LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL IŠANKSTINIŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ APIE NUMATOMUS PIRKIMUS EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS SKELBIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 1480

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809) 12 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Išankstinių informacinių pranešimų apie numatomus pirkimus einamaisiais finansiniais metais skelbimo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad perkančiosios organizacijos išankstinius informacinius pranešimus skelbia nuo 2000 m. sausio 1 dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

Ūkio ministras                                                                                Valentinas Milaknis

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1480

 

IŠANKSTINIŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ APIE NUMATOMUS PIRKIMUS EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS SKELBIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja išankstinių informacinių pranešimų apie numatomus pirkimus einamaisiais finansiniais metais (toliau vadinama – išankstiniai pranešimai) viešą skelbimą ir pateikimą skelbti viešai.

2. Išankstiniai pranešimai – tai perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų tarnyba) nustatytus reikalavimus parengta ir vadovaujantis šia tvarka paskelbta informacija apie numatomus pirkimus einamaisiais finansiniais metais.

 

II. SKELBIMŲ TURINYS

 

3. Išankstiniuose pranešimuose turi būti nurodyta ši informacija:

3.1. perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai;

3.2. einamaisiais finansiniais metais numatomų pirkimų charakteristika:

3.2.1. tiektinų prekių pavadinimai, tikslus arba apytikslis kiekis ir adresas, kuriuo jos turi būti atgabentos;

3.2.2. teiktinų paslaugų pobūdis ir teikimo vieta;

3.2.3. trumpa atliktinų darbų charakteristika ir atlikimo vieta;

3.2.4. pirkimų objektų kodai, nustatyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta Prekių, paslaugų ir darbų identifikavimo metodika;

3.2.5. numatomi viešųjų pirkimų būdai.

4. Jeigu yra žinoma, išankstiniuose pranešimuose nurodoma:

4.1. numatoma pirkimų procedūrų pradžia;

4.2. numatoma darbų atlikimo pradžia;

4.3. numatomi darbų atlikimo terminai;

4.4. kitokia, perkančiosios organizacijos manymu, reikalinga informacija.

 

III. IŠANKSTINIŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

 

5. Išankstiniai pranešimai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, kai:

5.1. numatomo prekių ar paslaugų pirkimo vertė per finansinius metus yra ne mažesnė kaip:

5.1.1. 75 tūkst. litų, perkant už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas lėšas;

5.1.2. 1,8 mln. litų, perkant už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų įmonių lėšas;

5.2. numatomo darbų pirkimo vertė yra ne mažesnė kaip:

5.2.1. 300 tūkst. litų, perkant už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas lėšas;

5.2.2. 1 mln. litų, perkant už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų įmonių lėšas.

6. Išankstiniai pranešimai, be 5 punkte nurodyto leidinio, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais skelbiami ir tarptautiniu mastu populiariame ar specialiame leidinyje.

7. Išankstiniai pranešimai skelbiami kiekvienų finansinių metų pradžioje arba kuo greičiau po to, kai priimamas sprendimas vykdyti konkretų viešąjį pirkimą, bet ne vėliau kaip 30 dienų iki kvietimo dalyvauti pirkimo procedūrose paskelbimo.

 

IV. IŠANKSTINIŲ PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS SKELBTI VIEŠAI

 

8. Išankstiniai pranešimai skelbti viešai siunčiami 5 ir 6 punktuose nurodytų leidinių redakcijoms.

9. Duomenys išankstinių pranešimų skelbimams „Valstybės žinių“ redakcijai pateikiami raštu pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą formą.

10. Tarptautiniu mastu populiaraus ar specialaus leidinio redakcijoms išankstiniai pranešimai pateikiami šių leidinių redakcijų nustatyta tvarka.

11. Išankstinius pranešimus skelbti viešai leidinių redakcijoms pateikia perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Išankstiniai pranešimai „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbiami lietuvių kalba, o tarptautiniu mastu populiariame ar specialiame leidinyje – bent viena iš tų kalbų, kuriomis šis leidinys leidžiamas.

13. Už užsienio kalbomis skelbiamų išankstinių informacinių pranešimų vertimo autentiškumą atsako perkančioji organizacija.

______________