LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1135

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr. 2-43, Nr. 43-1057), išdėstyti XXXIV skyrių „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“ taip:

 

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai

 

135. Nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose nustatomi bendrieji veiklos apribojimai ir apribojimai pagal šių parkų funkcines (funkcinio prioriteto) zonas. Parkų planavimo schemų kraštovaizdžio (teritorijos) tvarkymo reglamentai juos papildo ir patikslina.

136. Pagal bendruosius apribojimus visose nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose draudžiama:

136.1. įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus;

136.2. plėsti ir statyti kenksmingųjų atliekų saugojimo bei perdirbimo ir pramonės įmones, išskyrus mažas įmones, kurios neprieštarauja parko tikslams ir uždaviniams;

136.3. tiesti tranzitines komunikacijas;

136.4. suteikti žemę sodininkų bendrijoms;

136.5. kurti stambius specializuotus (sodininkystės, gėlininkystės, šiltnaminės daržininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kt.) ūkius, darkančius tradicinį kraštovaizdžio pobūdį;

136.6. žaloti reljefo formas ir natūralius hidrografinio tinklo elementus, pertvarkyti hidrologinį režimą, sakinti medžius;

136.7. vykdyti bet kokius statybos, žemės kasybos bei rekreacijos infrastruktūros įrengimo darbus be nustatytąja tvarka parengto projekto, kuris, be kitų institucijų, turi būti suderintas su Aplinkos apsaugos ministerija ir parko administracija. Statybos ir rekonstravimo darbai gali būti vykdomi tik turint leidimą, išduotą įgaliotos statybos priežiūros tarnybos;

136.8. dalimis parduoti, išnuomoti, įkeisti, dovanoti žemės nuosavybės teise turimą žemės sklypą, išskyrus tuos atvejus, kai keičiamos savininkų gretimų valdų ribos.

137. Miškai, esantys nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, tvarkomi, naudojami ir atkuriami, miškotvarkos projektai rengiami vadovaujantis Miškų apsaugos ir naudojimo saugomose teritorijose taisyklėmis bei kitais teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais.

138. Žemės ūkio paskirties žemė, esanti nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, tvarkoma pagal žemėtvarkos projektus parengtus vadovaujantis atitinkamais teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais.

139. Pastatai nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami pagal teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, atsižvelgiant į regiono architektūros savitumus (aukštingumą, pobūdį, formas, tradicines statybines medžiagas) bei kraštovaizdžio pobūdį.

140. Žemės naudmenų, esančių nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, sudėtis keičiama tik pagal nustatytąja tvarka parengtus teritorijų planavimo dokumentus, kurie, be kitų institucijų, turi būti suderinti su Aplinkos apsaugos ministerija ir parko administracija.

141. Žemės, esančios nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, savininkai ir naudotojai negali trukdyti lankyti saugomų kraštovaizdžio objektų, taip pat teritorijų planavimo dokumentais nustatytų rekreacinių teritorijų.

142. Nacionalinių ir regioninių parkų funkcinėse (funkcinio prioriteto) zonose nustatomi šie veiklos apribojimai:

142.1. rezervatuose ūkinė veikla draudžiama Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

142.2. kraštovaizdžio, geologiniuose, geomorfologiniuose, telmologiniuose (pelkių), hidrografiniuose, pedologiniuose (dirvožemių), botaniniuose, zoologiniuose, botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose taikomi veiklos apribojimai, nurodyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų atitinkamuose XXXV–XLV skyriuose. Šiuose draustiniuose draudžiama statyti vasarnamius;

142.3. apsaugos zonose draudžiama transformuoti į žemės ūkio naudmenas miškus ir krūmynus, didesnius nei 0,1 ha, sausinti ir versti kitomis naudmenomis pelkes, didesnes nei 0,5 ha, taip pat naikinti jų apypelkį, keisti pelkių augmeniją, kasti durpes, kultūrinti ir versti kitomis naudmenomis natūralias pievas;

142.4. rekreacinėse zonose taikomi veiklos apribojimai, nurodyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 134 punkte“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS                                               BRONIUS BRADAUSKAS

______________