LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2011 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 10 d. Nr. D1-131

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. 135-5884) 1.3 punktu:

1. Tvirtinu Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą (pridedama).

2. Nurodau, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinus konkretų Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorio sudarymą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu tvirtinamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojantis planas, kuriame Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartimi gautos lėšos paskirstomos atsižvelgiant į šiuo įsakymu patvirtintas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritis.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. vasario 10 d.

įsakymu Nr. D1-131

 

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2011 M. SĄMATA

 

 

Lėšų paskirtis

Suma, mln. Lt

Lėšų paskirstymas pagal finansavimo būdus, mln. Lt

Subsidija

Paskola

Investicijos į kapitalą

I

Pajamos, gautos į Klimato kaitos specialiąją programą

500

 

II

Lėšų panaudojimo sritys

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

1.1.

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse

250

50%

1.1.1.

Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

200

200*

-

-

1.1.2.

Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20%

20

20***

-

-

1.1.3.

Visuomeninės paskirties pasyvaus arba mažai energijos vartojančio pastato statyba arba visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant mažą arba pasyvų energijos suvartojimą

30

30**

-

-

1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

240

48%

1.2.1.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.) panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose

60

60*

-

-

1.2.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose

20

20***

-

-

1.2.3.

Aplinkai palankių technologijų, mažinančių į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, diegimas ūkinę komercinę veiklą vykdančiose įmonėse

80

-

40

40

1.2.4.

Ekologiško viešojo transporto ir infrastruktūros plėtra, aplinkai palankių technologijų ir priemonių, mažinančių į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, viešosiose erdvėse diegimas

80

80*

 

 

 

Iš viso:

 

98%

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

10

10*

-

-

 

Iš viso:

10

2 %

 

Iš viso išlaidų:

500

100%

 

* Šioms priemonėms subsidijos dydis yra 100% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

** Šioms priemonėms subsidijos dydis gali būti iki 80% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

*** Šioms priemonėms subsidijos dydis gali būti iki 30% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

_________________