Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. GRUODŽIO 6 d. nutarimO Nr. 1591 „DĖL BAUDOS, SKIRIAMOS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1206

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2004, Nr. 63-2244) 42 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 „Dėl Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6567), ir išdėstyti 5.1 punktą taip:

„5.1. ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias aplinkybes, nurodytas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje;“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS

 

_________________