LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 20 d. Nr. XI-1462

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valstybės rinkliavos keitimas ar neėmimas

Tais atvejais, kai pariteto pagrindais, taip pat kai tai būtina įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose numatytus užsienio politikos ar nacionalinio saugumo tikslus, didinamas, mažinamas ar neimamas konsulinis mokestis už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizų ar joms prilyginto dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą užsienio valstybių piliečiams bei asmenims be pilietybės, taip pat keičiama ar neimama ir valstybės rinkliava už vizų išdavimą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________