LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 24 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-130

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Energetikos ministerija;“.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

6 straipsnyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“, „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“, „Energetikos ministerija“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis. Energetikos ministerijos kompetencija

Energetikos ministerija:

1) įgyvendina valstybės politiką energetikos srityje;

2) plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą energetikos srityje;

3) rengia ir tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus;

4) rengia, peržiūri Nacionalinės energetikos strategijos (toliau – Strategija) projektą ir teikia jį Vyriausybei;

5) rengia Strategijos įgyvendinimo planą ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

6) tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles;

7) nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;

8) nustato šalyje vartojamos energijos kokybės reikalavimus;

9) nustato vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas;

10) kartu su Aplinkos ministerija nustato valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarką ir sąlygas;

11) nustato energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;

12) nustato informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims tvarką, kiekį bei sąlygas;

13) tvirtina šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje išvardytų darbuotojų pareigybių ir profesijų sąrašą, nustato tų darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus, tvirtina energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašą ir nustato atestavimo tvarką;

14) nustato įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką ir sąlygas;

15) turi teisę nustatyti šio Įstatymo 20 straipsnyje išvardytų įrenginių efektyvumo reikalavimus ir efektyvumo kontrolės tvarką;

16) nustato energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito atlikimo tvarką ir sąlygas, tvirtina šio audito atlikimo metodikas;

17) nustato savanoriškų susitarimų sudarymo tvarką ir sudaro su energetikos įmonėmis savanoriškus susitarimus;

18) nustato energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarką;

19) organizuoja keitimąsi patirtimi efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo srityje tarp valstybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;

20) atlieka kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas ar Vyriausybės pavestas funkcijas.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio 3 punkto pakeitimas

7 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) kartu su Energetikos ministerija nustato šalyje numatomų vartoti ir vartojamų energijos išteklių kokybės reikalavimus ir teikia rekomendacijas juos vartoti;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 4 punkto pakeitimas

8 straipsnio 4 punkte vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„4) išduoda leidimus suskystintųjų naftos dujų prekybai Energetikos ministerijos patvirtinta tvarka;“.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

10 straipsnyje vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

10 straipsnis. Energetikos agentūra

1. Energetikos agentūra yra valstybės įmonė. Jos steigėja – Energetikos ministerija.

2. Energetikos agentūra Energetikos ministerijos pavedimu atlieka šias pagrindines funkcijas:

1) vykdo Strategijos įgyvendinimo plano priemones;

2) įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos priemonių planą;

3) atlieka užsienio pagalbos programų ir projektų vykdymo energetikos sektoriuje priežiūrą bei stebėseną (monitoringą);

4) atlieka efektyvaus energijos išteklių, energijos vartojimo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo propagavimo ir informacinį darbą.

3. Energetikos agentūra taip pat atlieka šio ir kitų įstatymų nustatytas ar Energetikos ministerijos pavestas funkcijas.“

 

6 straipsnis. 17 straipsnio 8 dalies 10 punkto pakeitimas

17 straipsnio 8 dalies 10 punkte vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„10) teikia siūlymus dėl energetikos įmonių licencijuojamos veiklos Vyriausybei, Energetikos ministerijai, savivaldybėms;“.

 

7 straipsnis. 18 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 18 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Valstybinę energetikos kontrolę nustatyta tvarka atlieka Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija).“

2. 18 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Valstybinė energetikos inspekcija yra įstaiga prie ministerijos. Jos steigėja – Energetikos ministerija. Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatus tvirtina Energetikos ministerija.“

 

8 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

24 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Perdavimo objektus valdančios energetikos įmonės teikia Komisijai ir Energetikos ministerijai informaciją apie kiekvieną tranzito pareikalavimą, sudarytas tranzito sutartis ir atsisakymus jas sudaryti. Atsisakymas sudaryti tranzito sutartį turi būti tinkamai motyvuotas.“

 

9 straipsnis. 25 straipsnio 3 dalies pakeitimas

25 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Energetikos įmonės nustatyta tvarka privalo pranešti savivaldybėms, Energetikos ministerijai apie energijos tiekimo sumažėjimą ir priemones tiekimui atnaujinti.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________