VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 „dėl ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMINIŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKOS patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. O3-339

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į Teisės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 23 d. pažymą Nr. O5-285 „Dėl kai kurių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pakeitimo“, n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200 (Žin., 2012, Nr. 91-4771), priedą (pridedama).

 

 

Komisijos narys,

laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas Vygantas Vaitkus

 

 


 

Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos

priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V. pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS SISTEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITA

UŽ 20__ M. _____________KETVIRTĮ

 

______________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Mato vnt.

Praėjusieji metai

Ataskaitiniai metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1.

Nupirktas Pirminio rezervo kiekis

MW

 

 

 

 

 

 

2.

Nupirktas Antrinio avarinio rezervo kiekis

MW

 

 

 

 

 

 

3.

Nupirktas Antrinio nuokrypių rezervo kiekis

MW

 

 

 

 

 

 

4.

Nupirktas Tretinio rezervo kiekis

MW

 

 

 

 

 

 

5.

Panaudotas Įtampos valdymo kiekis

MVarh

 

 

 

 

 

 

6.

Sisteminių paslaugų sąnaudos iš viso

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.1.

Pirminio rezervo pirkimo sąnaudos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.2.

Antrinio avarinio rezervo pirkimo sąnaudos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.3.

Antrinio nuokrypių rezervo pirkimo sąnaudos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.4.

Tretinio rezervo pirkimo sąnaudos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.5.

Įtampos valdymo sąnaudos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.6.

Sistemos atstatymo sąnaudos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

6.7.

Kitos papildomos paslaugos

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

7.

Pajamos iš sisteminių paslaugų pardavimo

mln. Lt

 

 

 

 

 

 

8.

Perduotos elektros energijos kiekis, kuriam užtikrinamos sisteminės paslaugos

mln. kWh

 

 

 

 

 

 

9.

Vidutinė sisteminių paslaugų kaina

ct/

kWh

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Įmonė savo nuožiūra gali papildyti lentelę įrašais, patikslinančiais rodiklių dydžius.

 

Tvirtinu

__________

pareigos

_________

parašas

_____________

vardas, pavardė

 

_________________