LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 m. RUGSĖJO 10 d. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 28 d. Nr. D1-574

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793; 2007, Nr. 134-5439; 2010, Nr. 29-1362):

Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Šios Taisyklės parengtos įgyvendinant 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2003 L 37 p. 24) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/112/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L345, p. 68), reikalavimus.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas