LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. spalio 9 d. Nr. I-1580

Vilnius

 

1 straipsnis. Socialinių paslaugų įstatymo įsigaliojimas

1. Socialinių paslaugų įstatymo 6 straipsnio 4 dalis įsigalioja papildžius Apskrities valdymo įstatymą.

2. Socialinių paslaugų įstatymo 5 straipsnio 6 dalis įsigalioja nuo 1997 m. liepos 1 d. parengus ir patvirtinus Socialinių paslaugų katalogą.

3. Socialinių paslaugų įstatymo 10 straipsnio 5 dalis įsigalioja nuo 1997 m. liepos 1 d. patvirtinus apmokėjimo už socialines paslaugas principus bei tvarką.

4. Socialinių paslaugų įstatymo 14 straipsnio 6 dalis įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 d. patvirtinus socialinių darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką.

 

2 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė:

1) pateikia Seimui Apskrities valdymo įstatymo papildymo įstatymo projektą;

2) parengia ir patvirtina apmokėjimo už socialines paslaugas principus bei tvarką;

3) įpareigoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją parengti ir patvirtinti Socialinių paslaugų katalogą bei socialinių darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________