Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 723

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 5 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3713) 1.1 ir 3 punktus;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimą Nr. 588 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2121);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 777 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3463);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 49-1958) 4 punktą;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 51-2498).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės (toliau – Licencijavimo taisyklės) nustato licencijų verstis licencijuojama veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijų registravimo ir informacijos apie licencijas skelbimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygas ir šių sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Verstis elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) (toliau – Elektros energetikos įstatymas) 15 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik šios veiklos licencijų turėtojams.

3. Draudžiama vykdyti elektros energetikos licencijuojamą veiklą, kai licencijos galiojimas yra sustabdytas.

4. Licencijavimo taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) (toliau – Energetikos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

 

II. LICENCIJUOJAMA VEIKLA IR REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ATITINKAMOS VEIKLOS LICENCIJĄ

 

5. Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla nurodyta Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje.

6. Elektros energijos perdavimo veiklos licencija (toliau – perdavimo veiklos licencija) išduodama asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 dalyse nustatytus reikalavimus.

7. Elektros energijos skirstymo veiklos licencija (toliau – skirstymo veiklos licencija) išduodama asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 5, 6, 7 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus.

8. Elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencija (toliau – visuomeninio tiekimo veiklos licencija) išduodama asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

9. Licencijas asmenims, siekiantiems verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, keičia, tikslina ir išduoda licencijų dublikatus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

10. Komisija:

10.1. tvirtina prašymo išduoti licenciją, ją pakeisti, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą formą;

10.2. tvirtina licencijų formas;

10.3. išduoda elektros energetikos veiklos licencijas, jas pakeičia, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, pateikia pareiškėjui ir (ar) licencijos turėtojui motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti, pakeisti licenciją ar panaikinti galiojimo sustabdymą. Licencijos išduodamos Komisijos nustatyta elektronine forma, o pareiškėjo prašymu – ir raštu;

10.4. pildo licencijų registravimo žurnalą;

10.5. prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų;

10.6. savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, dublikatų išdavimą, taip pat šią informaciją teikia valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

10.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

IV. DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

11. Asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, pateikia Komisijai nustatytos formos prašymą.

12. Asmenys, siekiantys verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, prie prašymo išduoti licenciją turi pateikti dokumentus, duomenis ir informaciją (toliau – dokumentai), įrodančius, kad jie turi pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Asmenų technologiniai, finansiniai ir vadybiniai pajėgumai ir jų įvertinimo tvarka nustatyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73‑3538).

13. Asmuo, siekiantis gauti neterminuotą perdavimo veiklos licenciją, be Licencijavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų, turi pateikti Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51 (Žin., 2012, Nr. 34-1698), nustatyta tvarka ir sąlygomis dokumentus, patvirtinančius, kad įvykdyti Elektros energetikos įstatymo 53 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti reikalavimai.

14. Juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, be Licencijavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų, turi pateikti:

14.1. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;

14.2. grupių, su kuriomis juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą:

14.2.1. dėl kiekvienos iš šių grupių – įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą;

14.2.2. Licencijavimo taisyklių 14.2.1 punkte nurodytų įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą;

14.3. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;

14.4. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;

14.5. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla;

14.6. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui:

14.6.1. dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą;

14.6.2. dėl kiekvieno iš jų – deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas.

15. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, be Licencijavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų, turi pateikti:

15.1. padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus Licencijavimo taisyklių 14.1–14.6 punktuose;

15.2. padalinio dokumentus, nurodytus Licencijavimo taisyklių 14.5 ir 14.6 punktuose.

16. Asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai elektros energetikos įmonei) ir elektros energiją skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi Licencijavimo taisyklių 14.1–14.6 punktų reikalavimai.

 

V. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

17. Komisija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Šiame patvirtinime nurodoma:

17.1. terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas;

17.2. galimos asmens teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Komisijos ir asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojo ginčų;

17.3. nuostata, kad per nustatytą terminą negavus atsakymo laikoma, kad licencija išduota, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, apie kuriuos asmeniui pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki licencijos išdavimo termino pabaigos.

18. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti ar pakeisti, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo įregistravimo Komisijoje praneša ir (ar) išsiunčia patvirtinimą asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai. Asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojas trūkstamus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos prašymo gavimo. Tokiu atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo, pakeitimo arba atsisakymo išduoti, pakeisti licenciją priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

19. Jeigu asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojo prašoma papildomai pateikti trūkstamus dokumentus ir jis šiuos dokumentus pateikia, Komisija, gavusi prašomus dokumentus, praneša asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojui apie dokumentų gavimą Licencijavimo taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

20. Komisija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją arba neišduoti ar nepakeisti licencijos grindžia pareiškėjo arba licencijos turėtojo pateiktų dokumentų atitiktimi Elektros energetikos įstatymo ir Licencijavimo taisyklių 6–8 punktų reikalavimams, leidžiantiems vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

21. Komisija patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti ar pakeisti licenciją, įsisteigimo duomenis Juridinių asmenų registre.

22. Pareiškėjas arba licencijos turėtojas dokumentus licencijai gauti (pakeisti, galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti) pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai Komisijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras). Pateikti pareiškėjo arba licencijos turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba licencijos turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjo arba licencijos turėtojo atstovas, kreipdamasis per atstumą dėl licencijos gavimo ir kitų šiame punkte nurodytų procedūrų atlikimo, pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, jie turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Informaciją, susijusią su licencijos išdavimu, pakeitimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu, pareiškėjas ar licencijos turėtojas iš Komisijos gali gauti pareiškėjo nurodytu būdu.

 

II. Prašymų išduoti AR PAKEISTI PERDAVIMO, skirstymo IR (AR) VISUOMENINIO tiEkimo VEIKLOS licenciją nagrinėjimo terminai

 

23. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti ar pakeisti perdavimo, skirstymo ir (ar) visuomeninio tiekimo veiklos licenciją ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų įregistravimo Komisijoje Komisija privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti asmeniui, siekiančiam verstis elektros energijos perdavimo, skirstymo ir (ar) visuomeninio tiekimo veikla, arba licencijos turėtojui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti. Išimtis gali būti taikoma vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi. Apie tokias aplinkybes Komisija raštu praneša asmeniui, siekiančiam verstis elektros energijos perdavimo, skirstymo ir (ar) visuomeninio tiekimo veikla, arba licencijos turėtojui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki šiame punkte nurodyto licencijos išdavimo ar pakeitimo termino pabaigos.

 

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LICENCIJĄ

 

24. Licencija pagal pateiktą prašymą neišduodama arba nekeičiama, jeigu po Komisijos nustatyto papildomo termino asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, arba licencijos turėtojas pateikia ne visus trūkstamus ir tinkamai įformintus dokumentus.

 

VII. LICENCIJŲ KEITIMAS, TIKSLINIMAS IR LICENCIJŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

25. Išduotos licencijos pakeičiamos licencijos turėtojo prašymu, kai keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai ar teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai ar teritorija, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu pranešti Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti turimą licenciją ir dokumentus (elektros tinklų žemėlapius ir (ar) kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų elektros tinklų ribas, ir elektros energijos skirstymo ar perdavimo įrenginių nuosavybės teisę arba teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus), patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo teritorija. Jeigu pateikti ne visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai pakeisti, gavimo apie tai praneša licencijos turėtojui. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai pakeisti, įregistravimo Komisijoje. Sprendimas įsigalioja sprendimo priėmimo dieną. Licencijos turėtojas grąžina Komisijai pakeistos licencijos originalą (jeigu licencija buvo išspausdinta popieriuje).

26. Išduota licencija gali būti tikslinama, kai netikslių įrašų priežastis techninė. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie netikslius įrašus patikslina išduotą licenciją.

27. Pakeistoje licencijoje, be Licencijavimo taisyklių 31 punkte nurodytų licencijos duomenų, nurodoma licencijos pakeitimo data. Pakeista ar patikslinta licencija išrašoma Komisijos nustatyta elektronine forma arba naujame licencijos blanke. Pakeistos ar patikslintos licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys.

28. Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas, kuris buvo išspausdintas popieriuje:

28.1. prarandamas;

28.2. sugadinamas.

29. Licencijos turėtojas, norintis gauti licencijos, kurios originalas buvo išspausdintas popieriuje, dublikatą, Komisijai pateikia:

29.1. prašymą gauti licencijos dublikatą;

29.2. sugadintos licencijos originalą.

30. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Komisijoje. Jeigu pateikti ne visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo praneša apie tai licencijos turėtojui. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.

 

VIII. LICENCIJŲ DUOMENYS

 

31. Licencijoje nurodoma:

31.1. licencijuojamos veiklos rūšis;

31.2. licenciją išduodanti institucija;

31.3. licencijos numeris;

31.4. licencijos turėtojo rekvizitai – asmens pavadinimas, kodas (registracijos numeris) ir buveinės adresas;

31.5. licencijos išdavimo ar pakeitimo pagrindas ir data;

31.6. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla.

 

IX. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS SKELBIMAS

 

32. Komisija pildo licencijų registravimo žurnalą, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojamos visos išduotos, pakeistos licencijos, licencijos, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, išduoti licencijų dublikatai, taip pat visi prašymai išduoti, pakeisti licencijas, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijų galiojimą, panaikinti jų galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą.

33. Licencijų registravimo žurnalas privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, papildyti žurnalo naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką. Jeigu žurnalas pildomas kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

34. Licencijų registravimo žurnale turi būti nurodyta:

34.1. įrašo eilės numeris;

34.2. įrašo data;

34.3. licencijos išdavimo, pakeitimo data;

34.4. licencijos numeris;

34.5. licencijos veiklos rūšis;

34.6. licencijos turėtojo rekvizitai;

34.7. jeigu išduodama licencija pakeičia anksčiau turėtąją, – anksčiau galiojusios licencijos eilės numeris;

34.8. prašymą nagrinėjusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė;

34.9. licencijos galiojimo sustabdymo data;

34.10. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

34.11. licencijos galiojimo panaikinimo data;

34.12. licencijos dublikato išdavimo data;

34.13. už licencijų registravimo žurnalo pildymą atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė.

35. Informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo paskelbia savo interneto svetainėje. Komisija pateikia informaciją apie licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

36. Komisijos skelbiamoje informacijoje nurodomi asmens duomenys (pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, jeigu jis yra), licencijuojama veikla, licencijos numeris, jos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data, licencijuojamos veiklos teritorija.

 

X. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

37. Licencijuojamos veiklos sąlygos elektros energetikos sektoriuje nustatytos Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 11–13 dalyse, 17 straipsnio 5 dalyje ir 42 straipsnyje.

 

XI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

38. Komisija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri licencijų turėtojų veiklą, kaip jie laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų. Licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos priežiūra ir kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

39. Valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos privalo nedelsdamos raštu pranešti Komisijai apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

 


XII. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

40. Už licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus licencijų turėtojams Komisija teisės aktų nustatyta tvarka gali skirti pinigines baudas, įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinimą, taip pat sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą.

41. Komisija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ją patikrinusi ir įvertinusi, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinimą ir nurodo terminą, per kurį licencijos turėtojas turi pašalinti nustatytus pažeidimus.

42. Sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą priimamas Energetikos įstatymo 21 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis.

43. Priimdama sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, Komisija nustato terminą nuo sprendimo įsigaliojimo dienos, per kurį licencijos turėtojas turėtų pašalinti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Pranešime licencijos turėtojui apie tokį sprendimą nurodoma jo įsigaliojimo data ir terminas pažeidimams pašalinti.

44. Komisija patikrina, ar tinkamai pašalinti nustatyti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai. Kai licencijos turėtojas nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti, Komisijos sprendimu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų įregistravimo Komisijoje licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.

45. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo Komisija priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po to, kai baigiamas patikrinimas dėl licencijos turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi.

46. Veikla netikrinama, kai: licencijos turėtojo prašymu licencijos galiojimas sustabdomas; licencijos turėtojo prašymu sustabdžius licencijos galiojimą, vėl pateikiamas prašymas panaikinti galiojimo sustabdymą ir visi dokumentai, kurie keitėsi po licencijos išdavimo; licencijos turėtojo prašymu panaikinamas licencijos galiojimas; licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojui juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje, pasibaigus – jį likvidavus ar reorganizavus. Jeigu veikla netikrinama, Komisija sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie licencijos turėtojo juridinio asmens arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio, įsteigto Lietuvos Respublikoje, pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus.

47. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja sprendimo paskelbimo Komisijos interneto svetainėje dieną. Išimtis dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo gali būti taikoma vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 6 dalimi.

48. Komisija apie sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo licencijos turėtojui praneša raštu ir paskelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Asmenys, siekiantys verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama veikla, ir licencijų turėtojai informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus turi teisę gauti tiesiogiai iš Komisijos, per atstumą (paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis), Kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

50. Skundai ir ginčai dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir Komisijos priimtų sprendimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________