Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, Lietuvos banko ir Europos Komisijos, atstovaujamos Plėtros generalinio direktorato,

 

pasitraukimo susitarimas

dėl finansavimo SUTARČIŲ Nr. 94-0127 ir Nr. 95-0790 dėl PHARE programos atsinaujinančių fondų pagal pirmąją ir antrąją MVĮ finansavimo programas

 

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

 

• Europos Komisija (toliau – Komisija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė susitarė, kad būtina nustatyti taisykles, reglamentuojančias lėšų, skirtų MVĮ finansavimo programai pagal PHARE programas LI9202 ir LI9405, naudojimą. Todėl buvo sudarytos finansavimo sutartys Nr. 94-0127 ir Nr. 95-0790, įsigaliojusios atitinkamai 1993 m. gegužės 13 d. ir 1995 m. rugpjūčio 2 d. Abi finansavimo sutartys buvo papildytos išsamesnėmis įgyvendinimo sutartimis.

• Pirmiau minėtose finansavimo ir įgyvendinimo sutartyse nebuvo nustatyta jokia lėšų naudojimo nutraukimo tvarka.

 

2 straipsnis

Tolesnis lėšų naudojimas

 

• Komisija nusprendė atsisakyti visų savo teisių ir įsipareigojimų pagal minėtas finansavimo ir įgyvendinimo sutartis ir, įsigaliojus šiam Pasitraukimo susitarimui, visiškai perduoti nuosavybės teises į visas lėšas ir atsakomybę už visų lėšų valdymą ateityje Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

3 straipsnis

Atsakomybė

 

• Įsigaliojus šiam Pasitraukimo susitarimui, Lietuvos valdžios institucijos tampa atsakingos už tolesnę lėšų kontrolę ir jų naudojimą laikantis Lietuvos gero finansų valdymo taisyklių, galiojančių nacionalinių ir Europos bendrijos (EB) teisės aktų, taip pat už visų priemonių, kurios yra būtinos siekiant išvengti neteisėto lėšų panaudojimo arba sukčiavimo atvejų, taikymą. Jos taip pat informuoja Komisiją apie visus nustatytus pažeidimus, padarytus iki šio Pasitraukimo susitarimo įsigaliojimo.

• Įsigaliojus šiam Pasitraukimo susitarimui, Komisija atsisako visų savo dalyvavimo fonde teisių, įskaitant finansavimo ir įgyvendinimo sutartyse nurodytas fondo valdymo, dalyvavimo valdybos posėdžiuose, stebėsenos, atsiskaitymo ir audito teises. Visos kitos finansavimo ir įgyvendinimo sutarčių nuostatos lieka galioti. Todėl visa atsakomybė už lėšų nuosavybę, jų naudojimą ir kontrolę tenka Lietuvos valdžios institucijoms ir jokia fondo finansuojama veikla nebebus įtraukiama nė į vieną EB finansuojamą programą. Nuo tos dienos atsakomybės pasiskirstymas tarp Lietuvos valdžios institucijų ir Komisijos netenka galios.

• Šis Pasitraukimo susitarimas galioja tik pirmiau nurodytos teisinės nuosavybės ir su tuo susijusios atsakomybės perdavimui ir nedraudžia prireikus išieškoti dalį arba visas lėšas, kurioms jis yra taikomas, dėl priežasčių, kylančių iš iki jo įsigaliojimo padarytų veiksmų, tarp jų (tačiau tuo neapsiribojant) – dėl procedūrų nesilaikymo, netinkamo valdymo, pažeidimų ir sukčiavimo. Tokios priežastys gali būti nustatytos inter alia pagal Komisijos ar kitų ES institucijų audito arba ex-post kontrolės ar nacionalinės valdžios institucijų išvadas, tačiau tik už laikotarpį iki šio Pasitraukimo susitarimo įsigaliojimo. Įsigaliojus šiam Pasitraukimo susitarimui, lėšų naudojimo laikotarpio ir naudojimo, įskaitant visus teisės aktų pakeitimus, Komisijos auditas, kontrolė arba vertinimas nebeatliekami.

 

4 straipsnis

Įsigaliojimas

 

• Pasitraukimo susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Šalys. Kiekviena Šalis gauna po vieną šio Pasitraukimo susitarimo originalo egzempliorių.

 

Susipažinau ir pritariu

Europos Komisijos vardu

 

Susipažinau ir pritariu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

....................................................................

Vardas ir pavardė

 

.....................................................................

Vardas ir pavardė

 

Direktorius

Plėtros generalinis direktoratas

 

 

Ūkio ministerija

 

Pasirašytas 2007 m. gegužės 8 d.

Briuselyje

 

Pasirašytas 2007 m. birželio 5 d.

Vilniuje

 

Susipažinau ir pritariu

....................................................................

Lietuvos bankas

Vardas ir pavardė

 

Pritariu

....................................................................

Įgaliotasis valstybės pareigūnas

Finansų ministerija

Vardas ir pavardė

 

 

 

 

Pasirašytas 2007 m. birželio 20 d.

Vilniuje

 

Pasirašytas 2007 m. liepos 5 d.

Vilniuje

 

______________