LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 2, 3, 10 STRAIPSNIŲ, PENKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 211 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2010 m. spalio 26 d. Nr. XI-1073

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 8-161; 2006, Nr. 130-4888)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 8, 9 ir 10 dalimis

1. Papildyti 2 straipsnį 8 dalimi:

8. Kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai (kontroliuojamų medžiagų sąrašai) – Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinami narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurioms taikomas šiuo įstatymu nustatytas kontrolės režimas, sąrašai.“

2. Papildyti 2 straipsnį 9 dalimi:

9. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinys – junginys, kurio cheminė struktūra skiriasi nuo narkotinės ar psichotropinės medžiagos, įrašytos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, struktūros funkcinėmis grupėmis ir (ar) radikalais.“

3. Papildyti 2 straipsnį 10 dalimi:

10. Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė – konkrečios narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

3 straipsnis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įrašymas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos nurodant konkrečių medžiagų ar jų darinių grupės pavadinimus.

2. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos konkrečios narkotinės ir psichotropinės medžiagos, nurodomi jų tarptautiniai pavadinimai, jeigu tarptautinių pavadinimų nėra, – cheminiai pavadinimai. Kartu su šiais pavadinimais gali būti nurodomas ir kitoks, vartotojams labiau žinomas, pavadinimas.

3. Jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašoma narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė, jos pavadinimas sudaromas remiantis medžiagos, iš kurios jis gautas, pavadinimu, nurodant konkrečius cheminės struktūros keitimus. Tokiu atveju suprantama, kad visiems dariniams, priskirtiniems šiai grupei, automatiškai taikomas tas pats kontrolės režimas, kaip ir pagrindiniam junginiui.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. 10 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „perregistravimo sąlygas ir tvarką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Licencijų gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine ir mažmenine prekyba išdavimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, leidimų naudoti objektus ar patalpas išdavimo tvarką nustato licencijavimo taisyklės. Licencijavimo taisykles tvirtina ir licencijuojamos veiklos sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

2. 10 straipsnio 4 dalyje po žodžio „sustabdo“ įrašyti žodžius „galiojimo sustabdymą ir“, išbraukti žodžius „licencijuojamą veiklą kontroliuoja“, papildyti šią dalį antru sakiniu ir ją išdėstyti taip:

4. Licencijas gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos, verstis į II ir III sąrašus įtrauktų medžiagų didmenine ir mažmenine prekyba išduoda, šių licencijų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą ir galiojimą panaikina Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.“

 

4 straipsnis. Penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti penktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINĖMIS IR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS, KONTROLĖ IR ŠIŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS APSKAITA“.

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 211 straipsniu

Papildyti Įstatymą 211 straipsniu:

 

211 straipsnis. Veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kontrolė

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę pagal kompetenciją vykdo Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija, policijos ir muitinės įstaigos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu ir (ar) kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija kontroliuoja licencijuojamą veiklą, atlikdama tikrinimus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys licenciją verstis veikla, susijusia su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas penkeri metai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ