LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 14 d. Nr. 12-10-V

Kaunas

 

Vadovaudamasis Valstybinės miškų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464 „Dėl Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos reorganizavimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4075), 7.18 ir 12.4 punktais,

1. tvirtinu Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama);

2. pripažįstu netekusiu galios Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 2-06-G „Dėl Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 34-04-G „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo išdėstymo nauja redakcija“.

 

 

Direktorius                                                                                 Rimantas Prūsaitis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus

2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 12-10-V

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR TEIKIMO tvarkos aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 (Žin., 2003, Nr. 97-4348).

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas organizuojant bei vykdant Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) duomenų rinkimą, saugojimą ir teikimą.

3. Šio Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi visiems Kadastro duomenų teikėjams ir naudotojams.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 (Žin., 2003, Nr. 97-4348) vartojamas sąvokas.

 

II. Kadastro duomenų rinkimas

 

5. Kadastro objektus registruoja Valstybinė miškų tarnyba (toliau – Kadastro tvarkymo įstaiga).

6. Duomenis Kadastro objektams registruoti teikia Kadastro duomenų teikėjai: juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę vykdyti miškų inventorizacijos darbus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, miško savininkai, valstybinių miškų valdytojai, regionų aplinkos apsaugos departamentai.

7. Valstybinę sklypinę miškų inventorizaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atlikę juridiniai ir fiziniai asmenys Kadastro tvarkymo įstaigai pagal perdavimo–priėmimo aktą perduoda:

7.1. taksacinius (aprašomuosius) ir grafinius miškų inventorizacijos duomenis, parengtus pagal reikalavimus, nustatytus Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Valstybinės miškų tarnybos 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V, bei įrašytus į Kadastro informacinės sistemos duomenų bazę;

7.2. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatytą kartografinę miškotvarkos medžiagą spausdintine ir elektronine formose.

8. Sklypinę miškų inventorizaciją ar jos duomenų patikslinimą miško savininkų, valdytojų ar jų įgaliotų asmenų užsakymu atlikę fiziniai ir juridiniai asmenys Kadastro tvarkymo įstaigai pateikia:

8.1. miško savininko, valdytojo ar jų įgalioto asmens prašymą atnaujinti Kadastro duomenis bei miškų inventorizacijos darbus vykdžiusio asmens kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

8.2. regiono aplinkos apsaugos departamento suderintą miškų inventorizacijos dokumentaciją spausdintine forma (taksoraštį ir planą M 1:10 000);

8.3. taksacinius (aprašomuosius) ir grafinius miškų inventorizacijos duomenis, parengtus pagal reikalavimus, nustatytus Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406. Alternatyvus miškų inventorizacijos duomenų pateikimo būdas yra jų įrašymas į Kadastro informacinės sistemos duomenų bazę (pagal Kadastro tvarkymo įstaigos suteiktą leidimą ir prieigą).

9. Miškų inventorizacijos duomenys, nustatyta tvarka įrašyti į Kadastro duomenų bazę, tampa miškų valstybės kadastro duomenimis.

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys duomenis, išvardytus šio Tvarkos aprašo 7.1 ir 8.3 punktuose, į Kadastro informacinės sistemos duomenų bazę įrašo pagal duomenų teikimo sutartį, sudarytą su Kadastro tvarkymo įstaiga. Sutartyje nustatoma duomenų atnaujinimo ir įrašymo tvarka, duomenų tikslumo, formato ir apsaugos reikalavimai bei kitos sąlygos.

11. Miškų inventorizaciją ar jos duomenų patikslinimą atlikę juridiniai ir fiziniai asmenys apie Kadastro tvarkymo įstaigai pateiktuose inventorizacijos duomenyse pastebėtas klaidas Kadastro tvarkymo įstaigą nedelsdami informuoja, pateikdami prašymą ištaisyti klaidingus duomenis. Prašyme pateikiamas klaidų apibūdinimas bei pridedami patikslinti duomenys elektronine forma.

12. Miško savininkai, įvykdę miško kirtimus ir norintys atnaujinti Kadastro duomenis, pateikia nustatytos formos prašymą-deklaraciją (priedas Nr. 1). Joje nurodoma:

12.1. prašančiojo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris);

12.2. pagrindiniai duomenys apie žemės sklypą (Nekilnojamojo turto registro įrašo numeris, žemės sklypo kadastro numeris, bendras žemės sklypo plotas ir miško plotas jame);

12.3. ar miško kirtimai vykdyti pagal miškotvarkos projektą, jei taip, tai nurodomas šio projekto registracijos numeris;

12.4. duomenys apie įvykdytus miško kirtimus (kvartalo numeris, taksacinio miško žemės sklypo numeris ir plotas, kirtimais apimtos sklypo dalies plotas, kirtimo intensyvumas procentais, kirtimo metai ir kita informacija), miško atkūrimą.

13. Valstybinių miškų valdytojai Kadastro tvarkymo įstaigai už kiekvieną mėnesį per 20 darbo dienų pateikia duomenis:

13.1. apie įvykdytas miško ūkines priemones elektronine forma pagal priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus;

13.2. apie girininkijų ar kitų ūkinių vienetų reorganizavimą, pateikiant miškų urėdo įsakymo kopiją ir schemą masteliu, ne smulkesniu kaip 1:50 000;

13.3. apie naujų priešgaisrinių bokštų įrengimą, senų bokštų demontavimą ar kitokius bokštų būklės pasikeitimus, pateikiant jų buvimo vietos schemą M 1:10 000;

13.4. apie centrinės būstinės, girininkijų ar kitų ūkinių padalinių būstinių dislokacijos vietos pasikeitimą. Pateikiamas pasikeitimo apibūdinimas ir būstinių dislokacijos vietos schema M 1:10 000;

13.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotų miškų urėdijoms valdyti laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypų planus M 1:10 000, šiems sklypams nurodant girininkiją, kvartalo ir taksacinio sklypo numerius, augavietę ir žemės naudmeną;

13.6. kitą vadovaujančiosios kadastro tvarkymo įstaigos nustatytą informaciją.

14. Regionų aplinkos apsaugos departamentai Kadastro tvarkymo įstaigai pateikia:

14.1. duomenis apie išduotus leidimus kirsti mišką, registruotus Kadastro informacinėje sistemoje;

14.2. įveisto miško patikrinimo pažymų kopijas ir to miško ribų plano kopijas M 1:10 000 už kiekvieną mėnesį per 20 darbo dienų.

15. Duomenys apie miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis Kadastre registruojami miško žemės valdytojų teikimu, Kadastro tvarkymo įstaigai pateikus:

15.1. apskrities viršininko sprendimo dėl žemės sklype esančios miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis, priimto vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 48-1840; 2007, Nr. 30-1099), kopiją;

15.2. regiono aplinkos apsaugos departamento ar jo įgalioto struktūrinio padalinio išduoto leidimo kirsti mišką kopiją.

16. Duomenų teikėjas atsako už Kadastrui teikiamų duomenų teisingumą.

17. Kadastro tvarkymo įstaiga objekto neregistruoja ir duomenų neįrašo, jeigu ji nustato, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti klaidingi arba ne visi duomenys, taip pat jeigu pateikti dokumentai neatitinka Kadastro tvarkymo įstaigos ar teisės aktais jiems nustatytų reikalavimų. Apie šį sprendimą Kadastro tvarkymo įstaiga per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja duomenų teikėją, nurodydama priežastį, ir pareikalauja pateiktus duomenis ištaisyti arba papildyti bei nustato, per kiek laiko dokumentai turi būti pateikti pakartotinai.

18. Kadastro tvarkymo įstaiga, patikrinusi gautus dokumentus ir jų duomenis ir nustačiusi, kad jie yra teisingi ir išsamūs, šiuos duomenis į Kadastro duomenų bazę įrašo per 10 darbo dienų.

19. Kadastro tvarkymo įstaiga, atsižvelgdama į valstybės valdymo institucijų leidžiamus teisės aktus, kuriais tvirtinami Kadastro duomenų pakeitimai, per 20 darbo dienų nuo jų paskelbimo „Valstybės žiniose“ atitinkamai atnaujina Kadastro duomenis.

20. Kadastrui tvarkyti reikalingi kitų valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių ir sąvadų duomenys gaunami sudarius su atitinkamų registrų tvarkymo įstaigomis duomenų naudojimo ar apsikeitimo sutartis, jei tų registrų nuostatuose nenustatytos kitokios jų duomenų naudojimo sąlygos.

 

III. Kadastro duomenų saugojimas

 

21. Už Kadastro duomenų apsaugą atsako Kadastro tvarkymo įstaiga.

22. Kadastro tvarkymo įstaiga skiria Kadastro duomenų apsaugos specialistą, kuris įvertina Kadastro informacinės sistemos rizikos mažinimo priemones ir parengia Kadastro duomenų saugos nuostatus, kuriuose apibrėžiamos techninės, programinės ir fizinės duomenų apsaugos priemonės, prieinamumo prie Kadastro duomenų principai, sistemos ir duomenų vientisumo pažeidimų fiksavimo ir pažeistų duomenų atkūrimo tvarka, saugaus duomenų teikimo vartotojams tvarka.

23. Techninės, programinės ir fizinės duomenų apsaugos priemonės apima atsarginį elektros energijos tiekimą, antivirusinės programinės įrangos naudojimą, kompiuterinių tinklų apsaugos sistemą, patalpų apsaugą, darbo su duomenimis apskaitą.

24. Prieinamumo prie duomenų principai nustato Kadastro vartotojų registravimą, vartotojų tapatybės nustatymą, teisės dirbti su Kadastro duomenimis suteikimą, vartotojų išregistravimą, elektroninio parašo naudojimą ir kitas priemones bei jų kontrolę.

25. Duomenų vientisumo pažeidimų fiksavimo ir pažeistų duomenų atkūrimo tvarka nustato vartotojų veiksmų registravimą, atsarginių duomenų kopijų saugojimą bei jų saugojimo kontrolę, duomenų atkūrimą.

26. Saugaus duomenų teikimo vartotojams tvarka nustato sąlygas, kuriomis duomenų vartotojams nurodoma, kada ir kokiais tikslais šie duomenys gali būti naudojami, išdėstomi duomenų saugos reikalavimai. Kadastro tvarkymo įstaiga kontroliuoja, kaip šių sąlygų laikomasi, registruoja duomenų naudojimo pažeidimo atvejus.

 

IV. Kadastro duomenų teikimas

 

27. Kadastro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

28. Kadastro duomenys teikiami šiais būdais:

28.1. Kadastro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal Kadastro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų;

28.2. Kadastro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal Kadastro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

28.3. Kadastro duomenų bazės išrašo ir Kadastro duomenų pasikeitimų perdavimas duomenų perdavimo kanalu Kadastro duomenų gavėjui sutartu periodiškumu;

28.4. Kadastro duomenų pagrindu formuojamos pažymos, duomenų bazės išrašai ar kiti dokumentai, kurie Kadastro duomenų gavėjams gali būti teikiami raštu ar elektroniniu paštu.

29. Teikiamų Kadastro duomenų rūšys:

29.1. pažymos, išrašai:

29.1.1. apie miško žemės, medynų vertę;

29.1.2. apie taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas;

29.1.3. apie grafinius Kadastro duomenis;

29.2. pagal specializuotus paklausimus suformuoti informaciniai išrašai – Kadastro duomenų pagrindu gaunami apibendrinti ar susisteminti duomenys, įvairi statistika ir analizė;

29.3. Kadastro tekstiniai, grafiniai duomenys;

29.4. miškotvarkos objektų ortofotoplanai.

30. Grafiniai Kadastro duomenys (žemėlapiai, jų ištraukos, pažymos) spausdinamos M 1:10 000 ar smulkesniu masteliu (pvz., 1:20 000). Atskirais atvejais, siekiant identifikuoti smulkius objektus, žemėlapių ištraukos gali būti spausdinamos M 1:5 000.

31. Miškų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims Kadastro duomenys apie jų valdose esančius miškus teikiami Kadastro tvarkymo įstaigai pateikus:

31.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (priedai Nr. 3–6), kuriame nurodomi prašančiojo asmens duomenys, norimi gauti Kadastro duomenys, pageidaujamas duomenų pateikimo terminas ir pagrindiniai duomenys apie žemės sklypą (Nekilnojamojo turto registro įrašo numeris, žemės sklypo kadastro numeris, bendras žemės sklypo plotas);

31.2. savininko arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

31.3. miškų nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Savininkui pageidaujant miškų nuosavybę patvirtinantys dokumentai (pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre) gali būti gauti atlygintinai iš VĮ Registrų centro, tarpininkaujant Kadastro tvarkymo įstaigai;

31.4. įgaliojimą, kai kreipiasi savininko įgaliotas asmuo;

31.5. grafinius žemės sklypo identifikavimo duomenis – spausdintą dokumentą su žemės sklypo planu ir aplinkine situacija arba žemės sklypo ribų duomenis elektronine forma (vektoriniai duomenys valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94).

32. Pažymos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 29.1 punkte, privačių miškų savininkams gali būti teikiamos tarpininkaujant valstybės institucijoms, jei su jomis Kadastro tvarkymo įstaiga yra sudariusi atitinkamą duomenų teikimo ir naudojimo sutartį.

33. Kadastro duomenis pageidaujantys gauti šio Tvarkos aprašo 31 punkte nenurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys Kadastro tvarkymo įstaigai pateikia prašymą, kuriame nurodo:

33.1. duomenų naudojimo tikslus ir terminus;

33.2. nuorodą į įstatymą, kitą teisės aktą, suteikiantį teisę gauti tokius duomenis;

33.3. reikalingų objektų duomenis ir duomenų pateikimo būdus;

33.4. atnaujintų duomenų perdavimo periodiškumą;

33.5. duomenų apsaugos ir sunaikinimo po naudojimo būdus;

33.6. grįžtamojo ryšio būdus, nurodant, kaip duomenų naudotojas informuoja Kadastro tvarkymo įstaigą apie pastebėtas duomenų klaidas.

34. Kadastro duomenys teikiami:

34.1. valstybinių miškų valdytojams – apie jų administruojamoje teritorijoje esančius miškus;

34.2. regionų aplinkos apsaugos departamentams – apie jų kontroliuojamoje teritorijoje esančius miškus;

34.3. valstybinę sklypinę miškų inventorizaciją bei valstybinių miškų miškotvarkos projektavimo darbus vykdantiems juridiniams ir fiziniams asmenims – apie inventorizuojamų objektų teritorijoje esančius miškus;

34.4. privačių miško valdų miškotvarkos projektų autoriams, pateikusiems vidinės miškotvarkos projekto rengimo sutartį su miško savininku arba savininko įgaliojimą gauti Kadastro duomenis apie valdoje, kuriai rengiamas projektas, esančius miškus;

34.5. kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams, duomenų apsikeitimo sutartyse nustatant šio Kadastro ir atitinkamo registro (kadastro, klasifikatoriaus) tvarkytojo tvarkomų duomenų apsikeitimo sąlygas;

34.6. valstybės valdymo, savivaldybių, teisėtvarkos institucijoms, mokslo, mokymo, tyrimo įstaigoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė naudoti Kadastro duomenis.

35. Kadastro tvarkymo įstaigos ir duomenų naudotojų sudaromoje duomenų teikimo ir naudojimo sutartyje nurodoma:

35.1. sutarties objektas (Kadastro duomenų teikimas, įvardijant, kokie duomenys bus teikiami);

35.2. juridinis duomenų teikimo pagrindas;

35.3. duomenų naudojimo tikslas;

35.4. duomenų teikimo ir naudojimo tvarka, Kadastro tvarkymo įstaigos ir duomenų naudotojo įsipareigojimai;

35.5. grįžtamojo ryšio būdai, nurodant, kaip duomenų naudotojas informuoja Kadastro tvarkymo įstaigą apie pastebėtas duomenų klaidas;

35.6. apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarka;

35.7. atsakomybė;

35.8. sutarties galiojimas ir kitos sutarties sąlygos.

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę miškų inventorizacijos ar Kadastro duomenis, gali juos naudoti tik duomenų teikimo ir naudojimo sutartyje nurodytu tikslu ir būdu. Tretiesiems asmenims Kadastro duomenys perduodami tik su Kadastro tvarkymo įstaiga pasirašytų duomenų teikimo ir naudojimo sutarčių nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma fiziniams ir juridiniams asmenims naudojant Kadastro duomenis apie savo miškus.

37. Kadastro duomenų naudotojas negali keisti iš Kadastro gautų duomenų, o juos skelbdamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

38. Kadastro duomenų teikimo operacijos yra registruojamos užfiksuojant:

38.1. informaciją apie duomenų naudotoją – fizinio asmens vardą ir pavardę, asmens kodą arba juridinio asmens pavadinimą ir įmonės kodą, kontaktinę informaciją, sąskaitos numerį ir kitą Kadastro duomenų teikimo ir naudojimo sutarčiai sudaryti reikalingą informaciją;

38.2. informaciją apie prašymą teikti duomenis – prašymo datą, reikalingų duomenų rūšį, pageidaujamą duomenų pateikimo terminą;

38.3. informaciją apie pateiktus duomenis – duomenų apibūdinimą, pateikimo datą ir kainą, o kai teikiamos pažymos – ir jų turinį.

39. Kadastro tvarkymo įstaiga teikia Kadastro duomenis neatlygintinai:

39.1. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

39.2. susijusiems valstybės kadastrams, registrams, informacinėms sistemoms – pagal duomenų teikimo sutartis;

39.3. Kadastro duomenų teikėjams – Kadastre esančius šių duomenų teikėjų pateiktus duomenis kartą per kalendorinius metus;

39.4. valstybės institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms vykdyti – pagal duomenų keitimosi sutartis;

39.5. mokslo ir mokymo institucijoms – mokslo ir mokymo tikslais;

39.6. kitais atvejais, kai įstatymai nustato, kad Kadastro duomenys turi būti teikiami neatlygintinai.

40. Fiziniams ir juridiniams asmenims, nenurodytiems šio Tvarkos aprašo 39 punkte, Kadastro duomenys teikiami už duomenų ir dokumentų parengimo ir pateikimo paslaugų mokestį.

41. Kadastro duomenys teikiami ar motyvuotas atsisakymas pateikti Kadastro duomenų gavėjo prašyme nurodytus duomenis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo Kadastro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos, jei teisės aktuose ar atskiruose susitarimuose nenumatyti kiti terminai.

 

V. baigiamosios nuostatos

 

42. Šio Tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo kontrolę atlieka Kadastro tvarkymo įstaiga.

43. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

_________________


Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastro duomenų rinkimo, saugojimo

ir teikimo tvarkos aprašo

priedas Nr. 1

 

Prašymo rengėjas:

 

Asmens kodas:

 

Adresas:

 

Telefonas (-ai):

 

 

Valstybinės mišKŲ tarnybos direktoriui

 

Prašymas atnaujinti miškų valstybės kadastro duomenis

 

Prašau atnaujinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis apie man priklausančiame žemės sklype esančius miškus pagal toliau pateiktą informaciją.

 

Duomenys apie žemės sklypą:

 

Registro įrašo Nr. ................................. Kadastro Nr. .................................................................

 

Bendras žemės sklypo plotas ....................... ha, iš jo miškas ...................... ha.

 

Duomenys apie miško kirtimus:

1. Valdai yra parengtas ir šiuo metu galioja individualus miškotvarkos projektas (TAIP / NE).

 

Jei TAIP, šio projekto registracijos numeris yra ................................................................ .

 

2. Valdoje yra vykdyti miško kirtimai:

 

Urėdija: ............................................ Girininkija: ........................................................................

 

Kvartalo numeris

Taksacinio miško sklypo numeris

Taksacinio miško sklypo plotas, ha

Kirtimais apimtas sklypo plotas, ha

Kirtimo rūšis

Kirtimo metai

Kirtimo intensyvumas, procentais

Želdinimo metai

Želdintos medžių rūšys

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Kvartalų ir taksacinių sklypų numeriai surašomi pagal individualų miškotvarkos projektą, o jo nesant – pagal valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis.

2. Plotai nurodomi 0,1 ha tikslumu.

3. Kirtimo intensyvumas procentais – skaičius, parodantis, kokia tūrio dalis iš medyno yra iškirsta.

 

Pateikti duomenys                .............................                ................              ........................

yra teisingi:                                (v., pavardė)                       (data)                      (parašas)

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastro duomenų rinkimo, saugojimo

ir teikimo tvarkos aprašo

priedas Nr. 2

 

valstybiniuose miškuose įvykdytŲ miško ūkinIŲ priemonIŲ DUOMENŲ PATEIKIMo reikalavimai

 

1. Reikalavimai įvykdytų miško ūkinių priemonių tekstiniams duomenims pateikti

 

Urėdijų pateikiamos XML formato bylos yra dviejų tipų:

• apie įvykdytus miško kirtimus. Bylos pavadinimas formuojamas pagal šabloną:

<bet kokie simboliai>_kirtimas.xml;

• apie įvykdytus miško atkūrimo darbus. Bylos pavadinimas formuojamas pagal šabloną:

<bet kokie simboliai>_atkurimas.xml.

 

Bylos apie kirtimus struktūra:

 

<?xml version=„1.0“ encoding=„utf-8“ standalone='no' ?>

<!-- Byla skirta ūkinių priemonių registravimui -->

<!—Atributas Tipas nurodo, ar byloje saugoma atkūrimo, ar kirtimų informacija -->

<up_reg tipas=„kirtimas“ xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“ xsi:noNamespaceSchemaLocation=„up_reg.xsd“>

<ur><!-- Urėdijos kodas --></ur>

<atlikta_up><!--Informacija apie atliktas ūkines priemones -->

<gir><!-- Girininkijos kodas --></gir>

<kv_nr><!--Kvartalo numeris --></kv_nr>

<skl_nr><!--Sklypo numeris --></skl_nr>

<skl_dalis><!--Sklypo dalis, jei tokia egzistuoja --></skl_dalis>

<tikras_skl_nr><!--Sklypo numeris, kuriam turės būti atlikta ūkinė priemonė --></tikras_skl_nr>

<tikra_skl_dalis><!--Sklypo dalis, kuriai turės būti atlikta ūkinė priemonė --></tikra_skl_dalis>

<pl><!--Sklypo taksacinis plotas--></pl>

<kirt_metai><!--Kirtimo metai formate „yyyy-mm“ --></kirt_metai>

<up_kod><!-- Ūkinės priemonės kodas --></up_kod>

<pl_visas><!--Ar visas plotas kertamas. Reikšmės: T -true / F- false --></pl_visas>

<pl_dalis><!--Kirtimo apimta ploto dalis, galimos reikšmės pateikiamos 0,1 tikslumu, trupmeninė dalis nuo sveikosios skiriama kableliu --></pl_dalis>

<mr_kod><!--Vyraujančios medžių rūšies po kirtimo identifikatorius --></mr_kod>

<iskirt_proc><!--Iškirtimo procentas, sveikas skaičius nuo 0 iki 100--></iskirt_proc>

<ker_turis><!--Iškirstas likvidinis tūris, sveikas teigiamas skaičius--></ker_turis>

<geoup_up_id><!--Ūkinės priemonės unikalus identifikatorius --></geoup_up_id>

<naujas_skl_nr><!--Naujai sukurto sklypo numeris --></naujas_skl_nr>

<nauja_skl_dalis><!--Naujai sukurto sklypo dalis, jei tokia yra --></nauja_skl_dalis>

<versija><!—Įrašo versija, gaunama iš Miško skaitos --></versija>

<pagrindimas><!—Kirtimo kirtime pagrindimas, 1 – jei yra pagrindimas --></pagrindimas>

</atlikta_up>

</up_reg>

 

Bylos apie atkūrimus struktūra:

 

<?xml version=„1.0“ encoding=„utf-8“ standalone='no' ?>

<!-- Byla skirta ūkinių priemonių registravimui -->

<!—Atributas Tipas nurodo, ar byloje saugoma atkūrimo, ar kirtimų informacija -->

<up_reg tipas=„atkurimas“ xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“ xsi:noNamespaceSchemaLocation=„up_reg.xsd“>

<ur><!-- Urėdijos kodas --></ur>

<atlikta_up> <!--Informacija apie atliktas ūkines priemones -->

<gir><!-- Girininkijos kodas --></gir>

<kv_nr><!--Kvartalo numeris --></kv_nr>

<skl_nr><!--Sklypo numeris --></skl_nr>

<skl_dalis><!--Sklypo dalis, jei tokia egzistuoja --></skl_dalis>

<tikras_skl_nr><!--Sklypo numeris, kuriam turės būti atlikta ūkinė priemonė --></tikras_skl_nr>

<tikra_skl_dalis><!--Sklypo dalis, kuriai turės būti atlikta ūkinė priemonė --></tikra_skl_dalis>

<pl><!--Sklypo taksacinis plotas--></pl>

<atk_metai><!--Atkūrimo metai formate „yyyy-mm“ --></atk_metai>

<up_kod><!-- Ūkinės priemonės kodas --></up_kod>

<pl_visas><!--Ar visas plotas atkuriamas. Reikšmės: T -true / F- false --></pl_visas>

<pl_dalis><!--Atkūrimo apimta ploto dalis, galimos reikšmės pateikiamos 0,1 tikslumu, trupmeninė dalis nuo sveikosios skiriama kableliu --></pl_dalis>

<mr_kod><!--Atkuriamos medžių rūšies kodas --></mr_kod>

<geoup_up_id><!- Ūkinės priemonės unikalus identifikatorius – --></geoup_up_id>

<naujas_skl_nr><!--Naujai sukurto sklypo numeris --></naujas_skl_nr>

<nauja_skl_dalis><!--Naujai sukurto sklypo dalis, jei tokia yra --></nauja_skl_dalis>

<versija><!—Įrašo versija, gaunama iš Miško skaitos --></versija>

</atlikta_up>

</up_reg>

 

Pastaba. XML bylos elementai, kurie neturi reikšmės, byloje nekuriami.

 

2. Reikalavimai įvykdytų miško ūkinių priemonių grafiniams duomenims pateikti

 

Įvykdytų miško kirtimų (kirtaviečių, želdavičių) grafinių ribų vektoriniai duomenys rengiami valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94 ir įkeliami į internetinę Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapių prieigą.

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastro duomenų rinkimo, saugojimo

ir teikimo tvarkos aprašo

priedas Nr. 3

 

Prašymo rengėjas:

 

Asmens kodas:

 

Adresas:

 

Telefonas (-ai):

 

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUI

 

Prašymas dėl pažymos apie miškų kadastro duomenis parengimo

 

Prašau parengti ir pateikti pažymą apie žemės sklypo (sklypų) medynų vidutinę rinkos vertę.

 

Duomenys apie žemės sklypą (sklypus):

 

Eil. Nr.

Registro įrašo Nr.

Kadastro Nr.

Bendras žemės sklypo plotas, ha

Miško plotas, ha

Miškotvarkos projekto registracijos Nr. (jei projektas yra parengtas)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Pažymą prašau parengti ir pateikti per:

(tai, kas reikalinga, pažymėti „x”)

 

 

1 darbo dieną

 

3 darbo dienas

 

5 darbo dienas

 

7 darbo dienas

 

Pastaba. Pažymos išduodamos pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų inventorizacijos duomenis. Kai po miškų inventorizacijos buvo vykdyti kirtimai, miško savininkas privalo atnaujinti duomenis miškų valstybės kadastre. Žiūr. http://www. lvmi.lt/miskutarnyba/

 

..........................                                                                            ............................

(data)                                                                                             (parašas)

 

______ pažymą(-as) gavau:

....................................              ............................

(v., pavardė)                              (parašas)

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastro duomenų rinkimo, saugojimo

ir teikimo tvarkos aprašo

priedas Nr. 4

 

Prašymo rengėjas:

 

Asmens kodas:

 

Adresas:

 

Telefonas (-ai):

 

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUI

 

Prašymas dėl pažymos apie kertines miško buveines

 

Prašau išduoti pažymą apie žemės sklype esančius miškus, įregistruotus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre*, patenkančius į kertines miško buveines.

 

Valdai yra parengtas individualus miškotvarkos projektas (TAIP / NE).

Jei TAIP, šio projekto registracijos numeris yra .............................................................  (įrašyti).

 

Duomenys apie žemės sklypą (sklypus):

 

Eil. Nr.

Registro įrašo Nr.

Kadastro Nr.

Bendras žemės sklypo plotas, ha

Miško plotas, ha

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

* Pažyma išduodama pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų inventorizacijos duomenis. Kai po miškų inventorizacijos buvo vykdyti kirtimai, miško savininkas privalo atnaujinti duomenis miškų valstybės kadastre. Žiūr. http://www.lvmi.lt/miskutarnyba

 

..........................                                                                            ............................

(data)                                                                                             (parašas)

 

 

______ pažymą(-as) gavau:

....................................              ............................

(v., pavardė)                              (parašas)

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastro duomenų rinkimo, saugojimo

ir teikimo tvarkos aprašo

priedas Nr. 5

 

Prašymo rengėjas:

 

Asmens kodas:

 

Adresas:

 

Telefonas (-ai):

 

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUI

 

Prašymas dėl pažymos apie miškų kadastro duomenis parengimo

 

Prašau parengti ir pateikti pažymą apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis:

(tai, kas reikalinga, pažymėti „X”)

 

 

Miškų žemėlapio fragmentą

 

Miškų priskyrimo miškų grupėms plano fragmentą

 

Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentą

 

Prašau parengti ir pateikti pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis:

(tai, kas reikalinga, pažymėti „X”)

 

 

Taksacinius rodiklius

 

Miško žemės ir medynų tūrio vertę (žemės sklypų bylų 9 priedui)

 

Duomenys apie žemės sklypą (sklypus):

 

Eil. Nr.

Registro įrašo Nr.

Kadastro Nr.

Bendras žemės sklypo plotas, ha

Miško plotas, ha

Miškotvarkos projekto registracijos Nr. (jei projektas yra parengtas)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Arba duomenys apie taksacinį miško sklypą (sklypus):

 

Eil. Nr.

Urėdija

Girininkija

Kvartalas

Taksacinis sklypas (-ai)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Pažymą prašau parengti ir pateikti per:

(pažymėti „x”)

 

 

2 darbo dienas

 

10 darbo dienų

 

Pastaba. Pažymos išduodamos pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų inventorizacijos duomenis. Kai po miškų inventorizacijos buvo vykdyti kirtimai, miško savininkas privalo atnaujinti duomenis miškų valstybės kadastre. Žiūr. http://www.lvmi.lt/miskutarnyba

 

..........................                                                                            ............................

(data)                                                                                             (parašas)

 

______ pažymą(-as) gavau:

....................................              ............................

(v., pavardė)                              (parašas)

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos miškų valstybės

kadastro duomenų rinkimo, saugojimo

ir teikimo tvarkos aprašo

priedas Nr. 6

 

Prašymo rengėjas:

 

Asmens kodas:

 

Adresas:

 

Telefonas (-ai):

 

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUI

 

Prašymas dėl miškų kadastro duomenų bazės išrašo parengimo

 

Prašau parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tekstinių duomenų išrašą:

(tai, kas reikalinga, pažymėti „X”)

 

 

Taksacinių rodiklių (taksoraštis)

 

Miško žemės ir medynų tūrio kainos žinialapio (žemės sklypų bylų 9 priedui)

 

Duomenys apie žemės sklypą (sklypus):

 

Eil. Nr.

Registro įrašo Nr.

Kadastro Nr.

Bendras žemės sklypo plotas, ha

Miško plotas, ha

Miškotvarkos projekto registracijos Nr. (jei projektas yra parengtas)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Arba duomenys apie taksacinį miško sklypą (sklypus):

 

Eil. Nr.

Urėdija

Girininkija

Kvartalas

Taksacinis sklypas (-ai)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Išrašą prašau parengti ir pateikti per:

(pažymėti „x”)

 

 

2 darbo dienas

 

10 darbo dienų

 

Pastaba. Išrašai išduodami pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų inventorizacijos duomenis. Kai po miškų inventorizacijos buvo vykdyti kirtimai, miško savininkas privalo atnaujinti duomenis miškų valstybės kadastre. Žiūr. http://www.lvmi.lt/miskutarnyba

 

..........................                                                                            ............................

(data)                                                                                             (parašas)

 

______ pažymą(-as) gavau:

....................................              ............................

(v., pavardė)                              (parašas)

 

_________________