LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 5 d. Nr. D1-314

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461):

1. Išdėstau X skyrių taip:

 

X. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS

 

58. Vežant pavojingas atliekas būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį (toliau – Lydraštis), kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

59. Lydraščio forma pateikta Taisyklių 15 priede, o jo pildymo instrukcija – Taisyklių 151 priede.

60. Pavojingas atliekas išvežant (eksportuojant) iš Lietuvos Respublikos, įvežant (importuojant) į Lietuvos Respubliką ar vežant tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, privaloma vadovautis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 (Žin., 2004, Nr. 65-2310; 2007, Nr. 76-3036), nuostatomis. Šiais atvejais Lydraštis nepildomas.

61. fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias pavojingas atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.

62. Pavojingų atliekų siuntėjas – bet kuris asmuo, organizuojantis pavojingų atliekų vežimą. Pavojingų atliekų siuntėjas gali būti pavojingų atliekų gamintojas, pavojingų atliekų turėtojas, pavojingų atliekų tvarkymo licenciją turintis atliekų surinkėjas, pavojingų atliekų gavėjas ar atliekų vežimą organizuojantis tarpininkas.

63. Lydraštis pildomas taip:

63.1. kiekvienai pavojingų atliekų siuntai pildomas atskiras Lydraštis. Tuo atveju, kai pavojingų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra skirtingos įmonės, pildomi keturi Lydraščio egzemplioriai. Jei pavojingų atliekų siuntėjas ir vežėjas arba vežėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, pildomi trys Lydraščio egzemplioriai. Tuo atveju, kai pavojingų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, pildomas vienas Lydraščio egzempliorius;

63.2. pavojingų atliekų siuntėjas kiekvienam Lydraščiui suteikia unikalų Lydraščio numerį ir nurodo surašytų Lydraščio egzempliorių skaičių pagal Taisyklių 151 priede nustatytus reikalavimus;

63.3. pavojingų atliekų siuntėjas visų Lydraščio egzempliorių 1 skiltį „Atliekų siuntėjas“ ir 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.1–4.7 skiltis turi užpildyti prieš perduodamas atliekas pavojingų atliekų vežėjui;

63.4. pavojingų atliekų gamintojas visų Lydraščio egzempliorių 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.8.1–4.8.4 skiltis turi užpildyti prieš atliekų perdavimą pavojingų atliekų vežėjui. Jei pavojingų atliekų gamintojo neįmanoma nustatyti (pvz., specialia pavojingoms atliekoms surinkti skirta transporto priemone apvažiuojant gyventojus ir iš jų surenkant buityje susidarančias pavojingas atliekas), atliekų siuntėjas 4 lentelės 4.8 skiltyje nurodo savivaldybę, kurioje buvo surinktos pavojingos atliekos, o 4.8.1–4.8.4 skiltys nepildomos;

63.5. pavojingų atliekų vežėjas visų Lydraščio egzempliorių 2 skiltį „Atliekų vežėjas“ turi užpildyti priimdamas atliekas;

63.6. priėmęs atliekas pavojingų atliekų gavėjas turi užpildyti visų Lydraščio egzempliorių 3 skiltį „Atliekų gavėjas“ ir 4 lentelės „Informacija apie atliekas“ 4.9 skiltį.

64. Vieną pavojingų atliekų siuntėjo, gamintojo ir vežėjo užpildytą Lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų siuntėjas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingų atliekų tvarkymo dokumentais. Likusius pavojingų atliekų siuntėjo, gamintojo ir vežėjo užpildytus Lydraščio egzempliorius pavojingų atliekų vežėjas kartu su atliekomis perduoda pavojingų atliekų gavėjui. Užpildęs atitinkamas visų jam perduotų Lydraščio egzempliorių skiltis, vieną Lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų gavėjas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingų atliekų tvarkymo dokumentais. Po vieną Lydraščio egzempliorių pavojingų atliekų gavėjas per penkias darbo dienas nuo atliekų priėmimo perduoda, išsiunčia paštu ar faksu pavojingų atliekų siuntėjui ir pavojingų atliekų vežėjui.

65. Pavojingų atliekų vežėjas ir gavėjas neturi teisės priimti pavojingų atliekų, jei jiems nepateikiamas Lydraštis, pateikiamas neužpildytas Lydraštis, nustatoma, kad Lydraštyje pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, išskyrus atvejus, kai pavojingos atliekos priimamos iš fizinių asmenų.

66. Jei pavojingų atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, pavojingų atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi apie tai informuoti pavojingų atliekų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingų atliekų siuntėjas. Pavojingų atliekų gavėjas privalo surašyti protokolą, kurį pasirašo pavojingų atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas. Sprendimą dėl pavojingų atliekų priėmimo ar nepriėmimo šiuo atveju priima pavojingų atliekų gavėjas, raštu suderinęs jį su RAAD. Jeigu pavojingų atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo pasiimti atliekas ir sprendimą dėl šių atliekų sutvarkymo raštu suderinti su RAAD.

67. Pavojingų atliekų siuntėjas, gamintojas, vežėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad jų pateikta informacija visuose Lydraščio egzemplioriuose sutaptų, būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga.

68. Pavojingų atliekų siuntėjas, gavėjas ir vežėjas Lydraščius įmonėje turi saugoti penkerius metus ir nedelsiant pateikti atliekų tvarkymo kontrolę vykdantiems pareigūnams, jiems pareikalavus.“

2. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 7 priedo „Pirminės atliekų apskaitos žurnalas“ dalies „Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenų pildymas“ 14 skilties paaiškinimą taip: „Pavojingoms atliekoms būtina įrašyti pavojingų atliekų lydraščio numerį ir atliekų išsiuntimo datą. Nepavojingoms atliekoms gali būti nurodomas kitas dokumentas (pavadinimas, Nr., data) atliekų priėmimo/perdavimo faktui patvirtinti.“

3. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 15 priedą „Pavojingų atliekų lydraščio forma“ nauja redakcija (pridedama).

4. Papildau nurodytąsias taisykles nauju 151 priedu „Pavojingų atliekų lydraščio pildymo instrukcija“ (pridedama).

5. Šis įsakymas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

15 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. D1-314 redakcija)

 

(Pavojingų atliekų lydraščio forma)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS Nr. ___________________________________________________________________

(atliekų siuntėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre (Padalinio numeris) – Lydraščio eilės numeris)

 

Surašytų pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius _____________

 

1. Atliekų siuntėjas:

2. Atliekų vežėjas:

3. Atliekų gavėjas:

Juridinio asmens kodas (Padalinio numeris):

Juridinio asmens kodas:

Juridinio asmens kodas:

 

 

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas:

 

 

 

Adresas:

Adresas:

Adresas:

 

 

 

Telefono Nr.

Telefono Nr.

Telefono Nr.

Atliekų išsiuntimo data:

Atliekų priėmimo data:

Atliekų priėmimo data:

 

 

 

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

 

 

 

Patvirtinu, kad pavojingos atliekos yra siunčiamos į šių atliekų tvarkymo įmonę, su kuria sudaryta sutartis ir kuri pranešė, kad priims siunčiamas atliekas.

Patvirtinu, kad pavojingas atliekas priėmiau.

Patvirtinu, kad 4 lentelėje nurodytą informaciją atitinkančios pavojingos atliekos priimtos iš atliekų vežėjo.

 

 

 

Parašas:

Parašas:

Parašas:

4. Informacija apie atliekas (1 lapas iš ________________):

4.1. Eil. Nr.

4.2. Atliekų pavadinimas

4.3. Atliekų sąrašo kodas

4.4. Fizinės savybės

4.5. Pakuotės tipas

4.6. Pakuočių skaičius

4.7. Kiekis, t

4.8. Atliekų gamintojas

4.9. Atliekų gavėjo patikslintas kiekis, t

4.8.1. Juridinio asmens kodas

4.8.2. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

4.8.3. Adresas

4.8.4. Atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTIS Nr. _______________________________________________________________________

(įmonės kodas Juridinių asmenų registre (Padalinio numeris) – Lydraščio eilės numeris)

 

Surašytų pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius ________

 

4. Informacija apie atliekas (2 lapas iš _____________):

4.1. Eil. Nr.

4.2. Atliekų pavadinimas

4.3. Atliekų sąrašo kodas

4.4. Fizinės savybės

4.5. Pakuotės tipas

4.6. Pakuočių skaičius

4.7. Kiekis, t

4.8. Atliekų gamintojas

4.9. Atliekų gavėjo patikslintas kiekis, t

4.8.1. Juridinio asmens kodas

4.8.2. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

4.8.3. Adresas

4.8.4. Atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Atliekų tvarkymo taisyklių

151 priedas

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ LYDRAŠČIO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

Pavojingų atliekų lydraštis Nr. – Lydraščio numerį suteikia pavojingų atliekų siuntėjas. Numeris sudaromas nurodant pavojingų atliekų siuntėjo įmonės kodą Juridinių asmenų registre ir Lydraščio eilės numerį (pvz., Pavojingų atliekų lydraštis Nr. 123456789-1). Jei pavojingų atliekų siuntėjo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi filialus, atstovybes ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), kurie neturi atskiro kodo Juridinių asmenų registre, Pagrindinė įmonė kiekvienam Padaliniui suteikia skirtingą Padalinio numerį (pvz., 1, 2, 3 ir t. t). Padalinys, sudarydamas Lydraščio numerį, Padalinio numerį privalo nurodyti skliausteliuose po Pagrindinės įmonės kodo Juridinių asmenų registre (pvz., Pavojingų atliekų lydraštis Nr. 123456789(1)–1). Lydraščiai numeruojami eilės tvarka, kalendoriniais metais nekartojant tų pačių Lydraščių eilės numerių. Kiekvienų metų sausio 1 d. Lydraščiai pradedami numeruoti iš naujo.

Jei Lydraštį pildantis siuntėjas neturi įmonės kodo Juridinių asmenų registre (pvz., individuali įmonė, pagal verslo liudijimą veiklą vykdantis fizinis asmuo ir pan.), jis nurodo tik Lydraščio eilės numerį, kalendoriniais metais nekartodamas tų pačių numerių.

Surašytų pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių skaičius – pavojingų atliekų siuntėjas šioje eilutėje nurodo, kiek Lydraščio egzempliorių jis užpildė – 4, 3 ar 1.

1. Atliekų siuntėjasšią Lydraščio skiltį pildo atliekų siuntėjas.

Juridinio asmens kodas (Padalinio numeris) – šioje eilutėje įrašomas atliekų siuntėjo Pagrindinės įmonės kodas Juridinių asmenų registre. Jei Pagrindinė įmonė turi Padalinius, kurie neturi atskiro kodo Juridinių asmenų registre, šioje eilutėje įrašomas Pagrindinės įmonės kodas, o skliausteliuose nurodomas Padalinio numeris. Jei Lydraštį pildantis siuntėjas neturi įmonės kodo Juridinių asmenų registre, ši eilutė nepildoma (žr. šios instrukcijos pirmąją pastraipą).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų siuntėjo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

Adresas – nurodomas pavojingų atliekų siuntėjo (Pagrindinės įmonės arba Padalinio) adresas (turi būti nurodomas vietos, iš kurios išsiųstos pavojingos atliekos, adresas).

Telefono Nr. – atliekų siuntėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris).

Atliekų išsiuntimo data – įrašoma tos dienos, kai atliekos perduodamos atliekų vežėjui, data (metai-mėnuo-diena).

Vardas, pavardė – atliekų siuntėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, vardas ir pavardė.

Parašas – atliekų siuntėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, parašas.

2. Atliekų vežėjasšią Lydraščio skiltį pildo atliekų vėžėjas.

Juridinio asmens kodas – šioje eilutėje įrašomas atliekų vežėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų vežėjo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

Adresas – nurodomas pavojingų atliekų vežėjo įmonės buveinės adresas.

Telefono Nr. – atliekų vežėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris).

Atliekų priėmimo data – įrašoma tos dienos, kai atliekos priimamos iš atliekų siuntėjo, data (metai-mėnuo-diena).

Vardas, pavardė – atliekų vežėjo įmonės atsakingo asmens, priimančio ir vežančio atliekas bei pildančio Lydraštį, vardas ir pavardė.

Parašas – atliekų vežėjo įmonės atsakingo asmens, priimančio ir vežančio atliekas bei pildančio Lydraštį, parašas.

3. Atliekų gavėjasšia Lydraščio skiltį pildo atliekų gavėjas.

Juridinio asmens kodas – šioje eilutėje įrašomas atliekų gavėjo įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų gavėjo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

Adresas – nurodomas pavojingų atliekų gavėjo įmonės adresas (turi būti nurodomas vietos, kurioje priimamos pavojingos atliekos, adresas).

Telefono Nr. – atliekų gavėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris).

Atliekų priėmimo data – įrašoma tos dienos, kai atliekos priimamos iš atliekų vežėjo, data (metai-mėnuo-diena).

Vardas, pavardė – atliekų gavėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, vardas ir pavardė.

Parašas – atliekų gavėjo įmonės atsakingo asmens, pildančio Lydraštį, parašas.

4. Informaciją apie atliekasšios lentelės 4.1–4.7 skiltis pildo pavojingų atliekų siuntėjas, 4.8.1–4.8.4 skiltis pildo pavojingų atliekų gamintojas, o 4.9 skiltį pildo pavojingų atliekų gavėjas. 4 skiltyje pavojingų atliekų siuntėjas nurodo iš viso užpildytų Lydraščio lapų skaičių.

4.1. Eil. Nr. – įrašo eilės numeris.

4.2. Atliekų pavadinimas – įrašomas pavojingų atliekų pavadinimas iš šių Taisyklių 2 priede nurodyto Atliekų sąrašo. Jei Atliekų sąraše nurodytas pavojingų atliekų pavadinimas nepakankamai gerai apibūdina atliekas, skliausteliuose įrašomas atliekų pavadinimas pagal šių Taisyklių 11 priede nurodytą Atliekų statistinę klasifikaciją arba kitas atliekų pavadinimas, tiksliai apibūdinantis atliekų prigimtį ir sudėtį. Negalima nurodyti tokių atliekų pavadinimų, kaip „kitaip neapibrėžtos atliekos“, „cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų“ ar pan.

4.3. Atliekų sąrašo kodas – įrašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš šių Taisyklių 2 priede nurodyto Atliekų sąrašo.

4.4. Fizinės savybės – pagal pateiktą lentelę įrašomas fizinių pavojingų atliekų savybių (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui) numeris:

 

1. Miltelių pavidalo (milteliai)

2. Kietos

3. Klampios (pastos pavidalo)

4. Dumblo pavidalo

5. Skystos

6. Dujinės

7. Kita (nurodykite)

 

4.5. Pakuotės tipas – pagal pateiktą lentelę įrašomas pavojingų atliekų pakuotės tipo numeris:

1. Cilindras

2. Medinė statinė

3. Kanistras

4. Dėžė

5. Maišas

6. Mišri pakuotė

7. Slėginis rezervuaras

8. Didelės apimties krovinys

9. Kita (nurodykite)

 

4.6. Pakuočių skaičius – įrašomas 4.2 skiltyje nurodytų atliekų pakuočių skaičius.

4.7. Kiekis (t) – įrašomas apytikslis vežėjui perduotų pavojingų atliekų svoris tonomis.

4.8. Atliekų gamintojas – šią informaciją pateikia pavojingų atliekų gamintojas. Jei pavojingų atliekų gamintojo neįmanoma nustatyti (pvz., specialia pavojingoms atliekoms surinkti skirta transporto priemone apvažiuojant gyventojus ir iš jų surenkant buityje susidarančias pavojingas atliekas), atliekų siuntėjas 4.8 langelyje nurodo savivaldybę, kurioje buvo surinktos pavojingos atliekos, o 4.8.1–4.8.4 skiltys nepildomos.

4.8.1. Juridinio asmens kodas – šioje eilutėje įrašomas atliekų gamintojo įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

4.8.2. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų gamintojo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VšĮ ar pan.) ir pavadinimas.

4.8.3. Adresas – nurodomas pavojingų atliekų gamintojo įmonės buveinės adresas.

4.8.4. Atsakingo asmens vardas ir pavardė, parašas – šioje skiltyje pasirašo pavojingų atliekų gamintojo įmonės atsakingas asmuo.

4.9. Atliekų gavėjo patikslintas kiekis (t) – šioje skiltyje pavojingų atliekų gavėjas nurodo nustatytą tikslų priimtų pavojingų atliekų svorį tonomis (trys ženklai po kablelio).

Tęsinys, Pavojingų atliekų lydraštis Nr. – jei Lydraštis užima kelis lapus, antro ir visų kitų lapų viršutiniame kairiajame kampe turi būti rašomas žodis „Tęsinys“ ir nurodomas Lydraščio numeris bei Lydraščio egzemplioriaus numeris. Lydraščio numeris visuose to paties Lydraščio lapuose turi būti vienodas.

 

_________________