LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. 385 „DĖL ŽEMĖS REFORMOS VYKDYMO KAIMO GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 916

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ (Žin.,1998, Nr. 33-882; 2005, Nr. 66-2359):

1. Išdėstyti 2.2 punktą taip:

2.2. Žemė, dėl kurios pateikti piliečių prašymai grąžinti ją natūra, tačiau šie piliečiai iki 2003 m. gruodžio 31 d. nepateikė nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų ir iki 2003 m. gruodžio 31 d. nesikreipė į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, priskiriama laisvos valstybinės žemės fondo žemei.

Piliečiams, kuriems teismo sprendimu atnaujinti praleisti terminai pateikti prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius arba nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, pateikusiems šiuos dokumentus po žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos ribų patvirtinimo, žemė grąžinama natūra tik pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus. Šiems piliečiams, papildomai įrašytiems į apskrities viršininko įsakymu patvirtintą pretendentų sąrašą, grąžinami natūra žemės, miško sklypai ir vandens telkiniai formuojami pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eilę Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2006, Nr. 45-1638), nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusiu galios 2.3 punktą.

3. Įrašyti 2.4 punkte po žodžio „neatlygintinai“ žodžius „perduoti patikėjimo teise“.

4. Papildyti šiuo 3.4 punktu:

3.4. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka ir terminais apskrities viršininko administracijos interneto tinklalapyje skelbti informaciją apie laisvą valstybinę žemę ir rengiamus žemės reformos žemėtvarkos projektus.“

5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame Žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje tvarkos apraše:

5.1. Įrašyti 1 punkte po žodžio „neatlygintinai“ žodžius „perduodant patikėjimo teise“;

5.2. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Apskrities viršininkas patvirtina piliečių, pateikusių prašymus suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte grąžinamus natūra, perduodamus ar suteikiamus nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat asmenų, pateikusių prašymus suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte norimus pirkti valstybinės žemės sklypus ir sugrupuotų pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 10 straipsnyje nustatytą eilę, sąrašą. Apskrities viršininkas į šį sąrašą pageidaujančius pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės asmenis gali įtraukti tuo atveju, kai pagal prašymus atkurti nuosavybės teises natūra, gautas išvadas dėl žemės, miško ar vandens telkinio perdavimo nuosavybėn neatlygintinai ir pagal turimą laisvos valstybinės žemės plotą, taikant Žemės įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574), nurodytą lygiavertiškumo principą, nustatoma, kad tos seniūnijos, kurios teritorijoje pradedamas rengti žemės reformos žemėtvarkos projektas, visose kadastro vietovėse lieka laisvos valstybinės žemės fondo žemės.

Apskrities viršininko administracija vietos spaudoje, administracijos interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų lentoje skelbia informaciją apie pradedamą rengti žemės reformos žemėtvarkos projektą, jo rengimo pradžią (nurodoma data), taip pat nurodo žemės reformos žemėtvarkos projekto autoriaus adresą ir telefono numerį.

Apie pradedamą rengti žemės reformos žemėtvarkos projektą taip pat informuojamos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 16.1–16.4 punktuose nurodytos institucijos.“

5.3. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Laisvos valstybinės žemės fondo žemė, dėl kurios nepateikti piliečių prašymai suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte grąžinamus, perduodamus arba suteikiamus nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypus, parduodama asmenims, suformavus žemės sklypus žemės reformos žemėtvarkos projekte, arba nuomojama asmenims, suformavus žemės sklypus žemės reformos žemėtvarkos projekte ar žemės sklypų formavimo arba pertvarkymo projekte.

Žemėje, dėl kurios piliečiams teismo sprendimu atnaujinti praleisti prašymų arba nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimo terminai, kai prašymai atkurti nuosavybės teises grąžinant ją natūra ar (ir) nuosavybės teises ar giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai pateikti po apskrities viršininko sprendimo dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos ribų patvirtinimo priėmimo, suformuoti perduotini nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai kitiems piliečiams ar parduotini valstybinės žemės sklypai asmenims apskrities viršininko įsakymu netvirtinami. Šiems piliečiams ar asmenims, kuriems buvo suformuoti perduotini nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypai, vandens telkiniai ar parduotini žemės sklypai, žemės sklypai formuojami iš naujo likusioje laisvoje valstybinėje žemėje, nekeičiant kitiems asmenims suprojektuotų žemės sklypų ribų.“

6. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše:

6.1. Įrašyti 4.7 punkte po žodžio „išnuomoti“ žodžius „perduoti patikėjimo teise“.

6.2. Išdėstyti 16.5 punktą taip:

16.5. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, jeigu suprojektuoti žemės sklypai yra:

16.5.1. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos pasienio ruožo į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą 0,5 kilometro pločio juostoje nuo valstybės sienos linijos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

16.5.2. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos pasienio ruožo į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą 0,3 kilometro pločio juostoje nuo valstybės sienos linijos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

16.5.3. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienio ruožo dalyje – nuo valstybės sienos linijos iki pasienio rokadinio kelio.“

6.3. Išdėstyti 25 punkto pirmąją pastraipą taip:

25. Jeigu atlikus įsigyto nuosavybėn žemės, miško sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės, miško sklypo ploto skirtumas viršija leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra didesnis, ploto skirtumas perduodamas nuosavybėn neatlygintinai atkuriant nuosavybės teises šio žemės, miško sklypo savininkui arba savininkas kompensuoja pinigais valstybei žemės, miško sklypo dalies (ploto skirtumo) vertę, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ