LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 m. BIRŽELIO 27 d. ĮSAKYMO Nr. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 22 d. Nr. A1-367

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2008, Nr. 2-71; 2009, Nr. 18-137):

1. Papildau šiuo 1.13 punktu:

1.13. Sprendimo dėl pagalbos pinigų skyrimo vaikus globojančiai šeimai – SP-13 formą (pridedama).“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formos 1 priedą „Informacija apie asmens (šeimos) pajamas“ nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas