LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 247 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 868

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1080 ), ir išdėstyti 63 punktą taip:

„63. Registro duomenys neatlygintinai teikiami:

63.1. fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi šiame registre, – duomenys apie juos kartą per kalendorinius metus;

63.2. registro duomenų teikėjams – apie registre tvarkomus jų pateiktus duomenis:

63.2.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą (neperduodant pačių duomenų);

63.2.2. registro išrašo teikimas kartą per kalendorinius metus;

63.3. susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

63.4. mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

63.5. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ