Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 21 D. NUTARIMO NR. 296 „DĖL ATLYGINIMO VALSTYBĖS ĮMONEI REGISTRŲ CENTRUI UŽ NAUDOJIMĄSI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENIMIS BEI INFORMACIJA, ATLYGINIMO UŽ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR ATLYGINIMO UŽ PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ, IŠDAVIMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 728

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 296 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1369; 2008, Nr. 142-5633; 2009, Nr. 128-5554):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 29 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Papildyti nurodytu nutarimu patvirtintus atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžius 12 ir 13 punktais:

„12. Už duomenų pateikimą Europos verslo registro tinklui (angl. European business register, EBR):

12.1.

juridinio asmens duomenų išrašo

8,98 lito

12.2.

išrašo apie juridiniame asmenyje veikiančius asmenis

8,98 lito

12.3.

balanso ataskaitos

10,02 lito

12.4.

pelno (nuostolių) ataskaitos

10,02 lito

12.5.

išrašo apie asmens dalyvavimą juridiniuose asmenyse

8,64 lito

12.6.

tiesioginė paieška EBR tinkle pagal asmenį

4,15 lito

12.7.

steigimo dokumento

11,05 lito


 

12.8.

uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo

8,98 lito

13.

Atlyginimas už EBR duomenų distribuciją

120 procentų EBR duomenis teikiančių valstybių nacionalinių registrų nustatytų atlyginimų dydžių

“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS