LIETUVOS RESPUBLIKOS

MAISTO ĮSTATYMO 2, 3, 5, 9, 10, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. rugsėjo 16 d. Nr. IX-1733

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1, 5, 6, 12, 17 dalių pakeitimas bei papildymas 18 ir 19 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1Maistas – tai perdirbtas, perdirbtas iš dalies arba neperdirbtas produktas ar medžiaga, skirta žmogui nuryti arba pagrįstai tikintis, kad ji bus nuryta. Maistui taip pat priskiriami gėrimai, kramtomoji guma ar bet kuri kita medžiaga, įskaitant vandenį, apgalvotai įdėta į maistą jį gaminant, ruošiant ar apdorojant. Į maisto sąvoką neįeina: pašarai, gyvi gyvūnai (nebent jie būtų paruošti teikti į rinką žmonėms vartoti), augalai iki jų derliaus nuėmimo, medicinos gaminiai, kosmetikos gaminiai, tabakas ir jo gaminiai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, augalų apsaugos priemonių likučiai ir kiti teršalai.“

2. 2 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodžius „maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5Maisto tvarkymas – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.“

3. 2 straipsnio 6 dalyje prieš žodžius „vieta (įskaitant“ įrašyti žodžius „viešųjų ar privačių juridinių asmenų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6Maisto tvarkymo vieta – viešųjų ar privačių juridinių asmenų vieta (įskaitant teritoriją, statinius ir transporto priemones), kurioje tvarkomas maistas.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Vartotojas – maisto vartotojas, kuris maisto nevartoja kokiai nors su maisto verslu susijusiai operacijai atlikti ar veiklai vykdyti.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17Pateikimas į rinką – maisto laikymas iki jį parduodant, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jo perdavimo būdą nemokamai ar už pinigus, maisto pardavimas, paskirstymas bei kitos jo perdavimo formos.“

6. Papildyti 2 straipsnį 18 dalimi:

18Pirminės produkcijos gamyba – naminių ir laukinių gyvūnų bei augalų auginimas, veisimas, dauginimas, derliaus nuėmimas, melžimas, medžiojimas, žvejojimas.“

7. Papildyti 2 straipsnį 19 dalimi:

19Valstybinė maisto kontrolė – tikrinimas, kurį atlieka kompetentinga institucija, siekdama nustatyti, ar maistas, maisto priedai, vitaminai, mineralinės medžiagos, mikroelementai bei kitokie priedai, skirti parduoti, taip pat medžiagos ir prekės, kurios liečiasi su maisto produktais, atitinka nuostatas, skirtas užkirsti kelią pavojui visuomenės sveikatai, užtikrinant sąžiningus verslo sandorius ar saugant vartotojų interesus, įskaitant ir vartotojų informavimo nuostatas.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, tvarkantiems ir (ar) teikiantiems į rinką maistą, taip pat valstybės institucijoms, prižiūrinčioms bei kontroliuojančioms maisto saugą, kokybę ir tvarkymą. Šio įstatymo nuostatos negali riboti maisto pateikimo į rinką, jeigu tas maistas yra legaliai pagamintas ir teikiamas į rinką vienoje iš Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybių ir atitinka jų lygiaverčius saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) tranzitu per Lietuvos Respubliką gabenamam maistui, išskyrus atvejus, kai dėl tranzitinių krovinių pervežimo gali būti padaroma žala žmonių sveikatai ar iškyla gyvūnų užkrečiamųjų ligų pavojus;

2) asmeniniam naudojimui ar paruošimui skirtos  pirminės produkcijos gamybai, asmeniniame namų ūkyje vartojamam maistui arba su asmeniniu namų ūkio vartojimu susijusiam maisto tvarkymui;

3) maistui, pateiktam į rinką iki šio įstatymo įsigaliojimo.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 2 punkto pakeitimas

5 straipsnio 2 punkte išbraukti žodį „registravimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, nesant Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduoto šią informaciją patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto pažymėjimo;“.

 

4 straipsnis.         9 straipsnio 3 dalies papildymas nauju 4 punktu bei 5 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. 9 straipsnio 3 dalį papildyti nauju 4 punktu:

4) pati ar per įgaliotas institucijas atlieka šviežių vaisių ir daržovių nustatytų kokybės reikalavimų įgyvendinimo kontrolę;“.

2. Buvusį 4 punktą laikyti 5 punktu.

3. 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte po žodžių „mažinimo politiką“ įrašyti žodžius „atsako už skubaus įspėjimo apie pavojų dėl maisto teikimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) įgyvendina maisto saugos, kokybės ir tvarkymo priežiūros bei maistui skirtų gyvūnų sergamumo mažinimo politiką, atsako už skubaus įspėjimo apie pavojų dėl maisto teikimą;“.

4. 9 straipsnio 5 dalies 2 punkte po žodžio „nustato“ įrašyti žodį „specialius“, po žodžio „kokybės“ išbraukti žodžius „ir tvarkymo“, po žodžio „kontrolės“ išbraukti žodį „specialius“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) nustato specialius maisto saugos, kokybės, maisto tvarkymo ir pateikimo į rinką higienos bei kontrolės, rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistemos diegimo maisto tvarkymo vietose privalomuosius reikalavimus;“.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Mokslo komitetai

1. Siekiant bendradarbiauti su Europos Komisija ir teikti jai reikalingą paramą, konsultuoti suinteresuotas Lietuvos Respublikos institucijas teikiant moksliškai pagrįstas išvadas su mityba, maisto sauga, kokybe ir vartotojų apsauga susijusiais klausimais, gali būti steigiami tarpžinybiniai mokslo komitetai.

2. Mokslo komitetai, vykdydami Europos Komisijos pavedimus ir įgyvendindami jiems nustatytus uždavinius, turi teisę gauti būtiną informaciją bei pasitelkti reikiamus specialistus ir laboratorijas, taip pat atlikti kitas funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai bei kiti teisės aktai.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio 5 dalies 5 punkto pakeitimas

1. 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte vietoj žodžio „bandinius“ įrašyti žodį „mėginius“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paimti ir tirti šio straipsnio 5 dalies 3 punkte išvardytų objektų mėginius bei šio straipsnio 5 dalies 4 punkte išvardytų dokumentų kopijas ar nuorašus, gauti kitą su šio įstatymo bei kitų teisės aktų laikymusi susijusią informaciją bei lyginti tikrinimo rezultatus su maisto tvarkymo vietoje įrengtų matavimo ir kitų prietaisų duomenimis.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Valstybinės maisto kontrolės laboratorijos

1. Valstybinei maisto kontrolei atrinktų mėginių laboratorinius tyrimus atlieka Vyriausybės nustatyta tvarka akredituotos laboratorijos.

2. Valstybinei maisto kontrolei mėginiai paimami nustatyta tvarka ir tiriami galiojančiais tyrimo metodais.

3. Mėginių paėmimo ir apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

„Lietuvos Respublikos

2000 m. balandžio 4 d.

įstatymo Nr. VIII-1608

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1989 m. birželio 14 d. Tarybos  direktyva 89/397/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės.

2. 1993 m. spalio 23 d. Tarybos direktyva 93/99/EEB dėl oficialios maisto produktų kontrolės papildomų priemonių turinio.

3. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 178/2002/EB dėl maisto įstatymo pagrindinių principų ir reikalavimų nustatymo, Europos maisto saugos institucijos įsteigimo ir maisto saugos procedūrų bei principų nustatymo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________