LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TESTAMENTŲ REGISTRO STEIGIMO IR TESTAMENTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gegužės 22 d. Nr. 594

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 50 straipsnio 6 punkto a) papunkčiu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 5.32 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Testamentų registrą.

2. Patvirtinti Testamentų registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Teisingumo ministeriją vadovaujančiąja Testamentų registro tvarkymo įstaiga ir pavesti jai atlikti visus su šio registro steigimu susijusius darbus.

4. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja, įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                     Gintautas Bartkus


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594

 

TESTAMENTŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Testamentų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigos teises ir pareigas, registro tvarkymą, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie Lietuvos Respublikoje patvirtintus, priimtus saugoti ar panaikintus testamentus, palikimo priėmimo faktus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Registras steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

4. Registro objektai yra Lietuvos Respublikoje patvirtinti ir priimti saugoti testamentai bei palikimo priėmimo faktai.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924), kitais įstatymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse vartojamas sąvokas.

6. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje. Registro duomenys gali būti perduodami teismui, notarui ir kitiems suinteresuotiems asmenims po palikėjo mirties.

7. Registras yra ne pagrindinis valstybės registras.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

8. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija, kuri atlieka šias funkcijas:

8.1. metodiškai vadovauja registro tvarkymo įstaigai ir įstatymų nustatyta tvarka vykdo jos darbo priežiūrą;

8.2. priima teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų apsauga;

8.3. tvirtina registrui pateikiamų pranešimų formas;

8.4. tvirtina registro teikiamų pažymėjimų formas;

8.5. vykdo registro duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą.

9. Registro tvarkymo įstaiga yra Centrinė hipotekos įstaiga (toliau vadinama – registro tvarkymo įstaiga), kuri atlieka šias funkcijas:

9.1. registruoja testamentus, įrašydama jų duomenis į registro duomenų bazę ir suteikdama jiems identifikavimo kodą;

9.2. registruoja palikimo priėmimo faktus, įrašydama jų duomenis į registro duomenų bazę ir suteikdama jiems identifikavimo kodą;

9.3. išregistruoja testamentus, suėjus terminui perkelia į archyvą testamentus ir palikimo priėmimo faktus;

9.4. išduoda pažymėjimus apie testamento įregistravimą registre ir išregistravimą iš jo;

9.5. išduoda pažymėjimus apie palikimo priėmimo fakto įregistravimą;

9.6. kaupia, tvarko, atnaujina, laiko ir saugo registro duomenis;

9.7. taiso registro duomenų klaidas ir raštu praneša apie tai suinteresuotiems asmenims;

9.8. užtikrina registro duomenų apsaugą;

9.9. šių nuostatų nustatyta tvarka po palikėjo mirties teikia registro duomenis teismams, notarams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

9.10. teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro duomenų apsaugos tobulinimo;

9.11. atlieka registro informacinės sistemos priežiūros darbus;

9.12. tvarko registro duomenų archyvą;

9.13. teikia registro statistinius duomenis.

10. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

11. Registro tvarkymo įstaiga privalo užtikrinti, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi ar netikslūs duomenys.

12. Įrašyti duomenis į registrą, taisyti klaidas registre turi teisę tik registro tvarkymo įstaigos įgalioti asmenys įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

13. Registro duomenų teikėjai yra notarai, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atitinkamose valstybėse (toliau vadinama – konsuliniai pareigūnai) ir teismai.

14. Registro duomenų teikėjai:

14.1. įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis registrui;

14.2. atsako už teikiamų registrui duomenų teisingumą;

14.3. susipažinę su registre saugomais jų pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi ar papildyti neišsamūs duomenys;

14.4. gavę informaciją, kad pateikti duomenys yra neteisingi, juos ištaiso ir perduoda ištaisytus duomenis registrui.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

15. Registre kaupiami ir tvarkomi duomenys:

15.1. apie patvirtintus ir priimtus saugoti testamentus, nurodant:

15.1.1. testamento rūšį;

15.1.2. testatorių arba testatorius, jeigu buvo sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas (Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančio valstybės registro suteiktas asmens kodas (toliau vadinama – asmens kodas), vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu asmens kodo nėra – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta);

15.1.3. testamento sudarymo datą ir vietą;

15.1.4. testamento saugojimo vietą (pavadinimas, adresas);

15.1.5. testamento (priimto saugoti testamento) notarinio registro numerį;

15.1.6. registro duomenų teikėją (vardas, pavardė, pareigos, pavadinimas, adresas);

15.1.7. testatoriaus mirties faktą;

15.1.8. testamento atsiėmimo datą;

15.1.9. testamento panaikinimo datą ir pagrindą;

15.1.10. testamento identifikavimo kodą;

15.2. apie palikimo priėmimo faktus, nurodant:

15.2.1. palikėją (asmens kodas, vardas, pavardė, paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta; jeigu asmens kodo nėra – gimimo data, vardas, pavardė, paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta);

15.2.2. palikimo priėmimo datą;

15.2.3. notarą, kuriam pateiktas pareiškimas apie palikimo priėmimą (vardas, pavardė, biuro pavadinimas, adresas), arba teismą, į kurį kreiptasi dėl turto apyrašo sudarymo (pavadinimas, adresas);

15.2.4. palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodą.

16. Testamento identifikavimo kodą sudaro 12 ženklų. Pirmas kodo ženklas nurodo testamento rūšį (1 – asmeninis, 2 – oficialusis); antras, trečias, ketvirtas ir penktas – testamento įregistravimo registre metus; šeštas, septintas, aštuntas, devintas, dešimtas, vienuoliktas ir dvyliktas – eilės numerį registre.

17. Palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodą sudaro 12 ženklų. Pirmas kodo ženklas nurodo dokumento rūšį (3 – palikimo priėmimas); antras, trečias, ketvirtas ir penktas – duomenų apie palikimo priėmimą įregistravimo registre metus; šeštas, septintas, aštuntas, devintas, dešimtas, vienuoliktas ir dvyliktas – eilės numerį registre.

18. Testatoriams ir palikėjams identifikuoti naudojamas asmens kodas, vardas, pavardė; jeigu asmens kodo nėra – gimimo data, vardas, pavardė.

19. Duomenys į registrą įrašomi remiantis notarų, konsulinių pareigūnų ir teismų pranešimais.

20. Nustačius, kad registravimui pateiktame pranešime buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga nedelsdama informuoja apie tai duomenų teikėją, kad būtų ištaisyta klaida.

21. Duomenų teikėjui pateikus ištaisytus duomenis, registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas ištaiso klaidą registre. Ištaisius klaidą, per 3 darbo dienas informuojami asmenys, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

22. Jeigu į registrą įrašyti duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka faktinių duomenų, ši įstaiga privalo nedelsdama ištaisyti klaidą ir informuoti apie tai visus registro duomenų naudotojus, kuriems klaidingi duomenys buvo perduoti.

 

IV. REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

23. Testamentus, palikimo priėmimo faktus registruoja registro tvarkymo įstaigos įgalioti asmenys. Valstybės tarnautojų pareigas ir teises nustato Testamentų registro tvarkymo instrukcija, kurią tvirtina teisingumo ministras, bei valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai.

24. Pranešimą apie testamento patvirtinimą ar priėmimą saugoti notarai arba konsuliniai pareigūnai per 3 darbo dienas nuo testamento patvirtinimo ar priėmimo saugoti dienos išsiunčia registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba elektroniniu būdu. Gautas pranešimas registruojamas elektroniniame gaunamų dokumentų žurnale.

25. Jeigu pateiktame pranešime nenurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.32 straipsnyje išvardyti duomenys arba jie nurodyti neišsamiai, pranešimas grąžinamas asmeniui, patvirtinusiam ar priėmusiam saugoti testamentą, ir šis asmuo informuojamas, kad testamentas nebuvo įregistruotas registre dėl duomenų trūkumo.

26. Testamentas įregistruojamas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie patvirtintą arba priimtą saugoti testamentą gavimo datos.

27. Testamentas laikomas įregistruotu, kai įrašyti į duomenų bazę duomenys išsaugomi ir testamentui suteikiamas identifikavimo kodas.

28. Įregistravus testamentą, parengiamas pažymėjimas apie testamento įregistravimą registre ir per 3 darbo dienas registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba elektroniniu būdu išsiunčiamas asmeniui, patvirtinusiam ar priėmusiam saugoti testamentą.

29. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi teismo sprendimą dėl neperduoto saugoti asmeninio testamento patvirtinimo, testamentą įregistruoja šių nuostatų nustatyta tvarka ir terminais.

30. Duomenys apie įregistruotą testamentą nekeičiami, taisomi tik klaidingi duomenys.

31. Notaras arba konsulinis pareigūnas per 3 darbo dienas nuo testamento atsiėmimo dienos, testatoriaus pareiškimo dėl testamento panaikinimo gavimo dienos, vieno iš sutuoktinių valios išreiškimo atšaukimo, įsiteisėjusio teismo sprendimo pripažinti testamentą negaliojančiu gavimo dienos registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba elektroniniu būdu praneša apie tai registro tvarkymo įstaigai. Pranešime privalo būti nurodytas testamento identifikavimo kodas registre. Gavusi pranešimą, registro tvarkymo įstaiga testamentą išregistruoja, parengia pažymėjimą apie testamento išregistravimą ir per 3 darbo dienas registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba elektroniniu būdu išsiunčia jį pranešimą pateikusiam asmeniui.

32. Notaras ar teismas per 3 darbo dienas nuo pareiškimo apie palikimo priėmimą arba kreipimosi dėl turto apyrašo sudarymo gavimo dienos registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba elektroniniu būdu praneša registro tvarkymo įstaigai apie palikimo priėmimą. Notaras ar teismas informuoja tik apie pirmąjį gautą pareiškimą priimti to paties palikėjo palikimą ar pirmąjį kreipimąsi dėl turto apyrašo sudarymo. Gauti pranešimai registruojami elektroniniame gaunamų dokumentų žurnale.

33. Jeigu pateiktame pranešime nenurodyti šių nuostatų 15.2.1–15.2.3 punktuose išvardyti duomenys arba jie nurodyti neišsamiai, pranešimas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, kuris informuojamas, kad palikimo priėmimo faktas nebuvo įregistruotas registre dėl duomenų trūkumo.

34. Palikimo priėmimo faktas įregistruojamas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

35. Palikimo priėmimo faktas laikomas įregistruotu, kai įrašyti į duomenų bazę duomenys išsaugomi ir jam suteikiamas identifikavimo kodas.

36. Įregistravus palikimo priėmimo faktą, parengiamas pažymėjimas apie palikimo priėmimo fakto įregistravimą registre ir per 3 darbo dienas registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba elektroniniu būdu išsiunčiamas pranešimą pateikusiam asmeniui.

37. Praėjus vieneriems metams ir 6 mėnesiams nuo pirmojo to paties palikėjo palikimo priėmimo fakto įregistravimo dienos, duomenys apie palikėjo testamentus ir jo palikimo priėmimo faktus perkeliami į archyvą. Šiuo atveju pažymėjimai neišduodami.

38. Į archyvą perkelti duomenys saugomi neribotą laiką.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS

 

39. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys fizinių asmenų duomenims, nurodytiems šių nuostatų 15.1.2, 15.1.7 ir 15.2.1 punktuose, patikrinti.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

40. Registro duomenys perduodami notarui, teismui ir kitiems suinteresuotiems asmenims tik po palikėjo mirties.

41. Jeigu registre nėra duomenų apie testatoriaus mirtį, duomenų naudotojas turi pateikti dokumentą, įrodantį testatoriaus mirties faktą.

42. Fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenys perduodami už atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Testatoriai, kurių duomenys yra registro objektas, šiuos duomenis gauna nemokamai.

43. Registro duomenys kompiuteriniais tinklais, kitais automatiniais kanalais teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas su notarais, Lietuvos Respublikos konsulinėmis įstaigomis ir teismais. Duomenys kitais būdais teikiami gavus notarų, konsulinių pareigūnų ir teismų rašytinį prašymą.

44. Duomenys apie įregistruotus testamentus suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami asmeniškai arba paštu gavus rašytinį prašymą ir testatoriaus mirties liudijimą arba notarine forma patvirtintą jo nuorašą.

45. Registro duomenys teikiami pagal:

45.1. testamento identifikavimo kodą;

45.2. palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodą;

45.3. palikėjo asmens kodą, vardą, pavardę; jeigu asmens kodo nėra – vardą, pavardę, gimimo datą.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

46. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaiga.

47. Tvarkant registrą, turi būti taikomos apsaugos priemonės nuo neteisėto duomenų rinkimo, užrašymo, kaupimo, saugojimo, klasifikavimo, grupavimo, jungimo, atstatymo, keitimo (pildymo ar taisymo), teikimo, paskelbimo, naudojimo ar naikinimo. Šias priemones nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais duomenų apsaugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės aktais ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

48. Konkrečios registro duomenų apsaugos priemonės detalizuojamos registro techniniame projekte.

 

VIII. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

49. Registro finansavimo šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir registro tvarkymo įstaigos pajamos, gautos už registro teikiamas paslaugas.

 

IX. REGISTRO LIKVIDAVIMAS (REORGANIZAVIMAS)

 

50. Registras likviduojamas (reorganizuojamas) Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

______________