Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL SPORTO, KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR VARTOTOJŲ INFORMAVIMO, TEIKIANT ŠIAS PASLAUGAS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 25 d. Nr. 623

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 372 (Žin., 2007, Nr. 46-1742), 1.2.6 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisykles (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                             Petras Baguška

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623

 

 

SPORTO, KULTŪROS IR PRAMOGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR VARTOTOJŲ INFORMAVIMO, TEIKIANT ŠIAS PASLAUGAS, TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės (toliau vadinama - šios taisyklės) nustato sporto, kultūros ir pramogų paslaugų (toliau vadinama - paslaugos) teikimo, bendruosius vartotojo informavimo ir bilietuose bei abonementuose teikiamos informacijos reikalavimus, įtvirtina paslaugų teikėjo pareigas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Abonementas - dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis.

Bilietas - dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.

Paslaugų teikėjas - asmuo, kuris vykdydamas savo verslą siūlo ir atlygintinai suteikia sporto, kultūros ir pramogų paslaugas vartotojams, ar jo įgaliotas asmuo, rezervuojantis ir (ar) parduodantis bilietus arba abonementus į sporto, kultūros ir pramogų renginius ar suteikiantis teisę pasinaudoti paslaugomis.

Rezervavimas - išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.

Sporto paslaugos juridinių ar fizinių asmenų atlygintinai teikiamos paslaugos, susijusios su sporto veikla (pvz., sporto varžybos, sporto klubų, baseinų, sporto salių, sporto trenerių, sporto instruktorių veikla ir panašiai).

Kultūros ir pramogų paslaugos juridinių ar fizinių asmenų atlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų ir koncertinių įstaigų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, vakaronė, pasilinksminimas, festivalis, paroda, spektaklis, kinas, vandens pramogų veikla ir panašiai).

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Paslaugų teikėjas patvirtina paslaugų teikimo taisykles, kuriose turi būti nustatytos paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant paslaugų teikėjo ir vartotojo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir draudimus, saugaus vartotojo elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas ir kitas vartotojo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbias sąlygas.

4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojas, prieš įsigydamas bilietą ar abonementą, turėtų galimybę susipažinti su paslaugų teikimo taisyklėmis. Šis reikalavimas taikomas ir bilieto ar abonemento rezervavimo metu.

 

II. VARTOTOJAMS TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

5. Teikiant informaciją ir reklamuojant paslaugas, laikomasi šio reikalavimo: turi būti suteikta teisinga, išsami, aiški, nedviprasmiška, vartotojui lengvai prieinama informacija apie paslaugas, skiriant pakankamai laiko prieš sutarties sudarymą (arba, jeigu sutartis raštu nesudaroma, prieš paslaugos teikimą) su ja susipažinti.

6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojui būtų suteikta ši informacija:

6.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, buveinė (adresas), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto tinklalapio adresai (jeigu paslaugų teikėjas juos turi), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, duomenys apie juridinio asmens teisinę formą ir teisinį statusą, taip pat duomenys apie paslaugų teikėjo pagrindinę komercinę veiklą;

6.2. leidimus išduodančios institucijos pavadinimas ir adresas, jeigu veiklai taikoma leidimų išdavimo tvarka;

6.3. PVM mokėtojo kodas, jeigu paslaugų teikėjas yra PVM mokėtojas;

6.4. bendroji informacija apie paslaugą: paslaugos pavadinimas; aprašomojo pobūdžio informacija apie paslaugą, jeigu iš paslaugos pavadinimo neaišku, kokia tai paslauga; paslaugos teikimo data, laikas, vieta, trukmė (jeigu yra); paslaugą teikiantis asmuo (atlikėjas, grupė, treneris, instruktorius ir panašiai), jeigu paslaugą teikia ne vienas asmuo, nurodomi visi tuo metu konkrečią paslaugą teikiantys asmenys (visi atlikėjai, grupės, treneriai, instruktoriai ir panašiai); su konkrečiomis paslaugomis susijusi galima rizika vartotojo sveikatai, galimos pasekmės (jeigu tokių yra); pagrindinės paslaugos savybės, jeigu jos nėra akivaizdžios; asmenys, kuriems nebus suteiktos paslaugos; draudžiami įsinešti daiktai; papildomai mokamos paslaugos; nemokamai ar su nuolaida teikiamos paslaugos; kita vartotojo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbi informacija;

6.5. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);

6.6. paslaugos teikėjo taikomos sutarties sąlygos (jeigu tokių yra), susijusios su sutarčiai taikoma teise ir kompetentingais teismais.

7. Šių taisyklių 6 punkte nurodyta informacija turi būti teikiama paties paslaugos teikėjo iniciatyva, turi būti lengvai prieinama vartotojui vietoje, kur teikiama paslauga arba sudaroma sutartis, ir elektroninėmis priemonėmis paslaugos teikėjo nurodytu adresu. Ši informacija turi būti įtraukta į informacinius dokumentus, kuriuos paslaugos teikėjas pateikia vartotojui ir kuriuose išsamiai aprašoma jo teikiama paslauga.

8. Vartotojo prašymu paslaugos teikėjas turi pateikti:

8.1. informaciją apie paslaugos teikėjo veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama paslauga, taip pat apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų;

8.2. informaciją apie paslaugos teikėjui taikomus elgesio kodeksus (jeigu tokių yra) ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų rasti elektroninėmis priemonėmis, nurodant turimas kalbų versijas;

8.3. nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas.

9. Jeigu iki paslaugų suteikimo pasikeičia šių taisyklių 3, 6, 11 ir 12 punktuose nurodyta informacija apie paslaugas, paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija.

 

 

III. BILIETUOSE IR ABONEMENTUOSE TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

10. Bilietuose ir abonementuose informacija pateikiama lietuvių kalba. Papildomai informacija gali būti pateikta ir kitomis kalbomis.

11. Biliete turi būti nurodyta:

11.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

11.2. paslaugų pavadinimas;

11.3. paslaugų teikimo vieta;

11.4. paslaugų teikimo data, pradžios laikas, trukmė (jeigu yra);

11.5. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;

11.6. paslaugų teikimo metu asmeniui skirta vieta (jeigu yra);

11.7. bilieto grąžinimo ir keitimo sąlygos, nuoroda į paslaugų teikimo taisykles.

12. Abonemente turi būti nurodyta:

12.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;

12.2. paslaugų teikimo vieta, jeigu nustatyta – laikas;

12.3. naudojimosi paslaugomis laikotarpis ir (ar) suteikiamų paslaugų skaičius;

12.4. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;

12.5. abonemento galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygos ir tvarka;

12.6. abonemento grąžinimo ir keitimo sąlygos, nuoroda į paslaugų teikimo taisykles.

 

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS

 

13. Paslaugų teikėjas privalo:

13.1. teikti informaciją apie paslaugas, vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytais reikalavimais;

13.2. patvirtinti paslaugų teikimo taisykles;

13.3. nesuteikęs paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, grąžinti už paslaugas sumokėtą bilieto, abonemento kainą (įskaitant visus mokesčius). Jeigu paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už paslaugas sumokėtą pinigų dalį;

13.4. platinti bilietus ir abonementus su šių taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatyta privaloma informacija.

 

V. GINČŲ SPRENDIMAS

 

14. Vartotojas, manydamas, kad paslaugų teikėjas nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į paslaugų teikėją ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas savo reikalavimus paslaugos teikėjui pateikia raštu.

15. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti prie paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui). Vartotojų prašymus paslaugų teikėjas nagrinėja nemokamai.

16. Jeigu paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 

_________________