Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1173

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2010, Nr. 71-3541; 2013, Nr. 11-497) 22 straipsnio 3 punktu ir įgyvendindama Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), 34 ir 50 punktų, taip pat Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 (Žin., 2013, Nr. 73-3670), 12 punkto nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                          Evaldas Gustas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173

 

NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojas (-ai)

Koordinuojanti darbo grupė (-ės)

Vykdymo / įvykdymo terminas

 

I. NACIONALINES TEISES PRITAIKYMAS

 

 

 

1.1.

Planuoti su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusių teisės aktų projektų rengimą ir tvirtinimą:

 

 

 

1.1.1.

Sudaryti su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje susijusių keistinų ir tvirtintinų naujų teisės aktų sąrašą ir pateikti jį Finansų ministerijai

valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-02-01

1.2.

Rengti ir tvirtinti naujus teisės aktus:

 

 

 

1.2.1.

Parengti Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos bankas, Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-05-01

1.2.2.

Parengti teisės akto, reguliuojančio santykius, susijusius su privalomu kainų litais ir eurais nurodymu, projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Ūkio ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-04-01

1.2.3.

Parengti teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio, socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių nustatymu eurais, projektus, pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir apie tai informuoti gyventojus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

2014-09-01

1.2.4.

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo, reglamentuojančio akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių vertės išraišką eurais ir įstatų keitimo procedūras, projektą

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-07-01

1.2.5.

Prireikus parengti naujų su euro įvedimu susijusių teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei

valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki euro įvedimo dienos, jeigu šis planas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip

1.3.

Keisti galiojančius teisės aktus:

 

 

 

1.3.1.

Parengti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nacionalinę teisę suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos bankas, Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-01-01

1.3.2.

Parengti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nacionalinę teisę suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos bankas, Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-01-01

1.3.3.

Parengti Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Finansų ministerija

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-02-01

1.3.4.

Parengti teisės aktų, užtikrinančių euro, kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonės, naudojimą visose Lietuvos ūkio ir privačiose srityse po euro įvedimo dienos, projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei

valstybės institucijos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

2014-04-01

1.3.5.

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant pakeisti nuostatas dėl delspinigių ir palūkanų už mokestinę paskolą dydžio susiejimo su aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metine palūkanų norma

Finansų ministerija

 

2014-08-01

1.3.6.

Parengti su euro įvedimu susijusių keistinų teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei

valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją

Teisinių klausimų darbo grupė

ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki euro įvedimo dienos, jeigu šis planas ar kiti teisės aktai nenustato kitaip

 

II. ATITIKTIES KONVERGENCIJOS KRITERIJAMS PRIEŽIŪRA

 

 

 

2.1.

Atlikti Lietuvos atitikties ekonominiams konvergencijos kriterijams, nustatytiems Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C83, p. 1), stebėseną ir rengti ketvirčių ataskaitas, kuriose būtų prognozuojama Lietuvos atitiktis ekonominiams konvergencijos kriterijams, nustatomos neatitikties kriterijams grėsmės ir teikiami pasiūlymai dėl jų mažinimo

Lietuvos bankas

Lietuvos atitikties euro įvedimo konvergencijos kriterijams stebėsenos darbo grupė

kas ketvirtį iki Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

2.2.

Parengti pažymą apie 2014 metų perviršinio deficito procedūros taikymą

Lietuvos statistikos departamentas, Finansų ministerija

 

2014-03-01

 

III. MOKESČIAI

 

 

 

3.1.

Patvirtinti naujus banderolių, skirtų cigarečių pakuotėms ženklinti, pavyzdžius, kuriuose maksimali cigarečių mažmeninė kaina nurodyta eurais

Finansų ministerija

-

2014-07-01

 

IV. APSKAITA IR FINANSINE ATSKAITOMYBE

 

 

 

4.1.

Parengti ir patvirtinti ūkio subjektams skirtą verslo apskaitos standartą dėl susijusių su euro įvedimu buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimų

Audito ir apskaitos tarnyba

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-07-01

4.2.

Parengti ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą viešojo sektoriaus subjektams dėl susijusių su euro įvedimu apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimų

Finansų ministerija

 

2014-02-01

4.3.

Parengti verslo subjektams rekomendacijas, kaip pasirengti euro įvedimui Lietuvoje (apskaitos, informacinių sistemų pritaikymo, dvejopo kainų skelbimo, grynųjų pinigų valdymo, personalo mokymo organizavimo ir kitais klausimais), ir supažindinti su jomis verslo bendruomenę

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-04-01

 

V. INFORMACINES SISTEMOS

 

 

 

5.1.

Suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos planuojamus vykdyti investicijų projektus, kurių paskirtis – pirkti ar modernizuoti informacines sistemas

valstybės institucijos ir įstaigos

 

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.2.

Derinant valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus informacinių sistemų investicijų projektus, užtikrinti, kad perkamos ar modernizuojamos informacinės sistemos tiktų darbui įvedus eurą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.3.

Teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas, kaip informacines sistemas pritaikyti dirbti su euru

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.4.

Parengti valdomų informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planą, kuriame būtų nurodyti reikiami veiksmai, jų atlikimo terminai, už atlikimą atsakingi administracijos padaliniai (asmenys), ir pateikti jį Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos

valstybės institucijos ir įstaigos

 

2014-01-01

5.5.

Vertinti, kaip valstybės institucijos ir įstaigos pritaiko informacines sistemas euro įvedimui ir laikosi jų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planų

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

5.6.

Sudaryti valstybės institucijų ir įstaigų, verslo atstovų informacinių technologijų ekspertų darbo grupę valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su euru klausimams svarstyti

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

2014-01-01

5.7.

Suderinti su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kurioms įstatymų ir kitų teisės aktų pavesta formuoti atitinkamos srities valstybės politiką arba dalyvauti ją formuojant, informacinių sistemų pakeitimo – pritaikymo dirbti su euru, apimtį atsižvelgiant į numatomus esamo reglamentavimo pokyčius

valstybės institucijos ir įstaigos

 

2014-01-01

5.8.

Patvirtinti svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių sistemų, susijusių su euro įvedimu, sąrašą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

2014-01-01

5.9.

Patvirtinti reikiamus valstybės informacinių sistemų specifikacijų pakeitimus

valstybės institucijos ir įstaigos

-

2014-02-01

5.10.

Atlikti valstybės informacinių sistemų modernizavimo ir modifikavimo – pritaikymo dirbti su euru – viešuosius pirkimus ir sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais

valstybės institucijos ir įstaigos

-

2014-04-01

5.11.

Modernizuoti ir modifikuoti valstybės informacines sistemas – pritaikyti dirbti su euru

valstybės institucijos ir įstaigos

-

2014-09-01

5.12.

Atlikti valstybės informacinių sistemų pakeitimų testavimą

valstybės institucijos ir įstaigos

-

2014-11-01

5.13.

Kas mėnesį (kas dvi savaites) teikti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos informaciją apie valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su euru eigą

svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių sistemų, susijusių su euro įvedimu, tvarkytojai

 

kas mėnesį nuo 2014-01-01, kas dvi savaites nuo 2014-05-01 iki 2014-12-31

kitų valstybės informacinių sistemų tvarkytojai

 

kas mėnesį nuo 2013-04-01 iki 2014-12-31

 

VI. STATISTIKA

 

 

 

6.1.

Pasirengti rinkti, rengti ir skleisti pinigų ir finansų, išorės ir finansinių sąskaitų statistiką po euro įvedimo Lietuvos Respublikoje pagal Europos centrinio banko teisės aktų reikalavimus

Lietuvos bankas

 

2015-01-31

6.2.

Parengti ir patvirtinti Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašą

Lietuvos statistikos departamentas, Finansų ministerija

 

2014-05-01

 

VII. IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO ŽENKLAI

 

 

 

7.1.

Parengti veiklos planą, užtikrinantį sklandų institucijai (įmonei) priskirtų veiklos sričių, susijusių su išankstinio apmokėjimo ženklų nustatymu ir reguliavimu, veikimą euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metu (įskaitant grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpį)

akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – AB Lietuvos paštas), savivaldybės

 

2014-07-01

7.2.

Informuoti vartotojus apie keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietų, kuriuose nurodyta bilieto nominalioji vertė litais, galiojimo terminą

keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietų pardavėjai

 

2 metus praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

7.3.

Informuoti vartotojus apie pašto mokos ženklų, kurių nominalioji vertė nurodyta litais, galiojimo terminą

AB Lietuvos paštas

 

2 metus praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

 

VIII. SAVIVALDYBIŲ VEIKLA

 

 

 

8.1.

Parengti veiklos planus, užtikrinančius sklandų institucijai (įmonei) priskirtų veiklos sričių veikimą euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metu (įskaitant grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpį)

savivaldybės, savivaldybių įsteigtos viešąsias paslaugas teikiančios įmonės

 

2014-07-01

8.2.

Įvertinti ir prireikus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka pakeisti su viešųjų paslaugų teikėjais sudarytas sutartis, kad užmokestis už teikiamas viešąsias paslaugas įvedant eurą būtų apvalinamas tik gyventojų naudai ir nebūtų didinamas

savivaldybės, kitos valstybės institucijos pagal kompetenciją

 

2014-10-01

8.3.

Atlikti savivaldybių administracinę priežiūrą, kaip savivaldybės rengiasi euro įvedimui Lietuvos Respublikoje, – prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi įstatymų ir vykdo Vyriausybės sprendimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai apskrityse

 

nuo 2014-01-01

 

IX. VARTOTOJŲ APSAUGA IR SAUGUMAS

 

 

 

9.1.

Nustatyti galimas grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl šių grėsmių šalinimo

Vidaus reikalų ministerija

 

2014-01-01

9.2.

Parengti Valstybės institucijų ir įstaigų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo planą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vidaus reikalų ministerija

 

2014-02-01

9.3.

Prižiūrėti, kaip valstybės institucijos ir įstaigos įgyvendina Valstybės institucijų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo plane numatytas priemones

Vidaus reikalų ministerija

 

nuo 2014-02-01 iki galutinio Valstybės institucijų veiklos šalinant grėsmes vartotojų apsaugai ir saugumui euro įvedimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu koordinavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo termino

9.4.

Pagal kompetenciją organizuoti praktinį mokymą euro įvedimo klausimais visiems tiesiogiai su interesantais bendraujantiems valstybės tarnautojams ir valstybės įsteigtų viešąsias paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams, sudarius išsamius mokymo planus ir numačius tam reikalingus išteklius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – SODRA), Lietuvos darbo birža, Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, AB LESTO, Susisiekimo ministerija, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Ūkio ministerija,

verslo inkubatoriai, turizmo informacijos centrai, viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, kitos institucijos ir įstaigos -prireikus

 

2014-10-01

9.5.

Rengti įvairioms visuomenės grupėms informacines šviečiamąsias paskaitas apie euro įvedimo įtaką šaliai ir jos ekonomikai, taip pat seminarus grynųjų pinigų tvarkytojams

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos valstybės institucijos pagal kompetenciją

 

nuo 2014-04-01 iki 2014-12-31

9.6.

Informuoti valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyvius apie euro įvedimą:

 

 

 

9.6.1.

Pasirengti teikti informaciją draudėjams ir apdraustiesiems Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS) ir Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS)

SODRA

 

2014-09-01

9.6.2.

Parengti priemonių valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjams informuoti jiems aktualiais euro įvedimo Lietuvos Respublikoje klausimais įvairiais socialiai orientuotais informavimo būdais planą

SODRA

 

2014-07-01

9.7.

Informuoti piniginės socialinės paramos gavėjus apie euro įvedimą ir su tuo susijusius pokyčius:

 

 

 

9.7.1.

Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje atskirą skyrių, skirtą euro įvedimui Lietuvos Respublikoje, ir skelbti jame socialinės apsaugos išmokų gavėjams aktualią informaciją euro įvedimo Lietuvos Respublikoje klausimais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

2014-07-01

9.7.2.

Parengti ir pateikti savivaldybių administracijoms rekomendacijas, kaip piniginės socialinės paramos gavėjus informuoti apie išmokų dydžius, keičiant litus į eurus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

 

2014-07-01

9.8.

Informuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojamų mokesčių mokėtojus apie inspekcijos pasirengimą euro įvedimui Lietuvos Respublikoje ir teisės aktų pakeitimus, susijusius su inspekcijos administruojamų mokesčių deklaravimu ir mokėjimu eurais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

 

2014-07-01

9.9.

Prireikus parengti naujas dokumentų formas, nustatyti jų pildymo reikalavimus ir apie pakeitimus, susijusius su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, informuoti duomenų teikėjus, vartotojus ir klientus

valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos

 

2014-08-01

9.10.

Pritaikyti mokėjimo paslaugų įkainių skelbimo sistemą Lietuvos banko svetainėje įkainius skelbti eurais

Lietuvos bankas

 

ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų po neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso nustatymo dienos

9.11.

Sudaryti sąlygas visiems norintiems fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti pažintinių eurų monetų rinkinių

Lietuvos bankas

-

2014-12-01

9.12.

Raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu konsultuoti vartotojus, vartotojų asociacijas ir verslo subjektus dėl kainų nurodymo būdų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

-

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu

9.13.

Parengti ir su Finansų ministerija ir Lietuvos banku suderinti Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumą

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

2014-04-01

9.14.

Organizuoti Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo logotipo sukūrimą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-05-01

9.15.

Parengti ir patvirtinti sukurto Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo logotipo naudojimo tvarkos aprašą

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

2014-05-01

9.16.

Organizuoti kampaniją, kurios tikslas būtų sutelkti kuo daugiau verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų pasirašyti Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumą

Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Verslo aplinkos darbo grupė

nuo 2014-05-01

9.17.

Organizuoti Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo pasirašymo renginį

Ūkio ministerija,

Finansų ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

iki 2014-08-01

9.18.

Nustatyti verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų, kurie nedalyvavo Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo pasirašymo renginyje, prisijungimo prie Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo tvarką

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

2014-06-01

9.19.

Organizuoti verslo asociacijų ir pavienių ūkio subjektų, kurie nedalyvavo Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo pasirašymo renginyje, prisijungimą prie Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo pagal nustatytą tvarką

Ūkio ministerija

Verslo aplinkos darbo grupė

po Verslo subjektų geros verslo praktikos (valios) memorandumo pasirašymo renginio

9.20.

Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius:

 

 

 

9.20.1.

Parengti 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą ir suderinti jį su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, socialiniais partneriais ir vartotojų teisių gynimo organizacijomis

Lietuvos statistikos departamentas

Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

per mėnesį nuo Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos

9.20.2.

Rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų: nuo privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpio pradžios iki euro įvedimo dienos ir dar vieną mėnesį po euro įvedimo dienos – vidutines mažmenines kainas litais ir eurais ir jų pokyčius, o po to dar 5 mėnesius – vidutines mažmenines kainas eurais ir jų pokyčius

Lietuvos statistikos departamentas

 

kas mėnesį 9 darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

9.21.

Vykdyti finansų rinkos dalyvių reklamos stebėseną, siekiant užtikrinti kainų nurodymo litais ir eurais taisyklės laikymosi kontrolę

Lietuvos bankas

-

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu

9.22.

Prižiūrėti, kad nebūtų naudojama klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama, taip pat kad reklamoje kainos litais ir eurais nebūtų nurodomos klaidinamai

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau -Konkurencijos taryba)

 

nuo Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos iki 2016-01-01

9.23.

Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti specialius patikrinimus prekybos vietose, siekiant užtikrinti kainų nurodymo litais ir eurais taisyklės laikymosi kontrolę

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu

9.24.

Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ir ginčus, susijusius su euro įvedimu

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir kitos skundus, pareiškimus ir ginčus nagrinėjančios institucijos

 

nuo Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos iki 2016-01-01

9.25.

Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis ir ataskaitas apie gautus su euro įvedimu susijusius vartotojų skundus kartu su pasiūlymais, kokių priemonių imtis siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje

Konkurencijos taryba, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir kitos skundus, pareiškimus ir ginčus nagrinėjančios institucijos

 

kas mėnesį po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos Lietuvos Respublikai panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos iki 2016-02-01

9.26.

Apibendrinti šio plano 9.25 punkte nurodytą informaciją ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

 

kas mėnesį po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl išlygos Lietuvos Respublikai panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje priėmimo dienos iki 2016-03-01

9.27.

Apibendrinus iš kitų institucijų gautą informaciją apie vartotojų nusiskundimus, susijusius su euro įvedimu, sudaryti dažniausių pažeidimų ir pažeidėjų sąrašą ir skelbti jį interneto svetainėje

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

 

privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu

 

X. BANKININKYSTE

 

 

 

10.1.

Nustatyti, kiek apyvartai reikia eurų:

 

 

 

10.1.1.

Parengti eurų poreikio prognozę (pagal nominalus)

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-02-15

10.1.2.

Suderinti eurų emisijos mastą su Europos centriniu banku prieš išleidžiant eurus į apyvartą

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-07-01

10.2.

Apsirūpinti eurais:

 

 

 

10.2.1.

Parengti, suderinti ir su Europos centriniu banku pasirašyti eurų banknotų skolinimosi sutartį

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-08-01

10.2.2.

Patvirtinti euro monetų su nacionaline puse (aversu) etalonus

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-04-01

10.2.3.

Parengti, su monetų gamintoju suderinti ir pasirašyti eurų monetų kaldinimo ir eurų monetų rinkinių gamybos sutartį

Lietuvos bankas, uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos monetų kalykla

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-07-01

10.2.4.

Pateikti leidiniui „Informaciniai pranešimai“ ir Europos Sąjungos oficialiam leidiniui išspausdinti apyvartinių euro centų ir eurų monetų nacionalinės pusės (averso) vaizdus

Lietuvos bankas

 

Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą dėl išlygos Lietuvos Respublikai panaikinimo ir euro įvedimo Lietuvos Respublikoje

10.3.

Surinkti ir naikinti litus, paskirstyti, saugoti ir vežti eurus:

 

 

 

10.3.1.

Parengti grynųjų pinigų pakeitimo gaires

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-03-01

10.3.2.

Sudaryti Lietuvos banko grynųjų pinigų pakeitimo priežiūros grupę ir patvirtinti jos reglamentą

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-05-01

10.3.3.

Surinkti ir apibendrinti informaciją apie bankuose, pinigus vežančiose įmonėse ar kitose įmonėse, įstaigose arba organizacijose esančias saugyklas arba tinkamas pinigų saugojimo vietas, kuriose galėtų būti saugomi grynieji pinigai, ir parengti eurų paskirstymo, saugojimo ir vežimo planą

Lietuvos bankas, bankai, pinigus vežančios įmonės, kitos Lietuvos Respublikos įmonės, turinčios tinkamas pinigų saugojimo vietas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-05-01

10.3.4.

Suderinti su bankais iš anksto paskirstomų eurų poreikį, nominalų struktūrą, pristatymo terminus ir pasirašyti su jais išankstinio pirminio eurų banknotų ir monetų paskirstymo sutartis

Lietuvos bankas, bankai

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-08-01

10.3.5.

Atlikti išankstinį pirminį eurų banknotų ir monetų paskirstymą bankams

Lietuvos bankas, bankai

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-31

10.3.6.

Atlikti išankstinį antrinį eurų banknotų ir monetų paskirstymą klientams

bankai, pinigus vežančios įmonės

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-31

10.4.

Užtikrinti saugų grynųjų eurų atvežimą į bankų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų, su kuriomis bus sudarytos pinigų saugojimo sutartys, saugyklas

Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija, bankai, pinigus vežančios įmonės, kitos Lietuvos Respublikos įmonės, su kuriomis sudarytos pinigų saugojimo sutartys

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-31

10.5.

Pritaikyti turimas Lietuvos banko informacines sistemas ir naudojamas sistemų sąsajas, užtikrinančias galimybę vykdyti kasinį aptarnavimą, dirbti su dviem valiutomis, arba sukurti naujas sistemas

bankai,

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-07-01

10.6.

Numatyti bankuose, AB Lietuvos pašte ir Lietuvos banke papildomas organizacines priemones, užtikrinančias sklandų litų surinkimą ir eurų išdavimą:

 

 

 

10.6.1.

Parengti darbuotojus dirbti su grynaisiais pinigais, siekiant sklandžiai surinkti litus ir išduoti eurus

bankai,

AB Lietuvos paštas, Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-09-01

10.6.2.

Prireikus priimti naujų darbuotojų ir išmokyti juos dirbti su grynaisiais pinigais, sudaryti lanksčius darbo grafikus

bankai,

AB Lietuvos paštas, Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

pagal poreikį

10.6.3.

Numatyti ir taikyti priemones, skirtas skatinti klientus kuo anksčiau pradėti grąžinti litų ir centų monetas

bankai,

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-09-01

10.6.4.

Patvirtinti ir taikyti klientų informavimo apie svarbiausius euro įvedimo aspektus priemones

bankai,

AB Lietuvos paštas

-

2014-07-01

10.6.5.

Sudaryti, su bankais suderinti ir patvirtinti sąrašą bankų skyrių, kuriuose 6 mėnesius praėjus pusei metų po euro įvedimo dienos bus neatlygintinai keičiami litų banknotai

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-03-01

10.6.6.

Patvirtinti ir taikyti priemones, skirtas bankomatų infrastruktūrai parengti išduoti eurų banknotus

bankai,

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-11-01

10.7.

Pertvarkyti mokėjimo sistemas:

 

 

 

10.7.1.

Pritarus rinkos dalyviams, vienų metų pereinamuoju laikotarpiu esamą mažmeninio mokėjimo sistemą pritaikyti atsiskaityti eurais, nesilaikant bendros mokėjimo eurais erdvės (toliau – SEPA) reikalavimų; naudojantis šia sistema, teikti kredito įstaigoms paslaugą, suteikiančią joms galimybę gauti ir teikti informaciją apie debeto mokėjimus (vykdomųjų raštų pavedimų vykdymą)

bankai,

Lietuvos bankas

 

2015-01-01

10.7.2.

Priimti sprendimą dėl vietinės mažmeninio mokėjimo eurais sistemos sukūrimo tikslingumo

bankai,

Lietuvos bankas

-

2014-07-15

10.7.3.

Nusprendus kurti mažmeninę mokėjimo eurais sistemą, atitinkančią SEPA reikalavimus, sukurti ją ir nuo 2016 metų teikti jos paslaugas

Lietuvos bankas

-

2016-01-01

10.7.4.

Įgyvendinti 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL 2012 L 94, p. 22), reikalavimus, įskaitant nacionalinių nišinių mokėjimo priemonių (vykdomųjų raštų pavedimų, debeto pavedimų ir pavedimų už žemės ūkio produkciją) pakeitimą SEPA priemonėmis, parengti tam reikalingus teisės aktus

Lietuvos bankas, mokėjimo paslaugų teikėjai, Finansų ministerija

 

2016-01-01

10.8.

Parengti euro ir užsienio valiutų santykių, kurių neskelbia Europos centrinis bankas, nustatymo ir skelbimo tvarką

Lietuvos bankas

-

2014-11-01

 

XI. VISUOMENES INFORMAVIMAS

 

 

 

11.1.

Įgyvendinti Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje nustatytus uždavinius ir šios strategijos 2 priede numatytas komunikacijos priemones

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Ūkio ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitos atsakingos institucijos

Visuomenės informavimo darbo grupė

Per strategijoje ir jos 2 priede nustatytus terminus

11.2.

Vadovaujantis su Europos Komisija 2010 m. vasario 2 d. pasirašytu Partnerystės susitarimu, suderinti su Europos Komisija visuomenės informavimo priemonių dalinio finansavimo sutarties projektą

Finansų ministerija

Visuomenės informavimo darbo grupė

2014-02-01

11.3.

Skleisti informaciją tarptautiniu ir Europos Sąjungos lygiais, atsižvelgiant į poreikį tinkamai informuoti sprendimų dėl euro zonos priėmimo procese dalyvaujančias Europos Sąjungos institucijas ir Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat užsienio valstybes, kurioms Lietuvos narystė euro zonoje galėtų būti aktuali dėl ekonominių ar politinių priežasčių

Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, valstybės institucijos pagal kompetenciją

Visuomenės informavimo darbo grupė

2014-07-01

 

_________________