Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 17 d. Nr. 641

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2004, Nr. 177-6553; 2005, Nr. 57-1948, Nr. 146-5327; 2007, Nr. 7-279, Nr. 78-3142; 2008, Nr. 13-433, Nr. 84-3354):

1.1. Įrašyti 13 punkto penktojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodžius „atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) (toliau vadinama – ministerijų atstovų)“.

1.2. Įrašyti 22.4 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretoriui“ žodį „kancleriui“.

1.3. Išdėstyti 22.7 punktą taip:

22.7. viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sričių nustatymo;“.

1.4. Papildyti 27 punktą šia aštuntąja pastraipa:

„Vyriausybė, sudarydama komisijas, gali nustatyti ir kitokią jų darbo organizavimo tvarką.“

1.5. Išdėstyti 33 punkto antrąją pastraipą taip:

„Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes, kurių pirmininkais ar vadovais paskirti ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų valstybės tarnautojai, ūkiškai ir techniškai aptarnauja atitinkamos ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, jeigu Vyriausybė, sudarydama komisijas, nenustato kitaip. Kitas Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija, išskyrus tuos atvejus, kai ūkiškai ir techniškai aptarnauti Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę pavesta kitai institucijai ar įstaigai.“

1.6. Įrašyti 45.5 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.7. Įrašyti 46 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretoriaus“ žodį „kanclerio“, vietoj žodžių „valstybės sekretoriui“ žodį „kancleriui“.

1.8. Įrašyti 50 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus pagal ministro nustatytas administravimo sritis“ žodžius „ar ministerijos kanclerio“, ketvirtojoje pastraipoje vietoj žodžių „ministerijos valstybės sekretorius ar ministerijos sekretorius“ žodžius „ar ministerijos kancleris“.

1.9. Įrašyti 52 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretoriaus“ žodį „kanclerio“.

1.10. Išdėstyti 53 punkto antrąją pastraipą taip:

„Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų rengimą ir derinimą koordinuoja ministerijos valstybės sekretorius, o kontroliuoja viceministrai ir ministerijos valstybės sekretorius.“

1.11. Išdėstyti 53 punktą taip:

53. Vyriausybei teikiamas ministerijos parengtas ir šio Reglamento nustatyta tvarka suderintas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas ministro (jeigu jo nėra – jį pavaduojančio ministro ir projektą teikiančios ministerijos viceministro ar ministerijos kanclerio) ir ministerijos administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko). Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota ministro (arba rašytiniu jo pavedimu – viceministro ar ministerijos kanclerio). Vyriausybės įstaigos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas jos vadovo, teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) ir ministro Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota Vyriausybės įstaigos vadovo. Apskrities viršininko parengtas teikiamas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas apskrities viršininko, apskrities viršininko administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) ir atitinkamos valdymo srities ministro. Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota apskrities viršininko. Savivaldybės tarybos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas savivaldybės mero, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) ir atitinkamos valdymo srities ministro. Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota savivaldybės mero.

Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų rengimą ir derinimą organizuoja ir kontroliuoja viceministrai.“

1.12. Įrašyti 57 punkto trečiojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretoriaus“ žodį „kanclerio“, septintojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorius, ministerijos sekretorius“ žodį „kancleris“.

1.13. Įrašyti IV skyriaus III skirsnio pavadinime vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.14. Įrašyti 61 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.15. Įrašyti 62 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretoriams“ žodį „atstovams“, trečiojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorių (jų nesant – ministerijų sekretorių)“ žodį „atstovų“.

1.16. Išdėstyti 62 punkto antrąją pastraipą taip:

„Pasitarimo darbotvarkė, kurioje nurodoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka ir pranešėjai, ministerijų atstovams išsiunčiama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto tinklalapyje.“

1.17. Išdėstyti 63 punktą taip:

63. Pasitarimui pirmininkauja Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas). Pasitarimo dalyviai turi teisę pateikti atitinkamiems ministerijų atstovams (prireikus – projekto rengėjams, ministerijų administracijų teisės padalinių vadovams ar jų funkcijas atliekantiems teisininkams) klausimus, pareikšti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus.

Atitinkamos ministerijos atstovas (taip pat projekto rengėjai, ministerijų administracijų teisės padalinių vadovai ar jų funkcijas atliekantys teisininkai) turi užsirašyti ir įvertinti pasitarimo dalyvių argumentuotai pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl aptariamo klausimo; jeigu nekyla šio Reglamento 64 punkto antrojoje pastraipoje nurodytų nesutarimų, jie turi užtikrinti, kad projektas būtų atitinkamai pakeistas (papildytas) ar papildomai suderintas su suinteresuotomis ministerijomis ar kitomis institucijomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (didelės apimties ir (ar) sudėtingas projektas – per 7 darbo dienas), artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdyje nagrinėjamu klausimu parengta Lietuvos Respublikos pozicija – per vieną darbo dieną nuo ministerijų atstovų pasitarimo dienos. Jeigu pasitarime pareiškiama daug pastabų ir pasiūlymų, ministerijos atstovas gali prašyti, kad šios pastabos ir pasiūlymai būtų pateikti raštu (šiuo atveju pastabos ir pasiūlymai ministerijos atstovui pateikiami raštu (kopija – Vyriausybės kancleriui) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po pasitarimo).

Ministerijos atstovas (prireikus – projekto rengėjas, ministerijos administracijos teisės padalinio vadovas ar jo funkcijas atliekantis teisininkas) į žodžiu pareikštas pastabas ir pasiūlymus gali motyvuotai atsakyti pasitarimo metu. Iškilus nesutarimams dėl pastabų ir pasiūlymų ar atsakymų į juos pagrįstumo, Vyriausybės kancleris (jeigu pirmininkauja Vyriausybės kanclerio pavaduotojas – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas) paveda atitinkamam pasitarimo dalyviui pateikti (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po pasitarimo) savo pastabas ir pasiūlymus ministerijos atstovui raštu (kopija – Vyriausybės kancleriui), o ministerijos atstovui – išnagrinėti šias pastabas ir pasiūlymus ir, jeigu nekyla šio Reglamento 64 punkto antrojoje pastraipoje nurodytų nesutarimų, atitinkamai pakeisti (papildyti) ar papildomai suderinti projektą per šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytą terminą.

Ministerijų atstovų pasitarimai protokoluojami. Pasitarimo protokolą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasitarimo parengia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai. Jį pasirašo ministerijų atstovų pasitarimui pirmininkavęs valstybės tarnautojas. Jeigu ministerijų atstovų pasitarime buvo svarstomos Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, ministerijų atstovų pasitarimo protokolas rengiamas ir pasirašomas vadovaujantis Koordinavimo taisyklių 28 punkto nuostatomis. Ministerijų atstovų pasitarimų protokolų išrašai siunčiami ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms bei įstaigoms (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo).“

1.18. 63 punkte:

1.18.1. Išdėstyti antrąją pastraipą taip:

„Atitinkamos ministerijos atstovas (taip pat projekto rengėjai, ministerijų administracijų teisės padalinių vadovai ar jų funkcijas atliekantys teisininkai) turi užsirašyti ir įvertinti pasitarimo dalyvių argumentuotai pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl aptariamo klausimo; jeigu nekyla šio Reglamento 64 punkto antrojoje pastraipoje nurodytų nesutarimų, jie turi užtikrinti, kad projektas būtų atitinkamai pakeistas (papildytas) ar papildomai suderintas su suinteresuotomis ministerijomis ar kitomis institucijomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (didelės apimties ir (ar) sudėtingas projektas – per 7 darbo dienas) nuo ministerijų atstovų pasitarimo dienos. Jeigu pasitarime pareiškiama daug pastabų ir pasiūlymų, ministerijos atstovas gali prašyti, kad šios pastabos ir pasiūlymai būtų pateikti raštu (šiuo atveju pastabos ir pasiūlymai ministerijos atstovui pateikiami raštu (kopija – Vyriausybės kancleriui) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po pasitarimo).“

1.18.2. Išdėstyti ketvirtąją pastraipą taip:

„Ministerijų atstovų pasitarimai protokoluojami. Pasitarimo protokolą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasitarimo parengia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai. Jį pasirašo ministerijų atstovų pasitarimui pirmininkavęs valstybės tarnautojas. Ministerijų atstovų pasitarimų protokolų išrašai siunčiami ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms bei įstaigoms (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo).“

1.19. Išdėstyti 64 punktą taip:

64. Projektas, kuris pagal ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus keičiamas (pildomas) iš esmės, turi būti teikiamas, įvertinamas ir aptariamas iš naujo pagal šio Reglamento IV skyriaus I–III skirsnius.

Jeigu projekto rengėjai nesutinka su ministerijų atstovų pasitarime pareikštomis pastabomis ar pasiūlymais, ministerijos atstovas ar Vyriausybės įstaigos vadovas kreipiasi į Vyriausybės kanclerį (prireikus ministras kreipiasi į Ministrą Pirmininką) su atitinkamais pasiūlymais, kaip spręsti nesutarimus. Atsižvelgdamas į pasiūlymus, Vyriausybės kancleris (Ministras Pirmininkas) gali spręsti nesutarimus šio Reglamento 58 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka.“

1.20. Įrašyti 641 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.21. Įrašyti 65 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.22. Įrašyti 70 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.23. Išdėstyti 75 punktą taip:

75. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė ir medžiaga skelbiamos Vyriausybės interneto tinklalapyje.

Įrašytiems į posėdžio darbotvarkę asmenims įteikiama posėdžio darbotvarkė ir medžiaga tuo klausimu, kurį svarstant jie kviečiami dalyvauti.“

1.24. 77 punkte:

1.24.1. Išdėstyti antrąją pastraipą taip:

„Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti viceministras ar ministerijos kancleris (kai ministrą pavaduoja kitas Vyriausybės narys), Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų vadovai (atsižvelgiant į Ministro Pirmininko nurodymus), apskričių viršininkai ir Vyriausybės atstovai.“

1.24.2. Įrašyti penktojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorius“ žodį „kancleris“.

1.25. Įrašyti 79 punkto trečiojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.26. Išdėstyti 128 punktą taip:

128. Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai skelbiami interneto tinklalapiuose Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376), nustatyta tvarka. Priimti Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, ministrų, Vyriausybės įstaigų vadovų įsakymai skelbiami interneto tinklalapiuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

1.27. Įrašyti 138 punkto ketvirtojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „atstovų“.

1.28. Įrašyti 153 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretoriai“ žodį „kancleriai“.

1.29. Įrašyti 158 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „valstybės sekretoriai“ žodį „kancleriai“.

1.30. Įrašyti 160.2 punkte vietoj žodžių „valstybės sekretorių“ žodį „kanclerių“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas, išskyrus 1.4, 1.5, 1.10, 1.16, 1.18, 1.23 ir 1.26 punktus, įsigalioja 2009 m. liepos 1 dieną.

2.2. Šio nutarimo 1.4, 1.5, 1.16 ir 1.18 punktai įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

2.3. Šio nutarimo 1.10 punktas galioja iki 2009 m. birželio 30 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS