vyro lytinių organų formavimosi ydos

II

45

Gimdos kaklelio diliatacija arba incizija

 

 

N88.2

Gimdos kaklelio striktūra ir stenozė

II

46

Cistos pašalinimas

 

privalomas histologinis ištyrimas

N75.0

Didžiųjų makšties prieangio (Bartolinio) liaukų ligos

II

 

 

 

 

N90.7

Vulvos cista

 

47

Cistos punkcija ir/ar biopsija, kontroliuojant ultragarsu

 

privalomas histologinis ištyrimas ir/ar citologinis

N83

Kiaušidžių, kiaušintakio plačiojo raiščio neuždegiminės ligos

II

48

Endometriumo biopsija

 

privalomas histologinis ištyrimas

N85.0

Liaukinė gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija

II

 

 

 

 

N85.1

Adenomatozinė gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija

 

 

 

 

 

N92

Gausios, dažnos ir nereguliarios mėnesinės

 

 

 

 

 

N93

Kiti nenormalūs kraujavimai iš gimdos ir makšties

 

 

 

 

 

N95.0

Kraujavimas po menopauzės

 

49

Gimdos kaklelio ar vulvos ar makšties biopsija

 

privalomas histologinis ištyrimas

 

 

II

50

Polipektomija, ekscizija

 

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

N84.1

Gimdos kaklelio polipas

II

 

 

 

 

N84.2

Makšties polipas

 

 

 

 

 

N84.3

Vulvos polipai

 

 

 

 

 

N84.9

Moters lyties organų polipas, nepatikslintas

 

 

 

 

 

A63.0

Išangės ir lyties organų (venerinės) karpos

 

51

Polipektomija ar pažeidimo šalinimas

 

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

K62.0

Išangės polipas

II

 

 

 

 

K62.1

Tiesiosios žarnos polipas

 

 

 

 

 

D01.3

Išangės ir išangės kanalo  karcinoma in situ

 

 

 

 

 

D12.9

Išangė ir išangės kanalas

 

 

 

 

 

K62.8

Kitos patikslintos išangės ir tiesiosios žarnos ligos (su kodu A63.0 Išangės ir lyties organų (venerinės) karpos)

 

52

Destrukcija arba ligavimas

 

 

I84

Hemorojus

II

53

Trombektomija

 

 

I84.3

Išoriniai trombuoti hemorojiniai mazgai

II

54

Pirštų bigių korekcija, neuromų ekscizija

 

 

T87.3

Amputacijos bigės neuroma

II

 

 

 

 

T87.5

Amputacijos bigės nekrozė

 

 

 

 

 

T87.6

Kitos ir nepatikslintos amputacijos bigės komplikacijos

 

55

Nekrektomija

 

 

I72

Kitos aneurizmos

II

 

 

 

 

I73

Kitos periferinių kraujagyslių ligos

 

 

 

 

 

I74

Arterijų embolija ir trombozė

 

 

 

 

 

I83

Kojų venų varikozė

 

 

 

 

 

I89

Neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai

 

56

Naviko ar karpos pašalinimas

 

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

D28.0

Vulvos gerybinis navikas

II

 

 

 

 

D28.1

Makšties gerybinis navikas

 

 

 

 

 

N89.8

Kitos patikslintos neuždegiminės makšties ligos (su kodu A63.0 Išangės ir lyties organų (venerinės) karpos)

 

 

 

 

 

N90.8

Kitos patikslintos neuždegiminės vulvos ir tarpvietės ligos (su kodu A63.0 Išangės ir lyties organų (venerinės) karpos)

 

57

Nekiaurinės ragenos įpjovos (astigmatizmo korekcijai)

 

 

H52.2

Astigmatizmas

III

58

Navikų pašalinimas

jei neatliekama audinių plastika

po dermatoskopinio ištyrimo ir po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas 

C44.5-7

Kiti odos piktybiniai navikai

III

 

 

 

 

D03.5-7

Melanoma in situ

 

 

 

 

 

D04.5-7

Odos karcinoma in situ

 

59

Limfmazgių pašalinimas

 

po pašalinimo privalomas histologinis ištyrimas

 

 

III

60

Nefrostomos ir cistostomos keitimas

 

 

Z43.6

Kitų šlapimo takų dirbtinių angų priežiūra

III

61

Transrektalinė prostatos biopsija stebint ultragarsu

 

privalomas histologinis ištyrimas

 

 

III

62

Trasvaginalinė-transrektalinė biopsija stebint ultragarsu

 

privalomas histologinis ištyrimas

 

 

III

63

Gimdos kaklelio konizacija

jeigu nenumatomas siuvimas dėl plačios konizacijos

 

D06

Gimdos kaklelio karcinoma in situ

III

 

 

 

 

N87

Gimdos kaklelio displazija

 

64

Piršto amputacija

 

 

E10.51

1 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos

III

 

 

 

 

E10.52

1 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena

 

 

 

 

 

E11.51

2 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos

 

 

 

 

 

E11.52

2 tipo cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena

 

 

 

 

 

E13.51

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos

 

 

 

 

 

E13.52

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena

 

 

 

 

 

E13.51

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos

 

 

 

 

 

E13.52

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena

 

 

 

 

 

E14.51

Nepatikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija be gangrenos

 

 

 

 

 

E14.52

Nepatikslintas cukrinis diabetas su periferine angiopatija, su gangrena

 

 

 

 

 

E09.52

Gliukozės reguliavimo sutrikimas su periferine angiopatija, su gangrena

 

 

 

 

 

I70.24

Galūnių arterijų aterosklerozė su gangrena

 

 

 

 

 

I73.0

Reino (Raynaud) sindromas

 

 

 

 

 

R02

Gangrena, neklasifikuojama kitur

 

 

 

 

 

M86.3- – M86.9-

Osteomielitas

 

 

_________________