LIETUVOS RESPUBLIKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-84

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752; 2009, Nr. 144-6346)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Vyriausybės nustatyta tvarka rentas skiria Kūno kultūros ir sporto departamentas, moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos iš valstybės biudžeto lėšų.“

2. Papildyti 41 straipsnį 5 dalimi:

„5. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai rentų mokėjimo klausimais gali būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtas rentas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ