LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MEDIENOS VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3-183

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) ir siekdamas gerinti eismo saugumą, užtikrinti saugų medienos vežimą ir sustiprinti transporto priemonių, vežančių medieną, kontrolę:

1. Tvirtinu Medienos vežimo kelių transportu reikalavimus (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3-183

 

MEDIENOS VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medienos vežimo kelių transportu reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119-2772), Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263), Leidimų važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą keliais jomis mokėjimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarką, patvirtintą susisiekimo ministro ir vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3-555/551 „Dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, naudotojo mokesčio ir leidimų važiuoti keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą keliais jomis mokėjimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5171), Miško darbų saugos taisykles DT 1-96, patvirtintas miškų ūkio ministro 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208 (Žin., 1996, Nr. 116-2733).

2. Šie reikalavimai reglamentuoja saugų medienos pakrovimą, tvirtinimą bei vežimą ir yra privalomi visiems medieną vežantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vežantys medieną, privalo užtikrinti saugų medienos vežimą ir kitais, šių reikalavimų nenustatytais, atvejais.

4. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Mediena rąstai, lentos ir kita miško medžiaga.

Miškovežis – transporto priemonė, suprojektuota, pagaminta ar perdirbta medienai vežti, atitinkanti Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarką, patvirtintą susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360).

 

II. MEDIENOS PAKROVIMAS, TVIRTINIMAS IR VEŽIMAS

 

5. Mediena į transporto priemonę (junginį) kraunama taip, kad:

5.1. neiškristų, nepersislinktų;

5.2. išsikištų už statramsčių ne mažiau kaip 0,3 m;

5.3. atstumas tarp medienos ir kelio dangos būtų ne mažesnis kaip 0,6 m;

5.4. atstumas, jeigu neįrengtas kabinos apsauginis skydas, tarp medienos ir kabinos būtų ne mažesnis kaip 0,75 m.

6. Prieš vežant medieną, pakrauta medienos rietuvė transporto priemonėje (junginyje) ar miškovežyje tvirtinama specialiais, ne siauresniais kaip 50 mm pločio diržais. Diržo etiketėje nurodyta nutraukimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 5000 kg.

7. Diržų skaičius priklauso nuo medienos rietuvės svorio ir ilgio: iki 3 m medienos rietuvės ilgio būtini ne mažiau kaip 2 diržai. Vežant 3 m ir ilgesnę medieną pirmasis diržas juosiamas 1 m atstumu nuo pakrautos medienos rietuvės pradžios, kiti – kas 2 metrai.

8. Vežant medieną transporto priemone (junginiu) su laikinai įdedamais statramsčiais, pakrautos medienos rietuvė turi būti tvirtinama apjuosiant diržais statmenai pakrautos medienos rietuvei. Diržų galai įtvirtinami pakrovimo platformos kraštuose.

9. Vežant medieną miškovežiu, pakrautos medienos rietuvė tvirtinama apjuosiant diržais statmenai pakrautai medienos rietuvei, diržų galus įtvirtinant pakrovimo platformos kraštuose arba apjuosiant ją diržais statmenai pakrautos medienos rietuvei, vieną diržo galą įtvirtinant pakrautos medienos aukštyje, prie statramsčio, kitą – pakrovimo platformos krašte. Tvirtinant medienos rietuvę tokiu būdu kiekvienoje rietuvės vietoje naudojami du diržai.

10. Vežant medieną bortine transporto priemone (junginiu), kurioje nėra įrengtų ar laikinai įdėtų statramsčių, pakrautos medienos rietuvės aukštis negali būti didesnis už bortų aukštį.

11. Vežant medieną transporto priemone (junginiu) su laikinai įdedamais statramsčiais, pakrautos medienos rietuvės aukštis negali būti didesnis kaip 1,6 m nuo statramsčių apačios. Statramsčiai turi būti su fiksatoriais, apsaugančiais juos nuo šoninio slydimo.

12. Vežant medieną miškovežiu, pakrautos medienos rietuvės aukštis negali būti didesnis kaip 1,6 m nuo statramsčių apačios. Jeigu medienos rietuvė pakrauta aukščiau nei 1,6 m nuo statramsčių apačios, vairuotojas privalo pateikti techninės ekspertizės išvadą (ar nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas leidžiamas pakrovimo aukštis (-iai), kurio (-ių) neviršijant transporto priemonė išliks stabili.

13. Mediena turi būti vežama neviršijant maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės, patvirtintų susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimaliai leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870), bei vežamo svorio, nustatyto tai transporto priemonei (junginiui).

14. Transporto priemonėje (junginyje) turi būti įrengtas vairuotojo kabinos apsauginis skydas, kai vežama mediena pakrauta:

14.1. virš transporto priemonės (junginio) bortų;

14.2. į transporto priemonę (junginį) su įrengtais ar laikinai įdėtais statramsčiais.

 

III. VEŽĖJŲ ATSAKOMYBĖ

 

15. Vežėjas atsako už tai, kad būtų laikomasi medienos pakrovimo, tvirtinimo ir vežimo reikalavimų.

 

IV. MEDIENĄ VEŽANČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖ

 

16. Šių reikalavimų laikymosi kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) ir kitos kontroliuojančios institucijos.

17. Inspekcijos pareigūnai turi teisę kontroliuoti ir uždrausti važiuoti toliau, kai transporto priemonė (junginys) neatitinka Techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms, patvirtintų susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3-241 „Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms“ (Žin., 2003, Nr. 43-1991), t. y. turi didelių ar draudžiančių ją eksploatuoti trūkumų.

18. Inspekcijos pareigūnai turi teisę uždrausti važiuoti toliau, kai vežama mediena:

18.1. viršija maksimaliai leidžiamus transporto priemonių matmenis ar ašies (ašių) apkrovas ir (ar) bendrąją masę daugiau kaip 10% arba viršija svorį, nustatytą tai transporto priemonei (junginiui);

18.2. netinkamai pakrauta, išdėstyta, nepritvirtinta ar pritvirtinta nepakankamu diržų skaičiumi;

18.3. pritvirtinta diržais, neatitinkančiais nustatytų reikalavimų, ar diržai yra įplyšę, su deformuotais tvirtinimo kabliais ar deformuotomis sagtimis;

18.4. pakrauta virš bortų, o transporto priemonėje nėra laikinai įdedamų statramsčių ar jie netinkamai įrengti ir (ar) neįrengtas vairuotojo kabinos apsauginis skydas;

18.5. transporto priemone (junginiu) su netinkamai įrengtais ar techniškai netvarkingais statramsčiais;

18.6. pakrauta aukščiau nei 1,6 m nuo statramsčių apačios (matuojant iki medienos rietuvės viršaus žemiausioje vietoje) ir neturi techninės ekspertizės išvados (ar nustatyta tvarka patvirtintos jos kopijos), leidžiančios krauti aukščiau, ar viršytas ekspertizės išvadoje nurodytas aukštis.

19. Inspekcijos pareigūnui uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už medienos perkrovimą, iškrovimą, saugojimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir transporto priemonės saugojimą tenka vežėjui.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Vežėjas, veždamas medieną, gali naudoti daugiau saugos priemonių bei taikyti griežtesnius negu šie reikalavimus, siekdamas užtikrinti saugų medienos pakrovimą, tvirtinimą ir vežimą.

21. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________