LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NR. 715 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR GATVIŲ VALSTYBĖS REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 23 d. Nr. 777

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ (Žin., 2004, Nr. 93-3415; 2007, Nr. 105-4311):

1. Pripažinti 4 punktą netekusiu galios.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatuose:

2.1. Išdėstyti 43 punktą taip:

„43. Registro duomenys teikiami šiais būdais:

43.1. skaitmeniniu būdu:

43.1.1. visas ar dalinis registro duomenų rinkinys – perduodamas duomenų perdavimo kanalais;

43.1.2. grafiniai duomenys – perduodami įrašyti į magnetinę laikmeną;

43.1.3. registro duomenų išrašas – peržiūrimas kompiuterio ekrane ar perduodamas duomenų perdavimo kanalais;

43.2. teikiant dokumentų, pagal kuriuos registro objektai įregistruoti, kopijas. Registro tvarkymo įstaiga atsisako teikti šių dokumentų kopijas, jeigu juose įrašytų duomenų atskleidimas pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) nuostatas;

43.3. teikiant spausdintinius dokumentus:

43.3.1. registro duomenų išrašus apie pavienius registro objektus;

43.3.2. grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukas.“

2.2. Išdėstyti 55 punktą taip:

„55. Registro duomenys teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už duomenų teikimą dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                  PETRAS BAGUŠKA